BENGKEL PEMBELAJARAN

Secara Individu, Berpasangan dan Berkumpulan

• Pengelolaan pengajaran bahasa ini boleh dilakukan secara individu.Pengenalan • Pengelolaan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa merupakan salah satu perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh setiap orang guru. berpasangan atau berkumpulan. .

Pembelajaran Secara Individu • Cara pembelajaran yang menumpukan perhatian terus kepada seseorang murid tertentu dengan bahan-bahan yang dikhaskan. daya cipta dan kebolehan lain. • Pengajaran ini sesuai kerana setiap murid berbeza dari segi intelek. minat. . kecekapan.

merancang dan menyampaikan bahan pengajaran beasaskan kebolehan individu. mengenalpasti masalah pembelajaran.• kaedah kelas menguntungkan sebilangan kecil pelajar sahaja dan tidak semua individu. . • belajar untuk mengembangkan kebolehan individu. maka kaedah individu perlu. • guru harus mengenal potensi murid-murid mereka.

.Pembelajaran Secara Individu • Pengajaran cara ini pada keseluruhannya bertujuan supaya murid boleh belajar mengikut kemampuan. • Guru akan memberi perhatian yang teliti dan rapi kepada murid berkenaan dan cuba membantu untuk menyelesaikan masalah berkenaan. • Aktiviti pengajaran hendaklah terancang atau pukal pembelajaran sendiri adalah amat penting.

. memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian. • Dapat mewujudkan kerjasama dalam kalangan pasangan secara formal.Pembelajaran Secara Berpasangan • Satu strategi yang melibatkan dua orang murid merancang pengajaran dan pembelajaran.

• Pembelajaran berpasangan ini juga dapat mencetuskan inovasi dan meningkatkan kreativiti murid berkenaan.Pembelajaran Secara Berpasangan • Berfikir dan berbincang mengenai teknik pembelajaran dan pengajaran. .

• Boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. • Pergerakan guru lebih mudah – dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. • Tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan aktiviti secara berkumpulan. .

Pembelajaran Secara Berkumpulan • Pengajaran jenis ini memerlukan murid dibentuk dalam kumpulan kecil. iaitu 3 hingga 5 orang satu kumpulan. . • Murid boleh menjalankan aktiviti pembelajaran melalui kumpulan mengikut kebolehan dan dapat menguasai kemahiran tertentu mengikut kadar pembelajaran yang sepadan dengan kebolehan mereka.

• Setiap murid yang terlibat akan merasa diri mereka sebagai individu yang setaraf. . • Ada dua kumpulan akan dibentuk. • Mendorong murid berkomunikasi antara satu sama lain dengan berkesan. iaitu mengikut kebolehan dan mengikut pelbagai kebolehan murid.Pembelajaran Secara Berkumpulan • Cara berkesan melibatkan murid secara aktif dalam proses P&P.

• Pengumpulan murid-murid ini mengikut kebolehan biasa digunakan dalam P&P kemahiran asas seperti lisan. membaca dan menulis.Kumpulan Mengikut Kebolehan • Murid-murid lebih kurang sama tahap kebolehan. .

• Murid-murid yang cerdas diminta dapat membantu murid-murid yang lemah dan perkembangan emosi dan sosial yang sihat dapat dibina melalui aktivitiaktiviti seperti lawatan. permainan. kerja projek.Kumpulan Mengikut Pelbagai Kebolehan • Kumpulan ini dibuat setelah murid-murid dapat menguasai kemahiran asas. • Murid-murid juga berpeluang memainkan peranan dan mengembangkan bakat kepemimpinan mereka. simulasi dan sebagainya. .

blogspot.• http://sakiladollah.com/2011/09/kaedahdan-teknik-pengajaran.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.