You are on page 1of 33

Zpracovn ZPMZ a NZ,

program GROMA

ZKI esk Budjovice, z 2011

Program kolen
Blok I - Vpoty v programu GROMA Nastaven, prce s namenmi hodnotami, prce se souadnicemi, jednotliv metody vpotu souadnic,
Blok II - GROMA modul geometrick plny Vkazy, vpoky popisov pole

Nastaven programu GROMA

pstup k zkladnm Pstup Rychl ke vem funkcm programu funkcm

Zkladn Protokol prce Nastaven se soubory Pehled Vpoty nastaven/konfigurace

Nastaven programu GROMA

Nastaven programu GROMA

Nastaven programu GROMA

Nastaven programu GROMA

Nastaven programu GROMA

Nastaven programu GROMA


Typ Ochylka Minimln hel protnut u prsek a protnn [gon]: bv. 3.tda pesnosti 30.0000 bv. 4.tda pesnosti 20.0000 bv. 5.tda pesnosti 20.0000 Orientace osnov Max. oprava orientace [gon] 0.0800 0.1000 0.2000

Orientace osnov

Max. oprava or. dlky [m] Rozdl ve dvakrt men dlce [m] hlov uzvr [cc]

0.012*SQRT(s) + 0.10

0.024*SQRT(s) + 0.20

0.036*SQRT(s) + 0.30

Polygonov poady

0.01*SQRT(s) + 0.10

0.02*SQRT(s) + 0.15

0.04*SQRT(s) + 0.30

Polygonov poady

200*SQRT(n + 2)

500*SQRT(n + 2)

800*SQRT(n + 2)

Polygonov poady

Polohov odchylka [m]

0.012*SQRT(s) + 0.10

0.024*SQRT(s) + 0.20

0.036*SQRT(s) + 0.30

Transformace souadnic

Max. stedn chyba transformanho kle [m]

0.14

0.26

0.50

Ve uveden odchylky se vztahuj k vpotm a pepotm popsanch v odpovdi na dotaz Ing. Waldhauserov ze dne 27.5.2011 (uveden v tmov diskuzi OMaK).

Monosti nastaven v programu Groma bude soust kolen, kter probhne v z 2011. Kontroln omrn se v programu Groma testuj podle platn KatV, proto nen nutn dodaten nastavovat pro tuto lohu parametry dopustnch odchylek.

Nastaven programu GROMA

Nastaven programu GROMA

Nastaven programu GROMA

Nastaven programu GROMA

Nastaven programu GROMA

Men v programu GROMA


- Do protokolu vlo men do protokolu. - Zpracovn zpisnku...- Pomoc tohoto pkazu mete provst kompletn zpracovn zpisnku, vetn zpracovn men v obou polohch dalekohledu, zpracovn opakovanch men, redukce smr, zpracovn obousmrn mench dlek, oprav pstrojovch chyb, oprav refrakce a vpotu peven. Zapnete-li volbu Pouze do protokolu, je vytvoen pouze protokol a zmny v seznamu men nejsou provedeny. Pi vpotu zpisnku se program d tmito pravidly: - Je-li testovan hodnota (rozdl obousmrn mench dlek, rozdl smr mench v I. a II. poloze) men, ne hodnota nastaven u zvolenho teodolitu jako Podezel, program dan vpoet provede. - Le-li testovan hodnota v intervalu danm hodnotou nastavenou jako Podezel a hodnotou nastavenou jako Chybn, program dan vpoet provede, ale v protokolu jej ozna znakem "?" jako podezel. - Pekro-li testovan hodnota hodnotou nastavenou jako Chybn, program dan vpoet neprovede, v zpisnku ponech pvodn men a daje o neprovedenm vpotu ulo do protokolu oznaen znakem "x" jako chybn.

Men v programu GROMA


Pevod ikmch dlek na vodorovn Pokud jste naetli zpisnk bez redukce dlek na vodorovn, tedy se ikmmi dlkami, je teba ped dalmi vpoty dlky redukovat na vodorovn. Redukci lze provst bu u jednotlivch bod v dialogovm okn pro editaci, nebo hromadn ve zpracovn zpisnku. Zpracovn men v obou polohch Program na kadm stanovisku vyhled dvojici smr na jeden bod mench v obou polohch dalekohledu. Nalezne-li takovou dvojici, vypote koliman chybu (rozdl men v obou polohch dlen dvma), odete od takto uren chyby koliman chybu nastavenou v definici teodolitu a vsledn rozdl porovn s tolerancemi nastavenmi v definici teodolitu. Stejnm zpsobem zpracuje i zenitov hly (byly-li meny) a dlky. Jestlie vechny zjitn rozdly vyhov tolerancm nastavenm v definici teodolitu, oprav program men v I. poloze tak, aby obsahovalo prmrn hodnoty z obou men. Jestlie byl alespo jeden z vypotench rozdl vt, ne hodnota nastaven v definici teodolitu jako podezel, program ozna v protokolu cel men jako podezel. Po zpracovn seznamu men je do protokolu uloen i odhad skutench velikost pstrojovch chyb.

Men v programu GROMA


Redukce smr Pi redukci smr program uprav vechny smry na stanovisku tak, aby byl smr na prvn orientaci (prvn poloka v seznamu men) nulov, tj. od vech smr odete smr men na prvn orientaci. Oprava indexov chyby Jestlie v stroj neopravuje automaticky indexovou chybu, a jestlie znte jej velikost, nastavte ji v definici teodolitu, a pouijte tuto volbu k oprav mench zenitovch hl. Oprava refrakce Tato volba vm umouje opravit men zenitov hly nebo peven o vliv refrakce a zakiven povrchu Zem. Ped vlastnm vpotem zvolte pomoc tlatka (Nastaven) velikost refraknho koeficientu a kter opravy chcete zavst. Vpoet peven Po zakrtnut tto volby program u vech men, kter obsahuj dlku a zenitov hel, vypote peven a ulo jej do seznamu men.

Men v programu GROMA


Zpracovn opakovanch men Program na kadm stanovisku vyhledv skupiny men na stejn cl ve stejn poloze dalekohledu. Z nalezench men vypote vsledn prmrn men. Pokud opravy jednotlivch men vyhov nastavenm tolerancm, pslun men ze seznamu vypust a oprav prvn men tak, aby obsahovalo prmrn hodnoty. Zpracovn obousmrn mench dlek a peven Program postupn vyhledv v celm seznamu men pro kadou menou dlku pslunou dlku menou protismrn. Nalezne-li ji, vypote prmrnou hodnotu, a pokud jej opravy nepekro nastaven tolerance, ulo ji k obma men. Obdobn postupuje i u peven. Jestlie byl alespo jeden z vypotench rozdl vt, ne hodnota nastaven v definici teodolitu jako podezel, program ozna v protokolu cel men jako podezel.

Men v programu GROMA


- Spojen stanovisek Po zadn tohoto pkazu je zobrazeno dialogov okno, kter umouje spojit opakovan men na jednom stanovisku. Men lze spojit pouze v ppad, e obsahuj alespo jeden spolen smr, pes kter mohou bt ob osnovy smr spojeny. Nejprve program setd cel soubor podle stanovisek. Potom jej prochz a vyhledv opakovan stanoviska. Jestlie takovto stanoviska nalezne, zobraz seznam spolench vodorovnch smr s opravami. Z tohoto seznamu mete jednotliv smry vypoutt pomoc tlatka (Ubrat). Po stisknut tlatka (OK) program vypote posun obou osnov, osnovy spoj a vechny smry men na druhm bod o posun oprav. - Je-li v obou mench uvedena vka stroje, lze osnovy spojit pouze v ppad, e jsou ob vky stroje toton. Jsou-li rozdln, mete pro jejich ztotonn pout volbu Redukovat peven na spojnici stabilizanch znaek pi zpracovn zpisnku.

Souadnice v programu GROMA

Souadnice v programu GROMA


Dvoj souadnice Systm GROMA umouje udrovat v seznamech souadnic pro kad bod dva pry souadnic X a Y. Mete tedy mt pro kad bod nap. souadnice v hlavn a mstn soustav, nebo obecn ve dvou rznch soustavch. Druh pr souadnic je v seznamu uloen pomoc uivatelskch informac o bod (INFO1 a INFO2). Zpsob zobrazen (pojmenovn, poet desetinnch mst, apod.) lze tedy nastavit v informacch o souboru pkazem Soubor->Informace o souboru. Program vdy jako aktivn souadnice do vpot pebr prvn uveden souadnice, druh jsou povaovny za pomocn. Chcete-li zat pracovat s druhou sadou souadnic, je teba zamnit hlavn souadnice za pomocn. Tuto zmnu lze provst pomoc dialogovho okna vyvolanho pkazem Souadnice>Dvoj souadnice. Dvoj souadnice se vyuvaj pi prci se seznamy souadnic pro geometrick plny. Jako hlavn souadnice lze v seznamu vst tzv. Souadnice obrazu, jako doplkov mohou bt uloeny tzv. Souadnice polohy.

