POLITIK & KERAJAAN HNP 3023

BUDAYA POLITIK Dihantar kepada individu menerusi: SOSIALISASI POLITIK

PARTISIPASI POLITIK

TINGKAH LAKU POLITIK

SISTEM POLITIK

menerima dan menyokong sistem politik yang sedia ada. Bagaimana masyarakat belajar mengenai politik? Bila mereka belajar mengenai politik? Di mana mereka belajar mengenai politik? Nilai dan pandangan politik yang dipegang oleh masyarakat itu diperolehi menerusi suatu proses yang dikenali sebagai „sosialisasi politik‟. Menerusi proses sosialisasi politik.     Herbert Hyman merupakan sarjana pertama yang mengemukakan pendekatan sosialisasi politik secara sistematik di dalam bukunya yang bertajuk “Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behaviour. Sosialisasi politik bermula apabila masyarakat belajar mengenai politik dan kerajaan melalui putaran hidup bermula dengan zaman kanak-kanak. masyarakat akan memahami.” . dewasa dan zaman tua.

    . Definisi : Satu proses sepanjang hayat bagaimana seseorang manusia itu belajar mengenai politik dan memperoleh nilai-nilai politik. Easton & Dennis (1969) : Satu proses pengekalan kepercayaan politik dan orientasi individu atau masyarakat dalam sistem politik. Langton (1969:4) : Sosialisasi politik merupakan cara bagaimana masyarakat mentransmisikan budaya politik dari suatu generasi ke generasi yang lain. Almond & Verba (1963) : Proses di mana budaya politik dikekalkan atau berubah. Michael Rush (1992:92) : The process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena.

. Parti Politik dan Agen-agen lain. Agen-agen sosialisasi politik dibahagikan dalam dua kumpulan : boleh i. Pendidikan Formal dan Rakan Sebaya Kumpulan Sekunder : Media massa. Pemerintah. Kumpulan Primer : Ibu Bapa & Keluarga. ii.

iaitu sebagai ketua atau penguasa. d. .i. Kajian Easton & Hess (1962) mendapati.  IBU BAPA & KELUARGA Merupakan agen sosialisasi utama dan paling berpengaruh khususnya ketika seseorang itu masih lagi di peringkat kanak-kanak. kanak-kanak pada peringkat awal persekolahan telah memberi gambaran autoriti yang sama antara bapa mereka dengan presiden.Kanak-kanak diperkenalkan dengan institusi politik seperti Parlimen. c. Mahkamah dan pilihan raya.   a. Tahap Ketiga .Pengetahuan mereka berkembang dengan perbezaan antara autoriti internal dan eksternal seperti jabatan awam dan jabatan swasta. Easton & Dennis (1969) telah mengemukakan empat tahap dalam sosialisasi politik diri kanak-kanak : Tahap Pertama – Kanak-kanak diperkenalkan dengan autoriti yang terdapat dalam negera seperti presiden atau polis. Tahap Kedua . Tahap Keempat – Pengetahuan mereka diperkembangkan lagi dengan mengenali perbezaan antara institusi-institusi politik dan individu-individu yang terlibat dalam institusi tersebut. b.

  . semakin tinggi kesedaran mereka tentang hal ehwal politik dan kenegaraan. Individu-individu yang tinggal dalam masyarakat yang berkembang maju didapati semakin ramai merujuk dan berbincang sesuatu perkara tertentu dengan rakan sebaya berbanding dengan golongan yang lebih tua daripada dan agen-agen sosial yang lain.  PENDIDIKAN FORMAL (SEKOLAH/UNIVERSITI) Aspek pendidikan yang merangkumi orientasi persekolahan dan orientasi kampus merupakan agen sosialisasi politik yang terpenting ketika para remaja atau golongan muda sedang menuntut di pusatpusat pengajian. RAKAN SEBAYA Merupakan unit sosial yang penting dalam membentuk sikap politik. Manakala agen-agen lain iaitu institusi keluarga pula dilihat semakin kurang berpengaruh.   Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan formal merupakan agen sosialisasi paling berpengaruh dalam membekalkan sumber maklumat tentang politik kepada pelajar. iii. Misalnya. kajian Almond & Verba (1963) mendapati bahawa semakin tinggi tahap pendidikan seseorang individu.ii.

