PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK

Mengikut Peraturan 12(1) dan (2), PeraturanPeraturan Elektrik 1994 menyatakan bahawa setiap pendawaian dalam sesuatu pepasangan perlu diselia oleh Pendawai dengan sekatan Fasa Tunggal atau Sekatan Fasa Tiga. Setelah siap, pendawai berkenaan hendaklah memperakukan suatu Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan.

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK
Mengikut Peraturan 13(1) dan (2), PeraturanPeraturan Elektrik 1994 menyatakan pepasangan itu hendaklah diuji oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tunggal atau oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tiga yang diberikuasa untuk menguji mana-mana pepasangan, dan yang hendaklah mengesahkan Perakuan Ujian bagi pepasangan itu.

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK

Mengikut Peraturan 14(1) Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 menyatakan Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian dalam peraturan 12 dan 13 hendaklah masing-masing dalam Borang G dan H yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.

. Keputusan pemeriksaan/penyeliaan dan pengujian hendaklah menggunakan Borang G (seperti Lampiran IV) dan Borang H (seperti Lampiran V). Sebelum pengujian dijalankan proses pemeriksaan hendaklah dibuat.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Setelah selesai sesuatu pendawaian. beberapa pengujian terhadap pepasangan pendawaian perlu dilakukan bagi pengesahan kendalian litar pendawaian dan peralatan dipasang selamat untuk digunakan.

Ujian Kekutuban. Ujian Keterusan. ujian-ujian berikut hendaklah dilakukan. Ujian Rintangan Penebatan.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Untuk pengesahan Perakuan Ujian bagi Borang H. dan Ujian Peranti Arus Baki . Ujian Rintangan Elektrod Bumi.

Ujian Keterusan Konduktor Hidup dan Neutral . Ujian Keterusan Konduktor Litar Akhir Gelang iii.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Keterusan Terdapat 3 Ujian Keterusan Litar Akhir yang utama:i. Ujian Keterusan Konduktor Pelindung ii.

•nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm. . • sambungkan test lead penguji seperti rajah. RCD dan MCB di litar buka (Switch Off ) dan semua beban ditanggalkan. • Alat uji .PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Keterusan Ujian Keterusan Konduktor Pelindung • untuk memastikan semua konduktor pelindung disambung secara betul dan berkesan.Jangka Pelbagai (Julat Ohm) atau Jangka Ohm Kaedah Pengujian •pastikan Suis utama.

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Keterusan Konduktor Pelindung .

Sambungkan lead penguji seperti gambarajah dibawah ( E-E). Kaedah Pengujian Tanggalkan kedua-dua punca konduktor hidup dari MCB. Ulang tatacara bagi (L-L) dan (N-N). . Nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm. konduktor neutral dari terminal neutral dan konduktor bumi dari terminal bumi di kotak fius agihan.Jangka Pelbagai (Julat Ohm) atau Jangka Ohm.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Keterusan Konduktor Litar Akhir Gelang untuk memastikan setiap konduktor mempunyai keterusan disepanjang litar gelang. Alat uji .

Ujian Keterusan Konduktor Litar Akhir Gelang PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK .

. Nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm. RCD dan MCB di litar-buka ( Switch Off ). Semua beban hendaklah ditanggalkan. Fius atau pemutus litar akhir hendaklah tanggalkan dan di litar-tutup.Jangka Pelbagai (Juat Ohm) atau Jangka Ohm Kaedah pengujian Suis utama.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Keterusan Konduktor Hidup dan Neutral untuk memastikan setiap konduktor mempunyai keterusan yang baik disepanjang litar. Jalankan ujian sebagaimana rajah di atas. Suis hendaklah di litar-tutup ( Switch On ). Alat uji .

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Keterusan Konduktor Hidup dan Neutral .

Menguji ketahanan penebatan kabel. . Alat uji . Voltan kendalian adalah arus terus dengan keupayaan voltan 250V A. konduktor fasa dengan neutral dan konduktor fasa dengan bumi.Penguji Rintangan Penebatan (Insulation Resistance Tester).T.T atau 500V A.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Rintangan Penebatan Memastikan tiada kebocoran arus antara konduktor fasa dengan fasa.

• Suis kawalan litar hendaklah pada kedudukan litar-tutup (switch on ) • Jalankan ujian sebagaimana jadual di bawah. • Nilai bacaan jangka hendaklah tidak kurang daripada 1 Megaohm .PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Rintangan Penebatan Kaedah Pengujian • Suis utama hendaklah pada kedudukan litar-buka (switch off ) • Semua beban hendaklah ditanggalkan.

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Rintangan Penebatan .

.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Rintangan Penebatan Nilai Minimum Bagi Rintangan Penebatan adalah seperti jadual di bawah.

.

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Kekutuban Memastikan setiap fius atau kawalan kutub tunggal (satu kutub) dan peranti perlindungan disambung pada konduktor fasa sahaja. . Alatuji . Sentuhan tengah pemegang lampu skru Edison disambung konduktor fasa. Memastikan sambungan pada soket alir keluar bagi setiap konduktor fasa. neutral dan bumi disambung pada terminal yang betul.Jangka Pelbagai (Julat Ohm) atau Jangka Ohm.

Menguji punca sambungan soket keluaran. Suis kawalan litar hendaklah pada kedudukan litar-tutup (switch on ). Menguji suis dan alat kawalan kutub tunggal pada konduktor fasa. Semua beban hendaklah ditanggalkan. Nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm . Jalankan ujian sebagaimana dibawah berdasarkan rajah.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Kekutuban Kaedah pengujian Suis utama hendaklah pada kedudukan litar-buka (switch off). Menguji sambungan pemegang lampu jenis Edison skru.

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK .

Mengetahui kesesuaian kedudukan elektrod yang ditanam. Memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih dengan elektrod lain. iv.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Rintangan Elektrod Bumi i. . ii. Menguji rintangan elektrod bumi. Alat uji . iii.Penguji Rintangan Bumi (Earth Resistance Tester).

• Terminal ‘C’ disambungkan pada pancang arus (spike current) (konduktor merah) pada jarak 20 meter daripada elektrod bumi.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Rintangan Elektrod Bumi Kaedah pengujian • Terminal ‘E’ disambungkan ke elektrod yang hendak diuji (konduktor hijau). . • Terminal ‘P’ disambungkan pada pancang voltan (spike potential) (konduktor kuning) dengan jarak 10 meter daripada elektrod bumi.

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Rintangan Elektrod Bumi .

Rekodkan bacaan pertama (Z1) Contoh : Z1 = 10 Ω ii. i. Ubah pancang voltan sejauh 6 meter dari kedudukan asal. Ubah pancang voltan sejauh 6 meter dari kedudukan asal.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Pengukuran Rintangan Elektrod Bumi Cara Pengukuran Rintangan Elektrod Bumi Dibuat Ujian hendaklah diulang sekurang-kurangnya tiga kali. Rekodkan bacaan ketiga (Z3) . Rekodkan bacaan kedua (Z2) Contoh : Z2 = 10 Ω iii. bertujuan untuk mengelakkan bacaan tidak tepat disebabkan kawasan rintangan bertindih.

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Rintangan Elektrod Bumi .

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Rintangan Elektrod Bumi Keputusan: Daripada ketiga-tiga nilai rintangan.= ----------------.= 10 Ω 3 3 . Z1 + Z2 + Z3 10 + 10 + 10 Z = ----------------. dapatkan nilai purata bagi menentukan nilai rintangan elektrod bumi yang diuji.

.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Peranti Arus Baki i. Alatuji . Memastikan Peranti Arus Baki (PAB) terpelantik dalam masa yang ditetapkan apabila berlaku kebocoran arus ke bumi. ii.RCD Tester / RCCB Tester.

. Ujian ini tidak dapat menentukan kepekaan RCD dan masa yang diambil untuk ianya terpelantik. sama ada ia terpelantik atau tidak.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Peranti Arus Baki Kaedah Pengujian 1 • Menggunakan Butang Tekan Trip. • Menekan butang trip yang terdapat pada RCD tersebut.

Pilih kepekaan RCD supaya sama dengan kepekaan RCD yang hendak diuji. untuk menentukan sama ada RCD boleh terpelantik. . Alat ini lengkap dengan satu palam 13A yang boleh disambung kepada soket alir keluar 13A. Masa yang diambil untuk terpelantik mestilah tidak melebihi 40 milisaat.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Peranti Arus Baki Kaedah Pengujian 2 • Menggunakan Penguji RCD (RCD Tester).

c) ‘On’ soket alir keluar 13 A – pastikan lampu P-N dan P-E menyala. sambungkan palam 3 pin pada soket alir keluar 13 A. . Contohnya : 100 mA / 0.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Peranti Arus Baki Tatacara menjalankan ujian – a) Laraskan suis pilihan mengikut kepekaan RCD yang digunakan. (Nota : Sekiranya kedua-dua lampu di atas tidak menyala – ujian tidak boleh diteruskan. Ini menunjukkan kekutuban adalah betul.1 A b) Laraskan suis operasi kepada ‘No Trip’ (½ Rated mA = 50%).

Pada waktu ini RCD tidak akan terpelantik. .PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Peranti Arus Baki Sambungan d) Tekan butang uji – bacaan menunjukkan tidak kurang daripada 200 milisaat dan pada masa yang sama. e) Tukarkan suis pilihan kepada 1800 (gelombang +ve) – ulang langkah (d) dan (e). lampu ‘test’ menyala dan lampu P-N dan P-E tidak menyala.

g) Tekan butang uji – RCD akan terpelantik dan bacaan yang ditunjukkan mestilah tidak melebihi 200 milisaat. . h) Tukarkan suis pilihan kepada 00 (gelombang -ve) i) Tekan butang uji – RCD akan terpelantik dan bacaannya mestilah tidak melebihi 200 milisaat.PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Peranti Arus Baki f) Ubah suis operasi kepada ‘Trip’ (Rated mA = 100%).

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Peranti Arus Baki j) Ujian di atas hendaklah dibuat berulang kali sehinggalah mendapat bacaan yang hampir tepat. l) Tukarkan suis operasi kepada ‘Fast Trip’ dan tekang butang uji – RCD akan terpelantik dalam masa tidak melebihi daripada 40 milisaat. . k) Rekodkan keputusan ujian. m) Lakukan berulangkali pada 00 atau 1800.

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Ujian Peranti Arus Baki v. Keputusan ujian hendaklah sepertimana dalam jadual berikut:- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful