You are on page 1of 100

The Philippine

Presidents
1898 - Present
EMILIO F.
AGUINALDO
Talambuhay
ni
Emilio Aguinaldo
• Ipinanganak noong Marso 26,
1869 sa Kawit, Cavite. Ang
kanyang magulang ay sina
Carlos Aguinaldo at Trinidad
Famy. Siya ay pangpito sa
kanilang walong magkakapatid.
• Sa edad 17 nagsimula siyang
maglingkod bilang Cabeza de
Barangay bago naging Capitan
Municipal ng Kawit, Cavite.
• Hindi rin naman ganap ang buhay
kung wala ang isang kulay nito, ang
pag-ibig. Umibig siya at nagpakasal
kay Hilaria del Rosario sa edad na
27 taon noong 1896.
• Itinatag ang K.K.K. (Kataas-taasang,
Kagalang-galang Katipunan ng mga
Anak ng Bayan) upang makibaka at
magkaroon na ng kasarinlan.

• Sinimulan ni Emilio ang rebolusyon


sa Kawit noong Agusto 31, 1896.
Naging mainit ang labanan sa
Cavite. Ngunit nagkaroon ng
problema dahil hindi magkaisa ang
mga rebolusyonaryo.
• Sa Biyak-na-Bato sa San Miguel de
Mayumo, Bulacan, itinatag ni
Aguinaldo ang pansamantalang
pamahalaang rebolusyonaryo.
• Noong Nobyembre 1897 siya ay
nakipag- ayos sa kasunduang Biak-
na-bato. Nilagdaan ang kasunduan
noong Nobyembre 18, Disyembre
14 at 15, 1897.
• Masasalamin sa buhay ni Aguinaldo
ang pagnanais niyang kabutihan
para sa bayan bagaman pinahina ito
ng kakulangan ng matalas na
pagpapasya. Bilang unang pangulo
ng pamahalaang Pilipino, sa kabila
ng kanyang mga pagkakamali,
kahanga-hanga ang naging buhay ni
Aguinaldo.
► "Tapos na ang Luma nating
kasaysayan, magsimula tayo sa
bagong kabanata".
Aguinaldo (1899)
MANUEL L. QUEZON
Talambuhay
ni
Manuel L. Quezon
• Isinilang noong Agosto 19,1878 ang
panganay ng mag asawang Lucio
Quezon at Maria Dolores Molina.
• Kapwa titser ang kanyang mga
magulang.
• Lumaki si Quezon sa kanyang pook-
sinilangan kahalubilo ang
karaniwang tao.
• Masasabing malapit ang damdamin
niya sa mga tulad nito dahil nakita
niya ang kanilang mga gawain,
nadama niya ang kanilang mga
damdamin, at tiyak na pangarap
din niya ang mga pangarap nito.
• Natapos niya ang kanyang pag-aaral
ng Batsilyer sa Sining sa edad na 16
at nangunguna sa klase. Talagang
ipinakita niya ang kanyang hilig sa
orador, at pagiging lider.
• Si Quezon ang lumakad para
mapagtibay ang Batas Tydings-
McDuffie na katulad din ng Hare-
Hawes-Cutting Act ngunit walang
probisyon tungkol sa base nabal ng
mga Amerikano dito.
• Si Quezon ang hinalal na pangulo
kaya lalo niyang pinagpunyagian
ang paglilingkod.
• Nagsilbi siyang piskal ng Mindoro at
naging Gobernador ng Tayabas bago
nahalal sa Asembleya. Sa huli napili
siyang majority floor lider. Naging
Resident Commissioner si Quezon sa
Kongreso ng Estados Unidos,
makapagsasalita para sa Pilipinas
ngunit hindi makaboboto.
• Kabilang sa kanyang pinangunahan
ang pagkakaroon ng Katarungang
Panlipunan, ng Wikang Pambansa,
at Pambansang Depensa.
• Ang huli ay kaugnay ng pagnanais
niyang maging matatag ang
Pilipinas, paghahanda para sa
digmaang darating sa pagpapahayag
din na kaya na nating ipagtanggol
ang kalayaan.
►”mabuti pa ang Gobyernong
malaimpyerno na pinalalakad ng
mga Pilipino kaysa sa malangit na
pinalalakad ng mga dayuhan”.
Quezon (1935-1943)
SERGIO S. OSMEÑA
Talambuhay
ni
Sergio S. Osmeña
• Sa Cebu isinilang si Sergio Osmeña.
Nang pumunta siya sa Maynila at
mag-aral sa Letran, nakilala niya si
Manuel Quezon.Natigil ang pag-
aaral niya ng sumiklab ang
digmaang Pilipino-
Amerikano.Naglabas siya ng
pahayagang nasa wikang kastila at
naglalayong palaganapin ang
nasyonalismo sa panahong tumitindi
ang “pasipikasyon” ng mga
Amerikano sa Cebu at maging sa
ibang panig ng bansa.
• Sa edad na 25, hinirang siyang
pansamantalang gobernador ng
Cebu. Sinundan ito ng pagsisilbi
bilang piskal (1903-1905) at nahalal
na gobernador (1906-1907).
• Nagbitiw siya sa huling posisyon
upang maging bahagi ng Asembliya.
Bilang Ispiker (1907-1922), siya ang
unang lider na Pilipino na
nagkaroon ng partisipasyon sa
pamahalaang Amerikano.
• Kalayaan para sa Pilipinas ang
nilalayon ng bawat hakbang niya sa
pulitika, pati ang pakikiisa kay
Quezon. Noong 1935 naglingkod si
Osmeña bilang bise ni Pangulong
Quezon.
• Maraming ulit na hinayaan ni
Osmeña ang pamumuno ni Quezon
hangga’t nakikita niyang para iyon
sa ikabubuti ng bayan, kahit noong
sinakop na tayo ng mga
Hapon.Humalili lamang siya pagyao
ng Pangulo noong 1944.
►”Nananalig tayo sa indibidwal na
kalayaang pinagtibay ng
konstitusyon”.
Osmeña (1944-1946)
JOSE P. LAUREL
Talambuhay
ni
Jose P. Laurel
• Sa Tanauan, Batangas noong Marso
9, 1891 si Jose Laurel. Ang kanyang
mga magulang ay sina Sotero Laurel
at Jacoba Garcia.
• Kilalang-kilala na sa pulitika ang
mga Laurel ng Batangas dahil sa
pangulong Jose P. Laurel.
• Sa Tanauan siya nagsimulang mag-
aral at ipinagpatuloy na lamang
niya ito sa Maynila hanggang
makatapos ng abogasya sa
Unibersidad ng Pilipinas.
• Nagsikap siyang tustusan ang
kanyang sariling pag-aaral at dahil
sa kasipaga’t galing, ipinadala siya
sa Estados Unidos at Ingglatera
upang mahasa pang lalo.
• Noong 1925 kumandidato siya’t
naging pinakabatang kinatawan.
Nang magkaroon ng pagkakataong
gumawa ng sariling konstitusyon
ang mga Pilipino, kumandidato muli
si Laurel bilang delegado naman.
Siya ang umakda at isponsor na
Batas ng mga karapatan.
• Kalihim siya ng katarungan bago
pumutok ang Ikalawang Digmaang
Pandaigdig. Nang manakop ang
Hapon at magtatag ng pamahalaan,
si Laurel ang nahirang na
Komisyoner ng Katarungan. Sa
posisyong ito pinilit niyang
pangalagaan ang mga kababayan sa
kabila ng panghihina ng kanilang
loob.
• Bilang pagtanaw ng pasasalamat sa
kanyang pangangalaga sa
kanila,hinalal siyang Senador ng
mga kababayan.Patunay nito na sa
buong buhay-pulitikal niya,kahit sa
panahon ng kagipitan, ang
ikabubuti lagi ng kapwa ang
nilalayon. Ganito ang totoong
naglilingkod sa mamamayan.
► “ang kalayaan ay maaari lamang
makamit ng mga taong handang
ipagkaloob ang buhay o
kayamanan”
Laurel (1943-1945)
MANUEL A. ROXAS
Talambuhay
ni
Manuel A. Roxas
•Isinilang si Roxas noong Enero 1,
1892 sa lungsod na ipinangalan
sa kanya noong siya ay namatay,
ang Lungsod ng Roxas sa
lalawigan ng Capiz. Sina Gerardo
at Rosario Acuna ang kanyang
magulang. Nagtapos siya ng
abogasya sa Unibersidad ng
Pilipinas noong 1912 at naging
topnotcher sa bar.
• Si Manuel Roxas ang huling pangulo
ng komonwelt at unang pangulo rin
na nahalal matapos “ipagkaloob” ng
Amerika ang Kalayaan ng Pilipinas.
Bago ito, unti-unti ang kanyang
pagtuntong sa pulitika.
• Nagpatuloy siya sa pag-unlad sa
larangan ng pulitika at
pinanghahawakan ang mga
sumusunod: Kongressman ng
Capiz(1992), Ispiker ng Mababang
Kapulungan, at Ispiker ng
Asembleya ng pilipinas.
• Ilang ulit niyang hiniling ang
kalayaan ng bansa mula sa
dayuhang sumiil. May ilang posisyon
siyang hinahawakan na may
kaugnayan sa ekonomiya. Dito niya
nakita ang laki ng problema ng
malayang bansa kaya nagpursigi pa
siya.
• Gayunpaman, pinilit niyang tugunan
ang pangangailangang ekonomik
ayon na rin sa kanyang napag-
aralan. Dito mamamalas ang
malinaw na tinutungo ni Roxas-
pagsasarili at di pag-aabang ng
tulong o anumang maibibigay ng
mga dayuhan.
►”kailangan natin ang mga taong
katulad ni Rizal. Naghahanap ng
mga bagong kasapi ang
paghahangad sa kalayaan.
Nagbibigay-lambong sa daigdig ang
mabigat na kamay ng paniniil”.
Roxas (1946-1948)
ELPIDIO R. QUIRINO
Talambuhay
ni
Elpidio R. Quirino
• Sa hilagang Luzon, sa Vigan, Ilocos
Sur, isang nilalang ang isinilang
noong Nobyembre 16,1890. isa siya
sa mga umugit ng pamahalaan ng
Pilipinas.
• Labing anim pa lamang si Elpidio ng
magsimulang maglingkod bilang
guro sa isang nayon. Kasabay pa
nito ang pagpapatuloy niyang mag-
aral, kapwa tanda ng isang
pagnanasang makaahon at lalo pang
makapaglingkod para sa bayan.
• Noong 1938, bagaman natalo siya
bilang kinatawan ng distrito,
hinirang pa rin siya ni Quezon ng
Kalihim ng Pananalapi at sumunod
ay Kalihim Panloob.
• Matapos ang digmaan, kumandidato
siya bilang pangalawang pangulo ni
Manuel Roxas. Ang mga suliraning
panlabas ang kanyang kinaharap.
Nung yumao si Roxas, siya ang
humalili noong 1948. Sinimulan niya
ang panunumbalik ng kapayapaan
at pagpapalakas ng tiwala sa
gobyerno.
• Maraming programa’t proyekto
siyang itinaguyod, kasama ang
pagpapalaganap ng mga industriya.
Ito ang matagumpay niyang
ugnayang panlabas ang higit na
patunay ng kanyang paglilingkod.
►”may sariling bayani ang bawat
panahon at sariling panahon ang
bawat bayani”.
Quirino (1948-1953)
RAMON F. MAGSAYSAY
Talambuhay
ni
Ramon F. Magsaysay
• “idolo ng masa” ang tawag kay
Ramon Magsaysay.
• Isinilang siya noong Agosto 31,
1907.Anak siya nina Exequel
Magsaysasay at Perfecta del Fierro
sa Zambales.
• Simpleng tao lamang si Ramon
Magsaysay mula pa noong bata.
Lumipat siya sa Maynila upang
makapag-aral ng pagiging inhinyero
mekanikal. Nagpalit siya ng kurso at
nagtapos sa halip ng komersyo.
• Namuno siya sa mga gerilya noong
digmaan at dahil dito’y nahirang
siyang Gobernador Militar sa
Zambales noong 1945. Dalawang
ulit siyang nahalal sa Kongreso ng
Mababang Kapulungan kung saan
namuno siya sa pagpapatibay ng
Roger Bill na para sa kapakanan ng
mga beteranong Pilpino.
• Hinirang siya ni Pangulong Quirino
bilang Kalihim ng Tanggulang
Pambansa at ang matagumpay na
laban sa mga Huk ang katangi-tangi
niyang nagawa.
• Noong 1953, naging pangulo siya ng
Nacionalista dahil sa kanyang
popularidad. Dala na rin ng mga
tagumpay niya, nahalal siyang
pangulo ng Pilipinas.
• Ang pangunahing layunin ni
Magsaysay ay ang matulungan ang
mga tagabaryo. Sinimulan niya ang
pasasaayos ng transportasyon at
sistema sa patubig. Mataas ang
moral ng pamahalaan dahil sa
pagbawal niya ng mararangyang
kasayahan sa Malacañang, kawalan
ng nepotismo, at mainam na
pagpapatakbo ng serbisyo sa
mamamayan.
• Si Magsaysay ang unang pangulo na
nag-suot ng barong tagalog sa mga
opisyal na okasyon. Tinagurian
siyang “idolo ng masa” dahil
ibinalik niya ang tiwala sa gobyerno
inilapit ito sa tao. Tunay siyang
minahal ng mga kababayan na
karamihan ay mahirap.
►”konsepto ko ng paglilingkod ang
pagiging matapat sa layunin,
pagkakaroon ng resulta sa pagkilos
at hindi pangangako lamang”.
Magsaysay
(1953-1957)
CARLOS P. GARCIA
Talambuhay
ni
Carlos P. Garcia
• Sa isang pook sa Talaibon,Bohol
sumilang ang pangulong may
pinakamahabang karanasan sa
larangan ng pulitika.
• Masasabing mahilig sa pulitika ang
kanyang ama na si Polocronio
Garcia kaya maaaring namana ito ni
Carlos Garcia. Si Ambrosia Polistico
naman ang kanyang nagmamahal na
ina.
• Mula 1925 hanggang 1971
naglingkod sa bayan si Carlos P.
Garcia. Sa mahabang panahong ito
nadama niya ang kahalagahan ng
paglilipat ng karanasan sa bawat
salinlahi-karanasan bilang Pilipino
at bilang bahagi ng daigdig.
• Bagaman nakapasa siya sa bar
noong 1923 pagkatapos ng pag-
aaral, hindi agad siya nag-abugado.
Nagturo muna siya sa Bohol kung
saan, makaraan ang dalawang taon,
kumandidato siya at nahalal na
kinatawan (1925-1931)
• Simula 1934 naging Gobernador
naman Bohol si Garcia. Nang
sumapit ang ikalawang digmaang
pandaigdig, hindi siya tumulong sa
mga Hapon at sa halip ay
naggerilya.
• Matapos ang digmaan, bukod sa
pagka-Senador, humawak pa siya ng
iba’t-ibang tungkulin. Kabilang sa
mga ito ang pagiging kinatawan ng
bansa sa mga pandaigdigang
kumperensya, pagbibigay-loob sa
mga manggagawang Pilipino,
pagpapatatag ng demokrasya sa
Pilipinas, at pagpapahalaga sa
mapanlikhang kakayahan ng mga
kababayan.
►”napakahalga ng papel ng ating
mga unibersidad sa kultural at
ekonomik na pag-unlad ng ating
bansa. Nasasalalay sa mga ito ang
tungkuling maipahatid sa mga
salinlahi ang mga karanasan, di-
lamang ng ating sariling kababayan
kundi ng buong daigdig”.
Garcia (1957-1961)
DIOSDADO P. MACAPAGAL
Talambuhay
ni
Diosdado P. Macapagal
• Nagmula si Diosdado Macapagal sa
isang mahirap na pamilya sa San
Nicolas, Lubao, Pampanga. Ngunit
kahit na mahirap lamang, nakapag-
aral siya ng pre-law sa Unibersidad
ng Pilipinas at abogasya sa
Unibersidad ng Santo Tomas.
• Noong digmaan, naging tinyente siya
sa East Central Luzon Guerilla Area.
Nang matapos ang labanan, nahalal
siyang presidente ng Philippine
Lawyers Association.
• Nang Kongresman na siya ng
Pampanga, tumulong siya na
maipapasa ang Rogers Act sa
Kongreso ng Amerika. Marami din
siyang iniharap na panukala tulad ng
sa minimum wage, Batas ng Bangko
Rural, at ang ilegal na aneksasyon ng
Britanya sa Hilagang Borneo. Naging
tserman siya ng komite ng Mababang
Kapulungan sa suliraning Panlabas ng
ikalawang kongreso at delegado sa
Komperensya ng Timog-Silangang
Asya at sa Asembleya Heneral ng
Nagkakaisang Bansa.
• Bago nahalal na presidente si
Macapagal noong 1961, siya ay bise
ni pangulong Garcia. Nang nakaupo
na siya, inilahad niya ang
paninindigang nakamit ng mga
Pilipino ang kalayaan noong Hunyo
12, 1898 at hindi noong Hunlyo 4,
1946.
• Isinabatas din niya ang Agricultural
Reform Code, pinalaganap ang
Wikang Pambansa, at iginiit ang
karapatan ng Pilipinas sa Sabah. Sa
kanyang mga proyekto sinikap
niyang ipaabot ang pagunlad sa mga
karaniwang mamamayan.
►”sa pagkakaroon ng pagkakaisa higit
na magiging positibo at
pangunahing puwersa ng
pambansang kaunlaran ang
paggawa”.
Macapagal
(1961-1965)
FERDINAND E. MARCOS
Talambuhay
ni
Ferdinand E. Marcos
•Ferdinand E. Marcos, ay
ipinanganak noong Setyembre 11,
1917, siya ang panganay sa apat na
magkakapatid nina Mariano Marcos
at Josefa Edralin.
• Bata pa lamang si Ferdinand Marcos
ay ipinamalas na niya ang
kakaibang katalinuhan. Mula sa
mababang paaralan hanggang sa
pag-aabogasya sa Unubersidad ng
Pilipinas ay malimit siyang
manguna. Maging sa palakasan ay
mahusay siya.
• Si Marcos ang hinirang na assistant
ni pangulong Roxas sa usaping pang-
ekonomiya. Kumandidato siya at
nahalal na kongresman noong
tatlumpu’t dalawang taon pa
lamang siya (1949). Matapos ang
ilan pang taon sa kongreso, sa
Senado naman siya nahalal.
• Nang lumuklok siyang pangulo
noong 1965 kinailangan niyang
harapin ang mga krisis na patuloy sa
paglubha habang lumalaon.
Pangunahin na dito ang lumalalang
ekonomiya at pulitikal. Ipinahayag
ng mamamayan sa iba’t ibang
paraan ng pagtutol sa pamamalakad
ni Marcos―demonstrasyon,
rebelyon, terorismo, at iba pa.
• Idineklara niya ang Batas Militar
noon upang supilin ang mga pag-
aalsa sa pagpapahayag ng
pagsalungat ng mga mamamayan.
Lumipas ang maikling panahon at
nagbalik ang mga suliranin at
reklamo, hindi nga lamang
lantarang maipahayag. Nakatulong
ang Batas Militar sa pagpapanatili
ng kanyang pamilya at mga kroni sa
pagpapatakbo ng bansa
samantalang lalong lumalaganap
ang kahirapan.
• Marami ring nagawang pagbabago si
Marcos tulad ng Infrastraktura,
pagkilala sa mga Muslim na Pilipino,
at pagbubukas-ugnayan sa mga
bansang sosyalista. Ngunit sa
mahabang panahon niya sa
kapangyarihan, siya sana ang
pinakadakilang pangulo ng Pilipinas
kung tunay lamang na paglilingkod
sa bayan ang inialay niya.
►”disiplina lamang ang kaligtasan
bilang isang bansa at ito ang susi ng
kadakilaan sa kinabukasan”.
Marcos (1965-1986)
MARIA CORAZON C. AQUINO
Talambuhay
ni
Maria Corazon C. Aquino
• Si Cory ay isinilang noong Enero 25,
1933 sa Maynila. Ngunit ang
kanilang pamilya ay kilalang
maylupa sa Tarlac. Nag-aral siya sa
Assumption Convent bago nagtungo
sa Estados Unidos para magpatuloy
sa Ravenhill Academy
(Philadelphia), Notre Dame College
(New York), at College of Mount
Saint Vincent (New York).
• Isa si Ninoy sa mga unang dinakip
pagkaraang ideklara ni Marcos ang
Batas Militar noong 1972. Pitong
taong nakulong si Ninoy bago
pansamantalang pinalaya para
makapagpaopera sa puso sa Estados
Unidos. Tatlong taong nanirahan
siya rito, kasama si Cory at kanilang
mga anak. Noong Agosto 21, 1983,
pinaslang si Ninoy ng bumalik siya
sa Pilipinas. Ito ang simula ng
krusada ni Cory para lansagin ang
diktadurya ni Marcos.
• Dahil sa lumalalang kalagayang
politikal at pang-ekonomiya ng
bansa, ipinahayag ni Marcos ang
pagdaraos ng snap persidential
election sa Pebrero 2, 1986. Ito
diumano ang magpapatunay na nasa
kanya pa din ang tiwala ng taong
bayan.
• Samantala, si Cory ang napili ng
oposisyon na lumaban sa
pagkapangulo.
• Naganap ang People Power sa EDSA
noong Pebrero 22-25, 1986 dahil sa
protesta ng taumbayan dahil sa
malawakang pandaraya sa eleksyon
at matibay na paninindigan nila sa
demokrasya.
• Napilitang lisanin ni Marcos ang
bansa. Naging Pangulo ng bansa sa
Corazon Aquino, ang inihalal ng
taumbayan.
►”isang gobyernong nagtataya sa
katotohanan at katarungan,
moralidad at dignidad, kalayaan at
demokrasya ang aking gobyerno.
Nasa tao ang kapangyarihan at
buhat sa kanila ang awtoridad ng
gobyerno”
Aquino (1986-1992)
FIDEL V. RAMOS
Talambuhay
ni
Fidel V. Ramos
• Si Fidel Ramos ang ika-12 Pangulo
ng Republika ng Pilipinas. Isinilang
noong Marso 18,1928 sa Lingayen,
Pangasinan. Siya ang panganay na
anak at nag-iisang lalaki nina
Narcisco Ramos at Angela Valdez.
• Pagkaraan ng Ikalawang Digmaang
Pandaigdig, nag-aral si Ramos sa US
Military Academy sa West Point,
New York. Nagtapos siya dito na
batsilyer sa agham noong 1950.
Pagkaraa’y nag-aral siya ng civil
engineering sa University of Illinois.
• Noong 1986, naging mahalagang
bahagi si Ramos sa People Power sa
EDSA, na nagpaalis kay Marcos sa
pagkapangulo. Sa Administrasyong
Cory Aquino, si Ramos ay naging
hepe ng Sandatahang Lakas. Malaki
ang naitulong niya sa pagsasawata
ng mga kudeta na yumanig sa
nanunungkulang administrasyon.
Pagkaraan, hinirang siyang Kalihim
Tanggulang Pambansa.
• Noong Hunyo 30,1992, naging
pangulo ng Pilipinas si Fidel V.
Ramos. Ang kanyang panunungkulan
ay nakasalalay sa kanyang
programang Philippines
2000.Layunin nitong paunlarin ang
kalagayang pang-ekonomiya ng
bansa nang sa gayo’y maitanghal na
newly industrialized country (NIC)
pagsapit ng 2000.
►”nang ako’y megatons sa kolehiyo,
ang panawagan noo’y “Halina
kabataan, mayroon tayong
kinabukasang dapat tuklasin.”
marami ng pagbabago ang naganap.
Ang panawagan ng kasalukuyan ay
tungo sa pagbuo ng matatag na
kinabukasan.”
Ramos (1992-1998)
JOSEPH EJERCITO ESTRADA
Talambuhay
ni
Joseph Ejercito
Estrada
• Artista ng mga pelikulang
nagtatanggol sa naaapi’t mahihirap,
naging popular si Joseph Ejercito
Estrada sa maraming Pilpino. Ang
pagiging Alkalde, Senador,
Pangalawang Pangulo, at Pangulo
ng Bansa.
• Isinilang si Erap (popular na tawag
kay Estrada) noong Abril 19, 1937.
Siya ay pangwalo sa 10 anak nina
Emilio Ejercito at Mary Marcelo.
• Itinatag naman niya ang
MOWELFUND para matulungan ang
mga manggagawa ng pelikulang
Pilipino.
• Naging alkalde siya ng San Juan
noong 1969. Pagkaraan ang 16 taon,
nahalal siyang senador. Naging
pangalawang pangulo siya noong
1992. Nahirang din siyang
tagapangulo ng Presidential Anti-
Crime Commission.
• Tumakbo at nanalo siya sa
pagkapangulo noong 1998.
Pagkaraan ng 31 buwan, si Erap ay
naging unang pangulo ng bansa na
humarap sa isang Impeachment
Trial dahil sa mga kaso ng
katiwalian, pangungurakot sa kaban
ng bayan,at paglabag sa
konstitusyon.
• Noong Enero 20,2001, pinaalis ng
People Power II sa EDSA si Joseph
Ejercito Estrada sa pagkapangulo.
► “hinahangad nating ibangon ang
kalagayan sa buhay ng ating
mahihirap sa pamamagitan ng
pagbibigay sa kanila ng oportinidad
na magkaroon ng marangal na
hanapbuhay.”
Estrada (1998-2001)
GLORIA M. MACAPAGAL - ARROYO
Talambuhay
ni
Gloria M. Macapagal-Arroyo
• Isinilang si Gloria noong Abril 5, 1947
sa San Juan, Rizal (ngayo’y bahagi
ng Metro Manila). Panganay siya sa
dalawang anak ni Diosdado P.
Macapagal at Evangelina Macaraeg.
Ang ina ni Gloria ay pangalawang
asawa ni Diosdado, na nabiyudo kay
Purita de la Rosa noong 1942.
• Noong 1964, nagtungo si Gloria sa
Estados Unidos at nag-aral sa
Georgetown University sa
Washington, DC. Pagkaraan ng
dalawang taon, bumalik siya sa
Pilipinas at nagpatuloy ng pag-aaral
sa Assumption College. Noong 1968,
natapos niya ang Batsilyer sa
Agham sa Komersyo, magna cum
laude.
• Pagkaraan, ikinasal siya kay Mike.
Nagkaroon sila ng tatlong anak: sina
Juan Miguel, Evangeline Lourdes, at
Diosdado Ignacio Jose Maria.
• Sa Ateneo de Manila University nag-
aral ng doktorado sa Ekonomiks.
Nagturo siya sa St. Scholistica,
Miriam College, at Assumption
College.
• Tumakbo siya sa pagka-senador
noong 1992. Muling nahalal sa
Senado noong 1995. Bilang senador,
naging awtor si Gloria ng 55 batas,
kasama rito ang mga batas laban sa
sexual harrasment, karapatan ng
mga katutubong Pilipino, at pag-
unlad ng eksport.
• Naging pangalawang pangulo siya
noong 1998. Bukod sa pagiging
pangalawang pangulo, si Gloria ay
hinirang na Kalihim ng Social
Welfare and Development.
• Noong Hulyo 2003, naganap ang
tinatawag na Makati Mutiny ng ilang
sundalong tutol sa pamamalakad ni
Pang. Arroyo.
• Muling iprinoklamang Pangulo ng
Pilipinas si Gloria Macapagal-Arroyo
noong Hunyo 30, 2004.
► “ako ang anak ng aking ama. Aking
misyon ang mismong di niya
natapos. Nawa’y magkaisa tayo sa
pagkilos at paggawa para
makamtan ang kasaganaan para sa
nakararami sa atin. Sa gayon
mapalalaya sila sa daan-daan taong
suliranin ng malawakang
kahirapan.”
Macapagal-Arroyo (2001-present)