You are on page 1of 26

Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin

Piktogrami
Student: Marija Paripović MBI 5/12

piktogrami

Uvod
Piktogrami su elementi vizuelne komunikacije, odnosno mali grafički simboli koji slikovito prenose određenu informaciju. Oni predstavljaju univerzalno sredstvo komunikacije, koje omogućava brzo, jednostavno i razumljivo vizuelno saopštavanje primenljivo u svim sferama svakodnevnog života, bez kojeg bi komunikacija savremenog čoveka bila skoro nezamisliva. Prednost piktograma i simbola nad tekstom je da su oni precizni i da ih je moguće univerzalno tumačiti, čime se prevazilaze barijere pojedinačnih govornih (pisanih) jezika ili čak i pismenosti.

Primera piktograma je zaista mnogo i prisutni su u svim sferama života savremenog čoveka: u saobraćaju (saobraćajni znaci), na aerodromima, u zdravstvu, sportu, trgovini, turizmu, privredi, zabavi, kulturi, upotrebi ikonica na računarima …

Piktogrami

Dok je u užem smislu pismo sistem znakova koji predstavljaju određene elemente govornog jezika: pojedine reči. slogove ili glasove. slika. U širem smislu pod pismom se podrazumeva svaki sistem vidljivih oblika (crteža. simbola. znakova i njihovih kombinacija) namerno proizvedenih u svrhu memorisanja i obaveštavanja.Razvoj piktograma kroz istoriju pisma Pismo možemo definisati kao sredstvo prostorne i vremenske komunikacije. . U formalnom smislu to je skup dogovorenih znakova koji su dovoljni za pisanje nekog govornog jezika.

Piktografska "misao" prikazuje se nizanjem šematskih sličica ljudi. ali ih neki Indijanci i Eskimi i danas koriste. predmeta i sl. To je način na koji su ljudi pokušali da pomoću crteža zabeleže svoje misli. Oni čine osnovu pisma kod starih Egipćana. Krićana. životinja.Piktografsko pismo (slikovno pismo) Naziv piktograf potiče od latinskih reči pictus – slika i grafo – pisati. Sumera. Pećinski crteži Pećinski crteži piktogrami . Kineza i Maja. Piktogrami označavaju upravo ono što crtež predstavlja i nisu vezani za specifični glasovni sklop reči u pojedinom jeziku.

e. Piktogrami . koji se mogu dovoditi u odnose i stvarati asocijacije na apstraktne. oko 3500 p.n. ljubav (spoj slike majke i deteta). Priča jednog lovca iz Neolita Sumerski ideogrami. predstava. ideografsko pismo je mnogo više od toga..Ideografsko (pojmovno) pismo Naziv ovog pisma potiče od grčke reči idea – ideja. pojam Iako je na prvi pogled samo razvijenije slikovno pismo. U ideogramu šematizovani oblici pojedinih slika postaju nositelji pojedinih reči i pojmova. afektivne i relacione pojmove kao što su npr.. svađa (slika dve žene).

u Mesopotamiji. Uslovi života kao i potreba za brzim pisanjem dokumenata doveli su do uprošćenja toga najstarijeg slikovnog pisma pa se umesto celog predmeta. dovodi do još veće šematizacije znakova pisma i do formiranja sistema klinastog pisma. počeo crtati samo njegov najkarakterističniji deo. e. Znaci koji se utiskuju na mekoj glini gube svoj raniji slikovni lik i tokom vremena dobijaju oblik raznih kombinacija vertikalnih. Tokom vremena potreba za primenom brzog pisma. Pisalo se na kamenu a po obliku je bilo slikovno.Piktogram u klinastom pismu Mesopotamije Sumersko pismo nastalo je u IV milenijumu pre n. horizontalnih i kosih klinova te se zbog toga ovo pismo naziva još i klinastim. Od piktograma do klinastog pisma PIKTOGRAMI .

Kada su Egipćani slikovnim znacima počeli da označavaju i pojedina slova. odnosno glasove ili slogove. Vremenom su dobili odlike ideograma . a ne slike predmeta pa je tako npr.Piktogrami u Egiptu i razvoj hijeroglifa Ieros (Hijeros) – svet. Od više stotina hijeroglifa koji su se koristili. božanstven i (Glifo) – urezan. takvi hijeroglifi dobili su odlike fonograma. srp mesec). krug je predstavljao sunce.postali su simboli pojmova. krug značio dan. 24 imaju vrednosti koje odgovaraju po jednom slovu današnjih alfabeta. Piktogrami . Egipatsko pismo po obliku spada u piktografsko jer su hijeroglifi u početku bili crteži od kojih je svaki predstavljao neki predmet (npr. sveštenički. a ne samo sunce.

Od oko 50 000 znakova koji postoje u kineskom pismu koristi se oko 36 000 znakova. ideogrami prestaju da budu nosioci misaonih značenja. odnosno simboličnih ideograma za reči apstraktnog i afektivnog značenja. pojednostavljenje i ujednačavanje češće upotrebljavanih elemenata. dok je druga uvođenje metaforičkih. Na razvojni put kineskog pisma od slikovnog do pojmovnog uticala su dva faktora: prvi je sve veća šematizacija. ali po značenju to je ideografsko. Primer proročanskog zapisa na kostima 的的的的 .Piktogrami u kineskom pismu Kinesko pismo je jedno od najstarijih pisama koje se neprekidno upotrebljava bez nekih većih i značajnih promena već oko 4000 godina. Po svojoj formi ono je slikovno pismo jer se svaki pojam obeležava svojom sličicom. već postaju oznake glasovnih struktura. ali je za uobičajenu komunikaciju i čitanje dnevnih novina dovoljno poznavati oko 3 000 ideograma. Kasnije.

javila se potreba za različitim stilovima i stilizacijama piktograma koji su predstavljali datu delatnost.. Kako je vremenom broj zanatskih radnji rastao. pekar perecom ili veknom hleba. da bi se međusobno razlikovale. obućar cipela. U Engleskoj zanatske radnje su se obležavale cimerima koji su predstavljani kao table iznad radionica kako bi bili lako uočljivi i svrha njihovog postojanja je bila komunikacija sa nepismenim stanovništvom.. piktogrami . frizer obeležavan stilizacijom makaza i češlja. Oni su vizuelno predstavljali zanatske delatnosti. Formiranjem udruženja zanatlija javila se potreba za obležavanjem zanatske delatnosti. Tako je npr.Piktogrami u srednjem veku Razvojem zanatske i manufakturne proizvodnje u srednjem veku piktogrami doživljavaju svoju ekspanziju.

Stranice sadrže slike o predmetima. Smatra se da je to prvi udžbenik u slikama namenjen deci. ili Orbis Sensualium Pictus (svet oko nas u slikama) je udžbenik za decu koji je napisao John Amos Comenius. religija. zoologija. biljkama. . botanika. ljudi i njihove aktivnosti. životinjama. Knjiga sadrži 150 poglavlja i obuhvata širok spektartema kao što su: mrtva priroda. 1658.Orbis sensualium pictus Orbis Pictus. religiji i ljudima sa pratećim tekstom.

Početkom XX veka Otto Neurath je shvatio da je mnogo lakše razumeti simbole i piktografski jezik nego tekst. ISOTYPE Piktogrami . tehnoloških. Oni nisu nastali sa ciljem da zamene govorni jezik već su predstavljali neku vrstu „pomoćnog jezika“. Ovaj jezik može pomoći strancu da se snađe u tuđoj državi. efikasnog vizuelnog jezika koji se može lako dešifrovati. bioloških i istorijskih veza u formi slike. Njegov cilj je bio da stvori internacionalni obrazovni metod i ujedini čovečanstvo putem jedinstvenog. kako da telefonira u telefonskoj govornici itd.ISOTYPE ISOTYPE je metod prikazivanja socijalnih. da zna gde da odloži prtljag na stanici. Izotipi su nastali sa ciljem da obične građane (uključujući i školarce) upoznaju sa njihovim mestom u svetu.

Osnovno pravilo izotipa je da se veći broj objekata ne predstavlja većim piktogramom već većim brojem piktograma iste veličine. ovi piktogrami su danas široko rasprostranjeni. Iako su prvobitno namenjeni za korišćenje na aerodrumima i transportnim habovima. AIGA simboli piktogrami . demografije. Ovo pravilo našlo je primenu u dizajniranju piktograma za Olimpijske igre. AIGA je u saradnji sa Odeljenjem za transport SAD-a dizajnirala sistem od 50 simbola koji su namenjeni za korišćenje na međunarodnim lokacijama kao što su aerodromi i transportni habovi a čija je namena bila da pokazuju put putnicima i pešacima. politike i privrede.ISOTYPE Zadatak vizuelizacije ove metode pripao nemačkom umetniku Gerd-u Artntz-u koji je dizajnirao oko 4000 znakova i piktograma koji su simbolizovali ključne podatke u oblasti industrije.

što je takođe doprinelo daljem razvoju piktograma. oznake hemijske opasnosti. Savremene piktograme danas srećemo u gotovo svakoj životnoj situaciji: saobraćajni znaci. moraju da ispune zahtev svoje namene.Savremeni piktogrami Od svog nastanka pa do danas piktogrami su se neprekidno razvijali i oblikovali. ikonice na računaru itd. piktogrami . ekonomije i turizma zahteva sve moderniji i brži način komunikacije. oznake na odeći. Razvoj informatike. Rade se u seriji u kojoj je kreativni postupak i najjasniji. Savremeni piktogrami nas upućuju samo na jednu radnju. stilskog jedinstva i kuturnog okruženja.

treba da budu takvi da se lako uklope u svetsku scenu.da se prilikom izrade piktograma unosi lični pečata autora  Kompatibilnost .oglada se u stilskom jedinstvu serije piktograma  Čitljivost i praktičnost – treba da budu jasno vidljivi.Kriterijumi u kreiranju uspešnih piktograma Analizom piktograma korišćenih na Olimpijskim igrama došlo se do saznanja da su sledećih 6 kriterijuma od najveće važnosti u kreiranju uspešnih piktograma:  Komunikacija bez smetnji – treba da budu razumljivi ljudima različitih nacija i kultura  Konzistentnost . Piktogrami .ne bi trebali da zavise od okvira već da budu jednako efikasni kako u formi pozitiva tako i u formi negativa  Dizajnerski pečat . i laki za reprodukovanje  Fleksibinost .

60` (prethodno ugao je bio 45` – 90`) čime su figure dobile na dinamici pokreta.Kriterijumi u kreiranju uspešnih piktograma Piktogrami kreirani za OI u Tokiju 1964 i Meksiko Sitiju 1968 predstavljaju primer prvih serija piktograma u kojima su dizajneri uzeli u obzir da ovi crteži koji se koriste kako bi označili različite takmičarske discipline treba da predstavljaju koncept univerzalnog jezika koji se kreira za univerzalnu publiku i u univerzalnom kontekstu. Grafički dizajneri su inspiraciju za ovu seriju piktograma našli u Jingwen skriptu pronađenom na bronzanim rezbarijama starim 2000 godina Piktogra mi . prate uglove od 30`. Serija piktograma kreiranih za OI u Minhenu 1972 (dizjan Otl Aicher-a) pokazali su se toliko uspešnim da su se koristili i u drugi OI i smatraju se „nepobedivim“. Serija piktograma kreiranih za OI u Pekingu 2008 predstavlja dobar primer piktograma sa dizajnerskim pečatom podneblja koji je lako uklopiv u svetsku scenu. Piktogrami kreirani za Olimpijske igre u Moskvi 1980 predstavljaju stilizovane figure zaobljenih formi.

upozorenja ili opasnosti. „potencijalnu opasnost“. Na čitljivost piktograma prvenstveno utiču sledeći principi: 1. Upotreba boje u piktogramu . Kulturološko okruženje piktograma .označava „određeno ponašanje“. Zelena -oznaku za „nema opasnosti“ ili „opasnost prolazi“. „sled“ ili „nepostojanje opasnosti“) . Plava .dizajner piktograma mora dobro da poznaje okruženje (simbolika stvari i boja. 3.Da bi realna slika postala piktogram ona prolazi kroz različite nivoe stilizacije kako bi dovela do jednostavnog.pomoć. Žuta -„oprez“. dekodira i razume grafičke informacije. Stilizacija piktograma .Čitljivost piktograma Dok pismenost najšire rečeno predstavlja sposobnost neke osobe da čita i piše.Upotrebom boje u piktogramu možemo pojačati sadržaj određenih informacija i grupisati piktograme unutar serije (Crvena -simbol zabrane. stilovi oblačenja) za koje je piktogram namenjen. 2. vizuelna pismenost se odnosi na sposobnost da čita. jasnog i čitljivog rešenja. „opasne stvari“.

Kod postavljanja znaka u nekom prostoru vrlo bitnu komponentu predstavljaju udaljenost i ugao gledanja 7.. Upotreba materijala i dimenzija u realizaciji . dok se obrnuta kombinacija tamnog simbola na svetloj podlozi bolje vidi u srednje i dobro osvetljenom ambijentu. metal. staklo.Razvoj tehnologije i novih vrsta materijala doprineo je mogućnosti upotrebe širokog spektra materijala u izradi piktograma: drvo. 6. 5. folija. Staklo Inox Drvo . krupni geometrijski oblici ispunjavaju njegovu suštinu. Postavljanje u prostoru i optička udaljenost .Čitljivost piktograma 4.svetli simboli na tamnoj podlozi mnogo uočljiviji u uslovima slabije vidljivosti.Piktogrami moraju biti čitljivi i prepoznatljivi i pri njegovom smanjenju na veličinu 3x3 mm.. Svetlost i osvetljenje prostora . Konstrukcije piktograma i mogućnost uvećanja ili smanjenja . detalji su suvišni..

prehrambenim. aerodromima... galerijama. domovima zdravlja.Klasifikacija piktograma Piktogrami nas svakodnevno okružuju u:     eksterijeru – na ulici.. u zoološkim vrtovima.. stadionima. na proizvodima široke potrošnje – tekstilnim proizvodima. stajaliština.. Prema mestu javljanja i prenošenja poruka razlikuju se:      Informativni piktogrami Piktogrami upozorenja Piktogrami upotrebe Piktogrami u eksterijeru Piktograme identiteta manifestacija piktogrami .. računarima. aparatima.piktogrami u bolnicama. hemijskim preparatima u domaćinstvu. restoranima. muzejima. enterijeru .. botaničkim baštama. razvojem tehnike i tehnologije – na tehničkim uređajima.. stanicama.

restorani). galerije. kongresi i sl.. marketi). sajmovi. javnim poslovima (banke. Javljaju se u raznim oblastima društvenog života: u zdravstvu (bolnice). kulturi (muzeji. pozorišta). prodavnice. Ovi piktogrami prvenstveno moraju da zadovolje uslove jasnog prepoznavanja i brzog tumačenja pogotovu na mestima internacionalnih susreta gde dolaze ljudi iz svih krajeva sveta (aerodromi.Klasifikacija piktograma Informativni piktogrami su piktogrami čije je opšte obeležje informisanje javnosti.. sportu (sportske hale i stadioni). tržištu (robne kuće.).. turizmu i ugostiteljtvu (hoteli. pošte). piktogrami . pijace. menjačnice.

na banderama i elekropostrojenjima (ukazuju na opasnost od visokog napona). na kupalištima (zabranjeno skakanje u vodu. da paze da eventualano ne dođe do odrona sa neke stare zgrade.Klasifikacija piktograma Piktogrami upozorenja su piktogrami čija je namena da obaveste i upozore na neku potencijalnu opasnost ili zabranu. piktogrami . plivanje van obeležene zone. Ovakve piktograme srećemo npr.) i sl. )... Do naročite ekspanzije ovih piktograma došlo sa razvojem velikih proizvodnih sistema i fabrika kada se počelo više pažnje posvećivati radnicima i njihovoj bezbednosti i zaštiti na radu te se u cilju upozorenja na opasnost. u okviru gradilišta (upozoravaju prolaznike da pređu na drugu stranu ulice. na vidno mesto postavljaju table sa piktogramima...

lekovi. gorivo. sva četiri žmigavca. obuća. – Piktogrami ambalaže (piktogrami transporta . temperaturu motora.  proizvodima široke potrošnje (odeća.Klasifikacija piktograma Piktograme upotrebe srećemo na:  tehničkim uređajima (npr. Piktogrami upozorenja . hemijski proizvodi) . piktogrami za označavanje plastike. na računarima su to ikone).niz piktograma koji nam daju uputstva o načinu upotrebe i održavanja. na kontrolnim tablama automobila. Bezbednosni simboli ) Piktogrami na tekstilnim proizvodima – . u automobilskoj industriji. nalaze se piktogrami za svetla. piktogram reciklaže .

parkovima – sugerišu na ponašanje i kretanje unutar njih) Singapore zoo signs piktogrami . piktogrami na stajalištima. obeležavaju gde su smeštene određene životinje. aerodrumima) piktogrami zaštićenih zelenih površina ( u zoološkim vrtovima– olakšavaju orijentaciju. U piktograme u eksterijeru spadaju:   piktogrami u saobraćajnoj regulaciji (saobraćajni znaci. zbog čega su veličina i boja piktograma od velike važnosti – što je veća udaljenost i piktogram mora da bude veći. botaničkim baštama.Klasifikacija piktograma Piktogrami u eksterijeru – moraju biti čitljivi i jasni na većoj distanci.

Klasifikacija piktograma Piktograme identiteta manifestacija – manifestacije kao što su festivali. da bi se organizovala masa posetilaca na jednom muzičkom festivalu poput “Exit”-a. Tako npr.. sajmovi. kongresi zahtevaju obeležavanje koje upućuje posetioce gde. kada i kako se održava program manifestacije. .. pićem i suvenirima. DJ arene. info punktove. punktove sa hranom. sportska prvenstva. koristi se ceo sistem piktograma za muzičke bine.

godine izdaje standard za dimenzije osnovne slike 75x75mm sa mrežom 12. Nemačka je. Oni su odredili prvu osnovnu sliku koja je pomoću geometrijskih linija pojednostavila formu oblikovanja piktograma i ona je korišćena pri standardizaciji svih piktograma opšteinformativnog karaktera. . 1976.5mm i ova mreža se i danas koristi za projektovanje tehničkih piktograma. Svetska organizacija standardizacije – ISO. prva počela da se bavi pitanjem projektovanja piktograma.AIGA SIGNS Sportski piktogrami – OLIMPIC SIGNS Specijalizovani piktogrami –HEALTH SIGNS itd.5x12. Prema utvrđenim standardima možemo izvršiti sledeću klasifikaciju piktograma: • • • • • Sistem saobraćajnih znakova – IALA SIGNS Sistem sigurnosnih znakova – IMO SIGNS Turistički piktogrami . kao jedan od najvećih izvoznika tehničke robe.Standardizacija piktograma Do masovne upotrebe piktograma došlo je 60-tih godina XX veka.

Dok je selektovan ovaj trougao odaberemo opciju Fill i iz Swatch Libraries Menu-ija odaberemo Patterns -> Basic Graphics -> Basic Graphics_Lines i biramo patern Grid . Height: 500pt. Na taj način dobijamo kornet.Primer kreiranja piktograma u programu Adobe Illustrator Kreiranje piktograma Zabranjeno unošenje sladoleda Kreiramo novi dokument File->New… i podesimo sledeće parametre: Name: Zabranjeno unosenje sladoleda. illustrator .25inch Lines. Zatim crtamo sladoled na taj način što najpre nacrtamo trougao pomoću Line Segment Tool-a. Zatim pomoću Ellipse tool-a i Line Segment Tool-a kreiramo znak zabrane. Width: 500pt.

Postavimo sladoled iza znaka „zabranjeno“ i na taj način smo dobili smo piktogram „Zabranjeno unošenje sladoleda“. Postavimo kugle na kornet i grupišemo ih zajedno i dobijamo sladoled kao na slici. kliknimo na opciju Minus Front u Pathfinder paleti i pravougaonik će se biti oduzet od elipsi.Primer kreiranja piktograma u programu Adobe Illustrator Sada je potrebno još samo nacrtati kugle sladoleda. Biramo opciju Ellipse tool i crtamo 2 kruga. Napravimo 2 ovakva oblika. Označimo Rectangle tool i nacrtamo pravougaonik preko donjeg dela dobijenog komponovanog oblika. Kada smo završili crtanje. illustrator . sa alatkom Selection tool označimo ceo prostor oko elipsi i pravougaonika. selektujemo ih i odaberemo opciju Unite u paleti Pathfinder.