BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TAJUK 5 “GAYA BAHASA”

SITI NUR FATIN NURUL ATIQAH MOHAMAD MUKMIN EZFAR

ISI KANDUNGAN
• • • • • • • • Diksi Metafora Simile Hiperbola Personafikasi Imejan Paradoks Simbol Ambiguiti Konotatif Denotatif Bahasa sindiran & Kiasan • Peribahasa • • • •

FUNGSI GAYA BAHASA
• Menarik perhatian pembaca. • Penekanan terhadap mesej yang cuba disampaikan. • Pengunaan gaya bahasa yang tepat dan sesuai juga akan meningkatkan

keberkesanan komunikasi.

DEFINISI
• Gaya bahasa ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang. (Pendeta Za’aba)

• Pemakaian kata – kata kiasan dan
perbandingan yang tepat untuk melukiskan

sesuatu maksud.

KONSEP GAYA BAHASA Cara bagaimana seseorang itu mengungkapkan bahasa sama ada semasa bertutur atau menulis. (Nik Safiah Karim, 1988) Pemanfaatan atau kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, dan pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. (Harimurti, 1982)

Pemilihan kata, frasa dan ayat yang di gunakan oleh pengarang bagi menyampaikan ceritanya. (Siti Hajar Abd. Aziz, 2009)
Setiap pengarang mempunyai caranya yang tersendiri untuk mengekspresi atau menyatakan sesuatu ceritanya. (Othman Putih, 1993)

DIKSI
• Pemilihan dan susunan perkataan yang tepat dan sesuai

dalam pertuturan atau penulisan.
• Pemilihan kata-kata yang sesuai oleh penulis berdasarkan tema dan persoalan, latar, watak dan mesej yang akan di

gunakan dalam karya mereka.
• Kemampuan penulis untuk membezakan secara tepat makna dari yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk mengenalpasti bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh khalayak pendengar.

METAFORA
• Kiasan atau perbandingan secara terus tanpa
kata perbandingan.

• Bahasa kiasan dalam laras sastera yang tidak
menggunakan kata-kata bandingan seperti simile. • Kiasan jenis metafora merupakan kiasan yang menyebut terus kepada benda atau binatang

yang hendak diumpamakannya.

CONTOH METAFORA
• Samudera hampa • Lautan fikiran

SIMILE
• Kiasan menggunakan perkataan perbandingan. • Menggunakan perkataan :- Bagai - Umpama - Bak - Ibarat

CONTOH SIMILE
• Seperti anjing dan kucing • Kurus macam lidi • Bagai aur dengan tebing

HIPERBOLA
• Penyataan yang berlebih-lebihan untuk menekankan sesuatu perkara. • Sejenis bahasa kiasan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara berlebihlebihan daripada maksud sebenar.

CONTOH HIPERBOLA
• Lautan api sanggup kurenangi • Biar dada di tembusi panah berbisa

PERSONIFIKASI
• Memberikan sifat-sifat manusia kepada benda bukan manusia • Bukan manusia merujuk kepada :- Haiwan - Tumbuh-tumbuhan - Fenomena alam (sungai, laut, pantai dll) • Sifat manusia meliputi aspek :- Perwatakan - Perasaan - Tindak-tanduk - Perlakuan

CONTOH PERSONIFIKASI
• Daun nyiur melambai-lambai • Rumput menari-nari ditiup angin

IMEJAN
• Himpunan imej dalam sesebuah hasil karya sastera atau sebagai satu unit yang timbul dalam karya. • Imejan sama ertinya dengan bahasa kiasan.

• Kesan gambaran yang timbul dari pengunaan
kata, ungkapan dan ayat dalam sebuah puisi. • Kesan tersebut dapat timbul dari imej yang bersifat penglihatan, pendengaran, bau dan sebagainya.

CONTOH IMEJAN
Setiap malam dibuka jendela yang kelihatan adalah pohon-pohon pucat seekor kucing kurus di jambatan menanti kepulangan cahaya pagi. (Bunga Gerimis, 1986) - Kata-kata dalam ayat “Pohon-pohon pucat” dan “Seekor kucing kurus di jambatan” itu adalah imej penglihatan yang menimbulkan kesan gambaran kemiskinan atau penderitaan hidup.

PARADOKS
• Penyataan yang kelihatan bertentangan (menggunakan unsur positif dan negatif dalam satu baris) tetapi kenyataannya mengandung kebenaran dengan pendapat umum atau realiti.

CONTOH PARADOKS
Mereka berasa tenang di tengah kebisingan kota Kuala Lumpur… Aku kesepian di tengah

keramaian

SIMBOL
• Perlambangan, merupakan kata-kata tertentu yang digunakan berupaya menyatakan sesuatu di luar erti kata-kata itu

sendiri.
• Simbol bergubungan dengan sifat konotasi.

CONTOH SIMBOL DENGAN SIFAT KONOTASI
“Ku berikan sekuntum mawar kepadanya” • Maka “mawar” itu adalah simbol yang ertinya bukan sekadar “sekuntum bunga” sahaja.

• “Mawar” boleh membawa erti bahagia sebagai
“cinta yang suci”, “sesuatu yang indah” atau “sesuatu penuh kelembutan dan kemesraan”

Samb…
• Selain itu, simbol juga menggunakan kata-kata unsur alam • Kata-kata seperti :- Laut - Bulan - Ombak - Senja • Simbol juga boleh dibentuk dari nama-nama yang sudah terkenal dalam sejarah • Umpamanya :- Rama - Rawana - Sita - Malim Kundang

AMBIGUITI
• Unsur kekaburan dan ketidakjelasan yang digambarkan dalam laras bahasa kreatif. • Idea yang disampaikan oleh pengarang perlu mempunyai pelbagai tafsiran daripada para pembaca. • Pengarang juga ada ketikanya membabitkan pembaca dengan unsur imejan figuratifnya iaitu dengan pengunaan bahasa yang tersirat maksudnya. • Contohnya :- Unsur metafora - Personifikasi

KONOTATIF
• Konotatif ialah makna tambahan, atau makna tersirat yang ada kaitan dengan nilai rasa, baik positif mahupun negatif. • Contoh : - Ayam tambatan: Orang harapan / penting di dalam satu kumpulan, pasukan.

DENOTATIF
• Denotatif ialah makna tersurat. • Denotatif juga dikenali sebagai makna kamus atau makna rujukan. • Makna selapis atau tersurat. • Tiada kesan emosi. Contoh : • Ayam tambatan: Ayam yang ditambat atau diikat dengan tali atau lain-lain alat pengikat.

Samb…
“Bunga mekar di jambangan” • Memang bermaksud bunga yang sedang

mekar di jambangan dan tidak membawa
makna yang lain.

BAHASA SINDIRAN
• Bahasa sindiran ialah perkataan yang ditujukan maksudnya kepada seseorang dengan tidak disebutkan dengan tepat, hanya disingung dengan dikias-kiaskan atau diarahkan kepada perkara lain kerana tidak mahu menyebutnya secara berterus-terang.

CONTOH SINDIRAN
• Aku seorang sahaja yang bekerja bagai nak pengsan dibuatnya - Menyindir orang yang malas • Buah langsat kuning mencelah, Keduduk tidak berbunga lagi ; Sudah dapat gading bertuah, Tanduk tidak berguna lagi. - Menyindir orang yang tidak mengendahkan sahabat atau kekasih lama

PERIBAHASA
• Ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu seperti bidalan, pepatah. • Contoh :
o Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. o Melentur buluh biarlah dari rebungnya Maksud : Mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi.

Samb…
• Menurut Abdullah Hussain (1989) - Berdasarkan pengalaman hidup rakyat jelata. *Keli dua selubang - Pengamatan oleh orang-orang arif. *Tidak lari gunung dikejar - Kandungan kitab suci. * Bekerjalah seolah-olah kamu hidup selama-lamanya dan beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati ke esoknya.

Samb…
• Menurut Ishak Ramly (1990) terdapat sembilan faktor yang mempengaruhi perkembangan peribahasa - Pengalaman dan pengamatan alam sekeliling - Lambang daripada keadaam dalam masyarakat - Menyembunyikan kata-kata kasar - Menyuraikan adat - Kata orang-orang arif dan bijaksana - Sumber dari kitab suci - Unsur asonansi dan aliterasi - Cerita dongeng - Pengaruh budaya asing

JENIS PERIBAHASA
Jenis Peribahasa Makna Selapis Makna berlapis

Perbilangan
Bidalan Pepatah Lidah Pendeta

Perumpamaan
Simpulan Bahasa Kiasan Tamsil & Ibarat

MAKNA SELAPIS
• Bidalan - Ungkapan yang menjadi panduan nilai sosial, mengandungi teladan dan nasihat yang ditujukan kepada pelbagai pihak. *Jika pandai menggunting, hendaklah pandai menjahit • Pepatah - Berasal dari adat resam dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan. * Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

Samb…
• Perbilangan - Susunan kalimat yang bertujuan menjadi pegangan kepada anggota masyarakat sehingga menjadi adat atau peraturan. *Kuat hukum, tak gaduhkan adat • Lidah pendeta - Merujuk kepada kata-kata pujangga, ulama atau orang bijak. * Mata pena itu lebih tajam daripada mata pedang

MAKNA BERLAPIS
• Perumpamaan - Mengandungi makna tersurat dan tersirat. - Dua jenis perumpaan iaitu yang menyatakan perbandingan secara terang-terangan atau tidak terang-terangan. *Seperti katak di bawah tempurung *Diberi betis hendak peha • Kiasan - Menyatakan sesuatu perkara dengan mengiaskan kepada perkara lain, sama ada dengan menyebut perbandingan atau tidak menyebut perbandingan. *Merah macam biji saga

Samb…
• Simpulan bahasa - Rangkaian perkataan yang telah tetap tersimpul dengan susunan yang khas. *Kutu embun • Tamsil dan ibarat - Terkandung di dalam gabungan tamsil dan ibarat ialah pengajaran * Sesiapa berusaha memanjat pokok rajin dan melalui dahannya sudah pasti dia ke pucuk kemuliaan dan mengecap buah kesenangan

Sekian. Terima kasih 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.