NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

Didaktika Osmandžiković mr.sc.Hasan JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla

1. Što su nastavna sredstva – nastavna pomagala?
Nastavna sredstva – didaktički oblikovana izvorna stvarnost koja omogućuje pristupačnije učenikovo spoznavanje tijekom nastavnog procesa. Nastavna pomagala – pomaţu u korištenju, predstavljanju nastavnih sredstava u nastavnom procesu.

2. Podjela nastavnih sredstava
2.1. Prema značajkama rada u nastavi

demonstracijska – slike, karte, crteţi, sheme, grafikoni, dijagrami, reljefi, modeli, dijapozitivi, dijafilmovi, filmovi, kompjutori; nastavno-radna – udţbenici, priručnici, rječnici, radne mape, radne biljeţnice, dnevnici rada, enciklopedije;

laboratorijsko-eksperimentalna –odnose se na rzličite aparate i uređaje pomoću kojih se proučavaju prirodne zakonitosti, svojstva materijala, provode mjerenja i dr. manipulativna – alati, pribor, alati, pribor; operativna – strojevi i aparati za proučavanje procesa proizvodnje; proizvodna – strojevi i alati za proizvodni rad.

2.2. Prema načinu kako učenici percipiraju stvarnost auditivna vizualna audiovizualna .

3.2. S obzirom na dimenzije nastavnih sredstava dvodimenzionalna trodimenzionalna .

2. S obzirom na način prikazivanja pojava statična dinamična .4.

umjetničke. crteţe. vremenske trake. tablice. sheme. dijafilomove. zbirke. reljefe. planove. fotografije. fosile. slike (nastavne. knjige. prozirnice. modele. kalendare prirode. grafička sredstva (skice.3. raznovrsne materijale za didaktičke igre. elementfilmove. dijagrame. Vizualna nastavna sredstva U najčešće korištena vizualna nastavna sredstva ubrajamo: uzorke iz okoliša. . makete. preparate. itd. zemljovide. dijapozitive. aplikacije). grafikone).

kvalitetu. Uporaba vizualnih nastavnih sredstava temelji se na činjenici da su ona manje apstraktna od riječi. . koja su temelj svakog spoznavanja. trajnost znanja i razvitak učeničkih sposobnosti.Nastavnikova zadaća je da osigura što bogatiji izvor neposrednih iskustava. Pravilna uporaba vizualnih sredstva pozitivno utječe na kvantitetu. mišljenja i zauzimanja stavova.

predvidjeti kojim će se vizualnim nastavnim sredstvima koristiti. kada će ih upotrijebiti i kako će ih pokazati. kako bi ih mogli detaljno promatrati i iskoristiti u procesu spoznavanja. Temeljno je pravilo u uporabi vizualnih nastavnih sredstava da se pokaţu tako da ih svi učenici dobro vide. .Nastavnik će u svojoj pripremi za neposredno izvođenje nastave. među ostalim.

rude. ptice. ribe. . biljke u herbariju ili njihovi dijelovi.. Trodimenzionalna vizualna nastavna sredstva Najčešća su: uzorci iz učenikova okruţenja – su predmeti i prirodnine ili njihovi dijelovi tipični za određenu skupinu predmeta ili prirodnina. Uzorci iz okoliša: stijene.4. suhi i mokri preparati ţivotinja (kukci. vrste tla. goriva.. minetrali.) ili njihovi dijelovi. mali sisavci.

Mogu biti manji ili veći od prirodnina. makete i reljefi su vjerne kopije objekata iz stvarnosti i ujedno vrijedni izvori znanja u nastavi. tako da se najvaţniji mogu lakše uočiti. Pritom se koriste boja i tekstura radi isticanja pojedinih značajki. često prikazuju unutrašnjost koje se obično ne mogu vidjeti. . Oni su trodimenzionalni prikazi prirodnina koji se mogu lako prepoznati. izrađeni su u veličini pogodnoj za promatranje. S njih su nevaţni dijelovi uklonjeni.modeli.

montaţne (mogu se rasklopiti i opet sklopiti) i presječne modele (prikazuju presjeke prirodnina). fizici. ţupanije. ali i kasnije u zemljopisu. Najkorisniji su montaţni modeli. reljefi – zavičaja. povijesti. kemiji. makete moţemo koristiti u početnim razredima osnovne škole.Razlikujemo: obične modele (uvećane ili umanjene imitacije prirodnina). .

Pri uporabi u nastavnom procesu trebamo nastavno sredstvo pokazati u vrijeme obrađivanja.Vizualna trodimenzionalna nastavna sredstva upotrebljavamo u nastavi uvijek kad njihova uporaba osigurava najbolje usvajanje gradiva. . model uz razne druge materijale trebaju vidjeti svi učenici te njima neposredno rukovati kad god je to moguće. a ne prije ili kasnije.

učenički časopisi. Dvodimenzionalna vizualna nastavna sredstva 1. knjige. Slika – najčešće dvodimenzionalno sredstvo u nastavi ali i u svakodnevnom ţivotu: dnevni tisak.5. ilustracije. propagandne poruke. .

istaknuti glavnu ideju i impresiju. .Slika ima nekoliko komunikativnih značajki: ona je «mirno» vizualno sredstvo koje moţe nagovijestiti pokret. moţe se koristiti za spoznavanje pojedinosti ili cjelovitog prikaza nastavne građe.

. veličine i zanimljivosti slike. . polazeći od cjelovitog prikaza na slici. da bi se ponovno završilo s cjelovitim prikazom. dovoljno dugo izloţiti da bi je učenici mogli pozorno promotriti i na njoj bitno uočiti.2. jasnoće. ide se prema detaljima. Voditi računa o vaţnosti umjetničke i didaktičke slike kvalitete. boje. Neka didaktička pravila prilikom odabira i pokazivanja slika Sliku treba pokazati kako bi je svi učenici dobro vidjeli.5.

Na školsku ploču pričvršćuju se pomoću magneta čime se cjelina postupno popunjava. što privlači pozornost učenika jer se prikaz postupno razvija. tematski albumi (spomenici kulture u zavičaju i/ili RH. Aplikacije .Fotografije .). Izrađuju se kao male sličice ali se kao aplikacije mogu koristiti i pojedine prirodnine.česta upotreba u nastavi. kao i fotografije. izleti. ekskurzije itd. . prirodne zanimljivosti zavičaja i/ili RH.vrlo vaţno nastavno sredstvo.

. Mirna projekcija omogućava zajedničko promatranje pojedinačnog ilustrativnog materijala onoliko dugo koliko to zadaci nastave zahtijevaju. powerpoint projekcije itd. Postoje različite mirne projekcije: epiprojekcije.2. projekcije dijafilmova i dijapozitiva. grafoprojekcije.

riječi i slika. zemljopisne karte. tablice. za prikazivanje brojčanih podataka i određenih apstrakcija. Ona su posebice pogodna za prikaz poruka u skraćenom. . dijagrami. grafikoni.3. zemljovidi. vremenske trake itd.materijali koji prenose činjenice i ideje pomoću kombinacija crteţa.) te za ilustraciju odnosa. Grafička sredstva . (sheme. skice. planovi. preglednom obliku.

4. Nastavno sredstvo kojim uspješno rabimo dinamičnu projekciju u nastavi je element-film. Dinamička projekcija omogućava učenicima zajedničko promatranje slika u kretanju. .

On je nijem tako da nastavnik na temelju popratnog tiskanog naputka osmišljava i stvara svoj komentar. Element film se temelji na slici u pokretu (vizualnoj komponenti). Element film je kratak i obično traje od tri do četiri minute.Element film obično sadrţi samo jedan dio sadrţaja a rjeđe saţetak bitnih činjenica jedne nastavne jedinice ili teme te se obično ugrađuje u strukturu sata kao jedan element te strukture. . prilagođavajući ga svojim učenicima.

i dr. a to su: udţbenici. zbirke zadataka. atlasi. . leksikoni. članci. čitanke.5. priručnici. enciklopedije. Tekstualna nastavna sredstva obuhvaćaju tiskane materijale.

didaktičkim i metodičkim načelima prerađena pojedina znanost ili struka i prilagođena izobrazbi svih subjekata u obrazovanju. . Moţemo ga najjednostavnije odrediti kao knjigu u kojoj je na posebna način prema pedagoškim. Suvremeni udţbenik bi trebao voditi učenike do otkrivanja novih spoznaja i prestao biti samo «knjiga za učenje» i postati «knjiga koja uči učiti». psihološkim.Udţbenik je jedan od najraširenijih izvora znanja u školi.

Prvenstveno je namijenjen nastavnicima. .Priručnik za nastavnike zaokruţuje tekstualna nastavna sredstva za nastavu bilo kojeg predmeta. iako ga često koriste i mnogi roditelji. koji mu pomaţe u godišnjem planiranju rada.

hrvatskog.  .  sadrţaje nastavnih cjelina. tema i jedinica.  dodatne poruke nastavnicima.On najčešće sadrţi: određivanje zadaća nastave pojedinog predmeta (povijesti.  temeljne pojmove koje učenici trebaju spoznati. talijanskog itd.) u pojedinom razredu.

6. CD. Izuzmemo li nastavnikovu riječ tada u tu skupinu ubrajamo radioemisije. Audiozapis omogućava reproduciranje tonova iz prirodnog i društvenog učenikovog okruţenja pomoću kazetofona i/li kompjutora. Auditivna nastavna sredstva U nastavi auditivna nastavna sredstva nemaju tako vaţno mjesto kao vizualna. . itd. Zbog jednostavnosti rukovanja ti se zapisi često koriste uz istodobno pokazivanje nekoga vizualnog nastavnog sredstva. kasete.

prepričavao svoja iskustva i odgovarajuće sadrţaje koje su učenici trebali usvojiti.7. Ţiva riječ Ţiva riječ bila je temeljni izvor znanja u tradicionalnoj školi. predavanjem. . Nastavnik je najčešće usmenim izlaganjem.

ali i u slušanju i razumijevanju svojih vršnjaka. već da svoje iskustvo i spoznaje ispričaju drugima. . Smisao učenikova izlaganja ne sastoji se od toga da pokaţu nastavniku koliko znaju. Na taj način učenici vjeţbaju u izlaganju svog iskustva.Ţiva riječ učenika u nastavi zauzima istaknuto mjesto.

Učenici će slobodnije i sigurnije nastupiti u svom izlaganju ako nastavnik:     izbjegne ispitno ozračje tijekom izlaganja učenika najavi učenika kao dobrog poznavatelja teme zamoli učenike da se kod kuće pripreme za izlaganje ustroji stalna mjesečna izvješća učenika o malim zanimljivostima koje su učenici spoznali u posljednje vrijeme. .

. izloţbama. kazalištima.Ţiva riječ drugih ljudi je povremeni izvor znanja (povjesničar. operni pjevač i sl. glazbenik. knjiţevnik. Također. glumac. treba još spomenuti i ljude koji učenicima govore za njihova posjeta u ustanovama kao u muzejima.). itd.

Suvremena audiovizualna nastavna sredstva jesu nastavni film. obrazovna televizija.8. te osigurava bogatija i učinkovitija komunikacija od uporabe samo jednog osjetila. videokasete i CD. Audiovizualna nastavna sredstva Sam naziv audiovizualna nastavna sredstva govori da se za njihovo percipiranje istodobno koriste osjetila za vid i sluh. .

sadašnjost i budućnost. povećava ili smanjuje veličinu predmeta itd.Nastavnim ili školskim filmom smatramo film specijalno izrađen za nastavu i usklađen s nastavnim programom. dokument je događaja ili pojave. osobinama učenika s obzirom na dob i općim didaktičkim i metodičkim zahtjevima. poistovjećuje učenika sa stvarnom situacijom na filmu. . Prednosti filma su: dinamičan je. moţe pokazati prošlost.

vrijeme trajanja.Za njegovo uspješno prezentiranje u nastavi vaţno je voditi računa o metodičkim naputcima. učenike treba upozoriti na što valja obratiti pozornost na filmu. Prije gledanja u razredu učenicima dati osnovne informacije o filmu: naslov filma. obraditi nepoznate riječi itd. Nastavnik mora prije svega sam vidjeti film. Također. .

Nakon projekcije filma. posebno one dijelove koji su ostavili poseban dojam na učenika ili koji su ostali nejasni i nerazumljivi. Isti metodički postupak vrijedi i za videokasete i CD. . vodi se rasprava a ukoliko je potrebno mogu se prikazati pojedini dijelovi filma.

.8. Vaţna je njena uloga kao sredstva za pribliţavanje stvarnosti koja nije dostupna. Danas se televizijske emisije isto mogu snimiti na videokasete te se u nastavnom procesu mogu projicirati prema potrebi. Obrazovna televizija – televizijske emisije Mogućnosti televizije kao audiovizualnog nastavnog sredstva vrlo su velike.1.

praćenje emisije – učenici paţljivo prate emisiju. objašnjava pojedine pojmove vodeći računa o predznanju učenika.Pri primjeni obrazovnih emisija u nastavi zapaţene su ove etape: pripremanje učenika – nastavnik usmjerava pozornost učenika na najvaţnije dijelove. . raščlamba emisije – nastavnik provjerava koliko su razumjeli emisiju i zadaje im pojedine zadatke.

smišljenom spajanju i sređivanju pojedinih podataka u skladnu cjelinu. . samostalni rad učenika – ogleda se u rješavanju pojedinih zadanih zadataka u nastavi ali i za domaću zadaću.uopćavanje gradiva – odnosi se na saţimanju.

oruđa. eksperimentalna pomagala. . NASTAVNA POMAGALA U nastavna pomagala ubrajamo materijale. elektronske uređaje.9. instrumenti. pribor za crtanje. što pomaţu uporabu nastavnih sredstava. aparate. demonstracijska pomagala. aparate i drugo. uređaje. Nastavna pomagala kojima se sluţimo u školi moţemo prema sloţenosti podijeliti na: pribor za pisanje.

objekt spoznavanja. . Koja je razlika između nastavnih sredstava i pomagala? Nastavna sredstva su izvori znanja. sadrţaj poruke koju posredujemo učenicima pomoću nastavnih pomagala.9.1.

10. OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA Obrazovna tehnologija umreţava najmanje tri sastavnice:    nastavna sredstva. nastavna pomagala i postupke. Nastavna tehnologija nastoji odgovoriti na pitanja kako primjenjujemo nastavna sredstva i pomagala u procesu učenja i razvitka učeničkih sposobnosti. načine ustrojavanja nastave. .

Suvremena obrazovna tehnologija integrira suvremeno koncipiran program učenja (softver) i tehniku (hardver) putem koje program postaje dostupan učeniku. koji omogućavaju dvosmjernost komunikacije. Program integrira nastavno gradivo. te instrument pomoću kojeg vrednujemo ostvarivanje programa. sustav zadataka kojima potičemo aktivnosti učenika i tijek učenja. izvore znanja – medije. .

. elektronska učionica nije naišla na široku primjenu u našim školama jer je dosta skupa. informiranje). zahtijeva izradu kvalitetnog programa i dodatno tehničko osposobljavanje nastavnika.Elektronska učionica je posebna učionica na koju se tehničkim uređajima pokušavaju prenijeti neki nastavnikovi zadaci. kao:  obrađivanje (izlaganje. i  provjeravanje nastavnog gradiva. Na ţalost.  ponavljanje. a pojavila su se i nova jeftinija rješenja poput kompjutorske tehnologije.  vježbanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful