TEKNIK MENJAWAB KIMIA SPM TAHUN 2010……

PANDUAN DAN TEKNIK MENJAWAB INSTRUMEN PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN KIMIA 4541
1.0 FORMAT INSTRUMEN
Bil 1 Perkara Jenis Instrumen Kertas 1 (4541/1) Kertas 2 (4541/2) Ujian Objektif Ujian Subjektif Item objektif: Item subjektif: Pilih Jawapan Bhg A: Item Berstruktur Aneka pilihan Bhg B: Item respons Aneka Gabungan. Terhad Setiap item mempunyai 4 Bhg C: Item respons pilihan jawapan A,B,Cdan terbuka. D Bahagian A: 6 item (jawab semua) Bahagian B : 2 item (Pilih satu) Bahagian C : 2 item (Pilih satu) 100 Kertas 3 (4541/3) Ujian Subjektif Item subjektif: Item Berstruktur Item Respons Terbuka.

2

Jenis Item

3

Bilangan Soalan

50 (Jawab semua)

Item Berstruktur: 2 item (Jawab semua) Item Respons Terbuka 1 item (wajib) 50

4 5 6

Jumlah Markah Cara memberi respons Tempoh Ujian

50 Ditanda pada borang OMR 1 jam 15 minit Pengetahuan-25 Kefahaman-15 Aplikasi-10 R:S:T : 5:3:2

Ditulis pada ruang dalam Ditulis pada ruang dalam kertas soalan kertas soalan 2 jam 30 minit Pengetahuan 14 Kefahaman 21 Aplikasi 29 Analisis 21 Sintesis 15 R:S:T : 5:3:2 (50 skor mudah : 30 skor pertengahan : 20 skor sukar) Kalkulator saintifik 1 jam 30 minit Kemahiran Proses Sains: 16 aspek dengan 3 skor maksimum

7

Wajaran Konstruk

8

Aras Kesukaran

9

Alat Tambahan

(25 item mudah15 item pertengahan; 10 item sukar) Kalkulator saintifik

-

Kalkulator saintifik

CONSTRUCT REQUIREMENT

TIPS TO SCORE “ A “ CHEMISTRY

2.0 PANDUAN MENJAWAB

GUIDELINE FOR ANSWERING PAPER 1 (TAMBAHAN)

2.0 PANDUAN MENJAWAB
Kertas 2 (Struktur) 1. Soalan bermula dengan maklumat tertentu. Fahamkan dan gunakan semasa menjawab. 2. Jawapan ringkas dan tepat.Bagi soalan penghitungan,tunjukkan langkah penghitungan. 3. Cadangan penggunaan masa - 1 ½ jam (90 minit ) untuk 6 soalan termasuk masa semakan.

2.0 PANDUAN MENJAWAB
Kertas 2 (Esei)
1. 2. 3. 4.

5.

6.

Baca semua soalan dengan teliti Pilih 1 soalan daripada bahagian B dan 1 soalan daripada bahagian C yang dirasakan memberi isi yang tepat dan terbanyak Rancangkan jawapan secara sistematik mengikut maklumat yang dikehendaki soalan. Setiap soalan / bahagian soalan terdapat jumlah peruntukan markah. Ini boleh digunakan sebagai panduan panjang jawapan. [1 markah – 1 poin] Berikan fakta-fakta utama. Dimana yang sesuai,huraikan jawapan dengan bantuan gambar rajah berlabel,graf,jadual atau persamaan kimia. Cadangan penggunaan masa – 1 jam (60 minit) iaitu 30 minit setiap soalan termasuk masa semakan.

GUIDELINE FOR ANSWERING PAPER 2 ( STRUCTURE AND ESSAY) - TAMBAHAN

2.0 PANDUAN MENJAWAB

GUIDELINE FOR ANSWERING PAPER 3 (TAMBAHAN)

3.0 KATA TUGAS
Biasanya soalan bermula dengan kata tugas iaitu apa yang pelajar harus jawab. Pelajar harus tahu kata tugas untuk memastikan jawapan yang ditulis mengikut kehendak soalan.
Kata Tugas Penerangan / Contoh > Berikan nama dan bukan formula. Contoh: Namakan unsur utama yang dicampur dengan kuprum untuk membentuk gangsa. Jawapan: Stanum Bukan: Sn > Menulis jawapan dalam bentuk fakta ringkas sahaja. Penerangan tidak diperlukan. Contoh: Nyatakan satu sifat asid. Jawapan: Menukarkan litmus biru kepada merah. > Menulis apa yang dilihat sahaja dari segi fizikal. Contoh: Nyatakan pemerhatian apabila pita magnesium dimasukkan ke dalam asid hidroklorik. Jawapan: Pembuakan/gelembung gas. Bukan: Gas hidrogen terbebas. Nyatakan pemerhatian > Menulis perubahan warna asal dan warna akhir. Contoh: Nyatakan pemerhatian pada warna larutan kuprum(II) sulfat. Jawapan: Warna biru larutan menjadi tidak berwarna/semakin pudar Bukan: Larutan menjadi tidak berwarna.

Namakan

Nyatakan

3.0 KATA TUGAS
Terangkan > Menulis jawapan dengan memberi sebab-sebab untuk menjelaskan sesuatu kenyataan / fakta / prinsip. Contoh: Terangkan mengapa gangsa lebih keras daripada kuprum tulen Jawapan : Dalam kuprum tulen, atom mudah menggelongsor.Dalam gangsa, atom stanum mengganggu susunan atom kuprum.Dengan itu menghalang gelongsoran atom kuprum. > Memberi makna yang tepat. Contoh: Apakah yang dimaksudkan dengan hidrokarbon. Jawapan: Sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. Bukan: Sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen. > Memberi kaedah ujian dan pemerhatian. Contoh: Berikan satu ujian untuk mengenali ion Fe3+. Jawapan : Campurkan larutan natrium hidroksida. Mendakan perang terbentuk. > Menyatakan kaedah dan pemerhatian. Contoh: Huraikan bagaimana gas (hidrogen) disahkan hadir. Jawapan: Masukkan kayu uji bernyala ke dalam tabung uji berisi gas. Bunyi’pop’ terhasil. Bukan: Uji gas dengan kayu uji bernyala.

Apakah yang dimaksudkan (Takrif)

Berikan ujian kimia

Ujian gas

3.0 KATA TUGAS
Huraikan > Menulis dengan lengkap apa yang dilakukan,diperhati atau dideduksikan. Contoh: Huraikan bagaimana anda menyediakan larutan kuprum(II) sulfat bermula daripada pepejal kuprum(II)oksida. Jawapan : Campurkan kuprum(II)oksida kepada asid sulfurik cair sehingga berlebihan.Turaskan untuk mendapatkan hasil turasan. > Memberikan isi-isi penting serta mengkaji setiap satu isi itu secara kritikal. Contoh: Bincangkan dari segi teori ion mengapa pepejal plumbum(II) bromida tidak boleh mengalirkan elektrik tetapi plumbum(II)bromida lebur boleh. Jawapan: Plumbum(II) bromida adalah sebatian ion.Dalam pepejal,ion-ion terikat kuat oleh daya elektrostatik.Oleh itu ion-ion tidak bergerak bebas.Apabila dileburkan ion-ion bergerak bebas. > Membuat jangkaan sesuatu yang akan berlaku betrdasarkan fakta. Contoh: Ramalkan kenaikan suhu yang dijangka jika eksperimen I dijalankan menggunakan radas yang lebih besar. Jawapan:Kenaikan suhu lebih rendah. > Menyenaraikan perbezaan dan persamaan antara dua perkara. > Menyenaraikan semua perbezaan antara dua perkara. Contoh: Nyatakan tiga sifat yang boleh membezakan antara sebatian ion dengan sebatian kovalen. Jawapan:[Menyenaraikan 3 sifat sebatian ion dan 3 sifat sebatian kovalen]

Bincangkan

Ramalkan

Bandingkan Bezakan

3.0 KATA TUGAS
> Melukis gambar rajah dengan lengkap (i) Radas berfungsi (contoh: tidak bocor / gabus tidak masuk ke dalam) (ii) Label (iii) Jika ada larutan, larutan perlu dilorek. (iv) Jika ada pemanasan-anak panah dan perkataan panaskan dibawah anak panah.

Lukiskan gambar rajah radas

Lukiskan susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk

> (i) Sebatian ionik –Bilangan elektron betul bagi semua petala. Cas ion juga ditunjukkan. > (ii) Sebatian kovalen- 8 elektron disetiap petala luar dan perkongsian elektron betul. Semua petala ditunjukkan. Bilangan atom yang berpadu juga betul.

Lukiskan graf

> Graf dilukis dengan paksi dilabel dan unit betul. > Skala yang sesuai, > Pemindahan titik betul, > Bentuk dan graf licin. > Jika hitung kadar pada

3.0 KATA TUGAS
Lukiskan gambar rajah aras tenaga > Gambar rajah aras tenaga – anak panah tegak. > 2 garis ufuk dan tenaga dilabel. > Bahan tindak balas dan hasil tindak balas di garis yang betul.

Lukiskan susunan zarah dalam pepejal

> Melukis susunan zarah sekurang-kurangnya tiga baris dan bersentuh tetapi tidak bertindih. (3x3 @ 4x4)

Lukis arah pengaliran elektron dalam sel.

> Melukis arah pengaliran elektron - anak panah pada atau selari dengan wayar penyambung dan bukannya merentasi larutan atau melalui larutan.

Tuliskan persamaan kimia

> Persamaan yang ditulis mesti seimbang. Keadaan tidak diperlukan. Jika ditulis mesti betul.

Hitungkan

> Menghitung dengan menunjukkan jalan kerja (konsep) dan jawapan akhir serta unit.

THE COMMON COMMAND WORDS IN PAPER 2 & PAPER 3 CHEMISTRY
The question normally starts with a command word.  Students must know the meaning of the command word to make sure that the answer given is according to the question’s requirement.  Match the command word to the mark allocated for each question.

THE COMMON DIAGRAM IN CHEMISTRY SPM SYLLABUS
TOPIC The Structure Of Atom IMPORTANT DIAGRAM •Determination of melting and boiling point of naphthalene •Particle arrangement in solid , liquid and gas

Chemical Formulae and Equations
Periodic Table

•Determination of empirical formula •Magnesium oxide & Copper(II) oxide
•Reaction between sodium/potassium with oxygen •Reactions between chlorine gas and iron •Electron arrangement in ionic and covalent compound. •Make sure you can explain the formation of the bonds accurately

Chemical Bond The

Sodium chloride chloride Tetrachloromethane

Magnesium
Carbon dioxide

TOPIC

IMPORTANT DIAGRAM

Electrochemistry •Electrolysis •Molten Lead (II )bromide •Copper(II) sulphate solution (Copper electrode) •Sulphuric Acid , Potassium sulphate ,Hydrochloric acid ( gas bubbles released ) •Electroplating an iron key •Purifying an impure metal •Voltaic cell •Simple cell •Daniell cell (porous pot) •Daniell cell (Salt bridge ) ACID ,BASE & SALT 1. Heating of carbonate compound and confirmatory test for carbon dioxide •Heating of copper(II) carbonate and confirmatory test for carbon dioxide 2. Preparation of soluble salt (Method I & II) •Preparation of soluble salt (Method I) – Sodium nitrate •Preparation of soluble salt (Method II) – Copper(II) sulphate 3. Preparation of insoluble salt •Preparation of insoluble salt – Lead(II) iodide

TOPIC
Manufactured Substances in industry

IMPORTANT DIAGRAM
•Polymerisation • Propene Polypropene • Chloroethane Polivinly chloride (PVC) •Alloys • Arrangement of atoms in a metal and an alloy (Arrangement of atoms in a pure metal ) (Arrangement of atoms in alloy(Bronze)
Gas is collected using water displacement for carbon dioxide gas, oxygen and hydrogen oxidising agent : a. Chlorine Water b. Bromine Water c. Potassiummanganate (VII) acidified Reduction agent a.KI b.KBr c.FeSO4 * Mark the positive and negative terminal Determination of Heat Combustion •Alcohol Dehydration •Oxidation of alcohol and esterification through reflux •Alcohol Dehydration •Oxidation of alcoholand esterification through reflux

Rate of reaction Redox 1.Usage of tube U , 2.Rusting of iron

Thermochemistry Carbon Compound

4.0 KESILAPAN BIASA CALON
1.

Soalan Struktur a) Tidak memahami tugasan soalan / kehendak soalan b) Menyalin semula soalan c) Jawapan terlalu panjang / memanjangkan jawapan d) Memberi lebih daripada satu jawapan e) Memberi unit yang salah f) Masalah ejaan pada istilah

4.0 KESILAPAN BIASA CALON

4.0 KESILAPAN BIASA CALON

4.0 KESILAPAN BIASA CALON

4.0 KESILAPAN BIASA CALON
Penggunaan Istilah/Perkataan Yang Tidak Tepat
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tidak Tepat Mendakan perang Atom yang stabil Konfigurasi elektron Larutan jernih Ion iodida bertindak balas lengkap Tindak balas tidak berlaku(pemerhatian) Mempercepatkan kadar tindak balas Pembakaran dengan karbon Magnesium lebih aktif daripada zink SEK Magnesium lebih elektropositif daripada zink.(siri kereaktifan) Campurkan ammonia Larutan kalium permanganat Polistirena dapat mencegah kehilangan haba Sepatutnya Enapan perang Atom mencapai susunan elektron oktet yang stabil Susunan elektron Larutan tanpa warna Ion iodida habis bertindak balas//semua ion iodida bertindak balas lengkap Tiada perubahan Kadar tindak balas bertambah/meningkat Pembakaran dengan oksigen Magnesium lebih reaktif daripada zink Siri elektrokimia

Magnesium lebih reaktif daripada zink (siri elektrokimia) Magnesium lebih elektropositif daripada zink. Magnesium lebih reaktif daripada zink Campurkan larutan ammonia Larutan kalium manganat(VII) berasid Polistirena mengurangkan kehilangan haba

Takat lebur ialah takat dimana pepejal berubah menjadi Takat lebur ialah suhu dimana pepejal berubah cecair menjadi cecair

4.0 KESILAPAN BIASA CALON
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bilangan elektron terluar Fungsi titian garam ialah melengkapkan litar dan mengasingkan larutan Natrium menderma elektron Struktur elektron stabil Elektron sudah penuh dipetala luar Tarikan nukleus ke atas petala luar Saiz unsur bertambah Kadar tindak balas cepat Bilangan elektron di petala luar/terluar Fungsi titian garam ialah membenarkan ion melaluinya Atom natrium menderma satu elektron Susunan elektron octet Terdapat lapan elektron di petala luar Tarikan nukleus ke atas elektron di petala luar Saiz atom bertambah Kadar tindak balas tinggi/meningkat/bertambah

Kadar tindak balas perlahan Kadar tindak balas rendah/berkurang Saiz bahan yang kecil mempunyai luas permukaan yang Saiz bahan yang kecil mempunyai jumlah luas besar permukaan yang besar Bilangan zarah bertambah apabila kepekatan bertambah Sebatian ion dapat mengalirkan arus elektrik Jisim atom relatif sesuatu unsur berapa kali satu atom unsur itu lebih berat daripada hidrogen Bilangan zarah per unit isipadu bertambah apabila kepekatan bertambah Sebatian ion dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau akueus.

29 30

Jisim atom relatif sesuatu unsur berapa kali satu atom unsur itu lebih berat daripada satu atom hidrogen Hidrokarbon ialah sebatian yang mengandungi karbon Hidrokarbon ialah sebatian yang mengandungi dan hidrogen. karbon dan hidrogen sahaja.

4.0 KESILAPAN BIASA CALON
31 32 33 34 Nombor pengoksidaan ferum berubah Daya tarikan sebatian ion kuat Daya tarikan dalam molekul lemah Polimer adalah bahan yang terdiri daripada monomer-monomer Warna kalium mangganat(VII)menjadi tanpa warna Nombor pengoksidaan ferum bertambah dari +2 ke +3 Daya tarikan antara ion dalam sebatian kuat Daya tarikan antara molekul lemah Polimer adalah bahan yang terbentuk daripada penggabungan monomer-monomer Warna ungu larutan kalium mangganat(VII)menjadi tanpa warna Atom natrium dan klorin terletak dalam kala yang sama kerana kedua-dua atom mempunyai tiga petala berisi elektron Molekul sabun terdiri daripada bahagian hidrofilik dan hidrofobik. Sabun merendahkan tegangan permukaan air

35

36

Atom natrium dan klorin terletak dalam kala yang sama kerana kedua-dua atom mempunyai tiga petala

37 38 39 40

Sabun terdiri daripada bahagian hidrofilik dan hidrofobik. Sabun merendahkan tegangan permukaan pakaian

Zink karbonat berwarna kuning semasa panas dan putih semasa sejuk
Kuprum didiscas dikatod

Zink oksida berwarna kuning semasa panas dan putih semasa sejuk
Ion kuprum didiscas dikatod

5.0 SIFAT JAWAPAN YANG BAIK

6.0 PERINGATAN DAN PESANAN
1. Konsep mol - Perlu dikuasai dengan baik. Perlukan pelbagai latihan dalam semua tajuk yang berkaitan dengan konsep mol. Antara tajuk yang melibatkan konsep mol:

Formula dan persamaan kimia  Asid, Bes , Alkali  Garam  Termokimia  Kadar tindakbalas

6.0 PERINGATAN DAN PESANAN
2. Menjawab soalan

Kuasai kemahiran memahami arahan /tugasan soalan. Baca soalan dengan teliti. Pastikan jawapan yang diberikan setanding dengan peruntukan markah untuk soalan yang dijawab itu.
Bagi soalan esei, buat rangka jawapan terlebih dahulu. Banyakkan latih-tubi dengan menjawab soalan-soalan yang lebih mencabar Jawab juga soalan peperiksaan tahun-tahun lepas. Mesti buat latihan penghitungan yang melibatkan pelbagai hubungkait.Dalam penghitungan,unit hendaklah diberi perhatian sewajarnya.


 

6.0 PERINGATAN DAN PESANAN
3. Penguasaan A) Bahasa/ istilah  Gunakan istilah yang tepat,tidak kabur atau secara umum sahaja  Perlu latihan menggunakan bahasa yang tepat dalam menghuraikan eksperimen, memberi maksud atau menerangkan sesutu konsep.

6.0 PERINGATAN DAN PESANAN
B) Formula bahan kimia Perlu untuk membina persamaan kimia.  Jenis-jenis persamaan harus diketahui dan dapat dibezakan.Misalnya persamaan ion , setengah persamaan.  Persamaan penting kerana digunakan untuk menghitung kuantiti bahan atau hasil tindak balas.

6.0 PERINGATAN DAN PESANAN
C) Huraian eksperimen Jawapan mestilah lengkap dan terperinci tidak hanya melukis gambar rajah susunan radas tanpa huraian.  Tulis senarai bahan kimia dan alat radas.  Beri penekanan kepada cara membuat pemerhatian dan kemahiran proses.

6.0 PERINGATAN DAN PESANAN
4. Amalkan pembelajaran menyeluruh dan seimbang - iaitu dengan memberi tumpuan yang sama kepada semua bahagian dalam sukatan pelajaran kimia. 5. Lebihkan latihan bagi topik sebatian karbon dan hubungkaitkan alkana , alkena , alkohol , asid karboksilik dan ester.

6.0 PERINGATAN DAN PESANAN
6. Jangan terus melupakan tajuk-tajuk / bahagian yang banyak menghafal dan mengingat. Perkara yang perlu dihafal ialah: a) Jadual Berkala bagi unsur kumpulan 1,17 dan 18 serta kala 3. b) Jadual cas ion c) Siri elektrokimia /siri kereaktifan d) Formula am siri homolog dan nama bagi 10 ahli pertama dalam setiap siri homolog. e) Keterlarutan garam f) Ujian kualitatif anion dan kation g) Carta aliran penukaran etanol.

6.0 PERINGATAN DAN PESANAN
7. Bagi kertas 3 1. Fokuskan kepada cara membaca jam randik , buret dan termometer dengan tepat iaitu menguasai kemahiran mengukur dan menggunakan alat mengukur. 2. Menulis laporan eksperimen mengikut format yang bersistematik 3. Mengingat semua kemahiran proses sains. 4. Fokus kemahiran melukis graf dan membina jadual

ANSWER

ANSWER

ANSWER

ANSWER

ANSWER

TIPS SPM CHEMSTRY YEAR 2010

SILA LAYARI LAMAN BLOG BERIKUT

20 RAHSIA CEMERLANG PELAJAR HEBAT SPM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.
16. 17. 18. 19. 20.

Sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Jangan sakiti hati Ibu Bapa Jangan sakiti hati Guru Insaf dengan tanggungjawab sebagai anak Amalkan membaca Al-Quran Perancangan yang tepat Tidak hadkan masa belajar Ikut kemampuan diri Pemahaman Mulakan dari awal Semua ujian bulanan adalah penting Sediakan nota ringkas Study group yang kecil Fahami topik dengan mendalam Jangan tunggu hingga saat akhir Jangan kenal erti kalah atau putus asa Cari suasana yang seronok untuk belajar Amalkan makanan tambahan untuk mencerdaskan minda Hargai masa Sentiasa berdoa

TAMAT…..... THE END …….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful