PJM3112 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

TAJUK: PENGURUSAN SUKAN

DISEDIAKAN OLEH:

5 PISMP PJK/AMBILAN JANUARI 2011
IPGKSM

TAJUK-TAJUK
Kepimpinan Penggunaan Sumber Pengurusan Sumber Manusia Penyelesaian Masalah Bekerja dengan Sukarelawan Membuat Keputusan

Sumber Kewangan

Perancangan

Penilaian

Komunikasi

Teknologi dalam Sukan

Pengurusan Kemudahan

Pengurusan Stor

Definisi
 Seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka, agar mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian objektif sesuatu organisasi.  Tingkah laku seseorang untuk mempengaruhi orang lain ke arah matlamat yang ditetapkan.  Keupayaan mempengaruhi orang lain bekerja bersama dalam keadaan harmoni bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.  Suatu proses melibatkan seorang individu yang mempengaruhi tingkah laku ahli-ahli kumpulan. (Byars dan Rue, 1979)

Sifat Kepimpinan

Peranan Pemimpin
 Memastikan segala perancangan seluruh aktiviti berjalan lancar.  Menjadi pemimbing dan penggalak bagi meningkatkan kecekapan dan melaksanakan gerak kerja sukan.  Memberi contoh dan teladan yang baik kepada anak buah.  Membuat penilaian, perancangan dan menggubal dasar pertubuhan sukan dari semasa ke semasa.  Menjaya dan menyelaraskan semua aktiviti pertubuhan sukan.

Definisi
• Sumber dalam bidang sukan merupakan alat, kelengkapan, kemudahan, bantuan dan sokongan yang harus diperolehi untuk mencapai sesuatu matlamat sukan itu sepenuhnya. Antara sumber tersebut ialah:  Sumber bahan  Sumber kemudahan  Sumber tenaga manusia

Sumber Manusia • Memainkan peranan sebagai pengelola, pentadbir dan perancang dalam bidang sukan. • Dapat mengumpul dana, pegawai-pegawai dan kakitangan yang diperlukan untuk pentadbiran sukan. • Diperolehi daripada sistem pendidikan – sekolah, maktab perguruan, universiti.

Sumber Manusia dalam Organisasi Sukan
• Lebih cenderung kepada memberikan perkhidmatan. • Menurut Chelladurai (1994), perkhidmatan sumber manusia boleh diklasifikasikan kepada:
 Perkhidmatan peserta  Perkhidmatan untuk penonton  Perkhidmatan untuk penaja

Perkhidmatan Peserta
Boleh dibahagikan kepada 3 jenis:  Perkhidmatan untuk keseronokan dan kesihatan pelanggan  Perkhidmatan untuk kemahiran dan kecemerlangan manusia  Perkhidmatan untuk pengekalan atau pemulihan manusia

Perkhidmatan untuk Penonton
• Memberikan hiburan dan kepuasan kepada penonton melalui program-program sukan atau rekreasi sama ada melalui media televisyen, radio, majalah, surat khabar atau tontonan secara langsung.

Perkhidmatan untuk Penaja
• Penaja merujuk kepada individu atau organisasi yang menghulurkan bantuan dalam bentuk kewangan seperti wang ringgit atau dalam bentuk barangan bagi tujuan memberikan sokongan kepada acara atau kejohanan yang bakal dilaksanakan. • Tujuan:
 Meluaskan pasaran  Menghubungkaitkan dengan kecemerlangan  Menjalankan tanggungjawab sosial

Perancangan Strategik dan Proses Perancangan Sumber Manusia
• Perancangan strategik ialah proses pihak pengurusan menetapkan matlamat dan objektif organisasi dan merancang cara untuk mencapai objektif tersebut. • Perancangan sumber manusia ialah satu proses sistematik dalam meneliti keperluan sumber manusia dalam sesebuah organisasi untuk memastikan jumlah pekerja yang berkemampuan dapat disediakan. • Perancangan sumber manusia dilaksanakan berasaskan 2 komponen :
– keperluan (requirement) – sedia ada (availability)

Teknik Meramal Keperluan Sumber
Ramalan Dasar Sifar Pendekatan dari Bawah ke Atas
• Menggunakan jumlah pekerja organisasi sedia ada sebagai titik permulaan untuk mengenal pasti keperluan pekerja pada masa akan datang.

• Ramalan perlu diperoleh daripada setiap peringkat dalam organisasi, bermula dengan peringkat paling bawah. • Ramalan ini berdasarkan rasional yang diberikan oleh pengurus atau penyelia dalam setiap unit.

Pendekatan Model Matematik

• Digunakan untuk meramal keperluan masa akan datang.

Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
• Fokus proses pengambilan pekerja terdiri daripada:
o Analisis keperluan pekerjaan o Analisis pekerjaan o Deskripsi pekerjaan o Spesifikasi pekerjaan o Merekrut pemohon yang berpotensi o Menapis dan memilih calon yang sesuai

Latihan dan Pembangunan Staf
• Latihan merujuk kepada kaedah yang digunakan untuk membekalkan pekerja dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan kerja-kerja hariannya. • Pembangunan merujuk kepada latihan yang diberi melebihi ruang lingkup kerja harian yang dilaksanakan dan bersifat jangka panjang.

Proses Latihan dan Pembangunan
Langkah 1 Mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan spesifik

Melibatkan analisis berperingkat:  Analisis organisasi  Analisis tugasan  Analisis orang

Langkah 2 Menentukan objektif latihan dan pembangunan

Langkah 3 Kaedah latihan dan pembangunan
Langkah 4 Pelaksanaan program latihan dan pembangunan

Langkah 5 Penilaian latihan dan pembangunan
Penilaian diperoleh daripada: o Pendapat peserta o Luas pembelajaran o Perubahan tingkah laku o Pencapaian objektif latihan dan pembangunan

Ganjaran
• Ganjaran digunakan sebagai pendorong untuk meningkatkan prestasi kerja. • Ganjaran mampu mendorong prestasi pekerja sekiranya:
Ganjaran itu sangat menarik kepada individu berkenaan. Ganjaran itu terikat kepada tahap prestasi tertentu yang perlu dicapai. Individu berkenaan merasakan tahap prestasi itu dapat dicapai.

Jenis-jenis Ganjaran
 Ganjaran intrinsik dan ekstrinsik  Ganjaran berbentuk kewangan dan bukan kewangan  Ganjaran kerjaya dan sosial  Ganjaran secara langsung dan tidak secara langsung  Ganjaran berdasarkan prestasi dan keahlian  Jadual bekerja

Tugas

Prestasi

Kriteria dalam menentukan ganjaran

Kemahiran

Kekananan

Penilaian Prestasi Kerja
• Satu proses sistematik dalam menilai prestasi semasa atau prestasi lampau seseorang pekerja dibandingkan dengan satu piawai prestasi. • Dilaksanakan terhadap semua kakitangan.

Tujuan Penilaian Prestasi
Tujuan Pentadbiran
• Memberikan maklum balas kepada pekerja bawahan supaya mereka tahu kedudukan dan tahap prestasi kerja mereka dibandingkan dengan prestasi orang lain berdasarkan satu piawai. • Memberikan maklum balas kepada pekerja bawahan supaya mereka tahu kedudukan dan tahap prestasi kerja mereka dibandingkan dengan prestasi orang lain berdasarkan satu piawai. •Penentuan gaji dan keputusan kenaikan pangkat dan sebagai penghantaran untuk dijadikan asas kepada keputusan yang dibuat. •Membantu pengurus membuat keputusan dalam hal penamatan dan pengekalan pekerja.

Tujuan Pembangunan
• Memberikan kaunseling dan melatih pekerja bawahan supaya dapat meningkatkan prestasi dan membangunkan potensi yang ada.

•Mewujudkan komitmen yang ada dalam sesebuah organisasi yang besar melalui perbincangan mengenai peluang dan perancangan kerjaya.

•Memberikan motivasi kepada pekerja bawahan melalui pengiktirafan dan sokongan.

•Menguatkan hubungan antara penyelia dengan pekerja bawahan. •Mengenal pasti masalah individu dan organisasi.

Prestasi tugas yang spesifik

Komunikasi secara lisan dan bertulis

Domain Penilaian Prestasi tugas yang tidak spesifik Kepimpinan dan penyeliaan

Piawai tidak jelas

Bias tingkah laku terdekat

Kecenderungan memusat

MASALAH DALAM PENILAIAN PRESTASI

Kesan halo

Murah hati atau tegas

Ciri-ciri Penilaian Prestasi yang Efektif
Kriteria berkaitan tugas Prestasi kerja yang diharapkan Ulasan prestasi

Melatih penyelia

Komunikasi terbuka yang berterusan

Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
• Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja telah diluluskan oleh Kongres pada tahun 1970. • Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Occupational Safety and Health Administration - OSHA) bertujuan untuk menetapkan serta menguatkuasakan piawai keselamatan dan kesihatan kepada pekerja.

Punca Kemalangan
• Kejadian secara kebetulan • Keadaan atau suasana yang tidak selamat
 Peralatan sukan yang tidak dijaga dengan betul.  Peralatan sukan yang kurang sempurna.  Prosedur yang digunakan adalah berbahaya.  Penyimpanan peralatan sukan dengan cara yang tidak selamat.  Pencahayaan yang kurang baik di kawasan bekerja.  Pengudaraan kurang baik.

Kaedah Pencegahan Kemalangan
• Mengurangkan keadaan kurang selamat • Mengurangkan tindakan tidak selamat melalui:
– pemilihan dan penempatan – poster dan alat propaganda lain – latihan – program insentif dan pengukuhan positif – komitmen pengurusan atasan – pemeriksaan keselamatan dan kesihatan

• Mengurangkan tindakan tidak selamat dengan:
– menekankan keselamatan – mewujudkan polisi keselamatan. – memantau beban kerja dan keadaan yang boleh menimbulkan stres.

Kerugian dari segi kewangan

Premium insurans yang tinggi

Kemungkinan didenda atau dipenjarakan

Kerugian peribadi

Kepentingan Menyokong Program Keselamatan

Kerugian produktiviti

BEKERJA DENGAN SUKARELAWAN
Badan-Badan Sukarelawan  Rakan Muda  PBSM – Persatuan Bulan Sabit Merah  RELA  Saint John Ambulance  JPAM – Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

Matlamat Umum Sukarelawan
 Memberikan peluang kepada belia-belia untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang keperluan bagi mendekatkan diri dalam kalangan masyarakat.  Memberikan pendedahan dan penerangan kepada ahli-ahli tentang undang-undang kewujudan sesebuah persatuan dan badan-badan organisasi. Membentuk kecergasan fizikal, kecerdasan mental dan keperibadian positif dalam kalangan ahli

Tugas Sukarelawan
 Melancarkan perjalanan program  Memudahkan pengurusan&pengelolaan program  Membantu persediaan yang rapi program  Melengkapkan kekurangan program  Membantu menyelesaikan masalah kecil yang timbul tanpa perlu melibatkan pihak pengurusan  Menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat

Sebab Menjadi Sukarelawan
• Berkhidmat untuk masyarakat balas budi/biasiswa • Penglibatan keluarga  sokongan • Keperluan bergaul  interaksi sosial • Kepentingan peribadi ganjaran/duit

Sumber Sukarelawan Sukan
• Individu yang pernah mengikuti program sukan pada masa lalu • Ahli-ahli profesional pendidikan jasmani • Pelajar yang mengikuti latihan profesional. • Ibu bapa, saudara mara, rakan-rakan • Pesara yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan kerajaan dan swasta • Bekas atlit/ahli sukan/ jurulatih • Guru pelatih IPGM • Warganegara yang berminat terhadap sukan

• Suri rumah yang mempunyai masa yang terluang untuk bergiat cergas dalam aktiviti sukan. • Warganegara yang mempunyai minat yang mendalam dalam perkembangan dan pembangunan sukan. • Askar, polis, pegawai dan kakitangan kerajaan dan swasta. • Ahli-ahli sukan persatuan belia di seluruh negara.

Kelebihan Bekerjasama
o Membantu pihak yang ingin menganjurkan program atau sesuatu kegiatan o Pihak penganjur yang lebih berpengalaman boleh berkongsi pengalaman dengan golongan muda tentang cara dan proses menganjurkan o Memberi pendedahan awal kepada kerja-kerja kemasyarakatan

SUMBER KEWANGAN
• Kewangan merupakan faktor penting untuk menggerakkan aktiviti • Kelebihan dan kekurangan dalam pengurusan kewangan memberi kesan terhadap perjalanan dan pengurusan sukan

SUMBER-SUMBER PENGUMPULAN DANA
• Sumber yang boleh didapati Pungutan yuran ahli itu sendiri Mengadakan program-program amal Agensi kerajaan/ Bukan kerajaan Ahli-ahli koporat Peruntukan dari Jabatan, Agensi-agensi, Perpaduan Olimpik, Majlis Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan

SUSUNAN PROGRAM AKTIVITI PUNGUTAN DANA
1. 2. 3. 4. 5. Tentukan objektif Lantik Pengarah projek Kenal pasti sukarelawan yang memberi bantuan Tubuhkan jawatankuasa Rangka kos perbelanjaan/ sasaran yang mungkin diperolehi 6. Mengirimkan surat penghargaan 7. Bermesyuarat/adakan jamuan atas usaha pungutan dana

PERANAN NEGARA DALAM SUKAN
SOKONGAN

BANTUAN KEWANGAN

PERPADUAN SUKAN

PENAJAAN

PEMBAHAGIAN PROJEK

MERANGKA BELANJAWAN
• Perbelanjaan yang dirangka haruslah berasaskan aktiviti program sukan mengikut keutamaan • Perbelanjaan biasanya dilakukan untuk mengurus sewa pejabat, gaji.

PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB
• Bertanggungjawab penuh bagi mentadbirkan hal-hal kewangan persatuan sukan • Menerima, menyimpan dan mengeluarkan wang • Menyediakan simpankira, membayar bilbil, meneliti dan mengawal perbelanjaan pertubuhan • Menyediakan penyata kewangan bulanan

BENDAHARI

PERATURAN KEWANGAN PERSATUAN SUKAN
1. Segala wang yang diterima dimasukkan ke dalam bank yang ditetapkan oleh persatuan sukan 2. Sebaik-baiknya segala pembayaran dibuat dengan cek 3. Wang keluar masuk hendaklah ditadbir oleh Bendahari 4. Perlu ada penyata kewangan bulanan/tahunan 5. Cek ditandatangani oleh Bendahari/Pengerusi atau Bendahari/Setiausaha 6. Segala perbelanjaan yang dibuat hendaklah tidak melebihi daripada anggaran yang diluluskan

SETIAUSAHA

• Bertanggungjawab untuk menandatangani baucer dan cek bersama-sama dengan Bendahari • Ada setiausaha yang mengambil tahu mengenai perjalanan dan pengurusan kewangan persatuan sukan untuk memastikan pentadbirannya berjalan lancar

PRESIDEN

• Bertanggungjawab menantangani baucer/cek bersama dengan Bendahari • Berbincang dengan Bendahari dan Setiausaha mengenai pengurusan perbelanjaan persatuan dari semasa ke semasa

KAEDAH PENGURUSAN BUKU TUNAI
• Buku tunai adalah buku perakaunan untuk merekodkan segala urusan kewangan persatuan sukan • Buku tunai bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan bayaran mengikut tujuan tertentu

• Untuk melicinkan urusan pembayaran dan penerimaan 1. Segala catatan penerimaan dan pembayaran dibuat dengan segera 2. Bagi kes tertentu, catatan mesti dibuat dalam buku tunai terlebih dahulu sebelum pengeluaran resit 3. Semua pembayaran hendaklah dibuat selepas baucar disediakan 4. Jika ada kes tertentu, pengeluaran cek perlu dilakukan walaupun baucar belum disiapkan

Sebarang kesilapan tidak boleh dipadam

Membetulkan muka surat yang tidak dipakai, harus dibuat pembatalan dan dibuat catatan pada muka surat seterusnya

Cara untuk elakkan kekeliruan

Muka surat atau helaian tidak boleh ditanggalkan

Untuk betulkan kesilapan, hanya buat satu pemotongan dengan satu garis panjang, dan ditandatangan dengan ringkas

BAUCAR
• Persatuan sukan mengeluarkan baucar dalam urusan kewangan bagi menguruskan 2 perkara utama 1. Baucar yang perlu dihantar kepada Bendahari untuk diproses sebelum dihantar kepada pejabat pembayar untuk penyediaan cek 2. Baucar bagi pengeluaran cek dalaman persatuan sukan itu sendiri 3. Baucar perlu disediakn sebagai sokongan pengeluaran cek pembayaran

• Baucar Pembayaran merupakan dokumen pengesahan perbelanjaan yang telah dibuat secara tunai atau cek. • Antara kegunaan baucar pembayaran ialah pembayaran gaji pekerja. • Peniaga akan menyimpan dokumen salinan dan dokumen asal akan diberikan kepada penerima pembayaran

CEK

PERANCANGAN DALAM PENGURUSAN SUKAN
• Sukan dapat menyediakan pengalaman bagi perkembangan mental, minat, bakal, sosial, jasmani dan rohani. • Dapat menyemai nilai-nilai murni dalam diri.

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
SUKAN UNTUK PRESTASI TINGGI

SUKAN UNTUK SEMUA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGURUSAN SUKAN
2. PENGELOLAAN

1. PERANCANGAN

PENEKANAN

3. PENYELIAAN

4. ARAHAN DAN PELAPORAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGURUSAN SUKAN

2. PENYERTAAN

3. BATASAN PENGLBATAN

STRATEGI PENGURUSAN SUKAN

PENGENDALIAN

STRATEGI PELAKSANAAN

PROSEDUR DISIPLIN

SERANTA

KESELAMATAN

GANJARAN

KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH
• Masalah yang dihadapi memerlukan perhatian yang teliti dan penyelesaian yang segera. • Ahli-ahli perlu mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. • Lakukan penyelesaian masalah dengan kreatif, rasional dan logik

PENDEKATAN RASIONAL
• Kaedah ini bleh digunakan sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah • Teknik ini memerlukan pengumpulan, penggunaan, dan pengkajian maklumat

LANGKAH-LANGKAH
Membentuk, mengakui dan mentafsirkan masalah itu dengan jelas, padat dan ringkas Menguji penyelesaian yang dicadangkan itu dengan tepat dan menilai keputusan ujian yang telah dikaji dan diuji Mengenal pasti, menganalisis dan menerangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi itu

Memilih penyelesaian alternatif yang dapat dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah itu Memikirkan segala penyelsaian yang mungkin tentang masalah yang dihadapi

Mengumpulkan maklumat dan faktorfaktor dan pengetahuan mengenai masalah itu

PENGENALAN
• KENAPA PENTING? Jika keputusan yg dibuat itu terbaik, perancangan dan projek yg hendak dilaksanakan itu akan menjadi teratur dan sempurna. Sebagai pemimpin mustahak bagi mereka untuk menyedari pemilihan kaedah yg ada untuk membuat keputusan.

• Penting untuk menentukan apakah sebenarnya keputusan yang akan dilakukan dan peringkat membuat penyelesaian masalah. • Siapa yg harus dilibatkan? • Secara langsung/ khidmat nasihat/ khidmat rundingan. • Masa yg sesuai harus dipertimbangkan untuk membuat keputusan.

Kaedah Membuat Keputusan

PENGGUNAAN TEKNIK

PENTAFSIRAN OBJEKTIF
• Tentukan objektif. • Sesuatu keputusan tidak boleh dilakukan kecuali benar2 diketahui sebab mengapa keputusan itu dibuat. • Langkah yg paling sesuai untuk membuat keputusan yg berkesan ialah jangka masa yg lama sebelum keputusan itu dibuat. Mgkn mengambil masa sehingga beberapa tahun kemudian.

• Buat analisis hubgn antara satu bahagian masalah dengan masalah yg lain dan cari punca sebenar yang menyebabkan timbulnya masalah itu. • Analisis perlu dibuat terhadap semua fakta secara mendalam dan umum, gunakan logik, susun fakta untuk mendapatkan keputusan. • Kaedah lain untuk mentafsir objektif ialah dengan membuat sintesis. Ianya berbeza sedikit dengan analisis.

• Kaedahnya, fikiran tertumpu dengan memikirkan masalah secara keseluruhan dan tidak dipecahkan kepada beberapa bahagian. • Untuk membuat bergantung kpd kebenaran dan penilaian. • Bergantung kpd pemahaman seseorang individu thdp nilai yg sedia ada pd dirinya. • Kaedah yg berkesan utk membuat keputusan adlh dgn mewujudkan etika nilai yg wujud dlm ssbuah persatuan sukan. • Hindarkan sebrg prasangka dan rintangan apbila buat kptsn.

PENGUMPULAN MAKLUMAT
• Sendirian: kumpul dan semak semua fakta & buah fikiran dan kenal pasti segala sebab dan kemungkinan yg boleh menghalang sesuatu keputusan dibuat. • Perlu berfikiran terbuka , jgn terpengaruh dgn fakta2 yg diperoleh buat kali pertama sehingga m’buat kptsn yg tepat. • Jgn terburu2 membuat keputusan.

PERCAMBAHAN FIKIRAN
• Objektif sudah diketahui dan memastikan fakta. • Penting utk buat keputusan yg tepat dgn menentukan bhw semua pilihan yg mgkn telah diteliti. • Senaraikan semua kemungkinan tindakan yg akan dilakukan utk m’capai keputusan.

PENILAIAN & KEPUTUSAN
• • • • • Senaraikan kelebihan & kekurangan Fikirkan akibat & masalah Nilai ukur semua kriteria Buat percubaan Uji semula objektif asal & pilih yg terbaik.

Kaedah Membuat Keputusan

GAYA DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

Autokratik
• Pemimpin menyelesaikan masalah dgn m’gunakan maklumat yg ada padanya. • Tidak berunding dgn sesiapa atau m’dptkan maklumat dlm sbrg bentuk

Mendapatkan Maklumat
• Memperoleh maklumat / kemahiran drpd org lain. • Pemimpin persatuan sukan akan menilai maklumat yg diperolehi lalu membuat kptsn.

Perundingan
• Menerangkan keadaan kpd sekumpulan ahli persatuan ttg masalah yg dihadapi. • Bersama2 mencari jalan penyelesaian dan membuat penilaian thdp masalah itu. • Minta kumpulan/individu buat tinjauan @ penyiasatan lalu buat saranan tertentu.

Perwakilan
• Pemimpin memberikan semua maklumat yg ada padanya. • Pemimpin hanya bertindak sbg pengerusi, membimbing dan mengawal perbincangan ttp tidak memaksa pendangannya diterima. • Bersedia menerima dan melaksanakan sbrg penyelesaian yg d’cdgkan oleh kump @ individu.

Perlaksanaan
• Objektif tugas dibandingkan dgn aktiviti sebenar. • Putuskan bagaimana tugas itu dpt dilaksanakan. • Buat keptsn siapa yg akan melaksanakan tugas & apakah latihan yg diperlukan mereka. • Nyatakan tugas dlm bentuk tulisan. • Dapatkan maklum balas drpd ahli yg terlibat.

Kaedah Membuat Keputusan

BENTUK KAEDAH MEMBUAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN DIBUAT PIHAK BERKUASA TANPA PERBINCANGAN KUMP
• Kelebihan - Terbukti berguna utk membuat kptsn yg mudah & baik d’lakukan dlm membuat kerja2 biasa. - Baik dilakukan terutamanya masa utk m’buat kptsn itu adlh terhad. - B’guna apabila t’dpt kkurgn kemahiran & maklumat d’klgn kumpulan ahli sukan utk m/buat kptsn dgn sebarang cara yg lain. - Menyenangkan dan memudahkan kerja2 p’tdbiran sekiranya pihak yg berkuasa m’buat kptsn yg sesuai & tepat.

• Kekurangan - Seseorg individu itu mempunyai sumber yg terhad dalam membuat kptsn. - Interaksi d’klgn kumpulan itu tidak terjalin & sumber tenaga & buah fikiran ahli2 lain dlm persatuan sukan itu tidak digunakan lgsg. - Tiada komitmen utk m’laksanakan sesuatu projek & kerja itu d’klgn ahli2 persatuan sukan yg lain. - Ada kemungkinan ada yg sabotaj sbrg tindakan & kptsn yg d’buat oleh pihak yg berkuasa tanpa persetujuan mereka.

KEPUTUSAN PIHAK BERKUASA SETELAH PERBINCANGAN KUMPULAN
• Kelebihan - Sumber2 maklumat kumpulan itu dapat d’gunakan dgn cara yg sebaik2nya. - Faedah, manfaat dan guna tenaga & pandgn drpd kumpulan itu dpt d’gunakan sepenuhnya.

• Kekurangan - Kumpulan tidak mahu membuat komitmen utk melaksanakan kptsn yg d’buat itu dgn membiarkan pihak berkuasa utk melaksanakannya. - Tidak puas hati dgn kptsn yg d’buat oleh kumpulan. - Mereka yg kurang bijak dlm sistem demokrasi & mementingkan diri sendiri tidak bersetuju dgn kptsn yg d’buat oleh pihak yg b’kuasa itu.

KEPUTUSAN YG DILAKUKAN OLEH KUMPULAN KECIL
• Berlaku bila ada 2 pemimpin, m’gunakan taktik mereka sendiri utk m’buat tindakan. • Salah satu bentuk utk m’buat kptsn juga. • Tindakan yg dibuat adalah tanpa persetujuan ahli teramai persatuan sukan.

• Kelebihan - Langkah & tindakan ini b’guna apabila kebanyakkan ahli persatuan sukan tidak dpt bertemu kptsn. - Kptsn itu boleh dianggap tepat & sesuai sekiranya ada masa yg byk terluang. - Ada seorang dua dlm kumpulan itu shj yg m’buat kptsn sementara & d’putuskan oleh jawatankuasa.

• Kekurangan - Mereka berasa bhw mereka seolah2 d’paksa utk melakukan pekerjaan thdp kptsn yg dilakukan oleh seorang dua pemimpin persatuan sukan. - Ahli2 sukan akan bersikap berdiam diri & kerap kali ditakrifkan sbg bersetuju thdp kpstn yg d’buat. Kdg2 kala boleh menimbulkan masalah kemudiannya.

KEPUTUSAN OLEH UNDIAN TERAMAI
• Kelebihan - Kaedah paling popular. - Amat berguna apabila masa tidak mencukupi utk mendapat suara ramai. - Kptsn juga dilakukan dgn m’gunakan kaedah ini sekiranya ia didapati tidak kritis. - Perbincangan yg dilakukan thdp persoalan & masalah yg kurg mustahak akan m’jd berkurangan.

• Kekurangan - Kumpulan kecil dlm persatuan sukan itu berasa terpinggir dan ini akan menjejaskan komitmen kumpulan itu. - Sumber2 relevan kbyakkan ahli kump persatuan sukan itu akan terhapus. - Komitmen utk melaksanakan kptsn itu tidak wujud sepenuhnya walaupun ahli2 kumpulan sukan itu mengambil bahagian. Ttp mereka tidak akan melakukannya secara serius.

KEPUTUSAN YANG DILAKUKAN SEBULAT SUARA
• Ada 7 garis panduan utk memperolehi kptsn sebulat suara. 1. Teliti & fahami apa yg d’perkatakan oleh org lain drpd m’buat penilaian/ menolak pendapat mereka. 2. Jgn cuba m’persoalkan & m’perdebatkan persoalan yg dikemukan, ttp mengambil langkah perlu utk m’desak apa yg d’fikirkan betul.

3. tidak melihat perbezaan pndpt org lain sbg penghalang utk diatasi ttp anggap sbg peluang utk mempelajari pndgn mereka. 4. M’galakkan penyertaan ramai utk mengambil bahagian dlm p’bincangan dgn melindungi pndgn kumpulan kecil dlm persatuan sukan. 5. Sikap bertanggungjawab utk mewujudkan komunikasi yg b’kesan antara pemimpin dgn ahli2 persatuan di semua peringkat dan golongan. 6. Bersikap tolak ansur.

• Kelebihan - Kptsn yg d’buat inovatif, kreatif dan berkualiti tinggi. - Sumber2 tenaga dan buah fikiran semua ahli sukan dapat d’gunakan sepenuhnya. - Kptsn yg d’lakukan utk masa depan akan m’jd terserlah dan nyata. T’bukti berguna utk m’buat kptsn yg mustahak dan kompleks. - Semua ahli sukan akan komited utk m’laksanakan kpstn yg d’buat.

• Kekurangan - Banyak tenaga dan masa t’paksa digunakan oleh kumpulan. - Pemimpin persatuan sukan hendaklah mempunyai kemahiran dlm hbgn manusia. - Pemimpin harus memahami perhubungan dan persoalan yg bertentangan yg wujud dlm kumpulan sukan.

PENGENALAN
• Hasil penilaian mencerminkan perjalanan, pengurusan, dasar, struktur dan latihan dalam sesebuah persatuan sukan itu. • Membentuk sistem penilaian memerlukan fikiran yg kreatif. • Menentukan soalan yg hendak disusun, digubal dan dikemukakan kpd ahli2 sukan yg yg hendak dibuat penilaian.

• Penting dan mustahak untuk difikirkan tentang kaedah yang hendak digunakan dan juga cara menilai dan menganalisis maklumat yang diperoleh. • Penilaian juga dilakukan dalam bentuk pemerhatian perlakuan ahli2 sukan dlm kegiatan program yg diatur oleh persatuan.

PENILAIAN SUKAN

MUSTAHAK PENILAIAN

PERUBAHAN
• Penilaian akan dapat mengetahui ttg tahap kemajuan yg telah dicapai oleh sesebuah persatuan sukan. • Berasaskan tahap kemajuan itu, dapat buat perubahan & pembangunan terhadap persatuan sukan itu secara berterusan. • Penilaian merupakan kaedah sistematik utk mengukur keberkesanan sesuatu perancangan sesebuah persatuan sukan.

• Penilaian yg dibuat itu tidak lagi berasaskan rasa hati dan perasaan. • Penilaian juga adalah penting dalam kehidupan sesebuah persatuan sukan.

GOLONGAN
• Ada golongan yang menitikberatkan soal kestabilan dlm pengurusan sukan. • Kdg2 kalau xde pembaharuan dlm urusan persatuan sukan. • Perubahan perlu dilakukan dalam pentadbirannya. • Perubahan yg hendak dilakukan harus dirancang dgn cermat dan teliti.

KERJASAMA
• Bentuk penilaian yg terbaik ialah mewujudkan kerjasama di kalangan ahli2 sukan dlm persatuan. • Perkongsian kerja perlu dilakukan untuk memperolehi kemajuan. • Maka, semua ahli persatuan akan berusaha mewujudkan persefahaman yg mendalam. • Mereka juga akan bersama2 mengembling tenaga & fikiran utk memajukan persatuan sukan mereka.

PENILAIAN SUKAN

BIDANG PENILAIAN PERSATUAN SUKAN

KEUTAMAAN
• Persatuan sukan mempunyai keutamaan dlm menggerakkannya. • Penilaian menggambarkan ttg kejayaan yg tlh diperolehi dari segi perancangan persatuan. • Ia mengukur kesan kerja yg telah dilaksanakan oleh ahli2 persatuan sukan itu sendiri. • Beberapa bidang yg harus dinilai seperti program, struktur, dasar, perhubungan organisasi & anggapan thdp persatuan sukan di mata masyarakat.

PENILAIAN PROGRAM
• Beberapa persoalan yg harus dipertimbangkan dlm membuat penilaian thdp program sukan, sebagaimana berikut: 1. Program & projek utama persatuan sukan yg telah dilaksanakan pada tahun itu. 2. Hubungan antara matlamat, objektif & program persatuan sukan.

3. Kaedah persatuan sukan memutuskan mengenai program baru yg hendak ditawarkan. 4. Bidang tugas utama yg hendak dilakukan utk menyempurnakan setiap program itu. - apakah yg perlu dilakukan? - siapa yg akan melakukan? - berapa lama hendak dilakukan? - sumber2 yg diperlukan utk melaksanakan?

5. Bilangan & kelayakan kakitangan & sukarelawan dan pola penyeliaan bg setiap program itu. 6. Kaedah bagaimana program itu dilaksanakan & kekerapan program itu di ulangkaji. 7. Kemajuan yg tlh t’laksana dlm memenuhi objektifnya yg tertentu. Jikalau kemajuan x terhasil sebagaimana yg d’duga, apakah sebab berlakunya sebarang kekurangan itu.

PENILAIAN TERHADAP KURIKULUM
1. Kemudahan yg ada harus dapat memenuhi keperluan ahli2 sukan dan jurulatih. 2. Pemeriksaan thdp kemudahan yg memenuhi keperluan piawai kebakaran, bangunan, kesihatan dan keselamatan. 3. Kemudahan itu harus boleh diperolehi apabila diperlukan pada bila2 masa shj.

4. Kemudahan itu mudah diselenggarakan dengan kos yang berpatutan. 5. Perkhidmatan kesetiausahaan, makanan, audio-visual dan lain-lain jenis perkhidmatan.

PENILAIAN TERHADAP AHLI SUKARELAWAN
1. Tugas yg diperlakukan oleh ahli2 sukarelawan sukan. 2. Jawatankuasa Sukarelawan d’wujudkan & mereka merupakan sebahagian daripada program. 3. Seorang penyelaras diadakan untuk ahli2 sukarelawan itu membuat laporan. Ia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap mereka.

4. Matlamat, tujuan dan dasar program sukarelawan itu dinyatakan secara bertulis. Bidang tugas mereka dinyatakan dengan jelas. 5. Program sukarelawan itu harus dirancang, disusun & penyertaan mereka dikaji semula sebagaimana yg diperlukan. 6. Sukarelawan itu harus diberi program suai kenal formal mengenai seluruh pengurusan persatuan sukan. Peranan mereka sebagai sukarelawan dinyatakan dgn jelas.

