You are on page 1of 12
΢υμμορύα ληςτών Παρουςιϊζει ο: Γιϊννησ Κυψύδησ ΢Σ3 - 2009
΢υμμορύα ληςτών Παρουςιϊζει ο: Γιϊννησ Κυψύδησ ΢Σ3 - 2009

΢υμμορύα ληςτών

Παρουςιϊζει ο: Γιϊννησ Κυψύδησ ΢Σ3 - 2009

1)Ο Νταβϋλησ 2)Η δρϊςη του Νταβϋλη 3)Η ςυμμορύα του Νταβϋλη 4)Η ςπηλιϊ του Νταβϋλη
1)Ο Νταβϋλησ
2)Η δρϊςη του Νταβϋλη
3)Η ςυμμορύα του Νταβϋλη
4)Η ςπηλιϊ του Νταβϋλη

Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢

1)Ο Νταβϋλησ 2)Η δρϊςη του Νταβϋλη 3)Η ςυμμορύα του Νταβϋλη 4)Η ςπηλιϊ του Νταβϋλη Νύκοσ Φραγκιϊσ
Γεννόθηκε ςτο ΢τεύρι Βοιωτύασ περύ το 1832. Ανόκε ςε οικογϋνεια κτηνοτρόφων, η οπούα καταγόταν από την
Γεννόθηκε ςτο ΢τεύρι Βοιωτύασ περύ το 1832. Ανόκε ςε
οικογϋνεια κτηνοτρόφων, η οπούα καταγόταν από
την Ήπειρο. O Nταβϋλησ ξεκύνηςε από γαλατϊσ
τησ Μονόσ Πετρϊκη. Από τη Μονό τον ϋδιωξαν
ύςτερα από ςυκοφαντύεσ ενόσ καλόγερου που ο
Νταβϋλησ του «ϋφαγε» τη φιλενϊδα. Σότε δεν όταν
εύκοςι χρονών ακόμα. ΢ύμφωνα με την παρϊδοςη
ερωτεύτηκε την κόρη ενόσ παπϊ, ο οπούοσ όμωσ την
εύχε τϊξει ςε ϋνα πλούςιο τςϋλιγκα, ενώ εκεύνη
προτύμηςε τον Νταβϋλη.

Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢

΢το χωριό γύνονταν ϋνα πανηγύρι και όλοι οι κϊτοικοι εύχαν πϊει για να διαςκεδϊςουν. Όταν ϋφταςε
΢το χωριό γύνονταν ϋνα πανηγύρι και όλοι οι
κϊτοικοι εύχαν πϊει για να διαςκεδϊςουν.
Όταν ϋφταςε ςτο χωριό ϋνα απόςπαςμα
αναζητώντασ κϊποιον Νϊςτο, ο τςϋλιγκασ
για να τον εκδικηθεύ για την κόρη του παπϊ,
εύπε ςτουσ χωροφύλακεσ πωσ εύναι εκεύνοσ
που χορεύει πρώτοσ, δεύχνοντασ τουσ το
Νταβϋλη. Ο Νταβϋλησ -όπωσ όμωσ ϋχουμε
προαναφϋρει-ονομϊζονταν Νϊτςοσ και όχι
Νϊςτοσ. Εκεύνοσ τουσ απεκϊλυψε το
πραγματικό του όνομα χωρύσ όμωσ να γύνει
πιςτευτόσ. Όταν αυτού θϋληςαν να τον
ςυλλϊβουν ϋγινε ςυμπλοκό. ΢κότωςε ϋνα
ςτρατιώτη και κατϊφερε να ξεφύγει. Έτςι
βγόκε ςτο βουνό κοντϊ ςτο ςυγγενό τησ
μϊνασ του, το ληςτό Μπελούλια. ΢ύντομα
διακρύθηκε από το πρώτο κιόλασ χρόνο και
ςε λύγο ϋγινε αρχηγόσ τησ ςυμμορύασ.
Σιμώρηςε το καλόγερο που τον εύχε
κατατρϋξει παλιϊ ςαμαρώνοντασ τον όπωσ
τα γαώδούρια.

Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢

Η δρϊςη του Νταβϋλη τοποθετεύται χρονικϊ ςτα χρόνια ςτην εποχό του Κριμαώκού Πολϋμου (1853 – 1856),
Η δρϊςη του Νταβϋλη τοποθετεύται χρονικϊ ςτα
χρόνια ςτην εποχό του Κριμαώκού Πολϋμου
(1853 – 1856), τον αποκλειςμό τησ Αθόνασ από
τον αγγλο-γαλλικό ςτόλο και την ξενικό κατοχό
του Πειραιϊ, περύοδο που γνώριςε την
αναζωπύρωςη του φαινομϋνου τησ ληςτεύασ. Σο
1853, δρούςε ςτην Θεςςαλύα, ενώ το 1855
μετακινόθηκε ςτην Αττικό, όπου πϋτυχε, ςτην
οδό Πειραιώσ, την ςύλληψη του Γϊλλου
αξιωματικού Μπερτώ (ό Μπρετώ)

Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢

του ςτρατού κατοχόσ που εύχε καταπλεύςει ςτον Πειραιϊ για να αποτρϋψει τη ςυμμετοχό τησ Ελλϊδασ ςτον
του ςτρατού κατοχόσ που εύχε καταπλεύςει ςτον Πειραιϊ για να
αποτρϋψει τη ςυμμετοχό τησ Ελλϊδασ ςτον Κριμαώκό Πόλεμο ςτο
πλευρό τησ Ρωςύασ. Σότε ο λαόσ χειροκρότηςε την ενϋργεια του
ληςτό, ανεβϊζοντασ τον πολύ ςτη ςυνεύδηςό του. Ήταν ο μόνοσ
που ϋκανε κϊτι ενϊντια ςτο ςτρατό κατοχόσ. Εκεύνη την εποχό η
ςυμμορύα του Νταβϋλη εύχε ενωθεύ με τη ςυμμορύα του
Κακαρϊπη, Καλαμπαλύκη και ϊλλων, ςυνολικϊ περύπου 70
ατόμων. Κυκλοφορούςε ςτην Αττικό και ςτη Βοιωτύα. Ο ύδιοσ
ςυνόθιζε να πύνει το καφϋ του μεταμφιεςμϋνοσ ςε κεντρικϊ
καφενεύα τησ Αθόνασ, πληρώνοντασ το καφϋ του με μύα χρυςό
λύρα, ποςό αρκετϊ υψηλό για την εποχό εκεύνη. Για την
απελευθϋρωςη του Μπερτώ ειςϋπραξε το υπϋρογκο για την εποχό
ποςό των 30.000 δρχ. ςε χρυςό από την ελληνικό κυβϋρνηςη. Η
τελευταύα ενϋδωςε ταχύτατα ςτισ απαιτόςεισ του Νταβϋλη
θϋλοντασ, αφενόσ να αποφύγει την ανϊμιξη των ξϋνων Δυνϊμεων
ςτα εςωτερικϊ ζητόματα τησ χώρασ, κι αφετϋρου να προλϊβει
τυχόν αποκαλύψεισ για την διαπλοκό ανϊμεςα ςε ληςτρικϋσ
ςυμμορύεσ.
Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢
και πολιτικϊ πρόςωπα τησ εποχόσ. Η εύςπραξη των λαφύρων, που πραγματοποιόθηκε ςτην παραλύα του Κορινθιακού, όπου
και πολιτικϊ πρόςωπα τησ εποχόσ. Η
εύςπραξη των λαφύρων, που
πραγματοποιόθηκε ςτην παραλύα του
Κορινθιακού, όπου ο Νταβϋλησ εύχε
καταφύγει ςτηριζόμενοσ ςε δύκτυο
υποςτηρικτών, εξόργιςε τουσ ϊλλουσ
λόςταρχουσ οι οπούοι προςδοκούςαν από
την απελευθϋρωςη του ξϋνου αξιωματικού
αντύ χρημϊτων, την παροχό γενικόσ
αμνηςτύασ.

Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢

Από τη ςτιγμό που διϋφυγε ςτο βουνό, δημιούργηςε τη δικό του ςυμμορύα, η οπούα καταδυνϊςτευςε την
Από τη ςτιγμό που διϋφυγε ςτο βουνό,
δημιούργηςε τη δικό του ςυμμορύα, η οπούα
καταδυνϊςτευςε την Αττικό, τη Βοιωτύα, την
Εύβοια και τη Φθιώτιδα. ΢τη ςυμμορύα του
Νταβϋλη ανόκαν και λόςταρχοι όπωσ ο
Βαςύλησ Καλαμπαλύκησ, ο Λουκϊσ
Μπελούλιασ ό Κακαρϊπησ από το Κυριϊκι, ο
Φουντούκησ από την Δεςφύνα, ο Λουκϊσ
Λιοντϊκησ ό ΢υνοδιϊσ από το Δαδύ, ο
Ζαφεύρησ Κουκουβύνοσ από την Εύβοια και ο
Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢
μοναχόσ Διονύςιοσ Κυριακιώτησ. Σον Δεκϋμβριο του 1855 και τουσ πρώτουσ μόνεσ του 1856, η ςυμμορύα του
μοναχόσ Διονύςιοσ Κυριακιώτησ.
Σον Δεκϋμβριο του 1855 και τουσ
πρώτουσ μόνεσ του 1856, η
ςυμμορύα του Νταβϋλη δρούςε ςτη
βορειοανατολικό Αττικό, πιο
ςυγκεκριμϋνα ςτην περιοχό του
Μαραθώνα. Σότε ενδϋχεται να
χρηςιμοπούηςε ωσ προςωρινό
κρηςφύγετο, το οχυρό ΢πόλαιο των
Αμώμων. ΢τα κρηςφύγετϊ του
ςυγκαταλϋγεται το ςπόλαιο –
βϊραθρο Δρακοκϊρκαρο ςτον
Παρναςςό, το ΢πόλαιο Νταβϋλη ό
Αμώμων Σπήλαιο, το οπούο
βρύςκεται βορειοανατολικϊ από την
πλατεύα Αγύασ Σριϊδασ Πεντϋλησ.
΢το κϋντρο τησ αύθουςασ του
ςπηλαύου υπϊρχει λεκϊνη ςυλλογόσ
νερού και η αύθουςα καταλόγει ςε
βϊραθρο.
μοναχόσ Διονύςιοσ Κυριακιώτησ. Σον Δεκϋμβριο του 1855 και τουσ πρώτουσ μόνεσ του 1856, η ςυμμορύα του
μοναχόσ Διονύςιοσ Κυριακιώτησ. Σον Δεκϋμβριο του 1855 και τουσ πρώτουσ μόνεσ του 1856, η ςυμμορύα του

Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢

΢πόλαιο του όρουσ Πεντϋλη βορειοανατολικϊ του λεκανοπεδύου Αττικόσ. Εύναι γνωςτό και ωσ ΢πηλιϊ του Νταβϋλη, παρόλο
΢πόλαιο του όρουσ Πεντϋλη βορειοανατολικϊ του
λεκανοπεδύου Αττικόσ. Εύναι γνωςτό και ωσ ΢πηλιϊ του
Νταβϋλη, παρόλο που δεν υπϊρχει κανϋνα ιςτορικό ςτοιχεύο
που να ςχετύζει τον λόςταρχο Νταβϋλη με την ςπηλιϊ.
Λϋγεται ακόμα ότι η ςπηλιϊ ςυνδϋεται με διϊφορα ϊλλα
μϋρη τησ Αττικόσ.
Η ςπηλιϊ αρχικϊ δεν εύχε κϊποια δύοδο προσ το εξωτερικό
χώρο του βουνού. Με το πϋραςμα των αιώνων και με την
λϊξευςη του βουνού για την παραγωγό του πεντελικού
μαρμϊρου, το εςωτερικό τησ ςπηλιϊσ ανακαλύφθηκε.
΢την ςημερινό εύςοδο τησ ςπηλιϊσ, ςτη δεξιϊ τησ πλευρϊ, ο
επιςκϋπτησ μπορεύ να δει ϋνα εκκληςϊκι αφιερωμϋνο ςτον
Άγιο ΢πυρύδωνα, κτιςμϋνο τον 10ο-11ο αιώνα μ.Χ.

Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢

 Σζατζϊσ  Αρβανιτϊκηδεσ  Γιαγκούλασ (Βρεύτε πληροφορύεσ και για ϊλλουσ) <a href=http://mixanitouxronou.gr/ Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢ " id="pdf-obj-10-2" src="pdf-obj-10-2.jpg">
  • Σζατζϊσ

  • Αρβανιτϊκηδεσ

  • Γιαγκούλασ

(Βρεύτε πληροφορύεσ και για ϊλλουσ)

Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢

ΣΟ ΙΕΡΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ (?) Ακολουθόςτε το παρακϊτω link για να μϊθετε τη ςχϋςη που μπορεύ να
ΣΟ ΙΕΡΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ (?)
Ακολουθόςτε το παρακϊτω link για να μϊθετε τη ςχϋςη που
μπορεύ να ϋχει η παραπϊνω εικόνα με το λόςταρχο Νταβϋλη.

Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