Pada peringkat ini. Media baru atau media siber dilihat telah menjadi agen penting dalam menyampaikan sumber maklumat politik dengan lebih pantas dan efektif berbanding dengan agen lain.   . tingginya pendedahan seseorang individu itu terhadap program berita televisyen seringkali dikaitkan dengan tingginya tahap pengetahuan politik mereka.i. berita televisyen turut menjadi penghubung yang pertama antara kanak-kanak dengan dunia politik sehinggalah mereka mencapai usia remaja. kajian Atkin & Gants (1978) mendapati bahawa kanakkanak yang menonton berita televisyen juga berminat terhadap pengetahuan hal ehwal politik. Misalnya. Malah.  MEDIA MASSA Media massa berupaya menyebarkan mesej politik secara konsisten dan standard kepada sekumpulan manusia dan mampu memainkan peranan penting dalam transformasi masyarakat.

PARTI POLITIK Parti politik kebiasaannya mempunyai matlamat dan kepentingan yang ingin dicapai.  PEMERINTAH Pemerintah turut memainkan peranan dalam proses sosialisasi politik khususnya menerusi pendidikan politik yang diterapkan kepada masyarakat. . jiran tetangga. Misalnya. pengajian am dan lagu kebangsaan. kempen dan persidangannya.  iii. Namun begitu. parti politik juga turut memainkan peranan sebagai penyebar mesej politik kepada masyarakat menerusi ceramah-ceramahnya. pemimpin dan institusi-institusi politik yang ada. Melalui kegiatan parti politik ini. mereka memperkenalkan pelajar kepada sistem politik negara menerusi beberapa mata pelajaran di sekolah seperti sejarah.ii.  AGEN-AGEN LAIN Contoh: Institusi Agama. organisasi atau badan-badan bukan Kerajaan.   iv. individu dapat mengetahui kegiatan politik negara. Hal ini secara tidak langsung membentuk idea dan persepsi politik masyarakat.

Motivasi . seseorang individu itu diberitahu oleh orang lain untuk belajar mengenai posisinya dalam politik dan tanggungjawabnya sebagai warganegara. Rush dan Althoff (1971) menyenaraikan tiga cara bagaimana seseorang individu menerima sosialisasi politik daripada agen sosialisasi : Imitasi – Seseorang individu meniru tingkah laku individu lain menerusi imitasi. 1) 2) 3) . yang akhirnya akan membentuk pandangan politik mereka. Kebiasaannya berlaku kepada kanak-kanak.Seseorang individu itu belajar menerusi pengalaman dan kesilapannya. Arahan (Instruction) – Melalui arahan.

.

Dari segi sejarah. Aristotle telah membincangkan konsep partisipasi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Namun begitu. undang-undang dan keadilan (Mulgan 1990:195). Menurutnya. Locke juga berpendapat bahawa masyarakat mempunyai hak untuk memberontak sekiranya kerajaan mengkhianati kepercayaan yang rakyat berikan (Laslett 1960:135).    Bagi John Locke pula. partisipasi berasal daripada perkataan Latin „Pars‟ yang bermakna bahagian dan ‘Capere‟ yang bermaksud mengambil. partisipasi politik membawa maksud mengambil bahagian atau menceburkan diri dala sesuatu aktiviti. warganegara mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang berkaitan dengan pemeliharaan komuniti. faktor material (kebendaan) telah mendorong kelompok masyarakat untuk melibatkan diri dalam politik demi melindungi harta dan kepentingan mereka. Dari segi etimologi. Maka. . konsep partisipasi politik bermula sejak zaman Greek dan berkembang sejajar dengan tradisi pemikiran Barat.

” McClosky (1968:252) : Kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat dengan cara mengambil bahagian dalam proses pemilihan pemimpin sama ada secara langsung atau tidak langsung untuk menentukan pembentukan polisi awam.     . Parry. Moyser & Day (1992:1) : Actions by citizens which is aimed at influencing decision which are in most cases ultimately taken by public representatives and officials.those legal acts by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and the actions that they take. partisipasi politik boleh ditakrifkan sebagai kegiatan ahli masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kerajaan dalam proses pembuatan keputusan.. Justeru. Verba & Nie (1972:2) : “.” Barnes & Kaase (1979:4) : Aktiviti-aktiviti sukarela yang dilakukan oleh warganegara dengan niat untuk mempengaruhi pilihan politik dalam pelbagai peringkat sistem politik sama ada secara langsung atau tidak langsung.

kempen politik dan menyertai pertubuhan politik Kegiatan Bukan Konvensional – Aktiviti yang disertai oleh masyarakat apabila mereka disekat daripada menggunakan pengaruh politik melalui saluran-saluran konvensional. boikot dan revolusi. . II. Contoh : Demonstrasi. Kegiatan Konvensional – cabang aktiviti yang biasa disertai oleh masyarakat bagi memelihara kepentingan awam. Terdapat pelbagai bentuk partisipasi politik yang dikemukan oleh para sarjana. antaranya : Barnes & Kaase (1979) menyenaraikan dua bentuk partisipasi politik.  I. Contoh : Mengundi.

 Dahl (1975) mencadangkan partisipasi politik. . Golongan Politikal – Terbahagi kepada 2 jenis golongan politikal : a) Golongan pencari kuasa/berminat untuk mendapatkan kuasa politik untuk mempengaruhi dasar. b) Golongan kepimpinan politik iaitu golongan yang mempunyai kuasa formal untuk mempengaruhi dasar. Golongan apolitikal (tidak politikal) – golongan masyarakat yang tidak berminat menyertai proses politik. II. dua hierarki I.

 Rush & Althoff (1971:23) telah mengenalpasti sebelas bentuk partisipasi politik : Memegang jawatan politik dan pentadbiran negara Mencari dan berusaha mendapatkan Jawatan Politik Keanggotaan aktif dalam organisasi politik Keanggotaan pasif dalam organisasi politik Keanggotaan aktif dalam suatu organisasi separa politik Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi separa politik Menyertai demonstrasi dan mesyuarat umum Mengambil bahagian dalam diskusi politik Mempunyai minat dalam politik Mengundi dalam pilihan raya Apati – tidak mengambil kisah mengenai politik. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) .

. ii.Peringkat menuju ke kegiatan aktif Contoh : menghadiri mesyuarat politik. menjadi calon Kegiatan Transition . memberi sumbangan kewangan kepada parti Kegiatan Spectator – Individu hanya terlibat dalam mengundi Apati – Individu yang tidak terdedah kepada rangsangan politik dan tidak melibatkan diri dalam sebarang kegiatan politik. Milbarth (1965) juga mengemukakan bentuk kegiatan politik yang sering disertai oleh masyarakat: Kegiatan Gladiator – Partisipasi aktif individu dalam politik Contoh : Memegang jawatan politik. iii. iv. i.

 Terdapat tiga faktor asas yang mempengaruhi penglibatan individu dalam politik : Jenis personaliti seseorang individu itu. rangsangan dan pengaruh awal yang didedahkan kepada individu. i. ekonomi dan politik masyarakat. rakan sebaya. Orientasi. sekolah. Corak sistem budaya. . iii.termasuklah sosialisasinya di dalam keluarga. ii. media dan pendedahan kepada maklumat politik disekeliling mereka.

.

Leeds (1981:194) misalnya percaya bahawa kepercayaan politik seseorang individu merupakan sebahagian daripada tindakbalas personalitmya serta beberapa pengaruh sosial dan persekitaran lain yang semuanya menyumbang kepada budaya politik semasa  . Budaya politik pada asasnya banyak dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang telah dilalui oleh seseorang. Jika proses sosialisasi yang telah dilalui adalah tinggi. kebiasaannya corak budaya politik adalah bersifat peserta. di mana masyarakat akan mengambil tahu terhadap isu-isu dan perkara-perkara politik yang terjadi atau berlaku disekeliling mereka.

persepsi. Diamond : Budaya politik adalah sikap. budaya politik merangkumi perlakuan. tingkah laku. Budaya politik pula dikaitkan dengan kewujudan rantaian sikap. kepercayaan.   Pada dasarnya. budaya politik mengandungi satu kepercayaan yang boleh menggambarkan dan nilai yang boleh menjelaskan situasi tindakan politik (Pye &Verba 1965: 513). sentimen dan penilaian masyarakat tentang sistem politik mereka dan peranan individu dalam sistem itu. idea. Budaya politik adalah sistem nilai dan keyakinan terhadap sistem politik yang dimiliki bersama oleh masyarakat. nilai. Menurut Ahmad Nizamuddin (2002). tingkah laku.   . jangkaan dan harapan anggota masyarakat di dalam lingkungan politik masyarakatnya. kepercayaan. penglibatan. kepercayaan dan emosi yang mencorakkan aktiviti politik dalam setiap anggota sesuatu kelompok (Almond & Powell 1966:50).

taraf pendidikan rakyat. Struktur Sosio-Ekonomi .Penggunaan polisi afirmatif (seperti DEB). Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. iii.Misalnya sifat lokaliti. ii. kadar urbanisasi. pengagihan kekayaan serta pembangunan ekonomi. Dalam konteks Malaysia. topografi.Muslim sebagai budaya dominan dan dijelmakan dalam kepemimpinan tertinggi negara.Semua peristiwa bersejarah mempengaruhi pembangunan negara. Sosialisasi Politik . peralihan daripada Hinduisme kepada Islam. Adat-Istiadat & tradisi politik . Geografi . iklim. . v.Melayu .Peranan pemimpin politik dalam mempromosi dan dan menerapkan pemikiran mengenai budaya politik. iv. geologi dan sebagainya. Yang Dipertuan Agong sebagai Ketua Negara. Sistem Kesultanan. Sejarah . Kemerdekaan dan sebagainya mempengaruhi budaya politik. pembangunan petempatan.i.

Masyarakat berupaya mengkritik dan menyuarakan pandangan kepada pemerintah. sistem politik dan peranan diri. Masyarakat mempunyai kesedaran politik yang tinggi sehingga mendorong mereka untuk melibatkan diri dan memainkan peranan aktif dalam kegiatan politik. input.  Almond & Verba mengemukakan 3 bentuk budaya politik : Budaya Politik Partisipan merupakan tingkat budaya politik yang paling tinggi di mana terdapat orientasi masyarakat terhadap keempat-empat komponen politik iaitu output. tetapi masih tiada jaminan untuk mewujudkan kestabilan. i. Contoh : Amerika Syarikat   .

Contoh : Malaysia . tahu mengenai mekanisme pembuatan keputusan dan mempunyai kesedaran politik.   Masyarakat tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik tetapi mereka taat dan patuh terhadap undang-undang.  Budaya Politik Subjek Tingkat budaya politik yang kedua.ii.  Merujuk kepada masyarakat yang sudah relatif maju tetapi masih pasif. Masyarakat mempunyai beberapa orientasi terhadap output dan sistem politik. tetapi mereka tiada keyakinan untuk menyuarakan pandangan politik.

Tidak terdapat orientasi terhadap semua komponen politik (input.iii. tiada struktur politik dan tidak mempunyai kesedaran terhadap sistem politik. Contoh : Masyarakat suku Afrika   . output. Budaya politik ini wujud dalam masyarakat tradisional yang tiada peranan politik khusus.  Budaya Politik Parokial Merupakan tingkat partisipasi politik yang paling rendah. sistem politik dan peranan diri).

Budaya politik Melayu tradisional adalah Pasif.  Golongan yang memerintah terdiri daripada golongan istana dan bangsawan. Golongan yang memerintah ini dianggap sebagai manusia yang tinggi status dan martabatnya.  . setia.  Sebelum kedatangan kolonial ke Tanah Melayu: Masyarakat Melayu terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah (Gullick 1978). Sistem Daulat .i. Manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat jelata. sensitif dengan darjat dan daulat pemerintah.

komunis. Antaranya wujud aliran ideologi sosialis. Selepas kedatangan kolonial.  Budaya . keagamaan dan juga nasionalisme. politik bersifat sederhana. budaya politik dikatakan telah memasuki tranformasi baru iaitu timbulnya beberapa ideologi dan pemikiran politik yang dikatakan boleh menggugat budaya politik yang sedia ada.

Buat pertama kalinya. Pada tahap ini perkembangan nasionalisme dalam budaya politik Melayu semakin meningkat apabila tindakan British untuk menubuhkan gagasan Malayan Union 8 pada 10 Oktober 1945. kesemua pemimpin gerakan nasionalisme Melayu telah mengenepikan sengketa dan perbezaan ideologi masing-masing untuk bersatu menentang Malayan Union.   Budaya politik berada pada tahap yang tinggiWalaupun berlaku perubahan besar dalam sistem politik tetapi dalam konteks budaya politik kedudukan dan fungsi raja masih lagi kekal. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful