TAKRIF PENILAIAN

•Proses mengenal pasti, memperoleh •dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan (Stufflebeam, mempertimbangkan

TAKRIF PENILAIAN
•Penentu jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu proses P&P.

KEPENTINGAN PENILAIAN

• Untuk mengetahui keupayaan , kemahiran dan pengetahuan asas yang sedia ada pada murid-murid dalam perkaraperkara yang hendak diajar. Hasil daripada ujian ini dapat memberikan gambaran kepada guru-guru berkenaan akan keupayaan murid-murid yang

KEPENTINGAN PENILAIAN
• Untuk membantu guru-guru bagi mengetahui sejauh manakah murid-murid mereka telah dapat menguasai atau mempelajari apa yang akan disampaikan. Dengan kata lain, guru-guru dapat melihat sejauh mana pengajaran itu berhasil. • Untuk menilai prestasi pelajar

ISU # 1 – Adakah Penilaian itu Peperiksaan Semata-mata?

• Black dan William (1998)… • Guru-guru di sekolah lebih menumpukan kepada penilaian terhadap pembelajaran berbanding penilaian untuk pembelajaran. • guru lebih mengutamakan fungsi pemberian gred dan kurang memberatkan aspek-aspek pembaikpulihan pengajaran dan menggalakkan pembelajaran pelajar.

• ARG (1999) dan Black dan William (1998) menggariskan dua tujuan utama penilaian iaitu • untuk memberi gred dan pelaporan iaitu menentukan status pembelajaran pelajar (assessment of learning) • untuk menggalakkan pembelajaran atau penilaian untuk pembelajaran

• Airasian (2000)  Penekanan terhadap amalan penilaian terhadap pembelajaran menyebabkan berkembangnya budaya mengajar, peperiksaan (teaching the test) berbanding mengajar untuk peperiksaan (teaching to the test) • Gallagher (1988)  Budaya ini mungkin boleh

ISU # 2 – Adakah Guru Mengajar Peperiksaan atau Mengajar Untuk Peperiksaan

• Marlin Abd. Karim (2003)  Budaya ini akan menyebabkan kesan yang dipanggil sebagai washback effect yang bermaksud pembelajaran di dalam bilik darjah lebih menjurus kepada persediaan untuk menghadapi peperiksaan. • Akibat daripada budaya ini, pelajar lebih banyak menghafal segala fakta yang disampaikan, diberi latih tubi dan diberi contoh-contoh soalan yang berkaitan berbanding

ISU # 3 – Adakah Guru Ada Membuat Penilaian Di Dalam Bilik Darjah?
• Isaacson (1999)  sebilangan besar guru tidak menggunakan sepenuhnya maklumat daripada pentaksiran semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah untuk memantau pembelajaran pelajar, menilai keberkesanan pelbagai kaedah pengajaran guru dan sebagai panduan membuat

• Menurut Abu Bakar Nordin (1986), antara implikasi budaya ini:  pelajar yang lemah akan terus tertinggal atau terus diketepikan,  kelemahan pengajaran guru tidak diperbaiki  guru lebih cenderung untuk meletakkan kesalahan pada bahu pelajar semata-mata apabila keputusan peperiksaan kurang memuaskan.

• Jika penilaian dijalankan dengan sebaiknya oleh guru dalam bilik darjah,  Guru akan dapat mengetahui tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar.  Guru akan dapat mengetahui masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran.  Guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat atau cerdas,

ISU # 4 – Adakah Penilaian Yang Dibuat Mempunyai Ciri Kesahan Yang Baik?
• Sesuatu penilaian dikatakan sah apabila ia mengukur apa yang sepatutnya diukur. • Kesahan bermaksud kebolehan sesuatu penilaian mengukur apa yang sepatutnya diukur. • Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markah ujian dan lain-lain keputusan

• Kesahan sesuatu ujian atau penilaian boleh ditingkatkan dengan menyediakan blue print atau Jadual Penentuan Ujian (JPU). • JPU …  dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan.  memerlukan guru menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji, peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom, bilangan soalan bagi tiap-tiap satu objektif dan tajuk.

• Namun begitu, apa yang sering dilakukan oleh guru-guru ialah mereka tidak begitu menitik beratkan kesahan sesuatu penilaian itu. • Kadangkala, mereka hanya memilih satu bahagian pada sebuah buku latihan yang ada di pasaran dan dicetak untuk dijadikan item ujian peperiksaan

• Kebolehpercayaan (reliability) sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan, ketepatan, dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. • Kebolehpercayaan bermaksud:  sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal, tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan.

ISU # 5 – Adakah Ciri Kebolehpercayaan Ada Pada Penilaian Yang Dibuat?

• Ujian yang dibuat sepatutnya boleh  Memastikan yang murid akan memberikan jawapan yang tidak berubah-ubah walaupun diberikan beberapa kali ke atas murid yang sama,  Mencerminkan kemahiran, kebolehan dan nilai pada murid itu, bukan disebabkan

• Faktor kebolehpercayaan juga timbul ketika pemeriksaan dan pemarkahan. • Ujian ataupun penilaian yang berkaitan dengan sikap, nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. • Pemarkahan sukar diberi dengan tepat. • Bagi mengelakkan perkara-perkara ini, guru harus menyediakan satu skema pemeriksaan dan pemarkahan

•Penilaian merupakan satu komponen yang penting dalam proses pendidikan. Jika ianya dirancang dan ditadbir dengan teliti, penilaian boleh memberikan

KESIMPULAN

Kronologi Sistem Peperiksaan di Malaysia TAHU NAMA PEPERIKSAAN
N 1957 • Lower Certificate of Education (LCE) diperkenalkan. • School Certificate (SC)/Federation of Malaya Certificate (FMC) diperkenalkan. 1960 • Sijil Rendah Pelajaran (SRP) diperkenalkan. 1962 • Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu (SPPTM) diperkenalkan. 1964 • Malaysia Certificate of Education (MCE) menggantikan Federation of Malaya Certificate (FMC).

Kronologi Sistem Peperiksaan di Malaysia TAHU NAMA PEPERIKSAAN
N 1969 • Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) diperkenalkan. 1973 • Ujian Darjah Tiga (UDT) diperkenalkan. • Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi SPM/MCE diperkenalkan. 1976 • Peperiksaan Bahasa Malaysia (Julai) diperkenalkan. 1980 • SPM menggantikan MCE di seluruh Malaysia. 1982  • Ujian Darjah Tiga (UDT) dimansuhkan. 1982  

Kronologi Sistem Peperiksaan di Malaysia TAHU NAMA PEPERIKSAAN
N 1988 • Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) diperkenalkan. 1993 • Penilaian Menengah Rendah (PMR) menggantikan SRP. 1996 • Penilaian Tahap Satu (PTS) diperkenalkan. 2000  • Sistem pensijilan terbuka diperkenalkan di peringkat SPM 2001 • PTS dimansuhkan 2003 • Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) bagi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SPM (Sumber: Pelita Bahasa, diperkenalkan.

"The most important purpose of evaluation is NOT to PROVE but to IMPROVE."
(Stufflebeam,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful