SEMANTIK

DEFINISI
Berasal daripada bahasa Yunani: sema →tanda/lambang  Kajian fenomena makna dalam bahasa  Definisi semantik menurut beberapa sarjana:

Ogden dan Richards (1923) ➢ de Saussure

Click to add title

Ogden dan Richards (1923)
Segi Tiga Semiotik Konsep

Bentuk/Simbol

Rujukan

➢de

Saussure
signified [makna]

tanda <buku> signifier <b,u,k,u> [bunyi]
intrabahasa

LINGUISTIK AM

ekstrabahasa

Teori Semantik
1.Teori Tekanan Sosial (Adam Smith)
 Bunyi

yang berbeza dicipta berdasarkan pengalaman yang berbeza  Semakin banyak bunyi atau tanda digunakan dan difahami → manusia dapat berhubung dengan lebih mudah  Contohnya:  Penggunaan bunyi buluh yang diketuk → menghasilkan bunyi ‘tok-tok-tok’.  Jika buluh itu diketuk 10 kali → ada orang sakit.  Jika bunyi ketukan itu panjang sedikit → ada orang kampung yang meninggal dunia.

2.Teori Onomatopeia (J.G.Herder)
 Penamaan

sesuatu rujukan(benda) disesuaikan dengan bunyi yang dihasilkan oleh rujukan tersebut. meniru bunyi haiwan atau alam, adakalanya disesuaikan untuk mudah dibunyikan.

 Manusia

 Contoh :  ‘cak-cak’ ditambah ‘ci’ menjadi ‘cicak’  ‘sir’ ditambah ‘de’ menjadi ‘desir’  ‘kerik-kerik’ ditambah ‘ceng’ menjadi

‘cengkerik’

3.Teori Seruan
 Apabila

seseorang kehairanan keluarlah bunyi [o], berasa sakit [uh], melihat sesuatu yg jijik [i] seperti ini disebut seruan

 Bunyi

 Contoh:

Aduh, sakitnya kepalaku ini!

4.Teori Ding Dong
 Bunyi

daripada benda → pengwujudan luaran, bunyi daripada manusia → pengwujudan dalaman. mengatakan: apabila bunyi luaran diganti oleh bunyi dalaman → terbentuklah akar bahasa. ditiru oleh manusia apabila sejenis logam diketuk dan menghasilkan bunyi tersebut → alat tersebut dinamakan gong.

 Muller

 Contoh:  Bunyi ‘gooong’

5. Teori Isyarat
• • • • • •

Gerakan mimetik → gambaran wajah utk menyatakan emosi dan perasaan Gerakan pantomimik → gambaran gerak tubuh untuk menyatakan sesuatu gagasan Gerakan artikulatoris → gerak mulut untuk hasilkan ujaran Ketiga-tiga gerakan sering digunakan manusia Namun, gerakan artikulatoris ialah gerakan paling lengkap digunakan semasa berkomunikasi. Dalam keadaan tertentu, ketiga-tiga gerakan digunakan serentak.

JENIS-JENIS MAKNA
i. Makna ii. Makna iii. Makna iv. Makna v. Makna vi. Makna vii. Makna viii. Makna

denotatif/tersurat konotatif/tersirat afektif emotif luas sempit gaya tekanan

i. Makna denotatif/tersurat

Makna yang tersurat/ makna umum/ makna leksikal/ makna kamus → makna yang sesuai dengan rujukan/ pemerhatian alat indera/ makna yang nyata Contoh: Buaya yang mengganas itu telah ditangkap. Buaya dalam ayat itu bermaksud sejenis binatang buas yang tinggal di dalam air, tetapi boleh juga naik ke darat.

ii. Makna konotatif
Makna tersirat atau bukan literal/tersurat Lebih mengutamakan nilai komunikatif (rujukan penutur berdasarkan konteks) • Contoh: Jangan percaya sangat kata-kata Imran kerana dia itu buaya. • Buaya dalam ayat tersebut → seorang lelaki yang suka memujuk dan menipu wanita.
• •

iii. Makna afektif
• • •

Muncul akibat reaksi pendengar/ pembaca terhadap penggunaan kata Kebalikan daripada yang disebutkan Contoh: Perkataan teratak, pondok, rumah yang tidak sepertinya → makna afektif → orang yang mengujarkan perkataan ini ingin merendah diri.

iv. Makna emotif
Makna

yang sama tetapi berbeza nilai rasa bahasanya meninggal dunia, mangkat, wafat, mampus, kojol → makna emotif contoh kata tersebut mendukung maksud mati perkataan yang berbeza menimbulkan nilai yang berbeza

Perkataan Kesemua

Penggunaan

v. Makna luas

Makna yang terkandung dalam sesuatu perkataan → lebih luas daripada makna sebenar. Contoh : Universiti → institusi pengajian tinggi tempat mempelajari pelbagai bidang ilmu dan kajian ilmiah. Makna luas universiti merangkumi pelbagai aspek seperti profesor, pensyarah, bilik kuliah dan mahasiswa.

vi. Makna sempit

Makna yang terkandung dalam perkataan tersebut semata-mata. Contoh : Siku Alia luka semasa terjatuh tadi. Anggota badan yang luka tidak melibatkan anggota badan Alia yang lain, hanya pada bahagian siku sahaja.

vii. Makna gaya

Perkataan khas yang selalu dikemukakan oleh seseorang pengarang dalam karyanya. Contoh: Gaya penulisan Shahnon Ahmad boleh dikenali, misalnya beliau gemar menggunakan dialek Kedah dalam penulisannya.

viii. Makna tekanan
• •

Perkataan yang diberi penekanan semasa ujaran Perkataan itu mewakili makna utama dalam keseluruhan ujaran tersebut. Contoh: Amira MELAHIRKAN bayi perempuan. Amira melahirkan bayi PEREMPUAN.

HUBUNGAN MAKNA
• •

Melihat hubungan makna antara satu perkataan dengan perkataan lain. Kajian semantik tradisional:

i. ii. iii. iv. v.

Sinonim Antonim Homonim Hiponim Polisemi

i. Sinonim
Dua perkataan atau lebih yang maknanya hampir sama atau maknanya seolah-olah sama Contoh: cantik boleh disinonimkan dengan indah indah boleh disinonimkan dengan cantik → perkataan cantik dan indah bersinonim (kedua-dua boleh ditukar ganti) Contoh lain: ibu kekal senang - emak - abadi - mudah

ii.
Dua

Antonim

perkataan atau lebih yang maknanya berlawanan. gemuk antonimnya kurus lelaki antonimnya perempuan

Contoh:

Siti

masih bujang, sedangkan semua adiknya sudah berkahwin.

iii. Homonim
• •

Perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama, mendukung makna yang berbeza. Contoh: haus → kering tekak haus → berkurangan besarnya Dalam kamus, ditandai angka Roman (I,II dan III) Contoh perkataan lain yang berhomonim:

• •

mancung
mancung I makin kecil ke hujung mancung II seludang kelapa yang kering

Homonim mengandungi dua konsep, iaitu homofon dan homograf

Homofon

Perkataan yang sama bunyinya tetapi ejaan dan maknanya berbeza. Perkataan bang dan bank sama bunyinya tetapi ejaan dan maknanya berbeza. bang → abang dan azan bank → tempat berurusan wang.

Homograf
• •

Perkataan yang sama ejaannya, tetapi sebutan dan maknanya berbeza. Contohnya: semak [semak] dan semak [səmak] perang [perang] dan perang [pərang]

v.

Hiponim

Perkataan yang maknanya dianggap sebagai sebahagian daripada makna suatu perkataan lain. Misalnya, perkataan mawar berhiponim dengan bunga, kerana makna mawar termasuk dalam makna bunga. Contoh perkataan berhiponim: burung - merbuk, tekukur, pipit, gagak

bunga

mawar

kemboja

teratai

kekwa

vi. Polisemi
Perkataan yang mempunyai bentuk yang sama tetapi mendukung banyak makna. • Contohnya, perkataan berat mempunyai sembilan makna yang berbeza. Antaranya: i. tekanan benda ii. tidak ringan iii. sukar (dilakukan, diselesaikan) iv. amat sangat, kuat v. menyebelah, memihak vi. berkenaan dengan novel, drama dll yang mengisahkan perkara yang serius (seperti pergolakan rumah tangga, perjuangan politik, dan sebagainya)

sambungan…
Mempunyai makna yang lebih luas daripada homonim • Tidak terbatas pada perkataan sahaja tetapi juga kelompok kata dan ayat. Contoh: i. Pemenggalan bunyi am/bil/kan/tong ii. Imbuhan pe+latih = orang yang melatih atau orang yang dilatih iii. Kelompok kata makan nasi, makan angin, makan gaji, makan garam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.