DISEDIAKAN OLEH

:
MAZNAH BT. ABDULLAH KAMAR NOORHAMIMAH BT. JULI NOR SHAKIAH BT. HUSSAIN ZUBAIDAH BT. ZUBIR PPG PJJ Ambilan Jun 2013 – Kohort 1 Pendidikan Khas

1. PENDEKATAN PROSES & PRODUK 2. PENDEKATAN DBAE 3. PENDEKATAN CHAPMAN 4. PENDEKATAN PSV KBSR

5. PENDEKATAN PENDIDIKAN SENI JOHN A. MICHAEL

PENDEKATAN PROSES & PRODUK

• Dibentuk pada lewat 60-an untuk memenuhi kehendak penilaian yang berorientasikan objektif.
• Dikemukakan oleh Stufflebeam(1971) • Juga dikenali sebagai model Konteks-Input-Proses-Produk (KIPP).

• Tugas para penilai ialah mengumpul data, merancang, menganalisis menyediakan maklumat untuk memilih tindakan alternatif dan melaporkan.

• Menurut Stufflebeam, tindakan boleh dibuat dalam empat bahagian iaitu -keputusan mengenai persekitaran (konteks) -keputusan mengenai sumber (input), -keputusan mengenai pelaksanaan (proses) -keputusan mengenai hasil (produk).
• Tujuan utama penilaian ini ialah untuk mengaitkan matlamat, konteks,input dan proses dengan hasil program

• Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan kesesuaian persekitaran dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program.Bagaimana Pendekatan Ini Boleh Digunakan Dalam Penilaian Keberkesanan PSV? • Penilaian Konteks • Penilaian “konteks” tertumpu kepada persekitaran. penilaian “konteks” ialah kerelaan objektif PSV dengan Falsafah KBSR/KBSM. di mana perubahan akan berlaku dan masalah persekitaran yang dihadapi. • Untuk menguji keberkesanan program PSV sebagai contoh. .

guru sepatutnya memahami terlebih dahulu tentang sesuatu kurikulum dari segi matlamatnya. masalah-masalah yang dihadapi oleh guruguru dalam PSV. • Dalam perancangan sesuatu program. . masalah guru dan keyakinan guru untuk mengajar dan sikap guru terhadap perubahan perlu juga diambil kira kerana guru merupakan sumber yang penting untuk menentukan kejayaan program tersebut. • Mengikut Abdul Raof Dalip (1989) sesungguhnya kejayaan sukatan pelajaran baru bergantung besar kepada keupayaan guru untuk melaksanakannya dengan penuh semangat dan dedikasi.• Objektif-objektif PSV dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi negara. keyakinan guru mengajar dan sikap guru dalam penerimaan perubahan. • Oleh itu.

• Di sinilah terletaknya kemahiran dan pengetahuan seseorang pengetua. kemudahan. peruntukan kewangan dan peranan pengetua. bengkel. • Penilaian “input” dalam kajian ini ialah kemahiran dan pengetahuan guru. penolong-penolong kanan dan penyelia petang dalam menyusun jadual waktu agar ia sesuai dengan kehendak guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. jadual dan peruntukan waktu mengajar. • Jadual waktu yang sistematik kurang menimbulkan masalah kepada guru-guru terutamanya dari segi kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. peralatan.Penilaian Input • Penilaian “input” pula tertumpu kepada sumber yang terlibat dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program. .

kerja luar. projek. dan kaji siasat. Ini termasuklah kerja amali. main peranan. • Terdapat banyak aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian disarankan. . • Maklumat ini perlu diketahui dari masa ke masa untuk mengawal pelaksanaan program. • Strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan bagi mata pelajaran PSV berdasarkan kepada pembelajaran melalui pengalaman. cara guru menilai kerja-kerja projek dan kursus PSV yang diikuti oleh guru.Penilaian Proses • Penilaian “proses” tertumpu kepada proses yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat program. • Untuk kajian ini penilaian “proses” ialah cara pengajaran dan pembelajaran guru-guru PSV. sumbang saran. tunjuk cara.

• Keempat-empat proses ini dapat menentukan sama ada pelajar dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran dan pembelajaran. pencapaian objektif PSV • Sikap pelajar juga merupakan faktor yang dapat menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran. menyatakan bahawa sikap mempunyai pengaruh yang dapat mencorakkan pengajaran di dalam bilik darjah. • Rummers dan Gage (1987) dipetik dari Rohaty (1990). dan penerimaan. Penilaian “produk” dalam kajian ini ialah hasil perubahan sikap pelajar. . • Ramlah (1993) menegaskan bahawa ada empat proses sikap yang pengaruhi pembelajaran iaitu integrasi.Penilaian Produk • Penilaian “produk’ tertumpu kepada hasil program setelah ia tamat dilaksanakan. kejutan. perbezaan.

PENDEKATAN Dbae Discipline Base of Art Education .

di bawah sponsor dari Yayasan Kettering. .pengenalan Discipline Base of Art Education ( DBAE ) terbentuk melalui gerakan reformasi kurikulum pada tahun 1950-an dan 1960-an : Pada tahun 1967 Elliot Eisner bekerja di Stanford University. Beliau adalah pendahulu konsep disiplin dalam DBAE.

Sekitar 1980-an. DBAE disokong melalui inisiatif dan program yang dibiayai oleh J. Pada tahun 1983. Menurut Eliot Siener. Trust membentuk pusat pendidikan dalam seni dan LeiLani Lattin-Duke berkhidmat sebagai Pengarah Program. dan seni adalah tetingkap yang melaluinya kita boleh melihatnya" . terdapat banyak cara untuk melihat dan mentafsirkan dunia. Paul Getty Trust.

Produk Seni ii.4 asas disiplin seni DBAE meliputi 4 asas disiplin seni iaitu : i. Estetika . Sejarah Seni iii. Kritikan Seni iv.

. kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni. Disiplin ini memerlukan pendidik menegaskan tentang penggunaan langkah-langkah artistik dan proses kreativiti sebagai langkah penghasilan karya.Disiplin Produk Seni Dalam disiplin penghasilan produk seni ianya lebih menegaskan kepada tatacara.

. bahan.Seni untuk pernyataan diri (ekspresif) memerlukan pelajar melalui beberapa peringkat pembelajaran kajian dan penerokaan untuk mewujudkan pengalaman iaitu:  Pengalaman dan penyesuaian dengan menggunakan pelbagai alatan. bahan dan teknik pembuatan serta sikap dan nilai budaya kerja mereka. proses dan teknik.  Mempelajari dari pengalaman sejarah dan warisan iaitu cara artis atau pandai tukang menggunakan alatan.

sabar.  Belajar melahirkan pernyataan diri akibat dorongan emosi. teratur serta berkeupayaan menilai diri dari segi artis atau budaya. Membina dan memperkembangkan kualiti sahsiah yang diperlukan untuk mencapai kejayaan seperti tekun. perasaan dan pemikiran melalui bentuk-bentuk tampak. . cermat. dedikasi.  Memahami faktor-faktor motivasi melalui peranan artis atau pandai tukang mengenai kehidupan serta sumbangannya kepada masyarakat dan budaya.

diskripsi. analisa. . Disiplin kritikan seni menumpukan perhatian kepada penekanan kandungan mengenai persepsi.Disiplin Sejarah Seni Disiplin ini memusatkan pembelajaran mengenai artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni serta pengaruhnya terhadap tamadun dan budaya bangsa. interprestasi dan penilaian terhadap sesebuah karya atau produk seni.

Terdapat beberapa aspek dan peringkat pembelajaran sejarah seni iaitu: a) Belajar tentang sejarah perkembangan penghasilan seni dan peningkatan pencapaian nilai artistik melalui sejarah pergerakan aliran gaya seni. . b) Menganalisa karya-karya seni masa lampau yang mendapat pengiktirafan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber pengetahuan dan pengalaman bagi generasi masa kini dan akan datang.

kesan terhadap aliran seni dan artis serta mencari makna serta pengertian. GHAZALI-UPSI . d) Mengukur dan menilai serta memahami karya seni dalam konteks yang luas. e) Seni terbentuk dari unsur-unsur yang saling melengkapi dan digubah berlandaskan prinsip sehingga dapat diiktiraf sebagai suatu hasil seni.c) Menyelidik dan mengkaji karya untuk mengesan asal-usul. HASSAN M.

penulisan. makna (analisis atau interprestasi) dan penilaian (pertimbangan dan penilaian). komentar yang sering diperbincangkan atau diulas oleh pengkritik seni.Disiplin Kritikan Seni Pengetahuan mengenai disiplin ini juga boleh dihasilkan melalui peningkatan kefahaman melalui pembacaan. Terdapat 3 komponen asas dalam membuat kritikan iaitu apa (memerlukan persepsi dan diskripsi). artis. . budayawan dan sejarawan. pemerhati seni.

membanding dan membeza antara karya dengan mengambil kira pertimbangan terhadap semua aspek. Ia merupakan keupayaan pemerhati untuk menilai. Ia juga membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi orang lain atau audien juga masyarakat terhadap seni. .Kritikan seni juga melibatkan aktiviti pengamatan dan pemerhatian yang teliti tentang sesuatu karya seni.

falsafah. . psikologi dan sifat semulajadi seni. keunikan atau kesalahan yang wujud pada hasil seni melalui pelbagai pengalaman estetik. Pengetahuan estetik membantu pelajar membuat apresiasi tentang keindahan. Pelajar diminta membicarakan definisi dan ciri-ciri signifikan mengenai seni melalui disiplin ini. Perbincangan boleh melibatkan pelbagai faktor dalam aspek antropologi.Disiplin Estetika Perbincangan mengenai estetik memerlukan kefahaman dan penguasaan laras bahasa tampak. Disiplin ini membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni. sosiologi.

PENDEKATAN Chapman .

Chapman berperanan sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan seni sudah melebihi 40 tahun. . reka bentuk kurikulum. kajian dan ucapan beliau membincangkan tentang isu polisi. • Buku. rencana.pengenalan • Laura H. pengajaran metadologi dan penilaian.

• Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman melibatkan 3 disiplin. iaitu: (a) tidak bersifat statik. (b) bersifat boleh ubah dan (c) berulang-ulang.• Laura H. • Menurut Chapman lagi. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai proses artistik. . 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai. • Proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan karya.

guru-guru pendidikan seni visual perlu memahami bahawa proses penghasilan karya tidak hanya tertumpu kepada satu cara sahaja. • Pelbagai cara dan kaedah boleh diketengahkan selagi proses penghasilan karya tersebut dijelaskan dengan baik kepada murid. • Bagi menggalakkan pelajar menghasilkan karya seni. seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai pengalaman luas di dalam penghasilan karya seni. • Pemahaman ini(proses artistik) perlu diaplikasikan ke atas murid di dalam kelas.• Maka. .

• Paling penting. • Menurut Chapman. proses kreativiti = proses penghasilan / artistik. Untuk mengembangkan kreativiti murid. seorang guru PSV perlu menggunkan berbagai cara dalam menghasilkan karya. guru PSV perlu menguasai bidang seni supaya mempunyai pengalaman yang lebih luas untuk mengajar murid . bimbingan dan panduan yang akan diberikan kepada pelajar oleh guru bergantung kepada pengalaman guru itu sendiri.• Ini kerana.

Penerokaan iii. Penghasilan (pembuatan) iv. Apresiasi dan pelanjutan .Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama dalam pelajaran seni iaitu: i. Pemerhatian ii.

guru perlu member perhatian kepada perkara berikut: pengetahuan sedia ada murid benda yang konkrit minat. Semasa guru menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaan. buni. kecenderungan dan latar belakang murid bahan.PEMERHATIAN Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. pergerakan dan aksi mencetus idea dan imaginasi .

guru perlu member perhatian kepada perkara-perkara berikut: aktiviti kecil yang mudah dan ringkas cuba mencuba. murid senang dan ingin mencuba aktif melibatkan pelbagai kecerdasan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik . variasi dan kemungkinan lain bebas daripada jawapan tepat.penerokaan Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. suaikenal dengan bahan penemuan oleh murid mencari altenatif. Semasa menyediakan aktiviti. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan.

halbenda dengan bentuk hasil . alaat dan teknik tatacara. idea. Guru boleh melihat penghasilan hasil kerja murid kepada perkaraperkara berikut: penggunaan bahan .PENGHASILAN Aspek ini adalah melibatkan penghasilan atau hasil kerja murid. langkah dan proses membuat keselamatan semasa menjalankan aktiviti penyampaian kandungan subjek.

Terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. .APRESIASI Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif.

alat bahan dan teknik. penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. penghargaan dan refleksi diri. dan penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan. ton. aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. rupabentuk dan bentuk. aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda. jalinan. perasaan.Semasa menyediakan aktiviti mudah. . perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. warna.

PENDEKATAN Pendidikan seni John a.michael .

pengenalan Dalam Pendidikan Seni. John A.Michael merupakan individu/tokoh yang mengutarakan pendekatan Apresiasi dan Kritikan Seni .

unsur-unsur seni dan nilai-nilai sosiobudaya yang terkandung dalam hasil seni dan kraf. .  Dapat menghubungkaitkan diri dan hasil sendiri dengan hasil-hasil lain mengikut persepsi visual. pengertian.Tujuan apresiasi seni  Membolehkan murid-murid memahami aspek-aspek nilai estetika.  Melihat perhubungan antara kerja sendiri dengan kerja-kerja orang lain dimana kita dapat membentuk keyakinan dan kefahaman penghargaan terhadap bidang seni.

iaitu: a) b) Pendekatan secara logik Pendekatan secara psikologi . terdapat 2 pendekatan dalam Apresiasi Seni.2 pendekatan dalam apresiasi seni Dalam buku beliau “Art & Adolescence”.

pendekatan secara logik  Berbentuk tradisional  Memerlukan pemahaman intelek  Berfaktakan aspek andaian dan munasabah dalam melihat sesuatu karya seni .

bila dihasilkan. Secara pemerhatian Secara perbandingan Secara penghasilan . mengkaji. penilaian. mengumpul dan menyusun gambargambar. kepuasan. perbandingan antara satu dengan yang lain serta menimbulkan kesedaran. menghubungkan diri dengan pelukis/pandai tukang gaya konsep dan zaman.Cadangan Aktiviti Pendekatan Secara Logik: AKTIVITI Secara penerangan Membaca. pameran. nilainilai estetika serta pengaruh. media. tujuan/teknik pelukis. Balai seni. proses. Membuat mengikut gaya artis/stail. slaid. Analisa. filem. menimbulkan kefahaman masalah nilainilai khas.

 Meninggalkan pengalaman yang amat berkesan dan mendalam.pendekatan secara psikologi  Lebih menjurus kepada perasaan peribadi individu.  Lebih realistik dan menerima maklum balas dan pendapat orang lain.  lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman terhadap penghasilan dan penghayatan sesuatu karya seni. .

Cadangan Aktiviti Pendekatan Secara Psikologi: AKTIVITI Secara perbincangan dan perbandingan Secara proses inkuiri penemuan (discovery) Secara kritikan mengenai lukisan/hasil kerja seni Secara menyediakansetting/set induksi Secara membesarkan gambar Secara mengolah bahan-bahan sebenar Secara mengolah bahan-bahan sebenar Secara lawatan/pameran Secara koleksi buku-buku skrap dan lakaran .

‡ • Karya ciptaan beliau menjelang akhir hayatnya.4 x 54. .Contoh apresiasi • Padat dipenuhi dengan unsurunsur jalinan. Bumi Bahagia-Lombong Bijih Malaya Cat air 36.‡ Abdullah Ariff.‡ • Kesan warna yang lutsinar dan begitu harmoni.1 cm. • Sifat-sifat identiti.‡ • Penggunaan cat air yang bersahaja dan penggunaan berus secara sepontan. 1960.

PENDEKATAN PSV KBSR .

.Pendekatan PSV sekolah rendah merangkumi empat aspek utama iaitu: •Pemerhatian secara aktif •Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan •Apresiasi seni visual secara mudah •Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan.

berfokus dan terperinci •Memperkembangkan pemahaman terhadap asas seni visual •Murid dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia •Membantu murid terus menyelaras idea. imaginasi dan alam fantasi murid ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak .Pemerhatian secara aktif: •Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.

teknik mudah.Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan: •Menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan •Proses ini membantu perkembangan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik. .

tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka.Apresiasi seni visual secara mudah: •Memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi •Murid diperkenalkan tokoh. .

. nilai kebersihan dan kepekaan. nilai patriotisme.Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan: •Murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka •Ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful