1

İLETİŞİM NEDİR?
Gerçekte, İngilizce ‘Communication’ kelimesinin karşılığı olarak kullandığımız İletişim kavramının aslı Latince ‘Communis’ kelimesi olup, ‘Ortak Yapma’ anlamına gelir. Bundan türeyen, Communication (iletişim) kelimesi de kişiler arasında ortak bir anlayış yaratma anlamına gelir.

2

İletişim: Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Bilgi paylaşımı sürecidir.

3

Yönetim, yönetici ve iletişim kelimeleri üzerine beyin fırtınası/ Grup çalışması.... İkili gruplar halinde akıllarına gelen ilk ifadeleri not etmeleri istenir.

İletişimin Amacı
4

İletişimin amacı kişiyi belli bir davranışa sevketmek, belli bir işi yapmasını veya yapmamasını sağlamaktır.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI GÖNDERİCİ
5

1. GÖNDERİCİ: İletişim sürecinin varolması için gerekli iki kişiden birisi göndericidir. Organizasyonel düzeyde baktığımızda, yönetici işiyle ilgili bilgi, done, materyal ve enerjiyi örgütün dış çevresinden veya iç çevreden toplar ve akıl süzgeçinden geçirerek bazı sonuçlara varır. Bu sonuçlar ışığında, belli kararlar alır, plan yapar. Sonucu iletişim yoluyla astlarına bildirir. Kararlar ne kadar iyi olursa olsun, astlarıyla iyi iletişim kuramayan kişi bunları hayata geçiremez. Bu da onun başarısızlığı olarak yansır. SO, sağlıklı iletişim kanalları kurmak başarıda 1. şarttır.

YÖNETİMSEL BİLGİ AKIŞ SİSTEMİ (MIS)
6

Input: Sistemin faaliyet gösterebilmek için çevresinden aldığı herşeydir. Management reporting structure: Örneğin müşteri talepleri ile ilgili bilginin pazarlama, üretim, muhasebe ve ar-ge altsistemleri arasındaki akışı...bu tür bir akış nasıl olmalıdır? Akışı engelleyen faktörler, akışın yönü vb gibi konular organizasyon şemalarının yapısında görülebilir. So, organizasyon şemaları aslında birer bilgi akış sistemidir. (Haberleşme sistemi- mngnt reporting structure)

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI- ALGI
7

ALGI (Filtre): Algı duyu organlarından gelen veri, bilginin (uyarı) organize edilmesi ve onlara anlam verilmesi sürecini ifade etmektedir. Algılamada beyin, toplumsal ve kültürel etkileri hesaba katarak uyaranlara anlam verir.

ALGI
8

   

Örneğin bir üst astına bir soru sorduğunda, astın algı mekanizması şu şekilde işlemektedir: - Önce uyarıyı duyar - Uyarıyı değerler - Uyarının anlamı daha önceki uygulamalarla karşılaştırılır. - Ast, kendine göre uygun gördüğü davranışı sergiler (soruya cv verir ya da vermez)

Ast, eğer soruyu acil ve önemli diye değerlerse belki hemen cv verecek, aksi halde ağırdan alacak belki hiç cevaplamayacaktır.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI- ALGI
9

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Algılama sürecini etkileyen faktörler??? Değer yargıları Amaç ve hedefler İhtiyaçlar Yetiştiği kültürel ortam Bilgisi Hisleri Tecrübesi Fiziksel özellikleri...vs.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI- ALGI
10

Algı yanılmaları, kişilerin beklenen davranışları sergilemesine engel olur.  Algı Yanılmalarını azaltmak için: 3. Kişilik özelliklerimizin 4. İhtiyaçlarımızın, tecrübelerimizin farklılığını kabul etmeliyiz. 5. Önyargılar, gelen uyarıyı (bilgiyi) (distortion) bozar, sınırlar, şeklini değiştirir

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI- MESAJ
11

Mesajlar, gönderilmek istenen duygu, düşünce, fikir, arzu, istek ve bilgileri belirten sembollerdir. Mesaj işaret ve sembollerden oluşur.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI- MESAJ
12

Eğer, alıcının mesaja verdiği anlam ile göndericinin mesaja verdiği anlam aynı ise, arada etkin bir iletişimden söz etmek mümkün olabilir.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI- MESAJ
13

‘Sembol, herhangi birşeyi ifade ettiği düşünülen herşeydir.’  Örneğin ‘güleryüz’ = Tutumu ‘Bayrak’ = Ülkeyi ‘Sandalye’ = Üzerine oturulacak birşeyi ‘El hareketleri’ = Değişik olayları ifade eder.

Sembol, bir kişi, eşya, resim, kelime, el hareketi, yüz ifadesi, bir şekil olabilir.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI- MESAJ
14

İşaretin sembolden farkı, işaret ile ifade etmek istediği şey arasında bir ilişki vardır. Örneğin: ‘Kara Bulut’ = Kötü havaya, yağmura işaret eder Duman = Yangına işaret eder Mücevher = Zenginliği ifade eder...

   

ORTAK DİL GELİŞTİRME
15

Bir işletmede sıkça sözü edilen ‘Ortak dil geliştirme’ semboller ve işaretler hakkında ortak bir anlayışa sahip olmaktır.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI İletişim Kanalı
16

İletişim kanalı mesajın göndericiden alıcıya doğru aktığı yolu ifade eder.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI - İletişim Kanalı
17

Mesela yüzyüze iletişimde mesaj alıcıya hava içinden ulaşır. Telefon görüşmesinde iletişim kanalı telefon kanallarıdır. Kurye de bir kanaldır. Günümüzde cep tel, Internet, Intranet en önemli iletişim kanalları haline gelmiştir.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI - İletişim Kanalı
18

 

İletişim Kanalları Formal veya Informal olabilir. Formal İletişim kanalları şekli, zamanı, yeri, kapsamı, mekanizması tarif edilmiş yollardan mesajların alınıp verilmesidir.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI - İletişim Kanalı
19

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bir organizasyonda formal iletişim kanalları şunlar olabilir: Toplantılar Raporlama sistemi (bilgi akış sistemi) İşletme içi dahili yazışma ve memo sistemi Şikayet ve öneriler kutusu İlan tahtası Şirket gazetesi Bilgisayara dayalı iletişim (e-mail) Performans değerleme toplantıları...

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI - İletişim Kanalı
20

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Informal İletişim Kanallarına örnek: (Kendiliğinden oluşan) İşletme içindeki informal gruplaşmalar İşletme dışındaki sosyal birliktelikler İşin özelliği nedeniyle değişik departman çalışanlarıyla kurulan ilişkiler Dedikodu, söylenti, uydurma haberlerin yayıldığı biraraya gelmeler Liyezon (irtibat, aracı) elemanlar = İki tarafı birbirine bağlayan elemanlar?? Örn dedikoducu, laf getirip götüren kişiler MBWA = Yöneticinin arasıra çalışanların arasına karışarak direk olarak kendileri ile konuşması

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI – Çevre Koşulları
21

   

Örneğin gürültü bir çevre koşuludur. Gürültülü bir ortam Hava koşullarının radyo dalgaları üzerindeki etkisi Cep tel, kapsama alanı dışında olması vs... Sosyal ortam da bir çevre unsuru olabilir. Bir çalışana diğer çalışanlar önünde olumsuz feedback vermek de bir çevre unsurudur, çünkü iletişimi bozar...

22

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI - Alıcı

İletişim sürecinin etkinliği alıcı ile göndericinin aynı sembollere aynı anlamı yüklemeriyle gerçekleşir. Bunun için, alıcının çok iyi bir dinleyici olması gerekir.

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI – Geribesleme
23

Alıcının, göndericinin mesajına bir nevi cevabıdır. Bu cv sayesinde, gönderici mesajın tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir.

24

İLERİYEBESLEME FEEDFORWARD mesajında konunun İleribesleme, göndericinin
nereye varacağını hissettirmesi, iletişimin nasıl gelişeceğini ima etmesidir. Örneğin, bir amirin astına ‘Şu geçen haftaki başarısız satış durumunu bir görüşelim’ demesi Veya ‘Eğer bu akşam için bir planınız yoksa…’ konuşmanın amacı ve kasamı hakkında fikir

Geribeslemenin Yönetim Uygulamalarındaki Önemi
25

 Yönetimin

amacı insanları harekete geçirmektir. Bunun yolu da iletişimdir. Geribesleme: 2. İletişimin etkinliğini artırır 3. İletişim sürecinin kendi kendini kontrol mekanizmasıdır (servo-mechanism) 4. Motivasyon ve ödül aracıdır 5. Takım çalışmasının ilk şartıdır 6. Davranışları pekiştirme aracıdır

26

İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI – İnformal İletişim
 

Doğal iletişimdir. Bir organizasyondaki gerçek güç kaynakları informal şebekelerdir. (networks)

İnformal İletişim
27

 Formal

olmayan, önceden tarif edilmemiş iletişim kanalları. yapıda aşağıdan yukarı doğru ve yukarıdan aşağı doğru mesajların nasıl akacağı tarif edilmiştir. (emir-komuta kanallar)

 Formal

İnformal İletişim
28

 Informal

iletişim önceden tarif edilmemiştir, önceden belirlenmiş bir kalıbı yoktur. Mesaj alışverişi her yönde olabilir. Kademeye, pozisyon veya ünvana bağlı değildir.
 İnteraktif

iletişim veya  Doğal iletişim

olarak da bilinir.

İnformal İletişim
29

Informal iletişim - sorunları çözme - Koordinasyon sağlama - Çatışmaları çözümleme - bilgi paylaşımı İçin kullanılabilir. Bunlar, organizasyonun lehinedir.

İnformal İletişim
30

İnformal iletişimin olumsuz yansımaları: - dedikodu - rivayet - yalan - yanıltma - karalama

Neden İnformal İletişim?
31

Bir organizasyonda formal iletişim sistemi yanında neden informal iletişim gelişir??

Neden İnformal İletişim?
32

1. Güvensizlik ve gelecek endişesi yaratan durumlar 2. Belirsizlikler 3. Yönetimde ve organizasyonda büyük çaplı değişiklikler 4. Sanayi dalındaki genel eğilimler 5. Çalışanların kişisel özellikleri 6. Formal kanalların yetersizliği

Neden İnformal İletişim?
33

7. Formal kanalların yetersizliği 8. Formal mesajlara güvensizlik 9. Organizasyonlarda gruplaşma ve klikleşmeler 10. Söylenenle yapılan arasındaki farklılıklar 11. Bilinçli nedenler ( sorun çözme, koordinasyon sağlama, bilerek bazı mesajları gönderme vs.)

Doğal İletişimin Özellikleri
34

   

 

Mesajların akış hızı yüksektir Yöneticilere önemli ipuçları verir Formal sistemin taşımadığı mesajları taşır Güvensizlik ve belirsizlik içinde olan kişiler bu kanallardan gelen mesajlara daha fazla inanır Örgt kültürünü kuvvetlendirici rol oynayabilir Mesajların akış yönü kestirilemez

Doğal İletişimin Özellikleri
35

  

Dedikodu olabileceği gibi, organizasyon hakkındaki doğruları da yayabilir Yönetim tarafından kontrol edilemez fakat etkilenebilir Grup dayanışmasını kuvvetlendirebilir Bir yönetim aracı olarak kullanılabilir

Related Interests