BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

WACANA
PENSYARAH: ENCIK MD. NASIR BIN HAMID HASIL KERJA: 7)KHARTINI BINTI WASLI 8)ROSELINA ANAK JOSTIM

DEFINISI WACANA
1. Kamus Dewan Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan. Kesatuan fikiran yang utuh sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato, khutbah atau tulisan seperti surat, artikel, novel, cerpen) Kamus Linguistik Unit bahasa yang lengkap dan tertinggi yang terdiri daripada deretan kata atau kalimat, sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan yang dijadikan bahan analisis linguistik.

5.

Adakah pantun ini merupakan satu wacana?
Pisang emas dibawa belayar, Masak sebiji di atas peti, Hutang emas boleh dibayar, Hutang budi dibawa mati.

KONSEP WACANA
• Wacana ialah keseluruhan penglahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu penglahiran sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi.(Asmah Hj. Omar,1986) • Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab, cerita, dialog, siri buku dan sebagainya yang menunjukan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan.

CIRI-CIRI WACANA
Mempunyai tujuan Ada unsur susun atur Berlandaskan hubungan penutur dengan pendengar CIRI-CIRI WACANA Berdasarkan hubungan penutur dalam masyarakat Mempunyai andaian dan inferensi

Mengandungi informasi baru

PENANDA WACANA
• Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea, hujah, dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tepat, ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap.

Contoh penanda wacana adalah seperti berikut:
• • • • • Tambahan Urutan Penyataan semula Contoh Rumusan : dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula,selanjutnya, seterusnya, di samping : pertama, kedua, seterusnya, selepas itu, kemudian, kemudian daripada itu,akhirnya : iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yang diterangkan : contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam, umpama, bagai, bak kata, sebagai : rumusannya, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, akhir kata, sebagai penyimpul kata

• • •

Sebab dan kesan Tempat Waktu

: oleh itu, sebab itu, justeru itu, fasal, lantaran, jadi, dengan itu : berhampiran dengan, bersebelahan dengan,bertentangan dengan : apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas, pada mulanya, lama-kelamaan, lambat-laun, akhirnya : seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama juga dengan : tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau bagaimanapun, namun begitu, bertentangan dengan : sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah, pastilah, sememangnya

• •

Bandingan Pertentangan

Pengesahan

KEUTUHAN WACANA
• Satu aspek penting kerana ia menentukan apakah sesuatu satuan itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. • Keutuhan sesebuah wacana dapat dilihat daripada wujudnya hubungan-hubungan dari aspek:– – – – Semantik Leksikal Gramatikal Fonologis

Aspek semantik
• Hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dapat diperincikan sebagai berikut:
Jenis hubungan a) Hubungan sebab dan akibat b) Hubungan sebab dan hasil Contoh ayat Dia sangat mengantuk. Dia tertidur. Dia seorang yang amat rajin bekerja. Pendapatannya melebihi pendapatan seorang menteri. Murid ini rajin belajar. Dia mahukan kejayaan yang cemerlang. Lukisan ini nampak cantik dan menarik sekali. Rupanya Ibrahim Husain yang melukisnya. Kita mesti belajar bersungguh-sungguh. Kesungguhan menghasilkan kejayaan. Dia kacak. Abangnya lebih kacak lagi. Sungguh kejam pembunuh itu. Biadap dan tidak kenal perikemanusiaan. Pekerjaan saya sudah selesai. Saya sudah mengantuk, jadi bolehlah saya tidur sekarang.

c) Hubungan sebab dan tujuan d) Hubungan latar dan kesimpulan

e) Hubungan syarat dan hasil

f) Hubungan perbandingan g) Hubungan memperkuatkan isi h) Hubungan aditif

Hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Hubungan ini dapat dilihat pada:
Hubungan
a) Kesatuan tajuk atau topik

Contoh
Wajahnya berseri-seri. Dia amat gembira sekarang. Perubahannya sungguh di luar dugaan. (orang yang dimaksudkan itu dahulunya muram dan sering bersedih. A. Sudah siap? B. Belum. Bekalan tidak mencukupi. (Kedua-dua penutur memahami apa yang dimaksudkan walaupun orang lain mungkin tidak memahaminya.) Laras bahasa dalam iklan-walaupun ayatayatnya diucapkan secara terputus-putus tetapi kita dapat memahaminya dan dapat menganggapnya sebagai wacana kerana itu adalah cara penyampaiannya.

b) Hubungan sosial antara penutur dan pendengar

c) Laras bahasa yang digunakan

Aspek leksikal
Hubungan antara bahagian-bahagian wacana dapat dilihat daripada pertalian unsur-unsur leksikal yang ada di dalamnya. Hubungan ini dapat diperincikan sebagai hubungan: Hubungan a) Sinonim atau ekuivalensi b) Antonim c) Hiponim Contoh Kami menolak permohonannya. Penolakan ini berasaskan kepada pertimbangan yang wajar. Pemuda harapan bangsa. Pemudi tiang negara. Dia menjaga motosikalnya dengan hati-hati. Maklumlah itulah sahaja kenderaan yang dimilikinya. Air sudah tercemar. Ikan, udang, ketam dan tumbuh-tumbuhan laut semuanya dah mati. Guru memberikan teladan. Murid mencontohinya. Kebanyakan orang mengejar harta. Siang malam bekerja untuk menambahkan harta. Rupa-rupanya harta masih menjadi impian manusia. Alkisah, sebermula, maka (dalam karya klasik) dengan hormatnya, dengan bangga, dukacita dan juga kata-kata sekalian, wasalam, hormat dari kami dan sebagainya.

d) Kolokasi e) Unsur bersambut f) Pengulangan

g) Pembuka dan penutup wacana

Aspek gramatikal

Penanda gramatikal yang menunjukan keutuhan wacana antara lain ialah:
Kata penghubung - ia digunakan untuk menghubungkan antara kata dengan kata, frasa, klausa, ayat dan satuan-satuan yang lebih besar. Contoh: dan, atau, tetapi, kerana dan lain-lain Contoh penghubung yang dapat menghubungkan unit-unit yang lebih besar ialah seperti: kerana itu, oleh yang demikian, sebelum itu, jangankan, sungguhpun demikian, lagipun, tambahan lagi dan berbagai-bagai lagi.

Elipis – pelenyapan satu bahagian , walhal biasanya diulang apa yang telah disebutkan dalam bahagian sebelumnya. Contoh: a) Nampaknya saudara menyokong semua pendapatnya. Ini bererti saudara telah menyebelahi pihaknya. b) Memang. (Sepatutnya: Memang, saya telah menyebelahi pihaknya.)

Aspek fonologis
• Hubungan ini dapat dilihat daripada hentian atau kesenyapan suara, intonasi, tinggi rendah tekanan dan nada suara. Unsur – unsur ini juga boleh menimbulkan hubungan semantik antara bahagian – bahagian wacana. Contoh: Perkataan “Duduk” kalau diucapkan dengan nada lembut, bermaksud jemputan atau pelawaan yang ikhlas tetapi kalau disuarakan dengan nada keras dan meninggi, ia mengandungi maksud kemarahan atau perintah yang tidak boleh dilawan.

Buah cempedak di luar pagar, Ambil galah tolong jolokkan, Kami budak baru belajar, Kalau salah tolong tunjukkan.

Sekian

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful