You are on page 1of 22

MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

SEMINARSKI RAD

Rezni alati za obradu brušenjem
Studenti: Mufid Paljanin Ermin Telalović Dino Muhedin Nedim Panjeta Admir Vračo Erna Šaranović

Mentor: Ahmet Čekić

Sarajevo, 12. mart 2013.

1

 Sadržaj:
 Uvod  Vrste brusnih ploča

 Izrada i habanje tocila
 Brusna zrna

 Obrada rezne površine brusa
 Zaključak

 Literatura
2

Uvod  Brušenje je vrlo precizan postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem) koji se upotrebljava za finu i pretežno završnu obradu tvrdih površina ravnog.1 do 0.  Kod najzastupljenijeg.  Posmično kretanje je pridruženo obratku. 3 . klasičnog brušenja dodatak materijala za obradu brušenjem je od 0. a njegov oblik ovisi o vrsti brušenja.2 mm.  Izvodi se na alatnim mašinama brusilicama. cilindričnog ili nekog složenog oblika. pri čemu je glavno kretanje kružno kontinuirano i pridruženo je alatu.

 Alat za brušenje je brus ( tocilo). silicijev karbid (SiC). kubni bornitrid. koji su nedefinirane geometrije reznog dijela i koji su osnovni sastav brusa. polikristalni dijamant itd.  Za izradu brusnog zrna najčešće se koriste: korund (Al2O3). s većim brojem reznih oštrica.  Rezne oštrice nalaze se na brusnim zrnima. 4 .

 Lončasta. 5 .  unutrašnje brušenje. oštrenje.  ravno brušenje.Vrste brusni ploča ili tocila  Prema obliku se djele na:  Koturasta.  sječenje.  Prema namjeni mogu biti:  Za spoljašnje kružno brušenje. brušenje navoja itd.  Tocila sa drškom ili navrtkom.  Konusna.

Slika 1. Osnovni oblici tocila [2] 6 .

prirodni korund Al2O3. prirodnog (kvarc SiO2. 7 . karbid bora). silicijum karbid. granit.Izrada i habanje tocila  Za izradu tocila koriste se dva osnovna materijala:  brusni i vezivni materijali. dijamant itd) ili vještačkog porijekla (elektrokorund.  Brusni materijali su sitna zrnca. različitog oblika.

silikatna i magnezitna veziva).  Prema porijeklu vezivni materijal se dijeli na:  Organski (keramička.  Metalna (čelična i bronzana). kaučuk. 8 . prirodna smola). Vezivni materijal obezbjeđuje povezivanje zrna brusnog materijala u jednu kompaktnu i funkcionalnu cijelinu.  Neorganski (gumena veziva. kao i oblast primjene.  Definiše čvrstoću i tvrdoću tocila.

 Finoća brusnog materijala.  Finoća (granulacija) brusnog materijala je mejrilo veličine (dimenzija) zrna brusnog materijala.  Tvrdoća. Osnovne karakteristike tocila su:  Oblik i dimenzije.  Struktura tocila.  Vrsta brusnog i vezivnog materijala. 9 .

 srednje fina. Prema finoći brusnog materijala tocila se razvrstavaju u 6 klasa:  vrlo gruba. 10 .  fina.  naročito fina.  gruba.otpora rezanja itd).  Tvrdoća tocila predstavlja otpor vezivnog materijala prema ispadanju zrna brusnog materijala pod dejstvom spoljašnjih sila pri brušenju (centrifugalni.

 tvrda tocila. 11 . Sa aspekta tvrdoće tocila se dijele na:  vrlo meka. vezivnog materijala i šupljina.  meka.  Ukupna zapremina tocila se satoji od zapremine brusnog materijala.  srednje tvrda.

 istiranje vrha reznih elemenata tocila i pojava površine habanja.  Kao rezultat toga možemo vidjeti na slici 2.  pojava mikro i makro pukotina u zrnu brusnog materijala kao posljedica dinamičkog karaktera opterećenja zrna. Habanje tocila  Kontakt tocila i predmeta obrade propraćen je veoma visokim specifičnim toplotnim i mehaničkim opterećenjem reznih elemenata tocila. 12 .

 pojava ispadanja kompletnog zrna brusnog materijala. Slika 2. Habanje reznih elemenata tocila [2] 13 .

14 .  često i negativni prednji ugao ( do -45º).  Na sljedećoj slici data je struktura aktivne (rezne) površine brusa.  nejednoliko raspoređena na reznoj površini brusa.Brusna zrna  Neujednačene i nedefinirane rezne geometrije.

Slika3. Struktura rezne površine brusa [1] 15 .

Zahvat brusa sa obratkom [2] 16 . Slika 4. Na slici 2 prikazan je zahvat brusa sa obratkom.

Obrada rezne površine brusa Poravnavanje ili profiliranje Oštrenje i čišćenje 17 .

 Višerezni okretni dijamant.  Višerezni dijamant. Načini obrade rezne površine brusa:  Jednorezni dijamant.  Blok s dijamantnom prevlakom itd. 18 .

Slika 5. Primjer obradne površine brusa [1] 19 .

Zaključak  Brusne ploče ( tocila) kao rezni alati za brušenje mogu se koristiti kako za ravno. unutrašnje i slična brušenja tako i za sječenje. brušenje glodala itd. 20 . brušenje navoja. brušenje zupčanika.  Takođe može se primjetiti i jedna karakteristika koja je razlika u odnosu na ostale rezne alate a to je nedefinsana i neujednačena geometrija brusnih zrna.

S Škorić 21 . Katedra za alatne mašine. Dušan Regodić. Sc. [2] Zavod za tehnologiju. Dr.Literatura [1] Tehnički sistemi. Beograd 2011.

HVALA NA PAŽNJI !!! 22 .