KERTAS 3

OPEN BOOK TEST
Merujuk Bahan Semasa Ujian
1

Memberi Respons Secara Berfokus Kepada Tugasan
Menganalisis Unsur dan Perkaitan serta Menilai Bahan

8

2

Mentaksir Kefahaman dan Penghayatan

7

PRINSIP

3

Menyediakan Nota Ringkas Berkaitan Konsep Umum

Mengaplikasi Bahan Ke Dalam Situasi

6

4

Mengorganisasi Bahan

5

Membawa Bahan Yang Relevan Semasa Ujian Dalam Situasi

2

1. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan pernyataan yang diberi sebagai persediaan menjawab tugasan / soalan yang akan diberi pada hari peperiksaan. 2. Sumber boleh diperoleh daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, majalah, akhbar, internet dan bahan-bahan lain.
3. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, bahan bacaan ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam dewan / bilik peperiksaan. 4. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab tugasan / soalan.

Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut:

Bil Aspek Perincian 1 Pengenalan (1) Menjelaskan secara umum (2) Memahami (3) Menganalisis proses (4) Mengaplikasi 2 Isi dan Huraian (5) Menilai (6) Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan (7) Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme (8) Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

Markah 5 30 15 15 10 10 10 5

3 Kesimpulan

Tamadun Islam dan Perkembangannya

Kecemerlangan dan kestabilan kerajaan Islam yang muncul selepas kewafatan Nabi Muhmmad s.a.w telah memberi sumbangan yang besar kepada dunia hari ini. Berdasarkan pembentukan kerajaan Islam, bincangkan perkembangan dan sumbangannya terhadap ketamadunan dunia.

Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut:
Bil Aspek Perincian Markah

Memahami PENGENALAN Latar belakang pembentukan kerajaan Islam

1. Pengenalan Jelaskan latar belakang pembentukan kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad S.A.W i) Kerajaan Khulafa ar-Rasyidin ii)Kerajaan Bani Umaiyah iii)Kerajaan Bani Abbasiyah iv)Turki Uthmaniyah

5 markah

Bil

Aspek

Perincian

Markah

ISI DAN HURAIAN

MEMAHAMI Memahami proses pembentukan kerajaan Islam

2. Proses pembentukan dan sumbangan kerajaan Islam i) Huraikan proses pembentukan kerajaan Islam (15m) ii) Jelaskan sumbangan kerajaan Islam (15m)

30 markah

MENGANALISIS Menganalisis pertembungan kerajaan Islam dengan tamadun lain di dunia

3. Pertembungan tamadun Islam dengan 15 markah tamadun lain di dunia Huraikan: i) Cara pertembungan (7m) ii) Kesan pertembungan (8m)

Bil

Aspek

Perincian

Markah

ISI DAN HURAIAN

MENGAPLIKASI Mengaplikasikan kegemilangan kerajaan Islam terhadap negara kita

MENILAI Menilai kejayaan Negara hasil manfaat daripada kegemilangna kerajaan Islam

4. Kegemilangan kerajaan Islam memberi manfaat kepada Negara kita. Bagaimanakah kita manfaatkan kegemilangan kerajaan Islam terhadap kemajuan Negara kita? i) politik ii) ekonomi iii) sosial 5. Kejayaan Negara hasil manfaat daripada kegemilangan kerajaan Islam Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Negara kita.

15 markah

10 markah

Bil

Aspek

Perincian

Markah

ISI DAN HURAIAN

MENCIPTA/ MENJANA IDEA Mencipta/ menjana idea menjadikan sebagai sebuah negara maju NILAI / PATRIOTISME Menghayati nilai murni/ patriotisme/ iktibar daripada kerajaan Islam demi memajukan negara kita

6. Cabaran menjadikan sebagai sebuah 10 markah negara maju i) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh dalam memajukan negara.(5m) ii) Nyatakan langkah-langkah mengatasi cabaran di atas. (5m) 7. Penerapan nilai-nilai murni daripada 10 markah kerajaan Islam demi memajukan negara kita. Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar/ patriotisme daripada kerajaan Islam yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita.

Bil

Aspek

Perincian

Markah

KESIMPULAN RUMUSAN Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincang

8. Rumusan 5 markah i) Pengetahuan yang diperoleh ii) Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara iii) Harapan untuk masa depan yang cemerlang

Bil
PENGENALAN

Aspek
Memahami Latar belakang pembentukan kerajaan Islam

Perincian
Jelaskan latar belakang pembentukan kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad S.A.W i) Kerajaan Khulafa ar-Rasyidin ii)Kerajaan Bani Umaiyah iii)Kerajaan Bani Abbasiyah iv)Turki Uthmaniyah conth iv): Kerajaan Turki Uthmaniyah a)Pada hujung pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, pemerintahan khalifah telah menjadi lemah. b)Muncul kerajaan-kerajaan kecil di kawasan Turki dan Parsi. c) Kerajaan Uthmaniyah bermula dari sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia (Turki hari ini). d) Walaupun di bawah pengaruh Saljuk, pemerintah Anatolia bebas dari pengaruh Saljuk dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran. e) Walaupun sebuah kerajaan yang kecil, pemerintah Anatolia berjaya menguasai kerajaan lain dan akhirnya membentuk kerajaan Uthmaniyah. (ms 158)

Markah

5 Markah

Bil

Aspek

Perincian

Markah

MEMAHAMI Memahami proses Isi dan Huraian pembentukan kerajaan Islam

2. Proses pembentukan dan sumbangan kerajaan Islam i)Huraikan proses pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah (15m) a) Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah yang berasal dari suku Qayi merupakan pengasas kerajaan Turki Uthmaniyah. b) Peringkat awal, Uthman ialah amir /gabenor Saljuk bagi kawasan sebelah barat Anatolia yang bersempadan dengan empayar Byzantine (Rom Timur). c) Ini menyebabkan kawasan di bawah pentadbiran Uthman menghadapi ancaman yang lebih banyák berbanding wilayah Iain. 15 markah d) Tahun 1301, Uthman berjaya menumpaskan tentera Byzantine. e) Kemenangan ini menyebabkan ramai ghazi (pahlawan tentera) dan pemimpin masyarakat bersatu di bawah Uthman dalam memperluas kawasan penaklukannya. f) Uthman berjaya menakluk kawasan sekitar Anatolia dan menjadikan bandar Bursa sebagai ibu negeri. g) Uthman meninggal dunia pada tahun 1326 dan usaha perluasan kuasa diteruskan oleh anaknya Or han I (ms 158 -159)

Bil

Aspek

Perincian

Markah

ii) Jelaskan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah (15m) a) Bertahan selama hampir 600 tahun. b) Berjaya mewujudkan sebuah empayar kesatuan orang Islam di seluruh dunia sehingga Istanbul dianggap sebagai pusat pentadbiran Dunia Islam. c) Sultan Selim I - menguasai Makkah pada tahun 1517, membolehkan kerajaan Uthmaniyah dilihat sebagai pelindung kepada umat Islam di seluruh dunia. 15 markah d) Suleiman I memperkenalkan sistem perundangan yang mempertahankan dan membela nyawa, harta dan kehormatan setiap individu tanpa mengenal bangsa dan agama yang dikenali sebagai Kanun Suleiman. e) Memperkenalkan jawatan seperti Kadi dan Mufti yang telah dijadikan sebagai sebahagian daripada organisasi pentadbiran agama Islam.

Bil

Aspek

Perincian

Markah

f) Memperkenalkan jawatan Sheikh-ul-Islam iaitu ketua ulama untuk mengeluarkan fatwa berkaitan dengan agama dan sains undang-undang yang masih diguna pakai sehingga kini. g) Istanbul menjadi pusat pertemuan dalam jalinan perdagangan antara Timur dan Barat serta antara Dunia Islam dengan Dunia Bukan Islam. h) Berjaya membentuk Jalinan Perdagangan Dunia Islam berpusat di Istanbul yang meliputi pelabuhan di sepanjang 15 markah Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan Laut Mediterranean. i) Perubahan sistem sosial - memperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu, pembahagian masyarakat bergantung pada hasil usaha setiap individu, bukan berasaskan keturunan. Ini membawa kepada mobiliti sosial yang lebih lúas dalam masyarakat Eropah. j) Berperanan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, penerbitan dan penterjemahan.

Bil

Aspek

Perincian

Markah

k) Sistem pendidikan madarasah merupakan sistem pendidikan Uthmaniyah yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan dalam dunia Islam. l) Sistem pendidikan lain - sekolah pengetahuan akademik, sekolah sastera, maktab tentera, maktab teknik dan kolej perubatan. m) Sumbangan golongan intelektual kerajaan Uthmaniyah 15 markah adalah dalam bidang penulisan ensiklopedia. Contohnya penulis seperti Mehmed al-Fanari dan Molla Lutfi menulis ensiklopedia sains Islam dan Katip Celebi. n) Menubuhkan perpustakaan di masjid, hospital, dan rumah. o) Seni bina masjid yang berkekalan sehingga kini. Contohnya Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru) di Istanbul yang direka oleh Mimar Sinan. (ms 160-161)

Bil

Aspek

Perincian

Markah

MENGANALISIS Pertembungan kerajaan Turki Uthmaniyah dengan tamadun lain di dunia Isi dan Huraian

3. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Huraikan: i) Cara pertembungan (7m) a)Perdagangan dan perniagaan – Zaman nabi- baginda ke Syam / Syria - Orang islam berdagang di Canton b) Hubungan diplomatik -Kerajaan Bani Umaiyah telah menghantar 15 markah kumpulan peneroka ke Utara Selat Gibraltar (Selatan Sepanyol) -Kumpulan ini membuat hubungan dengan Cordova, Velencia, Rhonda. c)Penaklukan/ Ketenteraan -Zaman Khulafa al-Rasyidin, Bani Umaiyah, Abasiyah & Turki Uthmaniyah telah berjaya menguasai Iraq dan Iran.

Bil

Aspek

Perincian

Markah

-Tamadun islam bertembung dengan tamadun Parsi. Berlaku asimilasi dan interaksi. -Islam juga berkembang dengan tamadun Rom (Empayar Byzantine) d)Kebudayaan - Kemasukan Islam ke Sepanyol membawa kepada kemunculan kebudayaan baru. - Bahasa Arab menjadi bahasa utama di Sepanyol (zaman Umaiyah yang berpusat di Cardova) -Lahir golongan Mozarab ( Orang tempatan yang beragama Kristian tetapi mengamalkan budaya Islam dan berbahasa Arab) e) Pertembungan intelektual -Ahli fikir Islam dan bukan Islam -ilmu dikembangkan.

15 markah

Bil

Aspek

Perincian

Markah

ii) Kesan pertembungan (8m) a)Islam membangunkan dunia -Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya -Islam membawa satu akidah yang paling utama -Islam memperkenalkan perundangan yang adil (Quran dan Hadis menjadi rujukan penting) -Islam bersifat sarwajagat/ universal) b) Perluasan kuasa penyebaran Islam -Wujud perbagai kerajaan seperti Kerajaan delhi, Nughal di India -Orang islam menguasai ekonomi/ laluan perdagangan -Kerajaan Uthmaniayah menyediakan armada laut yang mengawal Teluk Parsi, Laut -Merah, Laut Mediterranean dan Lautan Hindi -Istanbul menjadi Jambatan antara Timur dan Barat

Bil

Aspek

Perincian

Markah

c) Proses urbanisasi dan organisasi sosioal -Islam mementingkan pendidikan iaitu agama dan dunia ( sains, Matematik, dan teknologi ) -Golongan Mudejar ialah orang islam setempat yang turut tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian -Pertukaran pendapat antara cendikiawan Islam dengan bukan Islam d) Penubuhan Perpustakaan -Ditubuhkan oleh Harun al-Rasyid -Pusat penterjemahan e) Lahir cendikiawan Islam -Zakaria al- Razi-Perrubatan klinikal -Al- Zahrawi- Perubatan dan farmasi f) Matematik dan astronomi -al-Khawarizmi, al-Batani, al-Bitruni g)Pemikiran politik dan undang-undang -al-Farabi, al Mawardi

Bil

Aspek

Perincian h)Ilmu mantik dan falsafah -Ibnu sina - al-Kindi, al -Razi ibn Rusd -Imam Ghazali i) Kesenian Islam -Seni bina ( Seni Ukir) -Cth. Masjid Cordova, Spanyol -Masjid Sultan Ahmed di Istambul -Istana Alhambra j)Kesusasteraan -Omar Khyyam menulis Ruba’iyah -al- Jahiz menulis kitab al-Bayan -Jalal ad-Din Rumi menghasilkan Puisi Ketuhanan k) Lahir Pengembara Masyhur -Ibn Battuta ke China India dan Afrika -Al-Mascudi ke China, Parsi dan India, Afrika Timur -Ibn Fadhlan ke utara Eropah

Markah

Bil Isi dan Huraian

Aspek MENGAPLIKASI Mengaplikasikan kegemilangan kerajaan Turki Uthmaniyah terhadap Negara kita

Perincian

Markah

4. Kegemilangan kerajaan Islam memberi manfaat 15 Markah kepada Negara kita. Bagaimanakah kita manfaatkan kegemilangan kerajaan Islam terhadap kemajuan Negara kita? i) politik ii) ekonomi iii) sosial Politik - Mengamalkan sistem kerajaan pusat. -Mengamalkan demokrasi berparlimen -Mengamalkan kebebasan bersuara -Membuat hubungan diplomatik -Mengekalkan perpaduan serantau -Mengganggotai pertubuhan antarabangsaASEAN,PBB -Menganjurkan persidangan antarabangsa -Mengekalkan kestabilan politik -Mengamalkan perpaduan kaum

Bil

Aspek

Perincian

Markah

Ekonomi -Aktiviti perdagangan -Memajukan industri perkapalan -Cth: mempunyai armada laut -Pelbagaikan fungsi pelabuhan -Memajukan kawasan persisir pantai -Mengusahakan bidang pertanian -Memajukan bidang perindustrian -Menggalakkan pelaburan asing -Memajukan hub hala -Sistem cukai -Mewujudkan lebih banyak pelabuhan antarabangsa -Mewujudkan teknologi moden -Melatih lebih ramai tenaga mahir

Bil

Aspek

Perincian

Markah

Sosial -Penguatkuasaan undang-undang -Mewujudkan pusat pendidikan bertaraf dunia -Memajukan bidang kesenian / seni bina -Meningkatkan teknologi komunikasi -Memajukan sistem pengangkutan -Menigkatkan dan melicinkan perkhidamatan awam

Bil

Aspek

Perincian

Markah

Isi dan MENILAI Huraian Menilai kejayaan Negara hasil manfaat daripada kegemilangna kerajaan Turki Uthmaniyah

5. Kejayaan Negara hasil manfaat daripada 10 Markah kegemilangan kerajaan Islam. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Negara kita. a)perpaduan kaum b)kemajuan ekonomi c)kestabilan politik d)Kemajuan sistem pengangkutan darat, laut, udara - KLIA -LCCT e)Kereta nasional -Proton -Produa -Naza

Bil

Aspek

Perincian

Markah

f)Program Angkasawan Negara -Menghantar angkasawan Negara ke ISS g)Kemajuan bidang pendidikan -sekolah bestari -sekolah kluster h)Pemimpin bertaraf dunia -Tun Dr. Mahathir -Tan Sri Razali Ismail i)Pencapaian dalam bidang sukan -Formula 1 -skuasy -badminton -boling

Bil

Aspek

Perincian

Markah

Isi dan Huraian

MENCIPTA/ MENJANA Menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju

i) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan Negara. (5m)

-Pencemaran -tekanan dari Negara maju -persaingan ekonomi dunia -kenaikan harga barangan -kekurangan tenaga mahir -memantapkan perpaduan kaum -teknologi rendah -kadar pengangguran yang tinggi -masalah kemiskinan -gejala sosial -globalisasi

10 markah

Bil

Aspek

Perincian

Markah

Nyatakan langkah-langkah mengatasi cabaran di atas. (5m) -memperkukuh perpaduan rakyat - Penyusunan semula masyarakat melalui Dasar Ekonomi -meneroka teknologi baru -meningkatkan R&D -memastikan wawasan 2020 dicapai -Konsep 1 Malaysia -Meneruskan Dasar Ekonomi Baru -Meningkatkan mutu pendidikan -Memperkukuh peranan Negara sebagai hub halal -meneroka pasaran baru -menjadikan minda rakyat kelas pertama -menjadi pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia

Bil

Aspek

Perincian

Markah

NILAI/ PATRIOTISME Menghayati nilai murni/ patriotisme/ iktibar daripada kerajaan Isi dan Islam demi Huraian memajukan negara kita

7. Penerapan nilai-nilai murni daripada kerajaan Islam demi memajukan negara kita. Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar/ patriotisme daripada kerajaan Islam yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita. a) mampu meneroka bidang baru b)berani mempertahankan kepimpinan berwibawa c)Ada kecergasan fizikal dan mental d)Pengalaman akhlak mulia 10 markah e)Mengamalkan budaya hidup sihat f)Mengekalkan kestabilan politik g)Memanfaatkan kurniaan tuhan h)Bercita-cita tinggi i)gaya kepimpinan cemerlang j)Mengekalkan tradisi k)bersifat inovatif dan reaktif l)bersedia menerima perubahan

Bil

Aspek

Perincian

Markah

KESIMPULAN

RUMUSAN

-pengetahuan yang diperoleh 5 Markah -kepada diri, bangsa dan Negara -harapan untuk masa depan Negara Malaysia yang lebih cemerlang

SEKIAN, TERIMAKASIH.

SEMOGA ANDA SEMUA BERJAYA….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful