PROSES PEMBENTUKKAN KATA

PENGIMBUHAN

PENGGANDAA N

PEMAJMUKAN

PROSES PENGIMBUHAN
 Proses yang mengandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.  4 jenis imbuhan: Awalan,akhiran,apitan dan sisipan  Apabila imbuhan-imbuhan ini digandingkan dengan kata dasar,memebentuk kata terbitan daripada golongan kata seperti kata nama,kata kerja dan kata adjektif.

Pengimbuhan kata dasar
 Pengimbuhan kata dasar boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar.  Sebahagian kata dasar menghasilkan kata terbitan. Contohnya: ber- + tapa(bertapa) ke- + tawa(ketawa) ke- + mudi(kemudi)  Kata terbitan yang terhasil daripada proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua.

 Contohnya:
Kata dasar Imbuhan Kata terbitan

Libat Lanjur Balik Sambung

Terlibat Terlanjur Terbalik Tersambung

Keterlibatan Keterlanjuran Menterbalikka n Kesinambunga n

PROSES PEMAJMUKAN
 Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dalam bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.Contohnya: kerusi + malas kerusi malas *tidak diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar ini. kerusi yang malas,kerusi untuk malas

Pengimbuhan kata majmuk
 Kata majmuk menerima awalan atau akhiran,tetapi ejaannya tetap terpisah.Contohnya: urus niaga -berurus niaga cari gali -mencari gali reka bentuk -mereka bentuk  Kata majmuk menerima apitan,ejaannya bercantum.Contohnya: lipat ganda -melipatgandakan surat khabar -persuratkhabaran ibu bapa -keibubapaan

majmuk

Penggandaan kata

 Melibatkan unsur pertama sahaja. Rumah sakit -rumah-rumah sakit Guru besar -guru-guru besar Raja Muda -Raja-raja Muda  Melibatkan perkataan yang telah mantap. setiausaha-setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasajawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawabtanggungjawab

PROSES PENGGANDAAN
 Proses yang mengulangi kata dasar,sama ada secara penuh,separa atau berentak,berdasarkan rentak bunyi tertentu.  3 jenis penggandaan: - Penggandaan penuh - Penggandaan separa - Penggandaan berentak

PENGGANDAAN PENUH

 Proses yang mengulangi seluruh kata dasar  2 jenis penggandaan penuh: i) kata dasar tidak menerima imbuhan
cth: sekolah – sekolah-sekolah makan – makan-makan

ii) kata dasar menerima imbuhan
cth: pelari – pelari-pelari kekasih – kekasih-kekasih

PENGGANDAAN SEPARA  Proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja.  Berlaku pada 2 jenis kata dasar: 3)-Kata dasar tunggal yang melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan pada bahagian kata dasar. -vokal mengalami proses pelemahan iaitu menjadi e pepet cth: jari jajari jejari pohon popohon pepohon

2) Kata dasar berimbuhan penggandaan

separa hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. -berlaku pada kata kerja dan kata adjektif dan terletak pada bahagian belakang dan hadapan kata dasar.
Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap setinggi Kata Dasar Berimbuhan membantu menari Penggandaan di Belakang - senyum Tersenyum Bercakap - cakap Setinggi - tinggi Penggandaan di Hadapan Bantu – membantu Tari - menari

PENGGANDAAN BERENTAK kan • Proses mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. • Kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. • Terbahagi kepada 3 jenis: i) Penggandaan berentak pengulangan vokal - bunyi yang diulang ialah vokal iaitu mempunyai keharmonian vokal. Cth: sayur - sayur-mayur ramah – ramah-tamah

ii) Penggandaan berentak pengulangan

konsonan -penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan, Cth: kayu - kayu-kayan tanah - tanah-tanih iii) Penggandaan berentak bebas -rentak bunyi tidak mengandungi ciri-ciri persamaaan pada bunyi vokal dan konsonan Cth: titik - titik-bengik kusut - kusut-masai

ASPEK MAKNA PENGGANDAAN

PENGGANDAAN PADA KATA NAMA

PENGGANDAAN PADA KATA KERJA

PENGGANDAAN PADA KATA ADJEKTIF

Penanda jamak ( jumlah yang banyak )

Penanda kepelbagaian jenis

Penanda nama haiwan

PENGGAND AAN KATA NAMA ( 5 aspek ditimbulkan )

Penanda makna kesamaan atau keserupaan

Penanda tidak tentu

Perbuatan yang berulangulang

Perbuatan yang berpanjang an
PENGGANDAAN KATA KERJA ( 4 aspek makna ditimbulkan )

Perbuatan yang saling berbalasan

Perbuatan yang bersungguhsungguh

Menyatakan keadaan Sifat yang menyeluruh.

Adjektif ganda penuh yang menerima apitan ke-…..-an, Penggandaan menyatakan menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar.

PENGGANDAAN KATA ADJEKTIF ( 3 aspek makna ditimbulkan )

Membawa maksud penekanan pada kata dasar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful