You are on page 1of 17

‫شکل شناسی جلسه دوم‬

‫دسترسی پذیری و نفوذپذیری‬

‫‪‬‬ ‫یک ی از مه م تری ن معیارهای طراحی شهری نفوذ‬


‫پذیری اس ت ک ه ب ه وس یله ی الگوی خیابان ها‬
‫مص داق م ی یاب د و نشان دهنده ی ویژگ ی شکلی‬
‫دس ترسی ه ا اس ت‪ .‬نفوذ پذیری به معنی اندازه ای‬
‫اس ت ک ه محی ط اجازه ی انتخاب مس یر را هم از‬
‫طریق راه و هم در درون راه به شخص می دهد‪ .‬در‬
‫حقیقت نفوذ پذیری معیاری برای اندازه گیری‬
‫فرصت حرکت است که تنها به تعداد دسترسی ها‬
‫بستگی ندارد ‪ ،‬بلکه شکل دسترسی ها نیز در تعیین‬
‫‪.‬میزان نفوذ پذیری موثر است‬
‫‪‬‬ ‫نفوذ پذیری معیاری است که در تعامل بین افراد و‬
‫الگوی خیابان ها بدست می آید‪ .‬نفوذ پذیری بصری‬
‫دسترسی پذیری و نفوذپذیری‬

‫‪‬‬ ‫ریزدانگی و درشت دانگی بافت در تلفیق با الگوی‬


‫خیابان و اندازه ی بلوک ها نفوذ پذیری را تعریف می‬
‫کند‪ .‬دس ترسی پذیری معیار مرتب ط با نفوذ پذیری‬
‫اس ت ک ه در عم ل بدس ت م ی آید ‪ .‬هر چ ه محیطی‬
‫ریزدانه تر باشد انتخاب های بیشتری را ممکن می‬
‫کند‪ ،‬بنابراین هم نفوذپذیری بصری و هم نفوذ پذیری‬
‫کالبدی را افزای ش م ی دهد‪ .‬همان گون ه ک ه تغییر‬
‫شکل در شبکه به صورت غیر منظم بدلیل کاهش‬
‫نفوذ پذیری ‪ ،‬بصری پتانسیل های حرکتی را کاهش‬
‫‪(Carmona,2003:64).‬می دهد‬
‫شکل خیابان‬

‫‪‬‬ ‫تمایزات اساسی در الگوی کاداستر به وسیله شبکه‬


‫منظم یا ایده ­آل که به وسیله هندسه منظم شکل‬
‫می­گیرد و شبکه ارگانیک یا دفرمه است که به وسیله‬
‫‪ .‬هندسه نامنظم شکل می­گیرد‬
‫‪‬‬ ‫در اغلب شهرهایی که سابقه طولنی ­تر شهرسازی‬
‫وجود دارد‪ ،‬بیشتر شبکه به صورت دفرمه هست که‬
‫به آ ن ارگانی ک می­ گوین د؛ ب ه دلی ل آ ن ک ه اغل ب به‬
‫صورت طبیع ی شک ل گرفت ه اس ت ت ا ب ه هدفمند‬
‫‪ .‬مصنوع گردد‬
‫‪‬‬ ‫به دلیل آن که اغلب به صورت طبیعی شکل گرفته‬
‫اس ت ت ا ب ه هدفمن د مص نوع گردد‪ .‬اغل ب بر اساس‬
‫شبکه منظم‪ :‬نیمه منظم ‪ ،‬شبکه شطرنجی‬
‫‪‬‬
‫سابقه تاریخی‪ :‬یونان ‪ ،‬رم یا جدید توسط سردا در‬
‫بارسلونا‪ ،‬واشنگتن ‪ ،‬واشنگتن‬
‫نظم فضایی ‪1.‬‬
‫‪‬‬

‫راحتي تفکيک و فروش ‪2.‬‬


‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪3.‬‬ ‫بلوک مربع – مستطیل شکل‬
‫‪deformed grid‬يکنواختي و مونوتني بر عکس ‪4.‬‬
‫‪‬‬

‫س یته ‪ :‬تجرب ه ی منهت ن ب ه تغيير در ابعاد بلوک و ارتفاع‬


‫قطعات‪ ،‬استفاده از میادین و فضاهای عمومی جذاب‬
‫و تلفيق طبيعت با شبکه در لوس آنجلس سعی شده که‬
‫‪.‬اين مونوتونی از بين برود‬
‫‪‬‬
‫‪5.‬‬ ‫نقش نمادین شبکه‬
‫بلوک‬

‫‪‬‬ ‫در ارتباط تنگاتنگ با تيپولوژي‪/‬کدها یا قوانين پارامتر‬


‫‪.‬ها کالبدي بلوک ها تعریف می شوند‬
‫‪‬‬ ‫‪:‬اندازه بلوک تحت تاثیر‬
‫‪‬‬ ‫اقليم و شرایط محیطی ‪1.‬‬
‫‪‬‬ ‫نياز کاربري ‪2.‬‬
‫‪‬‬ ‫الگوي موجود ‪3.‬‬
‫‪‬‬ ‫نیاز به دسترسی ‪4.‬‬
‫‪‬‬ ‫بلوک کوچ ک ‪ :‬سرزندگي‪ ،‬تنوع‪ ،‬کاراي ي حرکتی‪1- ،‬‬
‫نفوذ پذيري پياده ‪ ،‬خوانای ی و جذابی ت بصری –‬
‫گونه شناسی‬

‫‪‬‬ ‫گونه واسطه اي است ميان صورت و گشتالت‪ .‬گونه‬


‫از گشتال ت ملموس ت ر اس ت‪.‬اما ب ه خلف صورت‬
‫طيفي از امکانها را در بر مي گيرد‪ .‬اگر گونه وجود‬
‫نمي داشت هر اثري يکه و از اين رو بي معنا مي‬
‫شد و گشتال ت آن بدين سان هرگز به شناخت در‬
‫‪ .‬نمي آمد‬
‫‪‬‬ ‫همگ ي به) ‪)compositional elements‬عناص ر همنهش ت‬
‫يک جنس ياژانر تعلق دارند‪ .‬شناسي و ريخت شناسي‬
‫به ابزارهاي ي م ي پردازن د ک ه گشتال ت و صورت را‬
‫‪ .‬بهم پيوند مي زند‬
‫‪‬‬
‫علق ه ب ه فه م رابط ه میان محی ط مصنوع و فضای‬
‫‪.‬تعریف شده توسط آن‬
‫گونه شناسی‬

‫‪‬‬ ‫کرير درنگاه به فضاي شهري باسيته و زوکر‬ ‫تفاوت‬


‫که زوکر و سيته بر جنبه هاي زيباشناسي و‬ ‫آنست‬
‫تاکيد دارند در حاليکه کرير با عناصر هندسي‬ ‫بصري‬
‫را آغاز مي کند و بر جنبه هاي شکلي تاکید‬ ‫کارش‬
‫‪.‬میکند‬
‫‪‬‬ ‫‪:‬در استفاده از گونه ‪2‬بحث است‬
‫‪‬‬ ‫کاراي ي گون ه در زمانهاي مختلف و براي عملکرد‪1-‬‬
‫هاي مختلف‬
‫‪‬‬ ‫تضاد ميان منحص ر بفرد بودن)اصلي بودن( و‪2-‬‬
‫چهارنوع فضای شهری کریر‬

‫‪‬‬ ‫الگوي شبکه بلوک را تعریف می کند‪ .‬در این حالت ‪1.‬‬
‫‪.‬شبکه دسته بندی گونه ای می شود‬
‫‪‬‬ ‫شکل بلوک ها الگوی شبکه را تعریف می کند‪ .‬در ‪2.‬‬
‫‪.‬این حالت بلوک ها دسته بندی گونه ای می شوند‬
‫‪‬‬ ‫خيابانها و ميادين گونه هاي فرمال هستند‪ .‬در این ‪3.‬‬
‫حال ت فضاهاي شهري قاب ل دس ته بندي گونه ای‬
‫‪.‬هستند‬
‫بوچانان و اپلیارد‬

‫بوچانان ‪ :‬نواحی محیطی‬


‫‪‬‬ ‫خیابان های اصلی‬
‫‪‬‬ ‫سلسله مراتب خیابان‬
‫‪‬‬ ‫تفکیک های حاصل شده‬
‫اپلیارد‪ :‬مشابه در بسیاری‬
‫در‬ ‫وتفادت‬ ‫موارد‬
‫ترافیک‬
‫‪‬‬ ‫دسترسي پذيري را از ديدگاه حمل و نقل نيز مي‬
‫توان بررسي کرد‪ .‬محيط دسترس ناپذير خواهد بود‪،‬‬
‫چنانچه استفاده از وابسته به ماشين شخصي باشد‪.‬‬
‫اگر چه حرکت با ماشين حسن هاي نيز دارد و آن‬
‫افزایش آزادي عمل با ماشين است‪ .‬اما حرکت‬
‫سريع‪ ،‬در هر زمان و به هر کجا را مي دهد‪ .‬همچنين‬
‫امنيت و تا حدي احترام را به همراه دارد‪).‬با لخص‬
‫(براي زنان‬
‫اگر چه سودمندي عمومي استفاده از سفر يکپارچه ‪‬‬
‫با آن است در عين حال که ايمني شخصي باليي را‬