You are on page 1of 10

MEDI. 4t.

A-B

LES COMARQUES D’INTERIOR

Quines són les comarques d’interior?
• Les comarques d’interior són: • Noguera, Solsonès, Osona, Pla de l’Estany, • Gironès, Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, • Bages, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Anoia, Alt Penedès, Alt

Climograma de Sant Sadurni d’Anoia.

El treball.
• Lactivitat del sector primari més desenvolupada és l’agricultura de secà, amb conreus com els cereals, la vinya, l’olivera i el farratge. També hi ha conreu de regadiu, i ramaderia . • L ’activitat de sector secundari està molt diversificada: a més d’industria alimentaria, hi ha

La població i les comunicacions.
POBLACIÓ . • La poblacio de les comarques d’interior

• • • •

està repartida de manera moltdesigual. LES COMUNICACIONS. Hi ha: Comunicacions per terra. Que gairebé totes les comarques d’interior tenen bona xarxa. Comunicacions per aire. Al Vallès Occidental, Segria hi ha petits aeroports

El patrimoni
PATRIMONI NATURAL. • A la Depressió Central hi ha tres

parcs naturals: el de Montserrat, el de Sant Llorenç del Munt, l’Ovac, i el Montseny.
• ~El parc natural de Montseny ocupa les comarques d’Osona, PATRIMONIi HISTORIC I la Selva el Valles Oriental.~

CULTURAL.

• Arreu de les comarques d’interior trobem testimonis de l’edat mitjana i restes d’èpoques més antigues que

COMARQUES DE CATALUNYA.

ES P U ER A S O G H R A Q A G U D I E AT !

IRENE MARTIN MURLA