NAMA, SIMBOL, DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK

1. 2. Dalam suatu sistem elektronik, beberapa komponen elektronik digunakan. Setiap komponen elektronik ini berbeza dan segi nama, simbol, ciriciri, jenis, fungsi. dan sukatannya.
Diod Pemancar Cahaya (L.E.D) 1. Diod pemancar cahaya (LED) atau light emitting diode adalah sejenis komponen elektronik yang dibuat daripada bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya dengan ke hadiran arus. 2. Diod dapat diperoleh dalam pelbagai jenis warna. 3. Diod pemancar cahaya tidak mempunyai filamen dan tahan lebih lama daripada mentol. 4. Hanya sedikit arus sahaja yang digunakan oleh L.E.D dan memerlukan voltan yang rendah antara 1.7 V hingga 3 V untuk cahaya. 5. L.E.D sering digunakan dalam peralatan elektronik seperti radio, televisyen papan peragaan berkomputer, dan sebagainya. 6. Kebaikan L.E.D ialah isyarat cahayanya jelas dan terang, tahan lama, dan hanya menggunakan arus yang rendah.

jaitu kaki katod disambungkan ke punca negatif dan kaki anod ke punca positif . Dalam Iitar yang menggunakan L.7. Elakkan menguji L.E. perintang perlu digunakan untuk mengurangkan arus yang mengalir melalui nya dan mencegahnya daripada terbakar.D (dengan bateri 9 V kerana hal ini mungkin menyebabkan L.E. iaitu dan kaki anod ke kaki katod. 4.D mempunyai dua kaki. anod dan katod dan arus hanya dapat mengalir dalam satu arah sahaja. D terbakar. 3. 2.D. Pastikan kekutubannva betul sebelum menguji litar.E. Elakkan mengetuk LED terlalu kuat kerana hal ini mungkin merosakkannya. Tertib 1. E. L.

Perintang Rajah di atas menunjukkan perintang tetap. Nilai rintangan disukat dalam unit ohm. 4. Perintang tidak mempunyai ke kutuban dan dapat dipasang tanpa mengikut kekutuban. Perintang terbahagi pada dua jenis iaitu perintang tetap dan perintang boleh laras. Perintang biasanya digunakan dalam litar untuk mengawal arus dan mendapatkan susutan voltan dalam litar. semakin sedikit arus yang dapat mengalir melaluinya dan sebaliknya. 5. . 3. Semakin tinggi nilai rintangan sesuatu perintang. 2.1.

2. Nilat toleransi (jalur ke empat) pada perintang tetap adalah seperti yang berikut: .Membaca Nilai Perintang Tetap NILAI PERINTANG 1. Perintang tetap mempunyai nilai yang tetap dan dilabelkan mengikut kod warna. Kod warna perintang tetap adalah seperti yang berikul: 4. 3. Ketiga tiga jalur pertama pada perintang tetap menunjukkan nilai rintangan dan jalur yang ke empat menunjukkan had terimanya (nilai toleransi).

Suis disambung secara siri pada wayar hidup dan bahagian luannya biasanya dibuat daripada bahan penebat seperti plastik atau bakelit. Nilai rintangan perintang dibaca seperti yang berikut: SUIS 1. Apabila suis ditutup. Suis . arus akan mengalir di dalam litar. 4.suis yang biasanya digunakan dalam litar termasuklah suis togel. 2. dan suis tekan tutup. Suis digunakan untuk menyambung kan dan memutuskan bekalan arus elektrik di dalam litar. .Rintangan dan suis 5. arus tidak akan mengalir di dalam litar. Apabila suis dibuka. suis tekan buka. 3.

Siswa perlu mengetahui • jenis suis dan simbolnya • kapasitor dan sirnbolnya • transistor dan simbolnya .

semakin banyak cas yang dapat disimpan. Bahan-bahan seperti kertas mika seramik dapat dijadikan dielektrik. Semakin tinggi nilai kapasitan sesuatu kapasitor. 3. 7. Terdapat dua jenis kapasitor iaitu kapasitor jenis berkutub dan kapasitor jenis tidak berkutub. .Kapasitor 1. 2. Keupayaan kapasitor untuk menyimpan cas ini disebut kapasitan dan unit asas nilai kapasitan ialah Farad (F). Kapasitor yang bernilai tinggi juga mengambil masa yang Iebih lama untuk menyimpan dan membuang cas 5. 4. Kapasitor juga dikenal sebagai pemuat dan berfungsi menyimpan dan membuang cas elektrik. 6. Kapasitor mengandungi dua plat pengalir dan sejenis bahan penebat yang dinamakan dielektrik.

. Kadar voltan maksimum kapasitor tercatat pada badan kapasitor.TIP KESELAMATAN Penggunaan kadar voltan yang berlebihan daripada keupayaan kapasitor boleh merosakan kapasitor.

5.Transistor 1. kuasa. (b) Kaki pemungut (C) atau collector menerima arus elektrik daripada punca positif bateri (c) Kaki tapak (B) atau base. Transistor digunakan dalam litar untuk meninggikan arus. transistor : 4. 3. dan berfungsi sebagai suis. Transistor mempunyai tiga kaki. Transistor banyak digunakan dalam radio. 6. Transistor dibuat daripada bahan semikonduktor (separa pengalir) seperti silikon dan germanium. laitu: (a) kaki pemancar (E) atau emitter mengeluarkan arus untuk kembali ke punca negatif. 7. voltan. televisyen. mengawal arus elektrik daripada kaki C ke kaki E • biasanya disambung pada perintang tetap. dan komputer. 2. Terdapat dua jenis transistor. Binaan transistor jenis NPN dan simbolnya adalah: . iaitu transistor jenis NPN dan transistor jenis PNP.

3. Binaan transistor jenis PNP dan simbolnya adalah: Buzer 1. Buzer selalu digunakan untuk mengeluarkan isyarat bunyi penggera. Buzer ialah komponen yang menukarkan gelombang elektrik ke gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi.8. Buzer berkuasa rendah dan memerlukan arus elektrik yang rendah. 2. Terdapat dua jenis buzer yang biasanya digunakan. iaitu: .

Litar skematik dapat diterjemahkan pada litar bergambar yang menggambarkan susun atur komponen pada bod litar. Litar elektrunik adalah gabungan komponen komponen elektronik yang dilukis dalam litar skematik atau litar bergambar 2.1. . 3. Komponen elektronik dibabagikan pada komponen aktif dan komponen pasif. Lihat jadual yang berikut: MEMBACA DAN MENTERJEMAHKAN LUKISAN SKEMATIK 1. Kebolehan membaca litar skernatik adalah penting kerana anda dapat mengenal komponen-komponen yang digunakan pada litar dan dapat membuat sambungan dan pemasangan yang betul. 2. Litar skematik dilukis dengan menggunakan simbol simbol komponen elektronik. 4.

Bahagian pembesar suara terdiri daripada magnet kekal. (b) gegelung akan menghasilkan medan magnet dan bertindak terhadap medan magnet kekal. Nilai suara yang dilabel dengan nilai mpedans (ohm).dan diameter kon. . televisyen. dan lain lain. nilai kuasa (watt).PEMBESAR SUARA 1. Prinsip kendlalian pernbesar suara adalah seperti yang berikut: (a) gelombang elektrik masuk melalui tamatan ke gegeIung. teras besi. kerangka dan tamatan. 3. (d) sambungan tamatan yang baik dapat menghasilkan bunyi yang baik dan jelas. Fungsi pembesar suara ialah menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi. gegelung. 4. (c) hasil tindak balas ini akan menyebabkan diafragma bergetar dan rnenghasilkan gelombang hunyi. Pembesar suara pada peralatan elektrik adalah seperti radio. 5. 2.

semakin cepat gegelung hergetar dan semakin kuat gelomhang . sistem siaraya. Binaan mikrofon terdiri daripada tranduser. (b) apabila gelombang bunyi dikesan. Terdapat pelbagai jenis mikrofon iaitu (a) jenis gegelung bergerak (dinamik) (b) jenis pemuat (c) jenis karbon Mikrofon jenis gegelung bergerak (dinamik). konsert. litar elektronik dan penghadang angin. 6. 5. dan lain-lain. Gelombang elektrik yang terhasil ditinggikan oleh amplifier dan ditukarkan kepada gelombang hunyi oleh pembesar suara. Fungsi mikrofon adalah untuk rnengesan gelombang bunyi dan menukarkannya kepada gelombang elektrik. 3. (a) gegelung dipasang mengelilingi magnet dengan tamatanny disambungkan kepada litar elektronik. radio.Mikrofon 1. Mikrofon biasanya digunakan dalam studio rakaman. 2. gegelung akan bergetar dan menghasil kan aruhan daya elektromagnet. 4. (c) semakin besar gelombang bunyi.

Elektrod dibina dalam bekas yang mengandungi manik karbon. Mikloron jenis ini terdiri dari pada dua plat diagfragrma yang disam bungkan kepada elektrod. Getaran yang terhasil menye bab kan niIai tranduser meningkat dan menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang eIektrik. Fungsi kedua-dua plat ialah sebagai pemuat dan tranduser. Arus yang rnengalir melaluinya akan berubah. 4. EIektrod bergerak akan bergetar apabila menernna gelombang bunyi 4. Arus elektrik akan mengalir melaiui elektrod dan manik karhon. iaitu elektrod tetap dan elektrod bergerak. 1 . Elektrod akan hergerak dan manik karbon akan bergetar apabiia mene rima gelombang bunyi. 2. 2. 3. . 5.Mikrofon jenis pemuat Mikrofon jenis karbon 1 . 3. Mikroion jenis pemuat mempunyai dua plat elektrod yang dihulnungkan kepada litar elektronik.

I. Jumlah pin (kaki) Iitar hersepadu bergantung kepada fungsinya. Kaki-kaki (pin) liiar bersepadu dihubungkan dengan menggunakan wayar emas. Perumah dibenamkan ke dalam soket 9. 2.C digunakan bercama soket I. Pada bahagian luar litar hersepadu (IC) ter dapat pin atau kaki. 12. diod. .C pemasa 555. I. Cip silikon yang dimuatkan dalam pakej kecil dipanggil serpihan. 4. 8. 11. Gabungan komponen bahan Separa pengalir ini memben tuk pakej kecil yang dipang gil cip mikro alan cip silikon. LiTar Bersepadu dikenali sebagai (Integrated Circuit).LITAR BERSEPADU 1.C supaya tidak rosak semasa proses pemasangan.C yang kecil dapat menjimatkan ruang bagi menghasilkan peratalan yang bersaiz kecil. 6. 3. Saiz I . transistor. Serpihan pula membentuk satu Iitar lengkap atau separa Ieng kap. 10. 5.C terdiri daripada beberapa komponen elektronik seperti perintang tetap. dan pemuat. 7. Ada pelbagai jenis Iitar bersepadu antaranya ialah litar pemasa 555 dan Iitar muzik. I.

dan 2 diod. (c) Setiap Iitarnya mengandungi 25 tran sistor. 1.C muzik .LITAR BERSEPADU (a) I. 13.C ini digunakan pada peralatan seperti penggera kuasa (b) Litarnya boleh disetkan semasa mula dan akhir. 15 perintang.

C berkuasa sederhana (c) I. 16.(a) Bilangan pin (kaki) l.C (a) tanda titik (.C muzik bergantung kepada memori muzik yang dihasilkan. (e) tanda notch bertu juan untuk memu dahkan l. 14.C muzik yang boleh didapati dalam pasaran ialah TEA 0678 dan TEA 0678T (e) IC jenis ini digunakan dengan meluas dalam industri auto motive sebagai penggera. C berkuasa tinggi . pin (kaki) I. Cara mengenal pin (kaki) dan tanda pacla l.C ditang galkan dari soket nya. (b) no. I.C dapai diketahui melaIui Iembaran data dari pada pengilang.C boleh didapati sama ada (a) l.C dikira mengikut urutan lawan pusingan jam.) pada IC menunjukkan pin IC NO. (b) Maklumat mengenai memori muzik yang terkandung dalam sesuatu I.C berkuasa rendah (b) I. (c) Antara jenis l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful