Sa pagsakop ng mga Kastila, nais nilang baguhin ang pagkatao mismo ng mga katutubo: kailangan nilang manirahan sa pueblo, tanggapin ang pamahalaang Kastila at maging Kristyano.

Sa pamamagitan ng reduccion, tinipon ang mga katutubo sa isang bagong lugar na pinili ng mga misyonero, na may kaayusang kolonyal at nakasentro sa simbahan, plaza at munisipyo.

Ang paglipat ng mga tao sa pueblo ay para magkaroon ng monopolyo ang mga Kastila sa pag-aangkin ng mga lupain at sa pagkuha ng kayamanan mula rito.

 

Ano ang pakahulugan ng mga Kastila sa sibilisasyon? Ano ang sistemang Reduccion? Bakit ito ipinatupad ng mga Espanyol? Nakasama o nakabuti ba ito sa ating mga ninuno? Meron bang tunguhin ng pagbubuo ng bayan bago pa man ang pagbabagong dala ng mga pwersang kolonyalismo?

Ano ang epektong dulot ng encomienda at hacienda sa ating mga katutubo?

Naiiba ang paraan ng pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas sa paraan ng pagsakop ng mga Portues, Ingles o Olandes sa ibang bayan ng Timog-Silangan Asya.

 Para sa mga Kastila, ang sibilisasyon ay

♥ ang paninirahan sa pueblo ♥ pagpasailalaim sa Hari ng Espanya ♥ pagiging isang Kristyano.

 Bakit nila ibinahagi ang sibilisasyon sa mga katutubo?

♥ upang iligtas sila sa kapahamakang dulot ng kanilang lumang paniniwala.
 Paano nila ibinahagi ang sibilisasyon?

♥ ikinalat nila ang mga misyonerong Kastila ♥ sa pagpasok ng istruktura ng mga Kastila sa pulitika at ekonomiya, sinubukan nilang baguhin ang pamamaraan ng mga katutubo rito, maging sa kanilang paniniwala  at katulad ng nailahad sa itaas – sa pamamagitan ng reduccion

Binago ang istruktura ng pamahalaan. Mula sa pagkakaroon ng katutubong sistema ay napalitan ng sistemang kolonyal.
 

Ginawang Gobernadorcillo at Cabeza de Barangay ang mga datu, na tinanggap ang sistemang pulitikal ng Kastila dahil sa mga pabuya ( lupain, pamagat na Don at Doña at encomienda).

 Naganap ang pangangalakal sa galleon kung saan:

♥ nagdulot ito ng kabutihan sa Pilipinas dahil ito lamang ang pinapansin ng mga Kastila.
♥ ngunit, inagaw at pinutol nito ang namamayaning relasyon ng Maynila sa ibang bahagi ng Timog-Silangang Asya.

 Nangangahulugang:

♥ “ibalik ang isang bagay sa dating kalagayan, pagbabago, pag-iiksiin, pag-unawain, ibalik sa pagkamasunurin” ♥ ibalik sa puro o orihinal na kaayusan

terminong ginamit upang tukuyin ang pagpapalipat ng tirahan ng mga katutubo sa isang pamayanang may kaayusang kolonyal, ang plaza complex, at sa pagpapalaganap ng Kristyanismo.

Kasama nito ang pagtatayo ng isang komunidad para sa mga katutubo at ang pagpapalaganap ng: ♥ “tamang” paniniwala – ang Kristiyanismo ♥ pagbibihis ng “tama”- nakabalot ang buong katawan ♥ “tamang” pamahalaan” – sasailalim sa Diyos at sa Hari ng Espanya

sistematiko at sapilitang pagtitipon ng mga mamamayan sa iisang pook. hinubog ng mga Kastila ang mga katutubo sa isang “tamang” paraan ng pamumuhay.

ito ay nakabatay sa urbanismong Greco-Romano na ang kahulugan ay sibilisasyon na nakaugnay sa pagkakaroon ng syudad.

 Ang Pilipinas noong 1565

kapuluuan, ngunit patuloy pa rin ang mga dating tunguhin ng pagbubuo ng bayan sa bagong kalagayan.
 isang pagbabagong-anyo ng sinaunang kabihasnan at bayan

 nagbago ang pangkalahatang kalagayan ng buong

ang umusbong at naging bagong simulain ng sumunod na mga dantaon ng pagbubuo ng bayan.

naging batayan kung bakit nagpatuloy ang mga tunguhin ng pagkabubuo ng bayan

 Bukod sa wika:

♥ ang mga kaugalian ♥ gawaing pangkabuhayan ♥ ugnayang kalakalan ♥ kasangkapan sa produksyon ♥ pakikitungo sa kapwa ♥ konsepto sa buhay ♥ kapaligiran ay naging matagalang batayan ng pagbubuong pangkapuluang antas

 ang tunguhin ay umabot sa antas ng pagbuo ng alyansa ng

bayan (halimbawa: ang Islamikong sultanato)

 lumitaw ang ekonomiyang nag-uugnay sa bayan at isang

anyo ng gamit at yamang likas.

 naroon na ang isang balangkas

Sa kabuan, tumatakbo ang isang lohika ng pagbuo ng bayan sa mas masaklaw na antas na nag-uugnay sa lahat ng mga bayan sa Pilipinas.

 Mga pagbabagong naganap sa pagsakop ng mga Espanyol:

♥ Sa mga baybaying dagat at tabing ilog at looban patungong kabundukan. ♥ Ang okupasyon ng mga lupaing sakop ng mga datu at raja. ♥ Pagpuwesto ng mga bayan ♥ Pagtatag sa dating mga sentrong bayan ♥ Pababagong anyo ng bayan

♥ Pababagong anyo ng bayan ♥ Kaayusang pisikal ng bayan ♥ Simbahan ♥ Ang mga pook na naging kabisera o pangunahing bayan

Bakit nga ba isinagawa ng mga Espanyol ang pagtitipon ng mga katutubo sa pueblo?
Ginawa nila ito upang maipatupad ang sistemang pyudalismo sa mga katutubo. Dahil pabagsak na noon ang sistemang ito sa kanilang bansa kaya dito naman sa Pilipinas. Ito rin ay para malikom ang ani ng mga katutubo.

 Ano ang epekto nito sa mga katutubo?

Dahil sa nilisan ng mga katutubo ang mga tirahan nila sa kabundukan ay naiwan ang mga ito ng walang nagbabantay. Nawalan din sila ng kalayaan sa kanilang mga dating ari-arian.

Naghari sa mga Pilipino ang isang estadong kolonyal. Ito ay pwersahang itinatag ng mga kinatawan ng monarkiyang Espanyol para sa dalawang kadahilanan:
 tiyakin ang paghawak sa mga kapuluan bilang kolonya  tugunan ang kapakanan ng hidalguia na magpayaman

Lantad sa plaza complex ang mga instrumento ng paghahari sa mga lupaing sakop.
♥ Intramuros sa Cebu o Manila * fuerza (kuta) * baluarte (moog) * iglesia

 Ang estratehiyang reduccion ay sandatahang

dahas na umagaw sa inisyatiba ng pagtatatag ng mga Pilipino.
 Sa Simbahang Katoliko:

♥ Ang mga prayle ay naging makapangyarihan – “frailocracia”

 Sa Pamahalaang Kastila:

♥ Gobernador-heneral (gobyernong nasyunal) ♥ Alcalde mayor (provincia) ♥ Gobernadorcillo (pueblo) ♥ Cabeza de barangay (barangay)

Sa pangkalahatan, ang naging tungkulin ng Gobernadorcillo at Cabeza ay mangolekta ng tributo at magpakilos ng taumbayan sa mga patrabaho ng gobyernong kolonyal.

 Encomienda

♥ mga lupaing iginawad na gantimpala ng monarkiya sa isang tauhan nito na nakatulong sa conquista. ♥ naging instrumento ng mga Espanyol sa pagkaltas ng yamang surplus ng bayan sa anyo ng tributo, taunang quota ng produkto (bandala) na ipinagbili ng mga lalawigan ng mga tao sa mga obras publicas tulad ng mga lansangan, gusaling pueblo at pagawaan ng barko.

 Dalawang bagay na natugunan agad ng enconmienda

1. pamahalaan ang mga sakop habang itinatatag ang mga pueblo 2. malalawak na kaayusang panglalawigan ng alcaldia.

Ang encomendero ang siyang namamahala sa mga encomienda.

 Alcaldia

* pumalit sa encomienda na naging regular na yunit pulitikal.
 Alcalde Mayor

* namuno sa mga alcaldia
 Hacienda

* panlipunang parasitikong nanangangalap ng yaman mula sa lupa sa anyo ng renta. Ito’y pribadong pagaari kalimitan ng mga ordeng relihiyoso.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful