Perbezaan Fonetik dan Fonologi

Fonetik merupakan subdisiplin linguistik, Fonetik ialah iaitu kajian tentang Kajian ini bidang yang bunyi sebagai fenomena dapat Fonetik mengkaji bunyidalam dunia fizikal, dipecahkan menghasilkan bunyi yang fisiologi, anatomi, kepada tiga transkripsi dihasilkan neurologi dan iaitu fonetik fonetik oleh manusia psikologi akustik, untuk semua dan memberi Manusia yang fonetik bunyi dari lambang menghasilkannya artikulatori Fonetik semua kepada dan fonetik mengkaji unsur bahasa. bunyi auditori. setiap bunyi. tersebut Perbezaan Fonologi merupakan Fonologi pula Fonologi Fonologi merupakan Kajian ini adalah subdisiplin linguistik ialah satu cabang menghasilkan kajian yang berkaitan berkaitan yang mengkaji ilmu bahasa sistem ejaan dengan penelitian poladengan bunyi bahasa yang mengkaji sesuatu pola intonasi. hubungan iaitu tentangfungsi, bunyi bahasa bahasa. antara butirperlakuan dan sesuatu bahasa butir leksikal organisasi bunyi dan fungsinya lain yang sebagai item dalam membentuk linguistik. sistem ayat. bahasa.

bibir dan gigi bawah Artikulasi Bahagian yang disentuh oleh artikulator Tidak bersifat statik kerana boleh bergerak Artikulasi Gigi atas. gusi. Artikulator Lidah. lembut .Perbezaan Artikulasi dan Artikulator Artikulator merupakan alatalat yang terlibat dalam penyebutan Perbezaan Artikulasi Artikulator Artikulator Alat yang menyentuh Artikulasi merupakan proses bunyi dihasilkan. Artikulasi lelangit Bersifat statik keras dan kerana tidak lelangit boleh bergerak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful