You are on page 1of 26

MOHAMAD KHAIRI IZZUDDIN BIN KAUZI TUAN ISMAIL BIN TUAN SOH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

 Merupakan unsur nilai tambah yang diterapkan dalam

proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.  Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan :
 Mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal

insan yang dihasratkan  Menangani cabaran semasa dan masa hadapan.
 Elemen merentas kurikulum yang sedia ada adalah

seperti :
 Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam

Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA .

.KREATIVITI DAN INOVASI KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI.

 Berpengetahuan  Berfikiran kreatif  Kritis dan berinovasi  Berkemahiran tinggi  Berkeperibadian mulia. Nilai tambah ini bertujuan untuk memenuhi keperluan murid dalam :  Membangunkan modal insan yang holistik. .

.

KREATIVITI DAN INOVASI Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah. . cabaran. Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997). adaptasi) dari sedia ada. soalan atau tugasan. Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi.

 Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat. negara dan agama. bangsa. 8 .

banyak idea LANCAR boleh menghasil idea baharu ASLI Indikator LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik 9 .

2. 5. 7.Aktiviti 1. Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan Contoh Aktiviti 10 . 4. 3. 6. 8.

.

KEUSAHAWANAN MATLAMAT  Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. .  Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan.

OBJEKTIF • • • • Mengamalkan sikap keusahawanan.Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5 . FOKUS Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK1 .Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4 . Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan.Nilai moral dan etika keusahawanan .Mengamalkan sikap keusahawanan EK2 . Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan.Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan EK3 . Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan.

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI INOVASI PERKEMBANGAN EKONOMI 14 14 .

3. 4. 11. 10. 8. 9. Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan Kesanggupan belajar daripada kesilapan Berorientasikan pencapaian Berdaya tahan Tabah Boleh membina jaringan sosial 15 15 . 7. 5. 6.1. 2.

2.9 langkah utama: 2.6 Menilai idea secara kritis dalam konteks. 16 16 . 2. 2.2 Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif. 2. 2.9 Meneruskan peningkatan kualiti idea.4 Memilih idea baik dari banyak idea 2.5 Menambahbaik idea yang dipilih (inovasi).3 Menghasilkan idea dari pemerhatian.1 Amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan.8 Menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran. 2.7 Melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit. 2.

Melibatkan proses-proses:3. 3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti.4 Menilai pelaksanaan projek.2 Melaksana projek mengikut langkahlangkah yang telah disediakan.3 Memantau projek. 17 . 3. 3.

Murid boleh: 4. 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula 18 18 .2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama. 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional.

SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN 19 .

.

menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. . mendapatkan semula. memproses. • Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. menghantar. menyimpan. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh.TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI.

MATLAMAT Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat :  Mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari  Menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan  Menjana pemikiran kritis dan kreatif  Meningkatkan kualiti pembelajaran. .

Pada akhir persekolahan di peringkat rendah. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mengumpul. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mencari. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. murid akan dapat:       Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. .

perkakasan input dan output).Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan. CD-ROMPortal E-bahan. Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). EduwebTV dan Google Earth). Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet. .

Murid sahaja 25 . Guru sahaja 3.1. Guru dan murid 2.

26 .