You are on page 1of 39

PROGRAM AKADEMIK TERBILANG SELANGOR

(PATS)
[PENAMBAHBAIKAN 2009]

LATAR BELAKANG  Memantap kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru dan murid-murid di negeri Selangor.  Mengekal kecemerlangan akademik negeri Selangor.

……..bersambung

 Program dirancang dengan sistematik bagi membolehkan guru-guru memantau prestasi murid-murid secara lebih berfokus dan seterusnya mengambil tindakan susulan berdasarkan keupayaan murid.  Melalui pemantauan dan bimbingan berterusan murid-murid dapat meningkatkan keupayaan dan penguasaan dalam ilmu pengetahuan.

RASIONAL
 Tahap kemampuan kognitif murid berbeza dan memerlukan pendekatan P&P yang berbeza.  Sikap murid terhadap pelajaran banyak dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi dan persekitaran.  Potensi murid dapat dikembang melalui program yang sesuai dan dirancang dengan sistematik. …….bersambung

 Guru berpeluang menjalankan tindakan susulan yang sesuai bagi mengembangkan potensi murid.  Pengesanan tahap pencapaian pembelajaran murid perlu dinilai secara formatif dan sumatif.

OBJEKTIF
 Mengenalpasti keupayaan sedia ada setiap murid dalam setiap mata pelajaran.  Melaksanakan tindakan susulan terhadap murid yang dikenalpasti.  Meningkatkan keberkesanan P&P di sekolah.  Meningkatkan prestasi murid dalam pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti.

JADUAL PELAKSANAAN
PROGRAM AKADEMIK TERBILANG SELANGOR (PATS)
[CARTA GANTT]

BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PATS
1. PATS 1 (BORANG TINDAKAN SUSULAN) 2. PATS 2 (INSTRUMEN PEMANTAUAN PPD/JPS) 3. PATS 3 (INSTRUMEN PEMANTAUAN PERINGKAT SEKOLAH) 4. GRAF PRESTASI DIRI (GPD)

PELAN TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK
4. Keputusan Pencapaian Pelajar
•Semak berdasarkan sasaran •Bahagi ikut kumpulan (GALUS) •Rancangan pemulihan/pengayaan

Sasaran Kecemerlangan Akademik Pelajar 5.Laporan
•Laporan prestasi pencapaian pelajar •Laporan kepada Pengetua/Guru Besar GPK/Ketua Bidang untuk tindakan

2. Pencapaian Pelajar
•Pencapaian PMR, SPM, dan STPM •Pencapaian ikut subjek •Perancangan sekolah yang umum •Perancangan Ketua Bidang/Panitia •Perancangan Komuniti

3. Pelan Tindakan Sekolah

1.Kajian Keperluan Sekolah
•Kajian data-data pelajar, penilaian pelajar & guru, •Sumber yang berkaitan •Buat headcount / sasaran objektif

HEADCOUNT DAN POST-MORTEM STRATEGI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

HEADCOUNT
PROSES MENGENAL PASTI POTENSI AKADEMIK DAN POTENSI KERJAYA SETIAP MURID MULAI TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 (UPSR) /TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 6

Mengapa Perlu Headcount?
 Melihat keupayaan sedia ada setiap murid (TOV);  Menilai potensi setiap murid yang dapat digarap dan menentukan target (ETR & OTI);  Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat; ………bersambung

 Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan yang proaktif;  Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran secara sistematik;  Panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan.

PROSES HEADCOUNT BERDASARKAN SASARAN
TOV
1

OTR 1
3

OTR 2

ETR
2

POST-MORTEM

SUMBER MAKLUMAT (PENENTUAN SASARAN):
Guru Mata Pelajaran HC3
HC1 Ketua Panitia HC2

Guru Kelas HC4

HC5

Setiausaha Peperiksaan

HC6

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU

K B HC OR 1 AN

G

1. Semua panitia mata pelajaran menentukan pencapaian tahun terbaik mata pelajarannya dalam peperiksaan awam (UPSR, PMR, SPM, STPM) sebagai asas penentuan ETR (berdasarkan pencapaian tiga tahun terakhir)
TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU

K B HC OR 1 AN

G

2. Guru mata pelajaran menentukan TOV berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun; tahun sebelumnya: Tingkatan 1 (bagi murid T2) dan 2 (bagi murid T3) Tingkatan 4 (bagi murid T5) Tahun 1,2,3,4, dan 5 (bagi murid Tahun 2,3,4,5 dan 6)
TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU

K B HC OR 1 AN

G

3. Panitia mata pelajaran : 3.1 menentukan ETR berdasarkan pencapaian Tahun Terbaik peperiksaan awam ( ETR akan menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun yang dirujuk. )
TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU

K B HC OR 1 AN

G

3.2 menentukan ETR dengan merujuk kepada peningkatan pada: a. Gred purata mata pelajaran b. Peratus bilangan murid lulus c. Peningkatan peratus bilangan murid mendapat A dan B/ 1A, 2A, 3B, 4B

TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU K

B HC OR 1 AN

G

4. Perkiraan OTR berdasarkan bilangan peperiksaan yang ditetapkan oleh sekolah Contoh tiga OTR : OTR 1 - Peperiksaan Penggal 1 OTR 2 - Peperiksaan Pertengahan Tahun; OTR 3 - Peperiksaan Akhir Tahun / Percubaan
TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN DAN GURU KANAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU K

B HC OR 2 AN

G

5. Senaraikan nama murid mengikut kedudukan pencapaian TOV. 6. Tentukan ETR setiap murid dengan merujuk kepada ETR yang ditetapkan dalam Borang HC1. 7. Tentukan jangkaan murid cemerlang.
TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN, GURU KANAN DAN S/U PEPERIKSAAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU K

B HC OR 3 AN

G

8. Guru mata pelajaran mengisi markah TOV dan ETR setiap murid mengikut kelas. 9. Rekod pencapaian murid diisi mengikut peperiksaan yang telah diduduki oleh murid. 10. Menyediakan rumusan analisis bagi setiap peperiksaan yang telah diduduki oleh murid.

TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU

K B HC OR 4 AN

G

11. Mengumpulkan sasaran setiap murid daripada setiap mata pelajaran bagi mengenal pasti ETR kelas (Tindakan Guru Kelas). 12. Menentukan sasaran murid yang berpotensi dengan mengambil kira ETR setiap panitia.

TINDAKAN GURU KELAS

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU

K BO HC R 5 AN

G

13. Gred Purata Sekolah dan Gred Purata Mata Pelajaran diperoleh dengan merujuk kepada pencapaian setiap mata pelajaran dalam TOV, ETR, dan keputusan peperiksaan.

TINDAKAN PK DAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):

JU

K B HC OR 6 AN

G

14. Senaraikan nama murid yang dijangkakan memperoleh A dalam semua mata pelajaran dan direkodkan pencapaian bilangan A, B, C, dan D pada peperiksaan akhir tahun (TOV). (Maklumat diperoleh daripada Guru Kelas – borang HC4).
TINDAKAN PK DAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

LANGKAH-LANGKAH (PELAKSANAAN):
15. Murid mengikuti proses P&P dan melaksanakan tugas pembelajaran mengikut takwim. 16. Guru melaksanakan pelbagai strategi P&P yang merangsang minat murid terhadap subjeknya.

LANGKAH-LANGKAH (PELAKSANAAN):
17. Guru mengadakan ujian formatif (Ujian Bulanan/Pengesanan) dan ujian sumatif (peperiksaan pertengahan tahun/ peperiksaan percubaan).

LANGKAH-LANGKAH (PEMANTAUAN):
18. Guru memasukkan maklumat pencapaian prestasi dalam borang HC3. 19. Guru menyediakan pelaporan perbandingan dan post-mortem tentang prestasi pelajar. 20. Guru dan pelajar berbincang dan melakarkan graf tentang tahap prestasi diri (GPD) semasa dan membuat pengesanan klinikal.

GRAF PRESTASI DIRI PMR 2008 NAMA CALON : JALAL AHAMAD TINGKATAN : 3 IKHLAS

90
A

85 80 75

B 70

65 60
C 55

ETR OTR 2 OTR 1 Percuba an Pertenga han Tahun

50 45
D

40 35 30 25 20 15 10 5 0
B. MELAYU
(ETR)

TOV

E

B. INGGERIS
(ETR)

MATEMATIK
(ETR)

SAINS
(ETR)

AGAMA
(ETR)

POST-MORTEM
• Dibuat setiap kali selepas ujian bulanan/peperiksaan oleh Guru Mata Pelajaran/ Panitia/ Ketua Bidang, dan Jawatankuasa Kurikulum.

Post-Mortem akan dapat menganalisis:
a) Keupayaan Guru Mengajar b) Keupayaan Murid Belajar c) Kualiti Soalan (JSU) d) Keberkesanan Program Pemulihan dan Pengayaan Yang Lepas e) Program Khas oleh Panitia

TINDAKAN SUSULAN
• Gunakan dapatan daripada analisis dan post mortem untuk menjalankan program pemulihan dan pengayaan • Kenalpasti pelajar yang masih tidak menguasai konsep • Buat penambahbaikan kepada program asal jika perlu

RU

LANGKAH-LANGKAH (POST-MORTEM):

JU

K B HC OR 3 AN

G

1. Markah diisi berdasarkan peperiksaan/ujian yang telah dilaksanakan.

TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN

LANGKAH-LANGKAH (POST-MORTEM):
2. Pencapaian murid dianalisis secara perbandingan untuk mengesan murid-murid yang tidak mencapai OTR 1, OTR 2 atau OTR 3. 3. Senaraikan murid serta markah yang diisi berdasarkan senarai HC3; atau 4. Senaraikan nama murid serta markah yang tidak mencapai tahap OTR 1, OTR 2 atau OTR 3.

RU

JU

K BO PM R 1 AN

G

TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (POST-MORTEM):

JU

K B PM OR 1 AN

G

5. Setiap murid dikenal pasti aspek kelemahan berdasarkan pencapaian mereka. 6. Menentukan tindakan pemulihan SEGERA bagi tujuan penambahbaikan dengan pelbagai kaedah pengesanan sebelum peperiksaan berikutnya.

TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (POST-MORTEM):

JU PM K B 2, O R PM AN G 3

7. Mengadakan post-mortem peringkat panitia. a. Melengkapkan maklumat PM2 berdasarkan rumusan HC3. b. Menganalisis keputusan peperiksaan semasa, merujuk kepada PM1. c. Melengkapkan PM3 untuk dibawa dalam Mesyuarat Kurikulum.

TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN DAN GURU KANAN

RU

LANGKAH-LANGKAH (POST-MORTEM):

JU PM K B 2, O R PM AN G 3

8. Mengadakan Mesyuarat Kurikulum sekolah untuk membincangkan: a. Analisis Peperiksaan Semasa dari segi: i. Pencapaian Kuantiti ii. Pencapaian Kualiti iii. Perbandingan pencapaian antara mata pelajaran iv. Perbandingan pencapaian semasa dengan ETR tahunan

TINDAKAN JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

RU

LANGKAH-LANGKAH (POST MORTEM):

JU PM K B 2, O R PM AN G 3

9. Mengadakan Mesyuarat Kurikulum sekolah untuk: b. Merancang dan melaksanakan strategi pengukuhan, pengayaan, dan pemulihan.

TINDAKAN JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

SEKIAN TERIMA KASIH