“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Tajuk Mata pelajaran Tingkatan Bilangan pelajar Waktu dan hari

: Menghayati adab berjiran : Pendidikan Islam : Dua Al Farabi : 25 pelajar : 7.40 pg – 9.00 pg ( Jumaat )

• •

• • •

• • “orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa”

• ATAU

INTELEK

ROHANI

MENGHAYATI ADAB BERJIRAN

EMOSI

JASMANI

Elemen intelek dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan boleh diterjemahkan sebagai : •Berkaitan dengan akal, daya berfikir dan unsur penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan •Manusia berintelek ialah manusia yang bijaksana, berfikir secara kritis dan kreatif •Menghurai, mencerakin, menaakul, merumus dan menghasilkan idea-idea yang bernas

Unsur intelek mengandungi aspek-aspek seperti hikmah, iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran, daya fikir yang kreatif dan inovatif, daya fikir yang logik dan analitis dan sikap dan pandangan yang boleh diterima akal dan munasabah KESAN : 2.Ilmu yang bermanfaat dapat memandu pemikiran pelajar agar selalu melakukan sesuatu pekerjaan mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh syarak 3.boleh membuat pertimbangan seperti berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan 4.akan bersifat rasional iaitu boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya tanpa dipengaruhi oleh perasaan

Kesempurnaan iman berhubung kait dengan adab-adab terhadap jiran KESAN : Keimanan pelajar kepada ALLAH S.W.T dapat dipertingkatkan dan dikuatkan dengan mengamalkan dan melaksanakan tanggungjawabnya terhadap jira Pelajar yang melaksanakan tanggungjawabnya terhadap jiran akan menjadi contoh tauladan kepada orang bukan islam pelajar dapat memahami bahawa ziarah menziarahi ini merupakan salah satu kehendak agama dalam menjaga hubungan sesama manusia

Menurut Ibn Sina(1953) falsafah teoritikal bertujuan menyempurnakan jiwa(nasf) dengan mengetahuinya, maknanya “berlakunya kepercayaan yang diyakini tentang hal yang wujud. Tujuan falsafah praktikal bukan

sekadar menyempurnakan jiwa pengetahuan tetapi menyesuaikan kehendak pengetahuan itu

dengan dengan

Melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi emosi merupakan salah satu elemen yang dititikberatkan dalam falfasah pendidikan kebangsaan. Elemen tersebut dititikberatkan kepada pelajar untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri berikut: • Mempunyai emosi yang matang dan stabil; •Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang; •Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan

KESAN : 2.Sifat terpuji membentuk jati diri pelajar hormat menghormati dan kasih mengasihi sifat kesabaran 3.Perpaduan pemangkin keharmonian hidup Pelajar juga dipupuk dengan sifat rendah diri dan menghormati jiran membicarakan tentang adab pergaulan sesama manusia dan kepentingan menjaga hak dan tanggungjawab terhadap jiran Perpaduan dalam masyarakat amat dititikberat oleh kerajaan Pelan Integriti Nasional

Kurikulum itu hendaklah dilihat dalam erti kata aktiviti dan pengalaman, bukannya ilmu bagi dicari dan fakta bagi diingat (Laporan Haddow,1931)

KESAN : Akal yang cerdas pada badan yang cergas Menyedari kepentingan remaja sebagai aset yang cukup bernilai dalam membentuk saf kepimpinan masa depan 3.Penggunaan tenaga fizikal 1. pelajar bergerak dalam kumpulan yang telah ditetapkan oleh guru. 2. pergerakan dalam simulasi atau lakonan dapat mengembangkan bakat dan kemahiran pelajar untuk mengadaptasikan subjek yang diajar dalam kehidupan yang nyata

ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful