SALARIZAREA PERSONALULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Tema 5

evoluţia situaţiei economice. Depinde de preţul forţei de muncă. Salariu constituie principala sursă de venit pentru majoritatea covârşitoare a populaţiei.  Salariul real reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii pe care angajaţii le pot procura cu salariul nominal (salariul nominal/indicele preţurilor de consum). În ţările dezvoltate salariaţii constituie între 65-93% din populaţia ocupată .  Salariul nominal reprezintă suma de bani pe care angajatul o primeşte în schimbul muncii prestate. politica de salarizare.Noţiune de salariu Salariu este plata pentru munca depusă Salariu poate fi privit sub două aspecte: nominal şi real.

Principiile salarizării muncii         Formarea salariului este supusă mecanismelor pieţei şi implicării agenţilor economico-sociali (raportul între cererea şi oferta de muncă) Principiul negocierii salariilor (prin contractul colectiv de muncă) Principul existenţei salariului minim sau al salarizării în condiţie de protecţie socială La munca egală – salariu egal (Declaraţia Universală a drepturilor omului) Principul salarizării după cantitatea şi calitatea muncii (acord şi regie) Principiul salarizării în raport cu pregătirea. . calificarea şi competenţa profesională (motivare) Principiul salarizării în funcţie de condiţiile de muncă (obligaţia întreprinderii de a compensa prin intermediul salarizării situaţia celor care lucrează în condiţii de muncă nocive) Caracterul confidenţial al salariului (se specifică în contractul individual de muncă).

care să reglementeze la nivel macroeconomic problemele salarizării personalului Asigurarea cu salarii a angajaţilor din sfera bugetară Asigurarea protecţiei sociale pentru unele categorii speciale de personal (şomeri. studenţi etc.Rolul statului în domeniul salarizării personalului – – – – – Stabilirea unei legislaţii adecvate etapei de dezvoltare a societăţii. ţinând seama de ritmul inflaţiei Stabilirea salariului minim pe economia naţională. Acesta serveşte drept bază pentru calculul salariilor celorlalte categorii şi trebuie să îndeplinească funcţia de protecţie socială a păturilor social vulnerabile. pensionari. .) Indexarea salariului.

Trebuie să fie rezultatul intereselor agenţilor economici atât sub aspectul recompensării pentru participare la muncă. . competitivitate. Să urmărească stabilirea mărimii salariului în funcţie de calitate. performanţă etc. instrumentul concret de reglare a cererii şi ofertei forţei de muncă.Politica salarială Politica salarială reprezintă atât la nivel macro cît şi micro. cît şi cel al stimulării rentabilităţii şi sporirii producţiei pentru reinvestire şi dezvoltare Să reprezinte pârghii ale alocării reocupării forţei de muncă. de îmbinare a ocupării şi folosirii eficiente a forţei de muncă. Cerinţele către politica salarială sunt:     Să asigure o corelaţie corespunzătoare între creşterea volumului masei salariale şi celui al bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă. între creşterea productivităţii muncii şi sporirea salariului mediu.

luate în consideraţie simultan. condiţiile de muncă. intensitatea lucrărilor executate. Conform Legii salarizării nr. determinat de cererea şi oferta forţei de muncă. conceput pe baza unor principii economice şi sociale. Sistemul netarifar de remunerare a muncii presupune remunerarea muncii în dependenţă de performanţele individuale ale angajatului.847 din 14. Reţeaua Tarifară Unică se aplică pentru remunerarea muncii angajaţilor sferei bugetare.Sisteme de salarizare în Republica Moldova Sistemul de salarizare reprezintă un ansamblu de măsuri.2002 în RM există: Sistemul tarifar de remunerare a muncii reprezintă un ansamblu de normative cu ajutorul cărora se înfăptuieşte diferenţierea nivelului salariului pe diferite grupe şi categorii de salarizare în funcţie de nivelul de calificare.02. precum şi a legislaţiei în vigoare. . prin care se diferenţiază salariile individuale într-o unitate sau ramură economică.

şi alte metode de motivare a personalului. . în afară de recompensele băneşti.Cerinţele către sisteme de salarizare      Agenţii economici trebuie să dispună de libertatea necesară pentru elaborarea propriului sistem de salarizare Sistemele de salarizare trebuie să fie bazate pe rezultatele individuale ale angajaţilor sau echipei Sistemul de salarizare adoptat trebuie să fie corect şi echitabil Este necesar ca în cadrul sistemului de salarizare să se asocieze nivelul minim garantat al salariului şi un nivel maxim Sistemul de recompensare trebuie să cuprindă.

Reţeaua categoriilor şi coeficienţilor tarifari – fiecărei categorii îi corespunde un interval al coeficientului tarifar. 2. 4. Reţeaua salariilor tarifare pe oră reprezintă mărimea absolută exprimată în bani ca rezultat al remunerării unor diverse grupe şi categorii de muncitori într-o unitate de timp pentru munca prestată. 3. Indicatoarele tarifare de calificare cuprind descrieri şi caracterizări ale lucrărilor efectuate de muncitori din toate meseriile proprii diferitor ramuri de producţie.Elementele sistemului tarifar de remunerare a muncii 1. Reţeaua salariilor de funcţie – se stabilesc pentru personalul de conducere şi specialiştii întreprinderii în Lista de state . care arată de câte ori nivelul salariului tarifar a muncitorului de categoria respectivă este mai mare decât cel al muncitorului de prima categorie tarifară.

 productivitatea muncii nu poate fi măsurată cu exactitate. .Forme de salarizare în Republica Moldova Salarizarea în acord se aplică în următoarele cazuri:  există normarea ştiinţific fundamentată a muncii şi stabilirea tarifelor pe categorii de lucrări  organizarea corectă a evidenţei rezultatelor cantitative ale muncii  efectuarea unui control riguros asupra calităţii lucrărilor efectuate  organizarea raţională a muncii. Salarizarea în regie se aplică în următoarele cazuri:  calitatea produselor prezintă mai mare importanţă decât cantitatea acestora.  lucrările efectuate prezintă un grad înalt de risc.  munca nu poate fi normată pentru a se stabili exact timpul necesar executării lucrărilor.  evidenţa producţiei pe fiecare angajat este dificil de controlat sau ar fi prea costisitoare.

Acord cu prime – partea de bază a salariului se calculează conform acordului direct. .Forme de salarizare în Republica Moldova Forma în acord poate avea următoarele variante: Acord direct – retribuirea muncii în funcţie de cantitatea de produse sau servicii obţinute într-un interval de timp.salariul tarifar i – tipul de produs. Nt – norma de timp. Qi – cantitatea de producţie de tipul i. Salariul lunar se stabileşte prin următoarea formulă: Slun= St + Prime St – salariul tarifar calculat conform acordului direct. Npr – norma de producţie pe schimb. unde T un .tariful unitar în acord Storă – salariul tarifar pe oră. Salariul lunar de bază se calculează prin relaţia: S lun= St=∑Tuni*Qi. Tarifele în acord se calculează în felul următor: T un= (Storă*nore)/Npr sau Tun=Storă*Nt. nore – numărul de ore pe schimb. unde St . partea suplimentară se stabileşte cu ajutorul cotei primei.

Slun= Tind i *Qi.Forme de salarizare în Republica Moldova Acord progresiv – partea de bază a salariului se calculează conform acordului direct. m – numărul de obiecte servite. . Ci – coeficientul de majorare a salariului. Sporul = (St/pin)*psn*Ci. psn – procentul de supraîndeplinire a normei de muncă. Salariul lunar se calculează prin următoarea relaţie: Slun=St+Sporul. ce creează condiţii pentru desfăşurarea normală a procesului de producţie din activitatea de bază. aplicând următoarele formule: Tind = (Storă*nore)/(Nprod i *m).tipuri de produse. i. pin – procentul de îndeplinire al normei de muncă. partea suplimentară – în funcţie de gradul de îndeplinire a normelor de muncă. unde Tind – tariful indirect. Qi – cantitatea de producţie de tipul i. nore .numărul de ore pe schimb. Acord indirect – retribuirea muncii personalului din sfera de deservire. Storă – salariul tarifar pe oră. echipă). Se calculează prin tariful indirect pentru fiecare obiect servit (flux. Nprod – norma de producţie pe schimb a muncitorilor direct productivi. utilaj.

timpul efectiv consumat pe unitate de produs P – recompensa suplimentară stabilită în procente.Forme de salarizare în Republica Moldova   Acord global – retribuirea muncii pentru un volum stabilit cu termen de executare fixat. care se calculează după formula: S * P T T Sl  S o  o 100 * n c Tc în care: Sl – salariu lunar So – salariu orar de bază Tn. Acord regresiv – salarizarea constă în faptul că la depăşirea normei de muncă salariul creşte în proporţii mai mici faţă de cantitatea de produse confecţionate suplimentar. care prevede prime conform cotelor procentuale în cazul îndeplinirii lucrărilor în termen redus.timpul normat pe unitate de produs Tc . Salariul stabilit prin contract se plăteşte integral după realizarea sau recepţionarea lucrărilor sau produselor contractate. Se aplică prioritar în construcţii. agricultură. O variantă a salarizării în acord regresiv o reprezintă sistemul Towne-Halsey. .

Forme de salarizare în Republica Moldova Acord diferenţial – salarizarea constă în faptul că muncitorii care îndeplinesc sau chiar depăşesc sarcina normată sunt remuneraţi cu un salariu de încadrare majorat. . în timp ce cei care nu îndeplinesc sarcina normată sunt remuneraţi pe baza unui salariu de încadrare redus/micşorat. formula de calcul a salariului este următoarea: S L  S 0  (1  po ) * Tc în care: Sl – salariu lunar So – salariu pe oră Po – coeficientul premiului de eficienţă Tc – timpul efectiv lucrat (în ore). Conform sistemului Harlington-Emerson.

care poate fi diferenţiată în funcţie de criteriile alese. Storă – salariul tarifar pe oră.conform cotei primei. Slun= St (regia simplă) + Prime. unde Slun – salariul lunar. Regia cu prime – partea de bază a salariului se calculează conform regiei simple. unde St – salariul tarifar. Fef – fondul efectiv de timp. . iar partea suplimentară .Forme de salarizare în Republica Moldova Forma în regie poate avea următoarele variante: Regia simplă presupune retribuirea muncii în funcţie de timpul efectiv lucrat şi salariul tarifar pe o unitate de timp corespunzătoare categoriei tarifare respective: Slun=Fef*Storă.

În Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. specialiştilor şi funcţionarilor se specifică în Lista de state a întreprinderii.2002 este prezentat nivelul minimal garantat al salariilor de funcţie pentru unele categorii de angajaţi în corespundere cu nivelul de pregătire profesională şi competenţa acestora. Este de menţionat faptul că salariile de funcţie se stabilesc în dependenţă de calificarea specialistului. nivelul de pregătire profesională şi competenţă. responsabilitatea şi complexitatea lucrărilor îndeplinite. .743 in 11.Stabilirea salariului de funcţie pentru conducători şi specialişti    Salariul de funcţie al conducătorilor.06.

unde St med oră – salariul tarifar mediu ponderat pe oră. Storă (I) – salariul tarifar pe oră al primei categorii tarifare. Nti – norma de timp pe o operaţie. Ntcomp – norma de timp complexă. de regulă. o lună prin tariful complex al echipei. T – tariful complex.Salarizarea echipelor de muncă Se calculează câştigul echipei pentru un interval de timp. unde Qe .câştigul echipei. Tariful complex se calculează sau prin norma de timp sau prin norma de producţie prin relaţiile: T=Stmed oră*Nt comp sau T=(Stmed oră*n ore)/Nprod Nt comp=∑ Nti. qef – cantitatea efectivă de producţie fabricată de o echipă. Stmed oră=Ctmed*Storă (I). n ore – numărul de ore. N prod – norma de producţie pe echipă Câştigul echipei (salariu pentru distribuirea membrilor echipei) se va calcula în modul următor: Qe = T*qef. Ctmed – coeficientul tarifar mediu ponderat al echipei. .

Salariul lunar al angajaţilor indiferent de categoria tarifară constă din:  Salariu tarifar – retribuirea muncii angajaţilor în dependenţă de cantitatea efectiv produsă pentru forma în acord şi timpul efectiv lucrat în regie.  Salariu total=salariu de bază+salariu suplimentar.  Salariu de bază=salariu tarifar+partea variabilă. care au drept scop protecţia socială a personalului şi nu depind de mărimea salariului tarifar. Proporţia raţională dintre salariu tarifar şi partea variabilă poate fi 50/50. 70/30. mamelor cu copii până la 3 ani. . 60/40. compensaţiile unice sau periodice.Structura fondului de salarii Fondul de remunerare al oricărei întreprinderi constă din 2 părţi:  Garantată – fondul de salarii introdus în costul de producţie  Negarantată – se plăteşte din profitul rămas la dispoziţia întreprinderii. orele pentru îndeplinirea misiunilor de stat. orele de lucru remunerate ale adolescenţilor.  Salariu suplimentar – retribuirea personalului pentru timpul nelucrat şi include plata pentru concedii.

 Documente contabile etc. care poate avea expresie valorică şi naturală (prime. Salariul lunar se calculează în baza următoarelor documente:  Tabelul de pontaj. bonusuri.Organizarea remunerării muncii    Alegerea şi argumentarea bazei normative ce serveşte la calcularea elementelor sistemului tarifar Alegerea şi argumentarea formei şi variantei de remunerare a muncii în cadrul sistemului tarifar pentru diferite categorii de personal în funcţie de tipul procesului de producţie Motivarea supratarifară a salariaţilor. .).  Actul pentru lucrări în acord.  Raportul de fabricare al producţiei. etc.

Reţinerile din salariu în RM sunt următoarele (cotele anului 2011): – – – Contribuţiile pentru asigurări sociale – 6% Contribuţiile pentru asigurări medicale – 3. – Cota sindicală (1%). pentru persoană întreţinută – 1800 lei anual.5% Impozitul pe venit:    Venitul anual până la 25200 lei -7% Venitul anual peste 25200 lei -18% Scutiri: personală/suplimentară – 8100 lei anual.Reţinerile din salariu în Republica Moldova   Salariul net spre deosebire de cel brut nu include impozitele şi reţinerile din salariu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful