MOHAMAD ZAHIER BIN ZAMAHSHARI MOHAMAD HUSAINI BIN ABDUL HISHAM

PISMP PENDIDIKAN ISLAM 1 (SJKC)

1

Hukum Membaca

Isti’azah

Bentuk

Tempat diperlahankan

2

 Menurut Jumhur bila Ulama Isti’azah amat hendak dituntut mana seseorang memulakan bacaan Al-Quran sama ada di permulaan surah atau dipertengahannya.  Namun para ulama berselisih dalam menafsirkan perkataan tuntut samaada wajib atau sunat 3 .

Dalil : Surah An-Nahl: 98 Yang bermaksud : “Apabila kamu hendak membaca Al-Quran (mohonlah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam”  Berdasarkan dalil ini tidak berdosa jika tidak membaca Isti’azah 4 . Sebahagian ulama berpendapat membaca di awal Quran hukumnya adalah sunat .

 Berdosa  Ibnu bagi sesiapa yang tidak membacanya Sirin (ulama yang menghukum wajib membaca Istiazah) berpendapat cukuplah sekadar sekali membaca dalam seumur hidup sebagai menggugurkan wajib. 5 . Segolongan ulama pula berpendapat membaca Isti’azah wajib pada permulaan bacaan berdasarkan dalil yang sama.

 Al-Imam Al-Dani : Terdapat beberapa bentuk untuk bacaan dan yang terbaik ialah : ‫اعىذ باهلل مه انشيطان انرجيم‬ Bentuk-bentuk lain ialah: ‫اعىذ باهلل انسميع انعهيم مه انشيطان انرجيم‬ Ianya sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl : 6 .

Nyaring Perlahan 7 .

8 . Majlis keugamaan dan semasa belajar.  Dibaca dalam sembahyang dan seorang diri. *Nota Tambahan : Jika isti’azah telah dibaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan oleh orang pertama dalam majlis membaca Al-Quran secara bergilir-gilir maka pembacapembaca yang berikutnya harus membaca secara perlahan. Semasa Majlis Tilawatul Quran.

Kitab Al-Mughni : Isti’azah dibaca dengan suara sirri dan tidak dengan suara jahri(lantang). 9 .• • Sunat membaca suara sirri.

3) ‫ وصم‬iaitu menyambung ‫ عهيم‬dengan ‫براءة‬ 10 . Isti’azah  Terdapat antara ‫ األوفال‬dengan ‫انتىبت‬ 3 cara : 1) ‫ قطع‬iaitu berhenti pada kalimah ‫ عهيم‬serta bernafas kemudian memulakan 2) ‫ سكت‬iaitu berhenti pada kalimah ‫عهيم‬ diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskan bacaan.

1) ‫ قطع‬iaitu berhenti pada kalimah ‫ عهيم‬serta bernafas kemudian memulakan 11 .

12 . 2) ‫ سكت‬iaitu berhenti pada kalimah ‫عهيم‬ diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskan bacaan.

 3) ‫ وصم‬iaitu menyambung ‫ عهيم‬dengan ‫براءة‬ 13 .

Hukum Membaca Sebab Larangan Membaca Basmalah di pertengahan Surah Basmalah Antara Al-Anfal dengan At-Taubah Basmalah Di Antara Dua surah 14 .

 Tidak Harus membaca basmalah bagi permulaan surah At-Taubah kerana tidak ditulis basmalah pada permulaan surah tersebut. Para ulama bersepakat bahawa hukum membaca basmalah adalah sunat kerana tertulis basmalah pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah  Wajib hukumnya bagi surah Al-Fatihah kerana ianya adalah satu ayat daripadanya. 15 .

‫‪ Dalil‬‬ ‫‪: Sabda Rasullullah‬‬ ‫قال رسىل هللا صهً هللا عهيه وسهم‪ :‬كم امر ذي بال‬ ‫ال يبدأ فيه ببسم هللا انرحمه انرحيم فهى أقطع‬ ‫‪ Maksudnya‬‬ ‫‪: Setiap perkara baik yang tidak‬‬ ‫‪dimulai dengan Basmalah maka ia terputus‬‬ ‫)‪(keberkatannya‬‬ ‫] أبى داود وانىسائي وابه ماجت وابه حبان في‬ ‫صحيحه مه حديث أبي هريرة[‬ ‫‪16‬‬ .

 Lafaz bacaan basmalah : .Ertinya : Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Mengasihani 17 . Menurut Jumhur Ulama hukum harus membaca basmalah di pertengahan surah.

iaitu wakaf di akhir surah dan Basmalah ‫ قطع ووصم انبسمهت بانسىرة‬. 18 .sambung akhir surah dengan basmalah dan wakaf dengan awal surah. Terdapat 4 cara : .3 diharuskan .wakaf di akhir surah lalu sambung Basmalah dengan awal surah   ‫ وصم انجميع‬.1 tidak diharuskan Diharuskan  ‫ قطع انجميع‬.

19 .Tidak Diharuskan  Wasal Basmalah dengan akhir surah kemudian wakaf..

jawabnya kerana basmalah itu aman sedangkan Bara’ah tidak aman kerana ia diturunkan di waktu peperangan. Basmalah tidak tertulis di awal At-taubah.  Surah Bara’ah (At-Taubah) diturunkan waktu peperangan seperti yang ditegaskan oleh ibnu Abbas -Yang Bermaksud : “ Aku bertanya Saidina Ali (ً‫ (عه‬kenapa tidak ditulis Basmalah di awal surah Bara’ah. 20 . Sebaliknya Basmalah tertulis di awal surah-surah yang lain.

iaitu: ‫ هللا كبر‬ ‫ ال إنه إال هللا وهللا كبر‬ ‫ ال إنه إال هللا وهللا كبر وهلل انحمد‬  Hukum membacanya adalah SUNAT. Takbir bukan sebahagian daripada ayat al-Quran dan tidak ditulis di dalam Mashaf al-Quran.  Terdapat 3 lafaz Takbir. .

Manakala sebahagian yang lain mentafsirkannya sebagai kegembiraan Nabi diatas turunnya wahyu selepas beberapa ketika terhenti.)‫ )سورة الضحى‬Nabi Muhammad S.T kerana menafikan kata-kata orangorang Musyrik.T seketika sehingga orang-orang Musyrik berkata : “Muhammad telah ditinggalkan oleh tuhannya!” Tidak berapa lama selepas itu turunlah surah ad-Dhuha .W telah terputus menerima wahyu dari Allah S.  Sejarah Bacaan “Takbir” Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S. sehingga  Sebahagian ulama’ meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W bertakbir atas sebab bersyukur kepada Allah S. .W.A.A.W berkata : (Allah Maha Besar) dan Baginda mengarahkan kepada pembaca al-Quran supaya membaca “Takbir” apabila sampai pada surah ad-Dhuha seterusya pada surah-surah selepas itu )‫(سورة الضحى‬dan tamat bacaan.W.

Pendapat tersebut ialah :    Bermula selepas akhir surah ad-Dhuha )‫)سورة الضحى‬ Bermula selepas akhir surah al-Lail )‫)سورة الليل‬ Walaupun ulama’ berselisih pendapat mengenai bilakah bermulanya bacaan takbir ini. Namun.)‫ )سورة الناس‬Selepas menghabiskan bacaan surah an-Nas ‫سورة‬ .)‫)األنعام‬ . mereka bersepakat mengenai tempat berakhirnya bacaan takbir iaitu selepas tamat bacaan surah an-Nas . Ada 2 pendapat mengenai bilakah bermulanya bacaan takbir ini.)‫ )الناس‬pembaca al-Quran hendaklah menyambung bacaan mereka dengan membaca surah al-Fatihah )‫) الفاتحت‬dan disambung dengan 5 ayat dari awal surah al-Baqarah )‫)البقرة‬kemudian diikuti dengan bacaan ayat 115 surah al-An’am .

Muhamad Idris Al-Marbawi 24 . Buku  Haji Abdul Qadir Leong (Al-Azhari). Ustaz Hassan Mahmud Al-Hafiz.    Fiqih Sunah. Dinie Publisher. Sayid Sabiq Bahrul Mazi. Pustaka Salam 1998. Pelajaran Ilmu Tajwid Al-Quran Rasm Usmani. Tajwid Al-Quran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful