You are on page 1of 15

CONTINGUT

Anem a algun lloc? Qui som? Com volem ser? On som? Com podem avançar? La planificació estratègica El plantejament institucional L’avaluació del centre educatiu. Els indicadors de centre. L’anàlisi DAFO La matriu DAFO El Mapa estratègic
Objectius. Estratègies. Recursos.

Cap a on volem anar? Com hi podem arribar? Què necessitem? El sistema d’informació

El pressupost. El pla de formació de centre Participació i comunicació Els indicadors El quadre d’informació i coordinació (QCI)

1

INDICADORS DE CENTRE

1
INDICADORS DE CENTRE

2

4

3

L’ANÀLISI DAFO
Debilitats Amenaces Fortaleses

Oportunitats

4

DAFO

On som?

DIAGNOSI: ANÀLISI EXTERNA DEL CENTRE
AMENACES OPORTUNITATS

Elements externs que afecten negativament El centre

Elements externs Que poden afavorir o afavoreixen El centre

FONTS D’INFORMACIÓ Proves d’avaluació diagnòstica de primària i secundària, resultats avaluacions , enquestes/reunions professorat, famílies i alumnat), estudis específics, anàlisi documentació...
5

DAFO

On som?

DIAGNOSI: ANÀLISI INTERNA DEL CENTRE
FORTALESES
Elements positius del funcionament , de la cultura del centre I dels resultats educatius

DEBILITATS
Elements millorables del funcionament del centre I dels resultats educatius

FONTS D’INFORMACIÓ Proves d’avaluació diagnòstica de primària i secundària, resultats avaluacions , enquestes/reunions professorat, famílies i alumnat), estudis específics, anàlisi documentació...
6

• •

• • • • •

A1. Situació del centre al barri molt perifèric (dificultat per atraure matrícula/conservar mestres) A2. Pressió de les famílies respecte a l’atenció als nens, que comporta superproteció i manca de responsabilitat dels alumnes i desconfiança respecte els mestres. A3. Alt percentatge de famílies amb poques expectatives respecte als aprenentatges dels seus fills A4. Mobilitat de les famílies : canvis de domicili i d’escola. A5. Entorn majoritari castellà i utilització d'aquest idioma com a llengua social del barri per part dels diferents col·lectius. A6. Augment progressiu d’alumnes amb dèficits d’escolarització (immigració, ètnies...) que comporta dificultats d'aprenentatge. A7. Progressiu augment de famílies amb risc d’exclusió social degut a la situació de crisi, que necessiten un seguiment i suport dels Serveis Socials. A8. Excessius canvis en el món de l’educació que suposa un sobreesforç de tot el professorat: sisena hora, nous currículums, nou calendari, desenvolupament de la LEC... A9.Retallada de recursos (econòmics, plantilles, formació...) per la situació de crisi actual.

Amenaces i Oportunitats (anàlisi de l’entorn)
• • O1. Experiència de col·laboració amb altres escoles i instituts de la Zona (Projecte educatiu de la Zona Nord) O2. Bona imatge de l’escola per part d’un grup considerable de pares (alt percentatge d’exalumnes) O3. Absència d’escoles concertades properes O4. Escola esportiva (Associació esportiva Can Deu) molt arrelada al barri i a l’escola que ofereix servei de monitoratge, esplai, activitats esportives, etc.. O5. Bona oferta d’activitats del programa Ciutat i Escola de l’Ajuntament O6. Centre Cívic (rehabilitat recentment) al barri que compta amb auditori i altres instal·lacions per programar activitats conjuntes amb les escoles. O7. Es compta des del 2005 amb un Pla de Formació de Centre que permet adaptar la formació a les necessitats de l'escola. O8. Bona dotació d’equipaments informàtics i audiovisuals a les aules del centre. O9. Possibilitat de treballar en xarxa amb altres centres i/o entitats.

• •


• •

Fortaleses i Debilitats (anàlisi dels elements interns)
• • F1. Bon Clima de treball entre els mestres i bon ambient entre tots els membres de la Comunitat Educativa F2. Estructura organitzativa participativa i autònoma capaç de dirigir amb eficàcia el centre (Consell de Direcció format per l'Equip Directiu i set coordinadores) F3. Un horari escolar que permet la coordinació del professorat tots els dies de 13 h a 14 h. F4. Alta implicació de tots els mestres en la formació, aplicació dels projectes d’innovació i en els plantejaments institucionals del centre. F5. Les millores introduïdes en l'organització i el treball de la CAD F6. La imatge nova i renovada de l’escola, més atractiva per les famílies gràcies als recursos addicionals, que han possibilitat la rehabilitació d’espais (laboratori, audiovisuals, biblioteca...) F7. Un Pla d’acollida que afavoreix la integració d’alumnes, famílies i mestres que venen nous a l’escola. F8. Participació en projectes compartits amb escoles i entitats del barri: música, alimentació, esport, teatre... • • • • • D1. Edifici antic que presenta mancances en algunes instal·lacions i infrastructures. D2. Falta de dotació al centre d’altres perfils professionals (TEI, auxiliar adm. tot el dia, tècnic de suport informàtic) D3. Dificultats de l'AMPA per aglutinar i implicar a un nombre més considerable de pares i mares. D4. Alt percentatge d’alumnes amb resultats baixos sobretot en Llengües. D5. Dificultats per implicar a les famílies en els aprenentatges dels fills. D6. Insuficient dedicació d’altres professionals de suport: EAP, CREDAV, Serveis Socials... D7. Dificultats pe atendre la complexitat i nombre d'alumnes que presenten dèficits d'aprenentatge.

