• • • • • Menghuraikan peranan dan implikasi TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Memilih dan menggunakan aplikasi komputer yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaranyang hendak dilaksana Mengaplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai aplikasi komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran Menghasilkan pelbagai media pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan standard pembelajaran Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran .

teori pembelajaran. • Aspek-aspek perancangan pengajaran (instructional planning). dan menguasai kemahiran pelbagai aplikasi komputer adalah penting bagi menghasilkan media yang dapat menyokong pengajaran dan pembelajaran. rekabentuk pengajaran. bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran .KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Penghasilan media pengajaran (instructional media) dan media pembelajaran (learning media) berasaskan TMK dan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran kini telah menjadi satu standard bagi pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. • Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.

• Guru seharusnya dapat menggunakan teknologi tersebut sebagai sesuatu wahana yang dapat membantu memudahkan guru menyampai dan memudahkan murid memahami dan membina sesuatu ilmu pengetahuan serta membentuk kemahiran. rekabentuk pengajaran (instructional design) serta teori pembelajaran (learning theory) yang berkaitan.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Bagi menghasilkan bahan atau media pengajaran dan pembelajaran yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum. . guru seharusnya mengetahui dan memahami aspek-aspek rancangan pengajaran (instructional planning).

kemahiran berfikir aras tinggi. Melibatkan murid melalui kerja-kerja penghasilan v.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran adalah perlu untuk tujuan berikut: i. pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan projek. Meningkatkan anggapan bahawa murid sendiri yang mengawal pembelajaran . iv. Menyokong pendekatan baru dalam pengajaran dan pembelajaran seperti pembelajaran koperatif. Memotivasikan murid iii. Menarik perhatian murid ii.

Membantu guru menghubungkan murid kepada sumber pembelajaran vii. Menyediakan murid untuk menghadapi dunia yang sentiasa berubah . Membantu guru menjejak perkembangan pembelajaran murid viii.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD vi.

lebih tinggi keyakinan diri dan kemahiran sosial iii. boleh berkomunikasi secara berkesan mengenai perkaraperkara yang kompleks iv. mempunyai kemahiran akses kendiri dan terarah kendiri v. mengetahui kebolehan masing-masing dan boleh berkongsi dengan orang lain vi. boleh meneroka dan menyampaikan secara dinamik dalam pelbagai bentuk ii.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Hasil kajian Projek Apple Classrooms of Tomorrow (ACOT) (1995) mendapati murid yang menggunakan TMK : i. boleh berkerja secara kolaboratif. . lebih bersedia untuk menghadapi masa depan. dan vii.

. Persekitaran pembelajaran yang efektif merupakan gabungan pendekatan tradisional dengan pendekatan baru untuk membimbing penguasaan kandungan mata pelajaran di samping mengambil kira keperluan individu. yang mempunyai pemikiran kritikal dan kreatif.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Sejauh mana TMK dapat membantu dalam membentuk murid yang berkualiti. banyak bergantung kepada peranan yang dimainkan guru. serta berkemahiran dalam penyelesaian masalah.

• Belajar Dengan TMK • • Belajar Melalui TMK • . penggunaan TMK untuk mengakses maklumat menggunakan media TMK seperti CD-ROM. seperti menggunakan perisian dan perkakasan TMK. DVD-ROM.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Belajar Mengenai TMK • memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran displin ilmu yang khusus dalam bidang TMK murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar. perisian kursus dan Internet.

KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • • • • • Tutorial Penerokaan Aplikasi Komunkasi Mod pelaksanaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful