You are on page 1of 14

PLURALITI

DAN
MASYARAKAT
PLURALISTIK
DI MALAYSIA
1
Hasil Pembelajaran
 Menerangkan konsep pluraliti dan
masyarakat pluralistik.
 Menjelaskan pembentukan pluralisme di
Alam Melayu
 Menyatakan kesan sekularisme penjajah
dan pembentukan masyarakat pluralistik.
 Menghuraikan perkembangan
pembentukan masyarakat pluralistik
selepas era penjajahan.
2
Liputan Kuliah
3.1 PENGENALAN

3.2 PLURALITI BUDAYA ALAM MELAYU

3.3 KEMUNCAK PLURALITI ALAM MELAYU :
KESULTANAN MELAYU MELAKA

3.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT PLURAL OLEH PENJAJAH

3.5 PEMBENTUKAN MASYARAKAT PLURAL DI MALAYSIA

3.6 MASYARAKAT PLURAL SELEPAS MERDEKA
3.5.1 Politik
3.5.2 Perlembagaan
3.5.3 Pendidikan
3.5.4 Ekonomi

3.6 KESIMPULAN
3
Pluralisme Budaya Alam Melayu
Ciri Pluraliti dan Masyarakat Plural

Konsep pluraliti alam Melayu perlu difahami sbg asas
utk memahami masyarakat plural.

 Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah
memberi sumbangan terhadap pembentukan
masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama
dalam kepelbagaian.

 Kedatangan penjajah berteraskan tiga matlamat
utama iaitu Gospel, Gold dan Glory telah memberi
kesan dalam sistem kehidupan masyarakat di alam
Melayu.

4
Pluraliti Budaya Alam Melayu
Masyarakat plural.

Masyarakat pluralistik

5
Pluralisme, Pluraliti & Pluralistik

Pluralisme.

Pluraliti.

Pluralistik.

6
Masyarakat plural wujud pelbagai
bangsa mendiami sesuatu kawasan di
Alam Melayu seperti Melayu, Cina,
India, Eropah, Jepun dan lain-lain lagi

Masyarakat pelbagai bangsa pada
zaman sebelum kedatangan orang
Eropah terbentuk melalui proses
semula jadi tanpa sebarang rancangan
pemaksaan di sebaliknya
7
Orang-orang Cina dan India terutamanya
dibawa masuk ke Alam Melayu adalah demi
kepentingan ekonomi dan politik Inggeris.

Mereka dibawa masuk oleh Inggeris tanpa
disertai kaum keluarga seperti isteri dan anak
mereka.

Oleh kerana tumpuan dan hasrat kedatangan
mereka ialah untuk memenuhi keperluan
ekonomi-politik Inggeris maka asimilasi
budaya dan cara hidup di antara masyarakat
tidak berlaku.
8
Kemuncak Pluraliti Alam Melayu
Kesultanan Melaka
Pemerintahan:
Era Melaka adalah kemuncak keagungan kerajaan
Melayu.

Melaka dianggap The Venice of The East.

Masyarakat plural.

Perlaksanaan Hukum Kanun Melaka dan Undang-
Undang Laut Melaka yang berteraskan Islam.

9
Pembentukan Masyarakat
Pluralistik oleh Penjajah

Ketibaan Inggeris adalah titik pemisah
antara pluraliti dan masyarakat plural.

Inggeris menggunakan imperialisme dan
kolonialisme dalam misi penjajahan
mereka.

10
Penjajah British:
Prinsip, Sistem, Struktur & Dasar
Prinsip:
 Pemisahan Agama dan Negara
(sekularisme), Agihan Kuasa, Federalisme.

Politik:

Malaysia amalkan sistem demokrasi.

Pendidikan
 Sistem pendidikan kebangsaan
11
Masyarakat Pluralistik
Selepas Merdeka
Perlembagaan:
Perlembagaan mencatatkan kontrak sosial dipersetujui
bersama antara kaum di negara ini.

Dua peringkat kontrak sosial di Alam Melayu.

 Pada zaman pluraliti iaitu janji taat setia atau wa’ad.

 Pada zaman masyarakat pluralistik sebagai syarat
kemerdekaan daripada British.

12
Masyarakat Pluralistik
Selepas Merdeka
Ekonomi:
Rancangan pembangunan ekonomi negara dibahagikan
kepada empat peringkat;
Rancangan pra-merdeka

Perancangan lepas merdeka

Dasar Ekonomi Baru.

Dasar Pembangunan Negara.

Sistem ekonomi dualisme 13
Kesimpulan
Memahami pluraliti adalah asas penting ke arah
memahami pembentukan masyarakat plural.

Pluraliti telah sedia wujud di Alam Melayu.

Ideologi sekular telah mempengaruhi perubahan
dalam sistem masyarakat sepadu.

Pluraliti masyarakat Malaysia diperkukuhkan
melalui dasar-dasar negara yang dibentuk
berteraskan persetujuan bersama.

14