3.

0 - ETIKA DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIF
3.1 3.2 3.3 3.4 Definisi Etika Etika dan Kod Perlakuan Profesional Prinsip-Prinsip Etika Isu Etika Dalam Proses Penyelidikan

Disediakan Oleh :

MOHD FAIZULLAH BIN MOHAMED GB 120124

• Berasal daripada perkataan Greek “Ethos” yang bermaksud watak. • Dua pendekatan :
1. Normatif (apa yang patut dilakukan) 2. Deskriptif (apa yang sebenarnya kita lakukan)

. Shea (1988:17) : Prinsip bertingkahlaku yang mengawal individu/profesion dan sebagai satu standard. Bunchnolz (19860: Sistem – Panduan tingkah laku. French san Granrose (1995) : Set panduan/peraturan bertingkahlaku: menyelesaikan konflik terhadap keinginan. • Teori etika diasaskan kepada andaian bahawa manusia adalah rasional dan bebas menbuat pilihan.• Suatu bidang mengenai melakukan perkara yang betul.

buka undang-undang moral yang sedia ada diterima.Pernyataan Dalam Teori Etika Etika Deskriptif : • • Merupakan suatu disiplin yang membincangkan tentang sistem moral. mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada disamping menerangkan sesuatu undang-undang moral yang dianggap terbaik. apakah peraturan yang digunakan dan dianuti dalam sesebuah masyarakat dan sebagainya. Nilai mutlak dan biasanya berkait rapat dengan agama. • • • • • • . Mengemukakan sistem moral yang piawai berpandukan sistem sedia ada. pengadilan dan keputusan terhadap sistem tersebut. Ia menilai. Ianya memberitahu apa yang mesti dilakukan dan apa yang betul. Menyedarkan kita bahawa tidak semua nilai moral berubah mengikut perubahan masa tetapi ada yang kekal dipelihara meskipun budaya mengalami perubahan. Memberitahu bagaimana ahli masyarakat perlu bertingkahlaku. Menyedarkan manusia bahawa terdapat berbagai sistem moral yang bersifat relatif. Etika Normatif : • • Panduan mengenai tingkah laku yang baik dan jahat. Menyatukan bentuk sistem moral yang ada tanpa membuat penilaian.

Jika mahu individu melakukan perkara baik kepada kita. kita perlu melakukan perkara yang baik juga kepada orang lain.Golden Rule : • Merupakan contoh prinsip etika normatif klasik. .

dosa dan pahala atau yang berseuaian dan sebaliknya. Melibatkan komitmen dalam melakukan apa yang baik dan bersesuaian. Berkeupayaan menilai yang baik dan yang buruk.Terdapat 2 aspek: 1. 2. .

• Hubungan penyelidik. . daripada mengenalpasti dan memutuskan reka bentuk kajian kepada apa yang dilaporkan dalam dapatan kajian. kumpulan penyelidik dan partisipan adalah penting.• Penyelidikan sosial adalah proses dinamik dan interaktif. • Berlaku berdasarkan kepercayaan dan kerjasama mereka dalam penyelidikan. • Kita perlu memikirkan tentang etika di setiap langkah dalam penyelidikan. • Isu etika juga biasanya juga melibatkan perbincangan kod perlakuan profesional penyelidik dan dilema etika yang dialami oleh penyelidik serta jalan penyelesaian yang sesuai.

apa.asanet. Prinsip Etika dan Kod Perlakuan Ahli Psikologi (The American Psychological Association) www.html  Kod Etika Persatuan Antropologi Amerika (The American Anthropological Association) www.org/ethics/code.org/members/acoderev.html  Standard Etika Persatuan Penyelidik Pendidikan Amerika (The American Educational Research Association) www.html  Kod Etika Persatuan Sosiologi Amerika (The American Sociological Association) www.html .net/about/policy/vticnf.org/comittees/ethics/ethcode.aaanet.aera.

• Ahli sains sosial telah menyediakan satu set konvensi – dianggap benar tentang etika dan tidak etika. . etika mempunyai makna dan maksud yang berbeza bagi orang yang berbeza.Pengenalan: • Dalam penyelidikan sosial. • Konvensi itu merangkumi dalam tiga tahap perhubungan yang penting iaitu: a) Hubungan penyelidik-peserta b) Hubungan penyelidik-penyelidik c) Hubungan penyelidik-persatuan penyelidikan profesional.

Berasaskan Tugas (Duty Based Approach) 3.1. Berasaskan Hak . Berasaskan Matlamat (Goal Based Approach) 2.

MATLAMAT TUGAS HAK • Kita perlu cuba mendapat • Menentukan proses • Percaya hak individu dan menghasilakan penyelidikan berjalan perlu dihormati dan keseimbangan yang tinggi atas landasan prinsip diberi kepentingan di antara perkara yang moral yang dipegangnya. sekiranya penyelidikan perlu penyelidik berbohong diseimbangkan dengan atau menganiaya subjek kesan baik kajian ke atas kajiannya. sekiranya individu lain yang terlibat dan setiap manusia terdapat ketidakselesaan dalam penyelidikannya. termasuk diri penyelidik. bernilai. . tertentu. keseluruhannya. ini dianggap masyarakat tidak beretika. dianggap bernilai dan perkara yang tidak • Perlulah • Tanggungjawab utama. bertanggungjawab kita perlulah terhadap diri sendiri dan menghormati individu • Sebagai contoh. yang dialami oleh individu subjek dalam • Sebagai contoh.

1) HORMAT KEPADA AUTONOMI 2) PRINSIP PERLINDUNGAN 3) PRINSIP KEADILAN .

Pernyataan Masalah Kajian Menulis dan Menyebar Hasil Kajian Isu Etika Dalam Proses Penyelidikan Pernyataan Tujuan dan Soalan Kajian Analisis dan Interpretasi Data Pengumpulan Data .

rekabentuknya sentiasa berkembang dan responsif. Penyelidik perlu mendapat kepercayaan daripada masyarakat di tempat kajian dahulu sebelum memulakan sesuatu temu bual. • • • • .Amalan Etika Dalam Penyelidikan : Strategi dan Isu • • • Etika dalam penyelidikan kualitatif berbeza dengan penyelidikan kuantitatif. Penyelidik juga perlu bersikap sensitifterhdap budaya masyarakat yang dikaji di mana ia melibatkan status dan kedudukan penyelidik yang banyak bergantung kepada definisi yang diberikan oleh masyarakat tersebut. penyelidik perlu sentiasa menilai kerja lapangan dlam konteks hormat kepada autonomi peserta sepanjang proses penyelidikan. Dalam penyelidikan kualitatif. Strategi yang digunakan – memaklumkan kepada peserta tentang kajian. Menurut Cassell dan Symon (1994). Menurut Bogdan dan Biklen (1992). diamalkan dan dihormati. Ini kerana perhubungan di antara penyelidik dan peserta berkembang mengikut masa dan proses penyelidikan. perhubungan di antara penyelidik dan peserta dalam penyelidikan kualitatif lebih merupakan persahabatan daripada perhubungan kontrak di mana melalui perhubungan ini prinsip dan peraturan etika perlu dipatuhi.

Pihak Penaja Yang Membiayai Perbelanjaan Penyelidikan 8.Antara Perkara Yang Perlu Peserta Ketahui 1. Kenyataan Tentang Kerahsiaan Yang Digunakan Untuk Melindungi Peserta dan Data. Nama Penyelidik 2. Penjelasan Ringkas Tentang Tujuan Penyelidikan 7. 4. Kepastian Tentang Tidak Mahu Memberi Respon Kepada Soalan Yang Mereka Rasa Tidak Mahu Menjawab 6. Kenyataan Tentang Penyertaan Peserta Adalah Sukarela 5. Nama Organisasi Yang Terlibat 3. Tidak Akan Timbul Kesan Negatif Sekiranya Mereka Tidak Mahu Lagi Terlibat .

• Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada semua pihak tentang prinsip etika yang digunakan oleh penyelidik dalam menjalankan kajian.Prinsip dan Prosedur Beretika Dalam Menjalankan Kajian • Prinsip dan prosedur yang disediakan perlulah dibincang dan dimaklumkan kepada pihak-pihak terlibat dalam kajian sebelum sesuatu kajian dijalankan. .

kegunaan. Dokumen tersebut juga mengandungi deskripsi terperinci tentang hak individu dalam kod etika yang say gunakan. metod dan jangkaan faedah kajian yang dijalankan. saya memberi dan menjelaskan kepada peserta dokumen yang menggariskan tujuan. Secara ringkasnya. hak-hak tersebut adalah seperti turutan berikut : .Contoh : Semasa hendak memulakan pengumpulan data.

8. Penyertaan dalam kajian adalah tidak wajib dan boleh berundur bila-bila masa dengan sebab-sebab tertentu. 6. Peserta diberi peluang untuk meneliti transkrip temu bual untuk mengesahkan ketepatannya. 4. 3. . Makluamat hanya digunakan dengan kebenaran peserta. Peserta berhak membantah sekiranya mereka tidak bersetuju dengan interpretasi data oleh pengkaji. 5. Komuniti. pelajar terlibat dan ibu bapa atau penjaga pelajar. Bakal peserta boleh memutuskan sama ada hendak terlibat atau tidak dalam penyelidikan berasaskan maklumat yang telah diberikan. Kebenaran untuk melibatkan pelajar dalam penyelidikan adalah dirundingkan dengan pihak sekolah.1. sekolah dan peserta tidak didedahkan identiti mereka dalam laporan akhir penyelidikan. Sumber maklumat akan dipastikan kerahsiaannya. 7. 2.

sama rata dan percaya mempercayai disamping dapat melindungi kepentingan dan identiti peserta dan institusi supaya tidak terdedah kepada sebarang kemungkinan dan risiko yang tidak dikehendaki. • Berkaitan dengan soal perhubungan yang perlu dibina antara penyelidik dengan peserta kajian. .• Prinsip umum etika dalam penyelidikan kualitatif menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan semasa merancang dan menjalankan kajian. • Membina perhubungan yang berteraskan prinsip keterbukaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful