PSIKOLOGI PENDIDIKAN (DBE 2112

)
PERSONALITI
HANIF B. HALIM (CD07 0010)

PENGERTIAN PERSONALITI
• •
Umumnya,bermaksud sahsiah,keperibadian atau perwatakan. Diterjemahkan daripada perkataan Bahasa Inggeris yang berasal daripada perkatan latin iaitu pesona. Perkataan pesona bermaksud topeng muka,yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakan orang di pentas.

Personaliti Di bawah Konteks Psikologi Pendidikan
• • • • •
Adler(1948),personaliti merupakan gaya hidup seseorng individu. Gordon Allport(1961),menhuraikan personaliti sebagai organisasi sistem psikologi yang dinamik di dalam jiwa individu. Mischel(1981),personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam situasi kehidupannya. Crow dan Crow(1983),berpendapat bahawa personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal,corak pertuturan dan daya penarik yang dimilikinya. Gage dan Berliner(1984),personaliti merangkumi segala aspek tngkah laku manusia kerana ia merupakan keupayaan

Klasifikasi Personaliti Dan Ciri-Cirinya
-Personaliti seseorang individu biasanya
dipersepsikan dalam satu kontinum di antara 2 kategori yang ekstrem,iaitu introvert dan ekstrovert.
Kontinum
Introvert Ekstrovert

Ambivert

Introvert
• Orang yang sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam
situasi nyata.

• Di dalam interaksi sosial,orang ini tidak banyak bercakap dan
banyak masanya mendengar pertuturan orang lain.

• Orang ini mempunyai sikap yang serius,pendiam dan pemalu,tidak
punya cita tinggi,jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sistem kehidupan yang teratur.

Ekstrovert
• Orang yang lebih suka dengan dunia luar daripada dunia dalam. • Mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang. • Sentiasa suka melibatkan diri dalam pelbagai aktivit sosial,sering
mengambil inisiatif sendiri,suka perubahan,sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya.

TEORI PSIKOANALISIS
• Merupakan sistem psikologi yang dipelopari oleh Sigmund
Freud, berasal dari Slovakia.

• Psikoanalisis ditakrifkan sebagai satu kaedah bagi merawati
seseorang individu yang meminta bantuan berkaitan masalah emosinya.

• Lebih dianggap sesuai merawati individu yang mana masalah
personalitinya sungguh tertekan dan mendalam.

• Kurang sesuai untuk mengatasi masalah seharian.

Ciri Utama Teori Psikoanalisis
• Dalam pandangan Freud,mempercayai manusia dilahirkan dengan
desakan naluri semulajadi.

• Berpendapat manusia tidak rasional,tidak sosial dan penuh
dengan desakan yang merosakkan dirinya.

• Tingkahlaku manusia lebih digalakkan oleh naluri kehaiwanan dan
desakan biologikal.Desakan utama adalah mendapatkan kepuasan nafsu swadiri.

• Desakan perlu dibendung dengan pengalaman-pengalaman
masyarakat.

Personaliti Manusia Mengikut Psikoanalisis

Psikoanalisis membahagikan personaliti manusia kepada 3 struktur iaitu:

iii. Id v. Ego vii. Super Ego

ID
• • • • •
Di andaikan semua gejala yang neutral dalam pemikiran. Wujud semasa ianya dilahirkan (bayi) Dianggap satu elemen semulajadi,diwarisi,eleman yang sedia ada dalam diri manusia. Id tidak teratur , tidak rasional , dan penuh dengan oreantasi berkehendakan kepuasan Tujuan utama mendapatkan kepuasan secara mendadak.

EGO
• • • • •
Tidak wujud semasa kelahiran. Berkembang secara peringkat. Elemen pada tahap sedar , penuh persepsi , inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsi mengikut keadaan. Perkembangan berlaku melalui hubungan sosial dan identifikasinya dengan orang lain , dan objek alam di sekelilingnya. Ego memainkan satu fungsi penting dalam struktur tingkah laku dan personaliti individu.

SUPER EGO
• • • • •
Menyerupai hati nurani atau ‘conscience’ seseorang individu. Merupakan tunjang aspek peneguhan moral yang baik. Moral dipelajari dari ibu bapa,mahupun masyarakat sekelilingnya. Mengawal Ego dan Id. Saling mengingatkan keadaan, suasana, peristiwa, persepsi, pemikiran, emosi, perasaan,dan tingkah laku.

PERKEMBANGAN PERSONALITI
Terdapat lima peringkat perkembangan manusia mengikut teori psikoanalisis iatu ; 1. 2. 3. 4. 5. Peringkat Oral Peringkat Anal Peringkat Falik Peringkat Pedaman Peringkat Genital

Peringkat Oral

• Kepuasan yang mula dirasai oleh bayi adalah keseronokan yang
dikecapi di mulut.

• Bermula sejak dilahirkan. • Hampir semua objek dibawa ke mulut oleh bayi.

Peringkat Anal
• Tahun ke dua, kanak-kanak berkembang dan berupaya
mengasingkan fungsi pembuangan najis dari kehendak nalurinya yang semulajadi.

• Pada peringkat ini,kanak-kanak dilatih cara yang sesuai bagi
melaksanakan kehendak pembuangan najisnya.

Peringkat Falik
• Kanak-kanak mula berseronok dengan organ jantinanya. • Mulakan perkembangan kompleks oedipus dan elektra. • Kompleks oedipus berlaku pada kanak-kanak lelaki apabila tanpa disedari
ianya tertarik kepada ibunya. Kartasis penarikan ini juga berlaku terhadap kanak-kanak perempuan kepada bapanya, sealiran dengan kompleks elektra.

• Peringkat kritikal ini akan menentukan kepesatan seksual yang
berkembang dalam diri seseorang individu.

Peringkat Pendaman
• Pada umur 5-12 tahun,kehendak seksual terpendam. • Bermulalah gejala penyekatan seksual dalam diri individu. • Peringkat ini juga penuh dengan suasana menguatkan sifat serta ciri
kelelakian dan kewanitan.

• Berkeupayaan berkawan sesama rakan sama ada dari jantina lelaki atau
pun perempuan.

Peringkat Genital
• Pada peringkat kanak-kanak menghampiri baligh,kehendak seksual
diganti dengan struktur ego.

• Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan secara pengalaman yang
baru.

• Mula dengan peranan sosialisasi,aktiviti berkelompok , mula dengan
penarikan interaksi seksual dan persediaan perkahwinan, berkeluarga dan penetapan vokasional.

• Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermulanya peringkat dewasa.

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PERSONALITI

• Faktor Baka • Faktor Persekitaran

Faktor Baka
• Baka ibu bapa mempengaruhi bentuk tubuh badan,keadaan
fizikal,kecerdasan dan emosi anaknya.

• Sheldon (1985) , ciri personaliti seseorang berkaitan rapat dengan bentuk
tubuh badannya.

• Menggolongkan bentuk badan dalam tiga kategori iaitu
endomorf,mesomorf, dan ektomorf.

Jenis bentuk badan Rupa bentuk badan Ciri-ciri personaliti Trait Viscerotonia: Suka bergaul,cepat mesra,berlega,mengendur

Endomorf

Bulat dan lembut

Mesomorf

Otot-otot kuat, Berkemahiran psikomotor

Trait Somatotonia : tegas,agresif,suka riadah, sedia menghadapi cabaran Trait Cerebrotonia : tidak suka bergaul, introvert,tidak suka aktiviti fizikal

Ektomorf

Kurus dan tinggi

Perkaitan bentuk tubuh badan dengan ciri-ciri personaliti Sheldon

• Penyakit yang diwarisi pula mempengaruhi perkembangan personaliti
seseorang.

• Orang yang mempunyai kecerdasan tinggi menonjolkan ciri personaliti
yang berkeyakinan,berbudi bahasa,berwatak bijaksana atau bersifat angkuh.

• Seseorang yang mewarisi emosi yang tidak seronok menonjolkan ciri
agresif dan pemarah.

Faktor Persekitaran
• Merangkumi keadaan keluarga , sekolah, rakan sebaya, masyarakat dan
pengalamannya.

• Pembentukan dan perkembangan personaliti bermula dari rumah. • Keadaan rumah harmonis menggalakkan perkembangan personaliti yang
positif.

• Di sekolah, murid-murid dididik supaya menjadi insan berilmu dan
berakhlak mulia.

• Nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat mempengaruhi.Pengaruhnya amat
bergantung kepada pengalaman-pengalaman individu itu sendiri.

PERSONALITI DAN GAYA PEMBELAJARAN

Munford (1986) mengemukakan empat gaya pembelajaran yang dipengaruhi oleh personaliti individu :
a ) Aktivis = Suka mencari pengalaman baru,aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan. = Suka mengumpul dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan. = Suka membuat rumusan berdasarkan bukti,analisis dan logik

b ) Reflektor

c ) Teoris

d ) Pragmatis = Suka mencari fakta untuk memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar.

 Murid yang mempunyai ciri introvert tidak suka melibatkan diri aktif
dalam pembelajaran

 Murid yang mempunyai ciri extrovert suka belajar berkumpulan.  Murid yang bersifat berdikari suka belajar dengan ciri inkuiri dan
penemuan.

 Murid yang suka bergantung dengan orang lain,gemar belajar cara
penerangan dan syarahan.

THE END…BYE…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful