Diagnostic financiar şi analiza costurilor

Elaborat: Criclivaia D., dr. conf. univ

Tema 1 : Analiza rezultatelor financiare
     

1.1. Însemnătatea, sarcinile analizei si sursele principale de informaţie 1.2. Analiza structurii profitului perioadei de gestiune pina la impozitare 1.3. Analiza factoriala a profitului din activitatea operationala 1.4. Analiza factoriala a profitului brut 1. 5. Analiza rezultatelor din activitatea de investitii si financiara 1. 6. Analiza utilizarii profitului

Verificarea cunoştinţelor:
     

  

Precizaci succint însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie. Verificaţi conţinutul şi metoda de analiză a profitului perioadei de gestiune până la impozitare. Verificaţi conţinutul şi metoda de analiză a rezultatului din activitatea operaţională. Verificaţi conţinutul şi metoda de analiză a profitului brut. Cuantificaţi influenţa factorilor respectivi asupra modificării profitului brut. Explicaţi succint influenţa fiecărui factor în parte asupra modificării profitului brut, ţinând cont de efortul propriu al colectivului de muncă în obţinerea acestui rezultat. Verificaţi conţinutul şi metoda de analiză a rezultatului din activitatea de investiţii şi rezultatului din activitatea financiară. Explicaţi succint analiza repartizării şi utilizării profitului obţinut de întreprindere în urma activităilor desfăşurate. Verificaţi direcţiile principale de depistare şi mobilizare a rezervelor interne de majorare a rezultatelor financiare ale întreprinderii pe viitor în urma sporirii eficacităţii activităţilor desfăşurate.

1.1. Însemnătatea, sarcinile analizei si sursele principale de informaţie
Sarcinele principale ale analizei rezultatelor financiare sunt: 1. Aprecierea structurii profitului perioadei de gestiune pina la impozitare; 2. Aprecierea factorilor care au determinat modificarea profitului din diferite feluri de activitati: Operationala, Investitionala, Financiara; 3. Calculul si aprecierea factorilor asupra modificarii profitului brut; 4. Aprecierea metodelor de repartizare si utilizare a profitului net; 5. Evidentierea rezervelor interne de majorare a rezultatelor financiare pe viitor si elaborarea masurilor concrete pentru mobilizarea acestor rezerve in practica.

1.1. Însemnătatea, sarcinile analizei si sursele principale de informaţie
Sursele de informatie: 1 Programul social-economic de dezvoltare a intreprinderii, compartimentul "Rezultatele financiare ale intreprinderii pe feluri de activitati" 2 Raportul financiar al intreprinderii, anexa 2 "Raportul privind rezultatele financiare" 3 Anexele la "Raportul privind rezultatele financiare" 4 Bilantul contabil 5 Cartea mare 6 Alte surse de informatie

1.2. Analiza structurii profitului perioadei de gestiune pina la impozitare
Analiza rezultatelor financiare ale intreprinderii de regula se incepe de la aprecierea structurii profitului perioadei de gestiune pina la impozitare. In baza datelor din Raportul financiar, anexa 2.

Tabelul 1.1. Analiza structurii profitului perioadei de gestiune pînă la impozitare

1.2. Analiza structurii profitului perioadei de gestiune pina la impozitare
Din tabel rezulta ca la intreprinderea analizata profitul impozabil comparativ cu anul precedent s-a majorat cu 399,0 mii lei. Aceasta abatere a fost determinata de influenta pozitiva a compartimentelor 1(∆ Rezultatul din activitatea operationala) si 2(∆Rezultatul din activitatea investitionala), care au contribuit la sporirea indicatorului rezultativ respectiv cu 569,0 si 115,0 mii lei. Concomitent sub influenta negativa a compartimentelor 3(∆Rezultatul din activitatea financiara) si 5(∆Rezultatul exceptional) indicatorul rezultativ s-a redus cu 155,0 si respectiv 130,0 mii lei. Examinind structura profitului perioadei de gestiune pina la impozitare observam ca ponderea principala ii revine Rezultatului din activitatea operationala, care pe parcursul anului de gestiune s-a majorat comparativ cu anul precedent de la 72,18 la 82,25%. (sau cu 10,07 puncte procentuale) Si totusi pentru o apreciere mai obiectiva a rezultatelor obtinute apare necesitatea examinarii fiecarui compartiment in parte.

1.3. Analiza factoriala a profitului din activitatea operationala
Deoarece rezultatul din activitatea operaţională ocupa ponderea cea mai mare in structura profitului impozabil la urmatoare etapa de analiza examinam continutul acestui indicator din punct de vedere a dinamicii compartimentelor care stau la baza formarii acestui indicator si factorilor care au determinat modificarea lui pe parcursul anului de gestiune. Rezultatul din activitatea operationala - RAO RAO = Profit Brut + Alte Venituri Operationale - Cheltuieli Comerciale Cheltuieli Generale si Administrative - Alte cheltuieli operaţionale;  pe cînd Profit Brut = Venit din Vinzari - Costul Vinzarilor; Analiza se efectuează in baza datelor din anexa 2 a Raportului Financiar. Pentru aceasta se utilizează tabelul 1.2. Reieşind din formula de bază se poate constata ca asupra modificarii rezultatulului din activitatea operaţională influenţeaza 2 factori cu actiune directa si 3 factori cu actiune indirecta. Calculul si aprecierea acestor factori se efectueaza prin metoda balanţieră.

Tabelul 1.2. Analiza factorială a profitului din activitatea operaţională (mii lei)

1.3. Analiza factoriala a profitului din activitatea operationala
In baza datelor din tabel se poate constata ca la intreprinderea analizata RAO s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 569,0 mii lei (2294,0 - 1725,0 mii lei). Aceasta abatere a fost determinata de influenta pozitiva a factorilor 1 (∆ Profit brut), 2 (∆ Alte venituri operaţionale), 3(∆ Cheltuieli comerciale), 5(Alte cheltuieli operationale) care au contribuit la sporirea indicatorului rezultativ respectiv cu 562,0; 85,0; 50,0 si 8,0 mii lei. Concomitent sub influenta negativa a factorului 4 (∆ Cheltuieli generale şi administrative) indicatorul rezultativ s-a redus cu 136,0 mii lei. Deci rezultatele analizei factoriale dau posiilitate sa deducem ca intreprinderea analizata dispune de rezerve interne de majorare a indicatorului rezultativ pe viitor. Astfel daca Cheltuielile generale si administrative vor fi respectate la nivelul anului precedent atunci profitul din activitatea operationala se va majora suplimentar cu 136,0 mii lei (705,0 - 569,0 mii lei).

1.4. Analiza factoriala a profitului brut
Deoarece profitul brut ocupa ponderea cea mai mare in structura rezultatului din activitatea operationala indiferent de rezultatul obtinut (profit/pierdere globala) apare necesitatea examinarii acestui indicator in parte inclusiv analiza lui factoriala. Profitul brut se calculeaza ca diferenta dintre venitul din vinzari si costul vinzarilor in baza datelor din Raportul privind Rezultatele Financiare (Anexa 2 la Raportul Financiar) Profitul brut = Venitul din vinzari - Costul vinzarilor

1.4. Analiza factoriala a profitului brut
De regula pe parcursul anului de gestiune modificarea acestui indicator poate fi cauzata de influenta unui sistem larg de factori, insa in cele mai dese cazuri tinind cont de necesitatile analizei se examineaza influenta urmatorilor 4 factori: 1 Modificarea Venitului din Vinzari (Orice abatere sub influenta acestui factor este justificata); 2 Modificarea Structurii si Sortimentului productiei vindute, lucrarilor executate si serviciilor prestate (Abaterea cu semnul minus se apreciaza negativ, iar abaterea cu semnul plus - pozitiv numai in conditiile daca intreprinderea analizata a respectat obligatiunile contractuale); 3 Modificarea Costului Vinzarilor (Factor indirect, ceea ce inseamna: abaterea cu semnul minus se apreciaza pozitiv si invers); 4 Modificarea Preturilor la produsele vindute, lucrarile executate si serviciile prestate (Orice abatere sub influenta acestui factor poate fi neglijata, deoarece in cele mai dese cazuri pretul nu depinde de intreprindere ci de piata de desfacere).

Tabelul 1.3. Date iniţiale pentru analiza factorială a profitului brut (mii lei)

Din tabel rezultă ca comparativ cu anul precedent profitul brut s-a majorat cu 562,0 mii lei (3474,0 - 2912,0). Şi totusi pentru o aprecierea mai obiectiva a rezultatlui obtinut apare necesitatea calculului si aprecierii factorilor care au influentat modificarea acestui indicator in dinamica (vezi tabelel 1.4).

Tabelel 1.4 Calculul şi aprecierea influenţei factorilor asupra modificării profitului brut

1.4. Analiza factoriala a profitului brut
In baza rezultatelor obtinute se poate constata ca majorarea profitului brut comparativ cu anul precedent cu 562,0 mii lei a fost determinata de influenta pozitiva a factorilor 1 (∆Venitul din vânzări), 2 (∆Structura şi sortimentul produselor vândute), 4 (∆ Preţul la produsele vândute) care au contribuit la cresterea indicatorului rezultativ respectiv cu 15,1; 652,3; si 1338,0 mii lei. Concomitent sub influenta negativa a factorului 3 (∆Costul vânzărilor) indicatorul rezultativ s-a redus cu 1443,4 mii lei. Dacă luăm in considerare continutul influentei fiecarui factor in parte apoi in concluzia anterioara pot fi introduse urmatoarele rectificari. Astfel majorarea profitului brut sub influenta factorului 4 (∆Preţul) poate fi neglijata deoarece nu depinde de intreprindere, ci de piata de desfacere. In acest context sub efortul propriu al colectivului de munca profitul brut nu numai ca nu s-a majorat ci si s-a redus cu 776,0 mii lei (15,1 + 632,3 - 1443,4) sau (562,0 - 1338,0). Concomitent rezerva interna de majorare a profitului brut pe viitor va constitui 1443,4 mii lei cu conditia ca costul vinzarilor va fi respectat la nivelul anului precedent.

1. 5. Analiza rezultatelor din activitatea de investitii si financiara
Pe linga analiza rezultatelor din activitatea operationala in practica analitica se recomanda a efectua un studiu mai aprofundat si a rezultatelor din activitatea neoperationala: de investitii si financiara. De regula acest studiu se efectueaza pe fiecare compartiment in parte in baza informatiei din capitolul 2 si capitolul 3 din Anexa 5 al Raportului Financiar. Pentru aceasta se recomanda urmatorul tabel analitic 1.5 pentru analiza rezultatului din activitatea de investitii si tabelul 1.6 – pentru analiza rezultatului din activitatea financiara.

Tabelul 1.5. Analiza rezultatului din activitatea de investitii in dinamica (mii lei)

1. 5. Analiza rezultatelor din activitatea de investitii si financiara
Din tabel rezulta ca la intreprinderea analizata rezultatul din activitatea de investitii pe parcursul anului de gestiune s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 115,0 mii lei (240,0 125,0). Aceasta abatere a fost determinata de influenta pozitiva a 2 factori cu actiune directa (∆1.1 si ∆1.2) si a unui factor cu actiune indirecta (∆2.3) care au contribuit la sporirea indicatorului rezultativ respectiv cu 125,0; 3,2 si 4,8 mii lei. Concomitent sub influenta negativa a unui factor cu actiune directa (∆ 1.3) si a unui factor cu actiune indirecta (∆ 2.1) indicatorul rezultativ s-a redus cu 7,4; si 10,6 mii lei. Deci rezultatele analizei factoriale dau posibilitatea sa deducem ca intreprinderea in cauza dispune de rezerve interne de majorare a rezultatului din activitatea de investitii pe viitor, atit in baza sporirii veniturilor din activitatea de investitii cit si reducerii cheltuielilor din aceasta activitate.

1. 5. Analiza rezultatelor din activitatea de investitii si financiara
Analiza rezultatului din activitatea financiara se efectueaza in aceeasi ordine ca si analiza rezultatului din activitatea de investitii. La prima etapa toata informatia necesara pentru analiza se acumuleaza in tabelul 1.6 prin examinarea fiecarui compartiment in parte (F/NF)

Tabelul 1.6. Analiza rezultatului din activitatea financiara in dinamica (mii lei)

1. 5. Analiza rezultatelor din activitatea de investitii si financiara
Din tabel rezulta ca la intreprinderea analizata rezultatul din activitatea financiara pe parcursul anului de gestiune s-a redus comparativ cu anul precedent cu 155,0 mii lei (385,0 - 540,0). Aceasta abatere a fost determinata de influenta negativa a 2 factori cu actiune directa (∆1.1 si ∆1.5) si a 2 factori cu actiune indirecta (∆2.2 si ∆2.3) care au contribuit la reducerea indicatorului rezultativ respectiv cu 47,2; 36,3; 38,7; si 86,8 mii lei. Concomitent sub influenta pozitiva a unui factor cu acţiune directă (∆1.2) indicatorul rezultativ s-a majorat cu 54,0 mii lei. Deci rezultatele analizei factoriale dau posibilitatea sa deducem ca intreprinderea in cauza dispune de rezerve interne de majorare a rezultatului din activitatea financiara pe viitor, atit pe baza sporirii veniturilor cit si inlaturarii supracheltuielilor din activitatea financiara.

1. 6. Analiza utilizarii profitului
Pentru a evita cauzele care au provocat reducerea veniturilor din activitatea financiara cit si admiterea supracheltuielilor in aceasta activitate la urmatoarea etapa de analiza apare necesitatea examinarii fiecarei operatiuni ce tine de activitatea financiara inclusiv documentele primare care au stat la baza generarii acestor rezultate.

1. 6. Analiza utilizarii profitului
Un compartiment semnificativ al analizei profitului ocupa repartizarea si utilizarea acestuia pe parcursul anului de gestiune tinind cont de marimea profitului net obtinut de intreprindere in urma activitatilor desfasurate. Profitul Net se calculeaza ca diferenta dintre Profitul perioadei de gestiune pina la impozitare(Profit impozabil) si impozitul pe venit. De regula marimea profitului net se reflecta in Raportul privind Rezultatele Financiare (Anexa 2) rd 150. Profit Net = Profit impozabil - Impozit pe venit In practica analitica repartizarea profitului net se efectueaza tinind cont de unele reguli, care poarta un caracter conventional, deoarece dimensiunile propuse difera de la sector la sector sau de la o intreprindere la alta, tinind cont de forma de proprietate.

1. 6. Analiza utilizarii profitului
De regula se examineaza citeva directii de repartizare a profitului net tinind cont de necesitatile intreprinderii analizate:  1 - pentru formarea capitalului de rezerva - 15% din capitalul statutar, dar nu mai putin de 5% din profitul net;  2 - pentru dezvoltarea procesului de productie (inclusiv procurarea patrimoniului si altor necesitati de productie) dar nu mai putin de 25% din profitul net obtinut;  3 - pentru acumularea sumelor necesare de premiere si ajutor material, dar nu mai putin de 30% din profitul net;  4 - alte scopuri, ce nu tin de cele precedente, dar nu mai mult de 5% din profitul net (Daca intreprinderea analizata nu utilizeaza un credit pe termen lung in conditiile favorabile de activitate punctul 4 poate fi ridicat pina la 20%). In conditiile cind profitul net nu s-a repartizat sau repartizarea a fost nedeplina la sfirsitul anului de gestiune suma ramasa se reflecta in Bilantul Contabil ca profit nerepartizat.

1. 6. Analiza utilizarii profitului
In practica analitica un aspect semnificativ ocupa analiza utilizarii profitului net in dinamica, tinind cont de sursele de informatii care stau la baza acestui studiu. De regula se utilizeaza urmatorul tabel analitic. Notă la tabelul 1.7. Concluzia se incepe de la punctul 1.1. total (profitul perioadei de gestiune până la impozitare). Apoi se comenteaza repartizarea profitului net pe directii (din punctul de vedere a utilizarii acestuia). Totalizarea se face tinind cont de suma profitului net nerepartizat si modificarea lui in dinamica - cu cit e mai mare aceasta suma cu atit intreprinderea in cauza mai putin a lucrat asupra repartizarii acestui profit.

Tabelul 1.7. Analiza utilizarii profitului perioadei de gestiune până la impozitare in dinamica (mii lei)

(Sfîrşit) Tema 1