“Svako ko prestane učiti je star, imao 20 ili 80 godina. Svako ko nastavi učiti je mlad.

Najveća stvar u životu je ostati mlad” Henry Ford

Slavica ĐorĎević Đ006/03 Branka Novaković N021/08 Dragana Dakić D021/09

 Učenje je svesna. svrsishodna i namerna aktivnost kojom stičemo odreĎena saznanja i veštine  Proces koji je prisutan u svim aspektima i razdobljima našeg života Dovodi do relativno trajnih promena u ponašanju  .

 Učenje je rezultat odnosno. pa tako postoje i bitne razlike u stilu učenja i u kreativnosti pojedinca.  . Kapacitet učenja razlikuje se kod svake osobe. kreacija našeg uma u kojem se odvijaju brojni nevidljivi procesi što otežava metodološko istraživanje ovog problema.

pronalaženje načina kako da se  Individue koje vole učenje postaju proučavaju nevidljivi procesi i precizno fleksibilnije u vremenu konstantnih mere promene u ponašanju promena i zato pogodnije za prihvatanje organizacionih promena  Povećava se evidencija o tome da kultura učenja može uticati na efikasnost organizacije .pozitivnih rezultata .negativnih rezultata  Izazov .Psihologija Menadžment  instrument za demonstraciju individualnih razlika  Moćan proces koji može dovesti do: .

važno je da znati stil učenja osobe. . Da bi se uklonili nedostaci koji se javljaju prilikom učenja i da bi taj proces bio što kvalitetniji i produktivniji.

Revizor 3. Pragmatičar . Teoretičar 4. Peter Honey i Alan Mumford razlikuju sledeće tipove osoba prema stilu učenja: 1. Aktivista 2.

Snage:   Slabosti:    fleksibilan i otvoren uživa u novim situacijama optimističan u vezi bilo čega novog malo je verovatno da se odupire promenama  često ulazi u nepotrebne rizike ulazi u neku akciju sa nedovoljnom pripremom .

Snage:    Slabosti:    oprezan temeljan i metodičan dobar je u slušanju i asimiliranju informacija retko skače na zaključke  obično nije uporan često je previše oprezan treba mu puno vremena za razmišljanje i donošenje konačne odluke .

Snage:  Slabosti:  logički mislilac racionalan i objektivan    disciplinovano postupa  ograničen u lateralnom mišljenju niska tolerancija nesigurnosti nereda ili dvosmislenosti netolerantan prema svemu subjektivnom i intuitivnom .

Snage:  Slabosti:     želja da testira stvari u praksi praktičan i realan čvrsto stoji na zemlji orijentisan ka tehnikama   tendencija da odbaci sve sto nema očiglednu primenu nije veoma zainteresovan za teorijska načela orijentisan na zadatke pre nego na ljude .

18. na teme sa kojima se moj tim ili ja 6. 8. realizacijom zadataka odmah. Pronalazim da je diskusija najbolji način za učenje. navikao na nove ideje. Volim da učim kroz stvaranja i 35. Trudim se da isplaniram svaki projekat na kome radim. mene da učim. 37. 12. Često mogu da predvidim rezultat. igranje uloga. 9. 5. 11. njihovih mišljenja. 27. razumem neki koncept. Volim definisane projekte u kojima 23. vizuelnu prezentaciju. Najbolje učim kroz praktične vežbe ili mi da bolje razumem gradivo. Mogu da učim kroz istraživački rad. Volim da pričam sa drugim ljudima o tome kako stvari treba da se urade. Težim da klasifikujem ili uredim ideje izazovnim i praktičnim aktivnostima. 29. Učenje napolju i trening su veoma interesantni. Često istražujem pitanja i razne teme. 30. 3. Volim obuku na poslu. Volim da eksperimentišem kada treba 20. U potpunosti se predajem novim 32. 2. 17.TEST ZA TIPIZACIJU STILOVA UČENJA Izaberite 25 od ponuĎenih 40 odgovora koje najviše oslikavaju vašu ličnost. Ispitujem i istražujem logiku koja stoji iza pretpostavki. mogu odmah da počnem sa radom. 7. Učim posmatranjem kako drugi rade. 13. najbolji je način na koji prihvatam nova znanja. 10. 39. . Najbolje učim kroz mentorski rad. Učenje pomoću filmova i videa pomaže 22. Iskreno uživam u slušanju drugih i učenja na daljinu ili e-učenja. Učim najbolje kada mogu da pratim nekoga kako radi odreĎeni posao. Potrebno mi je vreme kako bi se 21. Mogućnost da se postavi pitanje je jako bitno za mene prilikom učenja. kursevima. Volim da učestvujem u brejnstormingu da izvršim zadatak. 31. Stalno vidim šanse u okruženju. Dobar sam u vizualiziciji zadatka pre nego što započnem isti. 15. Volim da čitam i da na taj način učim. početka. 38. Volim da učim u klasično postavljenim suočavamo. 1. 28. Samouk ili kada mogu radom da učim. Volim rešavanje problema. 34. Uživam u voĎenju drugih kroz projekat 25. 19. Raspitujem se za skoro sve. kako bi rešio problem. 4. 14. Često zamišljam kako bi stvari trebalo da se urade. Odgovara mi učenje pomoću metoda 24. Studija slučaja mi pomaže da stvarno 26. Preuzimam akcije i počinjem sa (mentorski rad). Poredim svoja rešenja sa rešenjima drugih ljudi ili situacijama. Predavanje je često najbolji način za 36. Volim da analiziram situaciju pre 33. Ponekad posmatram aktivnosti drugih ljudi. 16. 40. Veoma sam organizovan.

 Stil učenja se utvrĎuje tako što se odredi polje u kojem ima najviše zaokruženih stavova AKTIVISTA 1 4 8 16 18 25 30 35 37 40 REVIZOR TEORETIČAR PRAGMATIČAR 3 2 5 6 7 10 9 13 11 12 21 17 14 24 19 15 26 22 20 28 27 23 31 29 32 33 34 36 38 39 .

01-10 1 - Aktivista Revizor Teoretičar Pragmatičar 5 1 1 .Pol M Ž 2 1 2 3 Fakultet GraĎevinski 5 1 3 Ekonomski 2 1 2 1 6-7 3 1 3 Prosek 7.01-9 1 1 9.01-8 3 1 1 8.

6 5 4 3 2 1 0 aktivista revizor teoretičar pragmatičar .

5 3 2.01 d0 8 8.5 1 0.5 0 6 do 7 7.5 aktivista 2 revizor teoretičar pragmatičar 1.01 do 9 9.01 do 10 .3.

 dominira stil REVIZOR lošiji prosek imaju studenti stila PRAGMATIČAR   nemoguće je prilagoditi se svakom stilu učenja kod studenata .

ali plodovi su slatki.''Koreni učenja su gorki.'' Aristotel HVALA NA PAŽNJI! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful