3/23/13

HUKUM MENYENTUH DAN
MOHD SYAFIQ AZAMI BIN MOHD HELMI

MEMBACA AL-QURAN BAGI ORANG YANG BERHADAS Click to edit Master subtitle style

MOHAMAD RIHAZ BIN ABD RAZAK

3/23/13

Hukum
 Jumhur

ulama’ telah bersepakat diharamkan membawa mushaf dan menyentuhnya bagi orang-orang: Haid Nifas Junub

1) 2) 3)

Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.3/23/13 Dalil al-Quran  Dalil yang digunakan oleh para imam adalah firman Allah : “Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia.” (QS. Al Waqi’ah : 77 – 80) . Pada Kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh).

 Dalil  Makna . ini mendapat tanggapan dari sebagian ulama yang menafsirkan“kitab yang terpelihara” adalah Lauh Mahfuzh “orang-orang yang suci” adalah para malaikat.3/23/13 Huraian dalil  Bahawa yang dimaksud dengan Kitab di situ adalah mushaf sedangkan makna menyentuh adalah menyentuh secara fizikal yang telah diketahui.

“Tidaklah Ibnu Umar menyentuh mushaf melainkan dalam keadaan suci” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah no 4728) Hadis disebutkan oleh Haitsami di dalam “Majma’ az Zawaid”.3/23/13 Dalil hadis  Para imam Abdullah juga berdalil bin dengan hadis Umar ‫عن نافهع عهن ابهن عمهر أنهه كان ل يمهس المصهحف إل وههو طاههر‬ Dari Nafi. Dia mengatakan bahawa orang-orang yang meriwayatkannya boleh .

marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan…”. (Ali Imran : 64) 3/23/13 .Hukum bawa lembaran ada tulisan ayat al-Quran  Nabi saw mengutus sebuah tulisan kepada Hercules yang di dalamnya terdapat ayat : (66) ‫ء‬ ٍ ‫وا‬ َ‫س‬ َ ‫ة‬ ٍ‫م‬ َ‫ل‬ ِ‫ك‬ َ ‫لى‬ َ‫إ‬ ِ ‫وا‬ ْ‫ل‬ َ‫عا‬ َ‫ت‬ َ‫ب‬ ِ ‫تا‬ َ‫ك‬ ِ‫ل‬ ْ‫ل ا‬ َ‫ه‬ ْ‫أ‬ َ ‫يا‬ َ‫ل‬ ْ‫ق‬ ُ Ertinya : “Katakanlah: “Hai ahli kitab.

Sya’bi. al Qasim bin Muhammad. “Yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Atha’. “Tidak boleh menyentuh mushaf melainkan orang yang suci”. Inilah pendapat Imam Malik. (al Mughni 1/256. beliau ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah sebagai berikut. bahwa inilah pendapat Ibnu Umar. Syamilah). al Hasan al Bashri. Syafii dan ashhab ra’yi (Abu Hanifah ). Thawus.  Perkataan  Diriwayatkan .3/23/13 Pendapat para ulama’  Al Kharqi mengatakan.

2. Jumhur ulama mengharamkannya menyentuh dan membawa mushaf. ini adalah pendapat Malik. ini adalah pendapat Abu Hanifah di dalam salah satu riwayatnya sebagaimana juga dibolehkan oleh Daud bin Ali. dalil-dalil mereka sama dengan yang diatas. Sebagian ulama membolehkannya. Syafi’i dan Abu Hanifah di dalam salah satu riwayatnya. . maka hukumnya sebagai berikut : 1.3/23/13 Hukum bagi yang berhadas kecil Bagi orang yang berhadas kecil.

Adapun apabila untuk tujuan ibadah maka diharuskan ke atasnya untuk bersuci.3/23/13  Sebahagian orang-orang yang mengharamkannya mengecualikan hal itu terhadap anak-anak kecil yang belum baligh.  Hal . Jika pun seorang anak itu bersuci (wudhuk) maka bersucinya itu tidaklah sah disebabkankan tidak sah niatnya. ini kemudian dianalogikan kepada orangorang dewasa yang memerlukan al Qur’an untuk menghafal Al Qur’an.  kerana keperluan mereka untuk menghafal Al Qur’an serta memudahkan penghafalannya bagi mereka.

3/23/13  Demikianlah.  (Fatwa al Azhar juz VII hal 496) . khususnya apabila dimaksudkan untuk ibadah. kerana ibadah dengan bersuci lebih sempurna dan lebih boleh diharapkan untuk diterima. walaupun yang paling utama (afdhol) adalah dalam keadaan bersuci. Ini sudah menjadi kesepakatan para fuqoha. membaca al Qur’an tanpa menyentuh atau membawa mushaf dibolehkan bagi orang yang sedang berhadas kecil.

3/23/13 Pengecualian…  Harus jika orang yang menyentuh al-Quran itu bertujuan untuk melindungi kemuliaan alQuran misalnya al-Quran itu terjatuh di lantai atau berada di tempat bawah sekiranya dia tidak ada wudhuk. .

haram ke atas orang perempuan yang kedatangan haid membaca Al Quran hinggalah perempuan itu bersuci barulah dibolehkan perempuan itu membaca Al Quran.Hukum membaca al-Quran bagi perempuan yang datang haid  Diharamkan 3/23/13 Quran Perempuan Haid Membaca Al  Jumhur ulama berpendapat. .

juga dengan orang nifas termasuk dalam larangan membaca Al Quran.  Begitu . (‫ الترمذي‬،‫)أبو داود‬.”  Ini kerana junub adalah hadas besar dan haid juga adalah hadas besar.Dalil Ulama Yang Mengharamkan Perempuan Haid Membaca Al Quran ِ ‫رآ‬ ‫ن‬ ْ‫ق‬ ُ‫ل‬ ْ‫ن ا‬ َ‫م‬ ِ ‫ئا‬ ً‫ي‬ ْ‫ش‬ َ ‫ب‬ ُ ‫ن‬ ُ‫ج‬ ُ‫ل‬ ْ‫ل ا‬ َ‫و‬ َ ‫ض‬ ُ ‫ئ‬ ِ ‫حا‬ َ‫ل‬ ْ‫أ ا‬ ُ‫ر‬ َ‫ق‬ ْ‫ت‬ َ‫ل‬ َ. 3/23/13 “orang haid dan orang nifas tidak boleh membaca al Quran sedikitpun.

 Dibolehkan perempuan itu membaca Al Quran dengan syarat: perempuan itu hendaklah mengajarkan anak muridnya satu kalimah-satu kalimah. tetapi dibolehkan perempuan itu membaca ayat Al Quran kerana membuka sesuatu perkara yang dibacakan basmalah (bismillahirrahmanirrahim) 1) 2) .3/23/13  Bagi pendapat mazhab Hanafi:  Diharamkan bagi perempuan haid membaca Al Quran melainkan jika perempuan itu seorang guru. iaitu dengan memisahkan satu kalimah dengan kalimah yang lain dan tidak boleh disambungkan kalimah-kalimah itu dan tidak boleh perempuan itu membaca ayat.

 Bagi pendapat mazhab Syafie: 3/23/13  Diharamkan perempuan haid membaca Al Quran walaupun satu huruf sekalipun melainkan perempuan itu: Berniat zikir Membaca doa 1) 2) * Dengan syarat tidak diniatkan membaca al-Quran. .

3/23/13 HUKUM MENGAJAR AL-QURAN DAN MENGAMBIL UPAH MENGAJAR .

ü Ulama berselisih pendapat mengenai mengambil upah mengajar alQuran. .3/23/13 ü Hukum mengajar al-Quran fardhu kifayah. b) Imam Hassan al-Basri. Huraiannya seperti : a) Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus mengambil upah mengajar al-Quran secara mutlak. Jika dalam sebuah kampung tidak ada orang yang layak mengajar al-Quran kecuali seorang sahaja maka ketika itu fardhu ain ke atasnya mengajar alQuran kepada orang lain. al-Sya'bi dan Ibnu Sirin mengatakan harus mengambil upah mengajar al-Quran jika tidak mensyaratkan upahnya.

Setelah selesai aku pun pulang.3/23/13 ü Imam Ibnu Rushd al Hafid menjelaskan. namun sebahagian yang lain mengharuskannya. Adapun meminta upah untuk mengajarkan al-Quran. Di perjalanan aku telah melalui sebuah perkampungan. sekelompok fuqaha berselisih pendapat dengan memakruhkannya . Di situ terdapat seorang lelaki yang terkena penyakil gila dengan tubuh badannya telah dirantai. Lalu salah seorang dan keluarganya berkata: “Sesungguhnya aku telah mendengar berita bahawa kamu . Mereka yang mengharuskannya telah mengqiaskan pada amalan yang lain dan berhujah dengan apa yang diriwayatkan oleh Kharijah bin al-Somit dari bapa saudaranya beliau berkata : v “Aku telah menerima Islam dari sisi Nabi saw.

Sependapat dengan al-Syafie beberapa Imam lain seperti Imam Malik. Ahmad. Dan berkata pula Imam al-Hafiz (Ibn Hajar) sesungguhnya dinaqalkan daripada Iyadh (al-Qadhi Iyadh al-Maliki) . Hasan al-Basri dan ‘Alqamah di dalam satu pendapat mereka turut mengHARUSkan memberi upah dalam kerja menyalin al-Quran.3/23/13 ü Al-Hakam bin Utaibah berkata : Tidak aku ketahui seseorang pun (dari kalangan sahabat dan tabi’in) yang memakruhkan untuk mengupah seorang guru. Ulama yang menCEGAH perbuatan tersebut hanyalah Imam Abu Hanifah yang mengharuskannya hanya di dalam jampi sahaja (berpaksikan hadis di atas) sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Nawawi di dalam kitab syarah Muslimnya. juzuk 8 m/s 196). Ishaq (ibn Rahawaih). ü Akhir sekali kita ambil penjelasan dari kitab Tuhfatul Ahwazi karya Abd Rahman alMubarakfuri dalam juzuk 6 m/s 191 : v Imam al-Syafie memberi izin bagi guru yang mengajarkan al-Quran diambil upahnya. Abu Tsaur dan selain mereka dari kalangan ulama SALAF dan para ulama selepas mereka. Dan apa yang SAHIH dari ‘Atho dan Abi Qilabah adalah HARUS mengupah guru untuk mengajar al-Quran. (Kitab alMuhalla karya Ibn Hazm.

Huraiannya ialah seperti berikut : a) Golongan yang mengajar al-Quran semata-mata kerana Allah tanpa mengambil sebarang balasan atau keuntungan. Mereka diberi pahala di sisi Allah dan amalannya disifatkan sebagai amalan para Nabi ' Alaihim al-Shalatu Wassalam. b) Golongan yang mengajar al-Quran dengan mensyaratkan upahnya dan mereka layak mengambil .3/23/13 ü Orang yang mengajar al-Quran terbahagi kepada tiga golongan.

3/23/13 SYUKRAN JAZILAN .