You are on page 1of 14

ożeniony z czeską księżniczką Dobrawą. do przyjęcia chrztu. Poślubienie czeskiej księżniczki Dobrawy stało się to z kolei wstępem do nawiązania stosunków ze Stolicą Apostolską. syn Siemomysła. 935. odparł w bitwie pod Cedynią natarcie margrabiego Hodona . 979 z córką margrabiego Dytryka z Marchii Północnej .Mieszko I Rok urodzenia ok.byłą mniszką. 965 r. z którą miał syna Bolesława. książę polski. późniejszego króla polski. co doprowadziło w 966 r. W 972 r. a po jej śmierci (977) żonaty od ok. od ok.. 960 r. zmarł 25 V 992 r. Odą. od ok.

1025. książę Polski od 992 roku. W 973 roku (lub 974) znalazł się w Niemczech na dworze cesarskim jako zakładnik i gwarant pokoju między Mieszkiem I a cesarzem. Po śmierci Mieszka I. że właśnie wtedy zaprzyjaźnił się z przedstawicielami niemieckiej arystokracji i nauczył języka niemieckiego. Możliwe. 25 maja 992 roku. Bolesław wypędził z kraju macochę Odę z synami i zawładnął całą spuścizną ojca. że byli oni dla niego potencjalnymi rywalami do tronu. Zmarł 17 czerwca 1025 roku. Wywodził się z dynastii Piastów. był synem Mieszka I i Dobrawy. Bolesław Chrobry nie miał dobrych stosunków z drugą żoną Mieszka I i ze swoimi przyrodnimi braćmi tym bardziej. kilka miesięcy po koronacji. król Polski od 1025 roku. zm.Bolesław Chrobry Urodzony 967. .

Zbysławą. w tym jedną senioralną. pozostawiał pięciu synów i chcąc zapobiec rozbiciu państwa. podzielił w swym testamencie Polskę na dziedziczne dzielnice. Już jako dziecko wciągnięty przez możnowładców do walki z ojcem. zmarł 28 X 1138 r. syn Władysława I Hermana i czeskiej księżniczki Judyty. Zbigniewa. od 1102 r. książę polski.) z córką hrabiego Henryka z Bergu. od 1103 r. żonaty z córką księcia kijowskiego Świętopełka II. dokonać podziału państwa między Bolesława i jego starszego brata przyrodniego. Pochowany w katedrze w Płocku. Umierając. a potem (1113 r.. Salomeą.. .Bolesław Krzywousty Urodzony 20 VIII 1086 r. który zmuszony został w 1099 r.

Agnieszkę.1159) Pierworodny syn Bolesława Krzywoustego i jego pierwszej żony Zbysławy. objął dzielnicę senioralną z Krakowem i Gnieznem oraz zwierzchnictwo nad lennymi księstwami pomorskimi. . obok Śląska właśnie. Małżeństwo to miało zapewnić Polsce kontakty z opozycją niemiecką. Po śmierci Krzywoustego w 1138 r.Władysław II Wygnaniec (1105 . że już wtedy Władysław otrzymał własną dzielnicę na Śląsku. w obliczu konfliktu z cesarzem Lotarem. niemiecką księżniczkę. Urodzony w 1105 r. 1125 r. poślubił ok.. córki księcia kijowskiego Świętopełka II.. który został jego dzielnicą dziedziczną. Niewykluczone.

11991202. książę krakowski w latach 11731177. 1199-1202. we wschodniej Wielkopolsce z Gnieznem w latach 1173-1177/9. 1198-1199. książę kujawski w latach 1195-1198.Mieszko III Stary Mieszko III Stary (wielkopolski) ur. a 1125. książę zwierzchni Polski 1198-1199. książę wielkopolski (część zachodnia z Poznaniem) w latach 1138-1177/9. książę zwierzchni Pomorza Gdańskiego w latach 1173-1177. 1199-1202. 13 lub 14 marca 1202 w Kaliszu. 1198-1199. 1182-1202. . między 1122.11821202. 1191. w południowej Wielkopolsce (nad Obrą) w latach 11381177/9.1194-1202. książę senior w latach 1173-1177. 1182-1191. zm. w księstwie kaliskim w latach 1173-1177/9.

Kazimierz Sprawiedliwy 1177-1194 Najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego. Gdy zbuntowani możni usunęli z Krakowa Mieszka Starego. Te ustępstwa na rzecz możnych zyskały Kazimierzowi u kronikarzy duchownych przydomek Sprawiedliwego. wydał przywilej. w którym zrzekł się wielu uprawnień na rzecz panów duchownych. powołali na jego miejsce Kazimierza. po śmierci brata Henryka objął bezpośrednie rządy w dzielnicy sandomierskiej. . Na zjeździe w Łęczycy w 1180 r. Zawdzięczając objęcie tronu krakowskiego możnym. Kazimierz liczył się z ich opinią i czynił im ustępstwa.

a piątym pochodzącym z jego małżeństwa z hrabianką Salomeą z Bergu. zamyka się w latach 11261133 Najbardziej znanym czynem księcia sandomierskiego jest jednak wyjazd wraz z rycerzami polskimi w 1154 do Ziemi Świętej. Data jego narodzin nie jest pewna. skąd powrócił w nimbie świętości. Henryk otrzymał imię po swoim dziadku macierzystym. Spędził tam zapewne rok. . Henryku. hrabim Bergu. gdzie zapragnął bronić Jerozolimy przed Saracenami.Henryk Sandomierski Henryk był szóstym (przedostatnim) według starszeństwa synem Bolesława III Krzywoustego.

. sprawą Władysława zainteresował się Fryderyk Barbarossa. Drugi pod względem starszeństwa syn Bolesława Krzywoustego i najstarszy syn.Bolesław Kędzierzawy Urodzony w 1121. jednak musiał zażegnać najazd wezwanego przez Władysława króla niemieckiego Konrada III.) Testament Krzywoustego przydzielił mu władanie nad Mazowszem i Kujawami. któremu złożył hołd i obiecał stawić się na sąd na dworze cesarskim. W 1141 r. i 1145-46 stał na czele buntu juniorów przeciw Władysławowi. który najechał ziemie polskie i obległ Kędzierzawego w Poznaniu. a stolicą jego księstwa został Płock. Konrad zmarł w 1152 r. zmarł 5 I 1173r. po jego wygnaniu w 1146 r. objął tron krakowski. . córką księcia nowogrodzkiego Wszewołoda (od 1136 r. ale w 1157 r. dwukrotnie żonaty z księżniczką ruską Wierzchosławą.

wypędzonymi z Siedmiogrodu przez króla Węgier. zmarł 31 sierpnia1247 r. a także walczył z Władysławem Laskonogim. a w 1228 r. podejmował wyprawy zbrojne na Ruś i przeciw Prusom. W latach 1225-1226 podjął rozmowy z Krzyżakami. W 1222 r.Konrad Mazowiecki Urodzony ok. i osadził ich w ziemi chełmińskiej. objął rządy nad Kujawami i Mazowszem. księżniczki znoimskiej. Po śmierci Mieszka Starego w 1202r.. Wspierał akcje misyjne cystersów na terenie Prus. nadał biskupowi pruskiemu Chrystianowi liczne dobra w zdobytej przez siebie ziemi chełmińskiej i wziął udział w wyprawie krzyżowej przeciw Prusom. Leszkiem Białym. żonaty z księżniczką ruską. młodszy syn Kazimierza Sprawiedliwego i Heleny. popierał reformę kościelną arcybiskupa Henryka Kietlicza. współdziałał przy udzielaniu przywilejów dla kościołów w Borzykowej i Wolborzu. W tym samym roku porwał Henryka Brodatego z wiecu w Spytkowicach pod Zatorem . poczynił nadania dla braci dobrzyńskich.. 1187 r. Wspólnie ze swym bratem. Agafią.

córką Bolesława Pobożnego. . król polski. od 1267 r. syn księcia Kazimierza kujawskiego i jego trzeciej żony Eufrozyny. . w okresie 1296-1300 książę wielkopolsko-pomorski. Henrykiem IV Probusem i Wacławem II czeskim..wielkopolski. . pomorski i kujawski. . od 1314 r. ożeniony z Jadwigą.sieradzki. toczył walki z książętami śląskimi.Władysław Łokietek Urodzony w 1260 lub 1261 r. od 1320 r. od 1288 r. 1288-1292 i od 1305 r. z którą miał sześcioro dzieci. córki księcia opolsko-raciborskiego Kazimierza I. książę łęczycki i kujawski.sandomierski. Po śmierci Leszka Czarnego w 1288 r. zmarł 2 III 1333 r. gdzie został pochowany. w Krakowie. książę krakowski. od 1306 r.

.. syn Władysława Łokietka i Jadwigi. ziemia lubuska i Pomorze. król polski od 1333 r. km2 do ok. 270 tys. główne oparcie dla władzy stanowiła zaś Małopolska. w Krakowie. w Kowalu. 106 tys. ostatni z Piastów. zmarł 5 XI 1370 r. poza granicami państwa polskiego pozostał Śląsk. córki księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego. podstawą polityki zagranicznej były dlań przyjazne stosunki z węgierskimi Andegawenami i Stolicą Apostolską. W okresie jego rządów terytorium państwa wzrosło z ok. km2. szlachta wielkopolska zaś była nastawiona doń opozycyjnie. Celem jego samodzielnych rządów stało się umocnienie i integracja Królestwa Polskiego.Kazimierz Wielki Urodzony 30 IV 1310 r. W polityce wewnętrznej Kazimierza Wielkiego daje się zaobserwować skłonność do faworyzowania mniej znanych rodów szlachty małopolskiej.

Stąd Jadwiga wyniosła umiejętność czytania i pisania. a sam był słabego zdrowia. po śmierci Ludwika. W zamian szlachta wyrażała zgodę na objęcie tronu polskiego.Elżbieta. . znajomość łaciny i niemieckiego. sztuką i nauką.Jadwiga Jadwiga urodziła się najprawdopodobniej w 1374 roku jako najmłodsza córka króla Węgier i Polski Ludwika Andegaweńskiego. Jej babką ze strony ojca była siostra Kazimierza Wielkiego . że Ludwik Andegaweński do tej roli przeznaczał najprawdopodobniej starszą siostrę Jadwigi. przez jedną z jego córek. Dlatego też rozpoczął zabiegi mające na celu zapewnienie dziedziczenia swoim córkom. był ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. to wiadomo. Jej ojciec Ludwik Węgierski nie posiadał męskiego potomka. Lata dziecięce spędziła na dworze w Budzie. Jakkolwiek w dokumencie nie wymieniono o którą z córek chodzi. W roku 1374 w Koszycach nadał szlachcie polskiej przywilej zwalniający ją z podatków (z wyjątkiem 2 groszy z łanu chłopskiego) oraz przyznający odszkodowanie za wyprawy organizowane poza granice kraju. wykwintne ułożenie oraz zainteresowania muzyką. który odznaczał się wówczas świetnością i bogactwem.

Dziękuję za uwagę .