PSIKOLOGI PENDIDIKAN (DBE 2112

)
TEORI-TEORI KEMAHIRAN BERFIKIR
HANIF B. HALIM (CD07 0010) NOR HISAMMUDIN B. RASIDI (CD070011)

KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR
• Terda pat 3 pe ri ng kat pem iki ran: - Pe mi ki ran kre atif - Pe mi ki ra n ab st rak - Pe mi ki ra n konk ri t Mempunyai 4 ba hag ian ya ng utama : - Pe mi ki ra n kre at if - Pe mi ki ra n kri tis - Membu at ke putusan - Meny ele sai ka n masa lah

CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR
• Membandingkan dan membeza • Merumus, membuat inteferece dan meramal • Mencetuskan atau menjanakan idea dalam sesi perbincangan • Menentukan sumber yang boleh di percayai • Menyusul dan memeriksa andaian • Menimbang dan membuat keputusan • Menganalisis dan menilai • Menyelesaikan masalah

TEORI-TEORI KECERDASAN
•TEORI ROGERS SPERRY (1970) •TEORI HAWARD GARDNER (1983) •TEORI EPISTEMOLOGI AL-GHAZALI (1058-1111) •TEORI KONSTRUKTIVISME •KECERDASAN EMOSI

TEORI ROGERS SPERRY (1970)
• Menghuraikan otak manusia yang menggunakan bahagian kirinya berfikir secara kritis dan bahagian kanannya berfikir secara kreatif.

TEORI HAWARD GARDNER (1983)
• Memperkenalkan kepelbagaian kecerdasan dan beliau percaya kecerdasan melibatkan kebolehan seseorang selesaikan masalah atau mencipta sesuatu hasil kerja. -Mengenali emosi sendiri -Mengurus emosi sendiri -Memotivasikan emosi orang lain -Mengendali perhubungan

TEORI EPISTEMOLOGI AL-GHAZALI (1058-1111)

• Berdasarkan daripada epistemologi islam. . Ilmu wahyu . Ilmu ilham . Ilmu empirikal

TEORI KONSTUKTISME
• Berasal daripada perkataan inggeris iaitu constructivism yang membawa maksud falsafah membina. • Menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. • Dibina berdasarkan gabungan hasil kajian ahli psikologi, ahli falsafah dan penyelidik pendidikan terhadap proses pembelajaran individu

KEPENTINGAN MENGUASAI KEMAHIRAN BERFIKIR
• • • • • • • Menganggar Menilai  Mengelas Mengendalikan Memberi pendapat yang bersebab Memberi idea yang bercapah Membuat keputusan dengan mempertimbangkan • Menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan alternatif yang banyak.

TEKNIK-TEKNIK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR
• mempertingkatkan penguasaan alat berfikir seperti pengurusan grafik dan peta minda yang berkesan untuk subtopik yang banyak menggunakan kedua-dua alat tersebut. kenalpasti tajuk yang sukar dikuasai, berbincang untuk mendapatkan kaedah yang sesuai. menyenaraikan semua penyelesaian yang mungkin dalam masalah yang memerlukan pelajar mencari kesimpulannya dan memilih yang terbaik untuk hasil yang terbaik. belajar secara berkumpulan jika mendapati terlalu banyak kelemahan dalam sebahagian tajuk yang sukar dan berbincang • •

Tamat……
Bye..Thank You

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful