KUMPULAN VARIASI

SERI HIDAYATI BT. MAWARDI @ MOIN ROHIMAH BT. MOHAMMED KASSIM MAI ZAHARAH BT. KAMARUDIN CHE AZIZAH BT. ISMAIL JAMALIAH BT. KASIM NORSHIMAH BT. MUSA

Soalan 2 KSSR mengekalkan konsep kesepaduan dalam Dokumen Standard Kandungan (DSK) dan Dokumen Standard Pembelajaran (DSP) seperti yang terdapat dalam KBSR. Bincangkan dokumen-dokumen KSSR beserta matlamat dan objektif yang perlu dicapai oleh murid.

Definisi Kurikulum
 Menurut Ornstein dan Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang diingini.  Menurut Mohd Daud (1995), kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk panduan guru mengajar kumpulan murid tertentu.  Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah.  Standard pula ditakrifkan oleh Kamus Dewan edisi keempat sebagai sesuatu yang dapat diterima atau diiktiraf dan dijadikan dasar untuk mengukur sesuatu yang lain.

kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab 4 .B.Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.

kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai murni 5 .Teras ke-2 PIPP Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan.

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan 6 .

Murid yang seimbang dari segi intelek. rohani. jasmani dan emosi • • • • • • Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Murid yang Berdikari Warga Negara Bertanggung jawab TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Wawasan 2020 • Rangka Rancangan Jangka Panjang • Cabaran Abad Ke-21 • Model Baru Ekonomi (MBE) • Teori Pembelajaran • • • • • • Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti Pekerja Berilmu • • • • Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat 7 Global Player • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri • 4 Pillars of Education (UNESCO) .

pedagogi. kaedah pentaksiran. kandungan. 8 . peruntukan masa.Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. organisasi.

BENTUK BAHAN ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM KSSR KANDUNGAN PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA 9 .

.

.

Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup 12 . Menulis & Mengira) Bahasa Matematik MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian.KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca.

.

BAHASA Keusahawanan NILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat & Komunikasi PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 14 .

DOKUMEN-DOKUMEN DALAM KSSR BAHAN KURIKULUM DOKUMEN STANDARD KURIKULUM BAHAN SOKONGAN KURIKULUM MODUL BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) BUKU TEKS BUKU PANDUAN KREATIVITI & INOVASI BUKU PANDUAN KEUSAHAWANAN BUKU PANDUAN TMK BUKU PANDUAN MENAAKUL .

• Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. . # Setiap mata pelajaran mempunyai matlamat dan objektif tersendiri.  OBJEKTIF (Cth : Mata pelajaran Sains) • Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. BAHAN KURIKULUM DOKUMEN STANDARD .  MATLAMAT ( Cth : Mata pelajaran Sains) • Menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains.bahan kurikulum utama yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran.Ia merupakan pendekatan modular yang merujuk kepada keduadua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard. .

kemahiran dan nilai.KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. 17 .

• Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard • Membolehkan pengetahuan. kemahiran dan nilai diukur dengan jelas • Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p • Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) 18 .

.

progresif. penguasaan kemahiran baru dan terkini. dinamik dan seimbang serta membantu dalam menyediakan guna tenaga negara dan peningkatan kualiti pendidikan  OBJEKTIF • Membantu murid-murid membuat persediaan belajar. pengetahuan dan maklumat lain yang diperlukan untuk membentuk minda pelajar  MATLAMAT • Agen perubahan membantu memberikan prospek baru dalam penerokaan. BAHAN SOKONGAN KURIKULUM I) BUKU TEKS .wadah penulisan yang mengandungi fakta. membangkitkan minat murid untuk membaca dengan ilustrasi yang menarik dan sebagai bahan rujukan muridmurid di sekolah dan di rumah ketika membuat ulangkaji dan panduan awal .

.

 MATLAMAT ( Cth : Mata pelajaran : BM Tahun 3) • Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. . mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. perkataan.Modul Pengajaran merupakan dokumen yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. maklumat.iii) MODUL . nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. # Modul Pengajaran setiap mata pelajaran mempunyai matlamat dan objektif tersendiri. ilmu. kemahiran. frasa dan ayat dengan betul. mendengar. memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad.  OBJEKTIF (Cth : Mata pelajaran : BM Tahun 3) i. memperoleh pengetahuan. Manakala modul pembelajaran pula digunakan oleh murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap sesuatu isi pembelajaran. mendengar. mengecam. ii.

.

menggunakan daya imaginasi dan idea kreatif untuk penghasilan idea tulen yang asli dan baharu serta menjana dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentur.iv) BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM – EMK (KREATIVITI & INOVASI) .  OBJEKTIF • Menghasilkan idea kreatif dan inovatif • Menyelesaikan masalah. negara dan agama.  MATLAMAT • Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat. menyelesai masalah. bangsa.Panduan kepada guru menerapkan kreativiti & inovasi yang merupakan kebolehan atau kemampuan murid untuk mencipta. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. • Menguasai kemahiran berkomunikasi .

.

.v) BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM – EMK BUKU PANDUAN KEUSAHAWANAN -Buku panduan untuk guru memberi panduan kepada murid tentang proses-proses menguruskan perniagaan secara langsung disamping menekankan aspek pembangunan murid untuk menjadi insan yang memiliki ciri-ciri keusahawanan  MATLAMAT • Membentuk ciri-ciri & amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dikalangan murid. • Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan.  OBJEKTIF • Mengamalkan sikap keusahawanan • Mengamalkan pengetahuan& kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan.

.

• Menggunakan TMK untuk mencari. mengumpul.Buku panduan ini dapat membantu guru memberi pendedahan dalam penggunaan komputer. memproses & menggunakan maklumat. berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. menukar dan melindungi maklumat di mana sahaja dan bila-bila masa. mendapatkan semula.  OBJEKTIF • Menggunakan TMK secara bertanggungjawab & beretika. menyimpan. memproses. • Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti & pembelajaran. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik & menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis & kreatif. .iv) BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM – EMK TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK) .  MATLAMAT • Memastikan murid dapat mengaplikasikan dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari. menghantar. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh.

.

V) BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM – EMK (BUKU PANDUAN MENAAKUL) . . • Kemahiran menaakul membolehkan murid berfikir dengan fleksibel. • Menggalakkan penerokaan dan penjanaan idea baru serta bersedia menghadapi risiko.  OBJEKTIF • Membezakan yang baik dan yang buruk dan memahami sebab dan akibat.Buku panduan ini dapat membantu guru untuk menerap dan melaksanakan kemahiran menaakul terhadap murid di dalam dan di luar bilik darjah.  MATLAMAT • Murid boleh memberi sebab dan akibat serta menyatakan rasional yang logik bagi menyelesaikan sesuatu masalah.

.

 Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar.KESIMPULAN  KSSR bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21.  Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan. pengurus kurikulum. ibu bapa serta pihak berkepentingan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times