Souadnice v programu GROMA


Dvoj souadnice Systm obsahuje dal funkce pro prci s dvojmi souadnicemi: - Pprava souboru pro dvoj souadnice (nastaven nzv sloupc, nastaven potu desetinnch mst, a dalch nezbytnch daj). -Doplnn druhho pru souadnic z doplkovho seznamu souadnic hromadn podle sel bod. -Export vedlejch souadnic do novho souboru. -Odstrann vech nebo pouze nulovch vedlejch souadnic. - Zmna hlavnch a vedlejch souadnic.

Vpoty v programu GROMA

Vpoty v programu GROMA


- Pokud mme zpisnk, tak uvme dvkov zpracovn polrn (ortogonln) metody.

- U polrn metody je v protokolu v orientaci osnov hvzdikou oznaena orientace, jej vynechn sn stedn chybu (m0) na nejni hodnotu.
- Ortogonln metoda vyuv podobnostn transformace (je vhodn zkontrolovat mtkov koeficienty). - Pokud je voln stanovisko potno pmo z lohy [8], lze zvolit typ transformace (shodnostn nebo podobnostn). - pokud byly dlky redukovny (z nadm. v. a zobrazen), pouijeme zpravidla shodnostn transformaci.

Vpoty v programu GROMA


- Polygonov poady nejsloitj vpoet v Grom. - Vdy zadvme poten a koncov bod (i u vetknutho poadu, jednostrann orientovan). - Lze potat i uzaven poad (obdobn jako vetknut), vyrovnvat se mus klasicky, nikoliv transformac. - Transformace souadnic - Vpoet probh metodou MN iteranm postupem, a tedy nemus vpoet vdy konvergovat k vsledn hodnot! - Pokud mme body v obou soustavch ve dvou seznamech souadnic, lze je automaticky nast jako identick. - YX = S-JTSK - xy = MS

Vpoty v programu GROMA


Kontroln omrn - Odchylky jsou potny dle kk uvedenho v seznamu souadnic. - Pokud nechme oknko pro menou dlku przdn, nebo 0, do protokolu se zape nelze mit.

Vpoty v programu GROMA


Konstrukn omrn - Do seznamu v horn sti dialogovho okna postupn zadvte zamen body, kolmice k nim, a ppadn i jejich souadnice. Kolmice vpravo od pedchoz spojnice maj znamnko plus, kolmice vlevo minus. Kolmici u prvnho bodu program ignoruje (implicitn nabz nulovou hodnotu). Pi pidvn bod program okamit dopotv jejich souadnice.

Vpoty v programu GROMA


Konstrukn omrn - Chcete-li do seznamu pidat nov bod (nap. bod, kter jste pi zadvn omylem vynechali), oznate kurzorem poloku, ped kterou chcete nov bod vloit, a pidejte jej obvyklm zpsobem. - Mezi zamenmi body mus bt alespo dva body o znmch souadnicch. Tyto body mohou bt mezi zamenmi body v libovolnm mst (nemus bt na zatku ani na konci). Maximln poet identickch bod nen omezen.

Vpoty v programu GROMA


Konstrukn omrn - Je-li poten bod toton s koncovm bodem, je objekt povaovn za uzaven a ped vpotem jsou protilehl omrn vyrovnny tak, aby se objekt uzavel. Vsledek vyrovnn (uzvr obrazce v podlnm a pnm smru) je zobrazen v dialogovm okn a zapsn do protokolu. - Souadnice bod jsou ureny pomoc shodnostn nebo podobnostn transformace. - Transforman parametry lze nalzt v protokolu.

Vpoty v programu GROMA


Konstrukn omrn - Pi nadbytenm potu identickch bod (ti a ve) transformace ob soustavy v identickch bodech neztoton, z eho plyne, e vpoet zmn souadnice identickch bod. Na tuto skutenost jste upozornni pi ukldn vypotench bod (ukldte-li je do seznamu, v nm se pouit identick body ji nachzej) - program vs upozorn, e body ji v seznamu existuj, a zobraz rozdly mezi pvodnmi a novmi souadnicemi.

Vpoty v programu GROMA


- Prsek pmek. - Vyrovnn na pmku = pata kolmice. - Vpoet vmr. - Polrn i ortogonln vytyovac prvky - Vypoten dlky jsou automaticky opraveny o nastaven mtko, aby reprezentovaly skuten dlky v ternu, nikoli zkreslen dlky v rovin zobrazen. Ped vpotem je tedy nutno nastavit sprvn mtkov koeficient pro dan zem.

Vpoty v programu GROMA


- Vpoet trasy nap. pi pepotu VB.

- Napojen zmny - lze nahradit i jinm vpotem, nap. kontrolnmi omrnmi.

Dkujeme za pozornost.

ZKI esk Budjovice, z 2011