I. VÞ trÝ vµ cÊu h×nh electron nguyªn tö

II. TÝnh chÊt vËt lÝ, øng dông
III. TÝnh chÊt ho¸ häc IV. Tr¹ng th¸i tù nhiªn V. §iÒu chÕ

VÞ trÝ vµ cÊu h×nh electron nguyªn tö * Nªu vÞ trÝ cña Cacbon trong BTH? * ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tö? * Cho biÕt c¸c sè oxi ho¸ thêng gÆp cña cacbon? .I.

Em h·y kÓ tªn mét sè d¹ng thï h×nh cña cacbon mµ em biÕt? .

than ch×.C¸c d¹ng thï h×nh cña cacbon Kim c¬ng Than ch× Fuleren * C¸c lo¹i than kh¸c nh than mì (than bÐo). bå hãng. than x¬ng.… gäi lµ Cacbon v« ®Þnh * C¸c d¹ng thï h×nh cña cacbon cã tÝnh chÊt vËt lÝ kh¸c nhau. nhä nåi. than gç. tha muéi. than ho¹t tÝnh. . fuleren. Tiªu biÓu lµ kim c¬ng.

KÕt hîp víi nghiªn cøu môc II vµ IV trong SGK ®Ó hoµn thµnh c¸c phiÕu häc tËp CÊu tróc líp Cấu trúc hình cầu rỗng CÊu tróc Tø diÖn ®Òu CÊu tróc tinh thÓ CÊu tróc tinh thÓ than ch× kim c¬ng CÊu tróc tinh thÓ Fuleren . than ch×. øng dông H·y quan s¸t m« h×nh cÊu tróc tinh thÓ kim c¬ng. TÝnh chÊt vËt lÝ. fuleren .II.

øng dông Nhãm 1.5 th¶o luËn nhãm hoµn thµnh phiÕu häc tËp 2 Cacbon v« ®Þnh h×nh Than cèc øng dông Than gç Than ho¹t tÝnh Than muéi .3 th¶o luËn nhãm hoµn thµnh phiÕu häc tËp 1 Kim cương Cấu trúc Tính chất vật lí Ứng dụng Than chì Fuleren Nhãm 4. TÝnh chÊt vËt lÝ.2.II.

chÕ t¹o mòi dụng khoan. MÒm Dïng lµm ®iÖn cùc. chÕ t¹o chÊt b«i tr¬n. kh«ng dÉn ®iÖn. dÉn ®iÖn tèt (kÐm kim lo¹i). bét mµi Dïng trong chng cÊt dÇu má . kh«ng dÉn nhiÖt. xèp. C¸c líp liªn kÕt yÕu víi nhau Tinh thÓ mµu x¸m ®en. dao c¾t thuû tinh. chÊt tan Dïng lµm ®å trang Ứng søc. lµm bót ch× ®en Fuleren CÊu tróc h×nh cÇu rçng Mµu ®en.PhiÕu häc tËp 1: Kim cương Cấu Trúc Tính chất vật lí CÊu tróc tø diÖn ®Òu Tinh thÓ kh«ng mµu. lµm nåi nÊu ch¶y hîp kim chÞu nhiÖt. rÊt cøng Than chì CÊu tróc líp. Cã kh¶ n¨ng hÊp thô chÊt khÝ.

CÊu tróc Tø diÖn ®Òu CÊu tróc líp Cấu trúc hình cầu rỗng CÊu tróc tinh thÓ kim c¬ng CÊu tróc tinh thÓ than ch× CÊu tróc tinh thÓ Fuleren .

Mét sè h×nh ¶nh vÒ øng dông cña kim c¬ng T¸n s¾c ¸nh s¸ng Mòi khoan Kim C¬ng Dao c¾t thuû tinh §å trang søc .

Mét sè h×nh ¶nh vÒ øng dông cña than ch× §iÖn cùc trong pin Than chì Lµm bót ch× ChÊt b«i tr¬n .

s¶n xuÊt mùc in.PhiÕu häc tËp 2: Cacbon v« ®Þnh h×nh Than cèc Than gç Than ho¹t tÝnh øng dông Dïng lµm chÊt khö trong luyÖn kim.… Dïng lµm mÆt n¹ phßng ®éc vµ dïng trong c«ng nghiÖp ho¸ chÊt Dïng lµm chÊt ®én cao su. Xi ®¸nh giÇy.… Than muéi . ®Ó luyÖ kim lo¹i tõ quÆng Dïng ®Ó chÕ t¹o thuèc næ ®en. thuèc ph¸o.

thuèc ph¸o Trång phong lan .Mét sè h×nh ¶nh vÒ øng dông cña cacbon v« ®Þnh h×nh Than hoạt tính MÆt n¹ phßng ®éc Läc níc KhÈu trang Than gỗ Thuèc næ.

Mét sè h×nh ¶nh vÒ øng dông cña cacbon v« ®Þnh h×nh Than muéi Xi đánh giày Mùc in Than cèc LuyÖn kim ThÐp .

+2 . 2. H·y dÉn ra c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó minh ho¹ cho c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc ®ã? . TÝnh chÊt ho¸ häc PhiÕu häc tËp 3: 1. Dùa vµo sè oxi ho¸ cña cacbon em h·y dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc cña cacbon? Tr¶ lêi: * C¸c sè oxi ho¸ thêng gÆp cña cacbon: -4 .III. 0 . +4 Do ®ã cacbon cã tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö * Tuy nhiªn tÝnh khö vÉn lµ tÝnh chÊt chñ yÕu cña cacbon * Trong c¸c d¹ng thï h×nh cña cacbon th× cacbon v« ®Þnh h ho¹t ®éng h¬n c¶ vÒ mÆt ho¸ häc.

III. ZnO. … t0 4Al + 3C 0 +5 C + 4HNO3 t0 +4 +4 CO2 + 4NO2 + 2H2O Al4C3 nh«m cacbua 0 +2 C + CuO t0 0 +2 Cu + CO . CuO. c¸c oxit 0 0 +3-4 s¾t. T¸c dông víi kim lo¹i H2SO4 ®Æc. TÝnh chÊt ho¸ häc TÝnh khö T¸c dông víi O2 0 0 C + O 2 t0 +4-2 CO 2 (to¶ nhiÖ t) TÝnh oxi ho¸ T¸c dông víi H2 0 0 t0 xt C + 2H2 -4+1 CH4 Metan +4 0 t0 CO2 + C +2-2 2CO (thu nhiÖ t) T¸c dông víi hîp chÊt nh HNO3. PbO. KClO3.

magiezit. than ch×. c¸c lo¹i má than .Tån tµi ë d¹ng tù do nh kim c¬ng.Cã trong c¸c kho¸ng nh: Canxit. ®éng thiªn nhiªn vËt §olomit Canxit (CaCO ) Magiezit(MgCO ) 3 3 KhÝ thiªn nhiªn Kim c¬ng tù nhiªn TÕ bµo b¹ch cÇu Than ch× TÕ bµo nÊm DÇu má (CaCO .IV.Thµnh phÇn cÊu t¹o nªn c¸c hîp chÊt cã trong dÇu má. ®olomit. Tr¹ng th¸i tù nhiªn: Cacbon tån t¹i ë c¶ d¹ng tù do vµ hîp chÊt .Cã trong c¸c hîp chÊt cÊu t¹o nªn c¬ thÓ thùc vËt. khÝ .MgCO 3 3 ) .… .

xt Fe. Cr. *Than muội được điều chế khi nhiệt phân mêtan có xúc tác t0.100. §iÒu chÕ: * Than mỏ được khai thác từ các vỉa than * Than gỗ được tạo nên khi đốt cháy gỗ trong điều kiện thiếu không khí. xt CH4 C + 2H2 Than mỡ 10000C kh«ng cã kh«ng khÝ Than cốc 2500-30000C kh«ng cã kh«ng khÝ Kim cương 20000C. Ni 50.000 atm Than chì .V.000 .

kÐo dµi 200 km tõ ®¶o C¸i Bµu (Qu¶ng Ninh) qua B¾c Giang. Ngoµi ra cßn cã c¸c má than kh¸c ë Thanh Ho¸. NghÖ An. Trong ®ã tËp trung nhiÒu nhÊt lµ “bÓ than §«ng B¾c”. §µ N½ng… .ë níc ta cã rÊt nhiÒu má than. BÓ than nµy chÞu ¶nh hëng m¹nh mÏ cña ®éng ®Êt vµ nói löa nªn bÞ biÕn ho¸ m¹nh thµnh than antraxit (than giµ). ®Õn PhÊn MÔ (Th¸i Nguyªn). Qu¶ng Nam.

Khai th¸c gç §èt gç LÊy than .

Tãm t¾t bµi Ô thứ 6. T¸c dông víi kim lo¹i T¸c dông víi hi®ro Dạng thù hình: -Kim cương. H2SO4 ®Æc. …. -Cacbon vô định hình Các dạng thù hình của cacbon có tính chất vật lí khác nhau . than chì. fuleren. KClO3. Chu kì 2. HNO3. nhóm IVA T¸c dông víi O2 Tính khử (chủ yếu) Cacbon Tính oxi hoá T¸c dông víi mét sè hîp chÊt kh¸c nh oxit kim lo¹i.

kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn.Bµi tËp cñng cè Bµi 1: Kim c¬ng vµ than ch× lµ c¸c d¹ng thï h×nh cña cacbon. Kim c¬ng lµ kim lo¹i. nhng l¹i cã nhiÒu tÝnh chÊt kh¸c nhau nh ®é cøng. A. than ch× lµ phi kim C. Chóng ®îc cÊu t¹o tõ c¸c nguyªn tè kh¸c chóng cã tÝnh chÊt kh¸c nhau lµ do: nhau B. Kim c¬ng cøng cßn than ch× th× mÒm . Chóng cã cÊu tróc tinh thÓ kh¸c nhau D.

4 C.Bµi tËp cñng cè Bµi 2: Cho c¸c ph¶n øng sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0 t0 +4 C + 2S CS 2 0 +2 t0 2C + SiO2 Si + 2CO 0 +2 t0 3C + CaO CaC2 + CO 0 xt t0 -4 C + 2H2 CH4 -4 0 t0 C + Ca CaC2 +2 0 t0 2C + 2H2O 2CO + 2H2 Sè ph¶n øng trong ®ã C thÓ hiÖn tÝnh khö lµ: A. 3 B.5 D.6 .

Bµi tËp cñng cè Bµi 3: Khi ®un than tæ ong trong phßng kÝn. Lîng CO vµ CO2 thu ®îc nh nhau. CO C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc . ë nhiÖt ®é cao s¶n phÈm nµo thu ®îc nhiÒu h¬n? A. CO2 B. D.

16 lÝt . 13. Gi¸ trÞ A.16 lÝt C.Bµi tËp cñng cè Bµi 4: Cho 3.6/12=0.3. 6.44 lÝt D.9.6 gam C t¸c dông hÕt víi dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng d.72 lÝt cña V lµ: Tr¶ lêi 0 +6 C +2H2SO4 ® Æ c nãng +4 +4 CO2 +2SO2 +2H2O Ta cã sè mol hçn hîp khÝ =3nC = 3. sau ph¶n øng thu ®îc V lÝt hçn hîp khÝ (®ktc). 20.22. 22.9 mol => V = 0.40 lÝt B.4 = 20.

nhµ m¸y luyÖn thÐp…? Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i Nhµ m¸y luyÖn thÐp Th¸i Nguyªn Tr¶ lêi: Dùa vµo tÝnh khö cña C: .Dïng than cèc ®Ó khö s¾t ra khái c¸c oxit s¾t .Bµi tËp cñng cè Bµi 5: Dùa vµo tÝnh chÊt ho¸ häc nµo cña C ®Ó than sö dông trong nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.§èt ch¸y than to¶ ra rÊt nhiÒu nhiÖt .

18 gam D. 36 gam C. Gi¸ trÞ cña a lµ: A. Cho khÝ A ®i qua bét CuO d ®èt nãng thu ®îc khÝ B duy nhÊt.6 gam B. Cho khÝ B léi qua dung dÞch Ca(OH)2 d thu ®îc 15 gam kÕt tña. 1.Bµi tËp cñng cè Bµi 6: §èt ch¸y a gam cacbon b»ng oxi thu ®îc hçn hîp khÝ A. 3.8 gam .

Híng dÉn häc ë nhµ Lµm c¸c bµi tËp trong SGK trang 70 ChuÈn bÞ bµi 16: Hîp chÊt cña cacbon .

Related Interests