• •

• •


MATRIU DAFO (determinació de les estratègies)
AMENACES
A1 Situació del centre al barri molt perifèric (dificultat per atraure matrícula/conservar mestres)
.

OPORTUNITATS
O1 Experiència de col·laboració amb altres escoles i instituts de la Zona (Projecte educatiu de la Zona Nord)

FORTALESES
(Fortaleses que tenen més possibilitats de neutralitzar les Amenaces i aprofitar les oportunitats) F4 Alta implicació de tots els mestres en la formació, en l’ aplicació dels projectes d’innovació i en els plantejaments institucionals del centre

ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ
Han d’anar encaminades a continuar afavorint la participació i implicació del professorat en projectes i també en activitats enfocades a fer participar a les famílies en la vida del centre per neutralitzar les dificultats per atraure matrícula per l´ubicació de l’escola.

ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT
Han d’anar encaminades en mantenir la implicació de l’equip de mestres com a part integrant d’un projecte col·lectiu. El fet de participar en projectes compartits amb altres centres de la zona afavoreix la projecció externa i contraresta el possible aïllament del centre.

DEBILITATS
(Debilitats que, capgirades poden neutralitzar millor les amenaces i aprofitar les Oportunitats) D4 Alt percentatge d’alumnes amb resultats baixos sobretot en Llengües.

ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ PREFERENT
Continuar amb el nostre PFC (PIL) que comporta el disseny d’activitats encaminades a millorar la competència lingüística dels alumnes. (Millora de la imatge del centre)

ESTRATÈGIES DE MILLORA
Han d’anar encaminades a continuar Potenciant la coordinació del centre amb les escoles i Instituts de la Zona Nord per tal d’afavorir un bon traspàs d’informació entre Primària i Secundària i el treball en projectes compartits.

VALORACIÓ:LA MATRIU DAFO

Amenaces

Oportunitats

MATRIU DAFO
Valor
1 AMENACES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Estratègies de prevenció OPORTUNITATS
Total

P.FORTS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Suma %

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 Estratègies de creixement

%

Nivell d'utiliat de les fortaleses

PROMIG

PROMIG

PROMIG Estratègies d'atenció preferent Estratègies de millora

3

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Debilitats

Fortaleses

P.FEBLES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Suma % TOTAL %

Capacitat per a compensar les mancances

PROMIG

PROMIG

PROMIG

Capacitat per contrastar les amenaces

Capacitat per aprofitar cada oportunitat

ESTRATÈGIES

12

Estratègies significatives relacionades amb l’objectiu 1
• Millora de les Cb: comunicativa i lingüística (habilitats bàsiques) • Consolidació de la línia endegada referent a l’organització del professorat (Consell de Direcció, nous tipus de coordinació, grups de treball, comissions...) • Potenciació de les TIC i les TAC a l’aula • Diversificació de les activitats d’aprenentatge i/o els tipus d’agrupaments dels alumnes per tal de millorar l’atenció a la diversitat. • Consolidació de la línia endegada en relació a l’elaboració dels documents del centre: actualització del PEC per adaptar-lo a la nova normativa.

Estratègies significatives relacionades amb l’objectiu 2
 Consolidació de les coordinacions entre les escoles de Primària i els Instituts de la zona dintre del Projecte de la Zona Nord.  Impuls de les relacions del centre amb altres entitats del barri i de la ciutat.  Potenciació de la implicació de les famílies en activitats del centre: creació d'espais per afavorir l'intercanvi cultural de la Comunitat Educativa.  Impuls de l'ús del català fora de l'aula.  Potenciació d'un bon clima relacional del centre a través de l'aprofundiment en el treball d'habilitats socials, mediació, tutories, etc. Així com de l'actualització de les normes relatives a les mesures de promoció de la convivència.

Conclusió final
• Presència inexcusable com a punts forts o com a punts febles:
– – – – – Resultats acadèmics Resultats proves diagnòstiques Treball en equip Criteris metodològics i d’avaluació compartits Implicació de les famílies

• Garantir la participació de tothom • Vincular anàlisi DAFO i missió • Assegurar el lideratge en el procés de reflexió