7. Asas kriteria sukarelawan itu diambil & ditempatkan dlm persatuan sukan. 8. Latihan yg diberikan kpd ahli2 sukarelawan untuk melaksanakan tugas dlm persatuan sukan. 9. Persatuan sukan harus mempunyai rekod mengenai stp org sukarelawan.

10. Peruntukan perbelanjaan yg diberikan oleh persatuan sukan bg sukarelawan spt pengangkutan, elaun dan sebagainya. 11. Setiap ahli sukarelawan harus diberi penilaian perlakuan secara individu. 12. Ahli2 sukarelawan sukan itu harus mendapat sokongan perkeranian. Mereka mempunyai ruang tempat bekerja & peralatan yg diperuntukkan kpd mereka.

PENILAIAN TERHADAP PERHUBUNGAN PERSATUAN SUKAN
1) Organisasi sukan harus mengekalkan perhubungannya dgn rancangan sukan kebangsaan dan antarabangsa. 2) Objektif dalam hubungan ini harus ditetapkan & pegawai kakitangan persatuan sukan yg terlibat dlm hbgn itu. 3) Komunikasi mereka dgn organisasi yg berkenaan harus berkesan.

4) Bentuk hbgn antara persatuan sukan dgn dermawan. 5) Hbgn dgn golongan dermawan harus dinilai dr semasa ke semasa. 6) Dermawan harus mengunjungi persatuan sukan dgn tujuan mengulangkaji program dan membuat perakuan. 7) Perakuan yg dilakukan oleh mereka harus dilaksanakan sepenuhnya.

8) Mesyuarat harus diadakan oleh persatuan sukan dengan dermawan. 9) Persatuan sukan harus mengambil bahagian dlm pasukan bertugas/ jawatankuasa perundangan dlm bidg sukan. 10) Ahli2 sukan juga harus mengemukakan persoalan2 yg berhubung dgn sukan. 11)Perhbgn dgn media massa harus dikekalkan agar kakitangan / ahli2 sukan dpt menyempurnakan aktiviti sukan.

12) Persatuan sukan harus mempunyai bahan2 bertulis yg menerangkan tentang program dan perkhidmatannya kpd mereka yg memerlukannya. 13) Organisasi sukan hendaklah mempunyai aktiviti2 perhubungan awam semenjak 2 tahun lalu dgn kumpulan tertentu.

PENILAIAN TERHADAP AKTIVITI SUKAN
• Penilaian program sebenarnya adalah untuk menilai kemajuan individu yang mengikuti program sukan. • Peserta sukan dinilai dari segi pengetahuan, kefahaman, kemahiran, sikap dan nilai diri mereka dalam kebolehan dan kemampuan mereka dalam bidang sukan. • Penilaian dlm bentuk teori & praktikal. • Mereka harus cekap dlm pgrusan dan penyertaan sukan.

BENTUK PENILAIAN
• Berbagai teknik ujian dan alatan digunakan untuk menilai para peserta sukan. • Spy tenaga pengajar / jurulatih dpt mengesan perubahan yg berlaku kepada anak didik mereka. • Ujian yg dilakukan itu adlh utk mengukur pengetahuan mereka dlm sesuatu jenis sukan yang mereka terlibat dlm latihan.

• Mereka diuji dari segi minat, sikap, penghargaan, kemahiran dan kecergasan. • Sstgh ujian sukan adlah dlm bentuk demonstrasi. • Ujian ini dilakukan utk menunjukkan kebolehan peserta melatih, mengadil dan mengelola sesuatu jenis sukan. • Sekiranya berbagai2 jenis ujian d’gunakan, persediaan hendaklah lengkap & teratur. • Prosedur yg sama bolh digunakan bg stp ujian yg hendak dilaksanakan. • Skor individu & skor berkumpulan.

PENILAIAN SUKAN

PENGELOLAAN UJIAN

TEMPAT
• Tempat yg dipilih itu harus sesuai, sunyi dan kondusif. • Kawasan itu sesuai untuk ujian bertulis dan tidak bising. • Kawasan dan peralatan yg digunakan itu dapat dilakukan ujian praktik.

PERALATAN
• Peralatan yg harus disediakan adalah tali, jam randik, bola, kad skor, kertas penerangan, kertas soalan, pensel dan sebagainya.

PEMBANTU
• Tentukan terlebih dahulu akan bertanggungjawab dan bidang tugas mereka dalam menyenggarakan ujian. • Ketua kumpulan harus dilantik di kalangan pembantu, jika perlu. • Pencatat masa dan pencatat skor harus dilantik untuk memberi bantuan.

MASA
• Tarikh ujian perlu diumumkan secara meluas untuk pengetahuan peserta.

MELAKSANAKAN UJIAN
• Terangkan terlebih dahulu tujuan diadakan ujian itu kpd para peserta sukan. • Lakukan penerangan dan demonstrasi mengenai apa yg akan dilakukan. • Beritahu para peserta yg menyertai ujian mengenai sistem pemberian markah. • Jikalau perlu, beri para peserta sukan peluang untuk melakukan percubaan.

WAKTU UJIAN
• Semua peserta harus melakukan pemanasan badan sebelum melakukan aktiviti sukan. • Kurangkan kebimbangan dan ketegangan para peserta dgn kata2 perangsang dan bermuka manis. • Pembantu yg dipilih itu perlu memberi galakan kpd para peserta.

PENILAIAN
• Pastikan semua peserta sukan faham mengenai skor. • Rekod skor untuk rujukan bg kegunaan pada masa hadapan. • Dengan m’gunakan pelbagai kaedah dan alat penilaian, tenaga pengajar akan cuba mengesan perubahan yg berlaku pada diri pelajara hasil drpd pengetahuan, pengalaman dan kemahiran mereka dlm bidg sukan yg diterokai.

• Maklmuat yg diperolehi akan menjadi panduan yg berkesan untuk membuat perubahan di mana perlu. • Penilaian yg dilakukan dpt mebantu peserta sukan menilai diri sendiri dari aspek individu mahupun berkumpulan. • Penilaian boleh berbentuk umum atau khusus. • Semua bergantung kpd objektif penilaian.

SISTEM REKOD
• Segala butiran berkenaan dengan pengelolaan dan pencapaian peserta direkodkan dlm kad peribadi mereka. • Suatu carta profil pencapaian boleh direkodkan sebagai gambaran kejayaan peserta, jika perlu.

Komunikasi
• Komunikasi adalah merupakan salah satu aspek penting pengurusan dalam setiap organisasi. • Peranan pengurus dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan tidak banyak beza di antara pengurus di sektor lain. Kedua-duanya memiliki matlamat yang sama untuk melaksanakan sebarang perancangan yang telah dibuat dengan efektif dan efisien.

• Untuk memastikan kesemua perancangan itu diterjemahkan kepada pelaksanaan, idea dan hasrat sesuatu perancangan itu perlu disampaikan kepada anggota untuk mereka fahami dan hayati bersama. • Medium penyampaian yang terbaik ialah melalui komunikasi.

Berikut adalah beberapa definisi komunikasi:
(a) Proses menyampaikan maklumat atau pendapat kepada individu atau kumpulan yang melibatkan pertukaran mesej dengan tujuan mencapai maksud yang sama. (b) Komunikasi melibatkan minimum dua individu, satu pihak yang menghantar mesej dari satu pihak lagi menjadi penerima mesej tersebut. (c) Dalam komunikasi yang efektif, mesej tersebut perlu memberi makna yang sama kepada penghantar dan penerima.

Proses Komunikasi
• Komunikasi boleh dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan tujuh elemen penting seperti berikut :

(a) Penghantar atau Penyampai - Merupakan Individu yang Memulakan Komunikasi Tersebut
(b) Menterjemah (Enkod) - Sebelum mesej dihantar, penghantar akan menterjemah maksud kepada perkataan dan gerak anggota adalah takluk kepada faktor kemahiran mengkod, penilaian kemahiran mengkod, penilaian kebolehan penerima untuk memahami simbol yang digunakan, dan judgment tentang kepatuhan simbol tersebut, pengalaman lepas, status, pendidikan dan keadaan emosi ketika komunikasi dimulakan

(c) Mesej - Mesej mempunyai simbol lisan dan bukan lisan yang digunakan untuk menyampaikan maksud kepada penerima.
(d) Penerima. - Individu yang Ditujukan SesuatuMesej (e) Dekod - Setelah menerima mesej, penerima akan mentafsir simbol yang digunakan untuk memahami maksud penghantar mesej tersebut.

(f) Gangguan - Gangguan adalah sebarang faktor dalam proses komunikasi yang mengganggu pertukaran mesej dan pencapaian maksud bersama.

(g) Maklum Balas - Maklum balas ialah respon penerima terhadap mesej yang telah ditafsirkan.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM SUKAN
• Penggunaan teknologi moden dalam bidang sukan dipercayai dapat meningkatkan prestasi atlit. • Ekoran berkembangnya trend ini, pelbagai ciptaan canggih diperkenalkan oleh syarikatsyarikat pembuat alatan sukan. • Sesetengah pihak berpandangan penggunaan teknologi moden oleh atlit ketika bertanding tidak menggambarkan pencapaian prestasi sebenar mereka.

Antara alatan sukan tersebut ialah:
1. Peralatan elektronik-perisian komputer, video kamera digital dan sistem telemetri. 2. Peralatan dan aksesori sukan. 3. Pakaian sukan.

PENGURUSAN SUKAN

UNTUK KEGUNAAN SPESIFIK

PELBAGAI KEGUNAAN

Cth: pusat akuatik, pdg golf, arena ais.

Cth: stadium BJ

CORAK PEMILIKAN DAN PENGURUSAN SUKAN
• • • • Pemilik sendiri Penyewa utama atau primer Organisasi bukan untuk keuntungan Syarikat pengurusan swasta

Persatuan Pengurusan Kemudahan Antarabangsa (2005)
• Definisi: Pengurusan kemudahan sebagai satu profesion yang melibatkan pelbagai disiplin untuk memastikan penggunaan infrastruktur berfungsi melalui integrasi manusia, tempat, proses dan teknologi. • Matlamat: Menyediakan kemudahan yang mencukupi dari aspek kualiti, kuantiti, dan kepelbagaian bagi memenuhi keperluan organisasi.

Peranan Pengurus Kemudahan Sukan
• Menurut Covell et. Al. (2003): Seorang pengurus kemudahan sukan bertanggungjawab atas 2 aspek utama iaitu: 1. Melaksanakan fungsi operasi yang melibatkan infrastruktur dan peralatan sukan. 2. Perancangan dan pelaksanaan program atau acara-acara dalam sekitar bangunan atau kemudahan sukan yang berkenaan

Pengurusan Kemudahan Sukan Strategik
Visi dan misi organisasi Analisis dalaman Fasa Perancangan Analisis luaran Penentuan matlamat dan objektif

MAKLUM BALAS

Mengenalpasti dan pemilihan strategi

Fasa Implementasi

Pelaksanaan strategi - Operasi harian - Pengurusan acara

Fasa Penilaian

Kawalan dan penilaian berterusan

Rancangan Pengurusan
Dikenali sebagai rancangan strategik, iaitu dokumen bertulis yang menerangkan tentang: • Matlamat dan objektif bagi pengendalian kemudahan. • Strategi yang digunakan untuk mencapai objektif . • Kaedah penilaian untuk mengukur prestasi.

Kelebihan Rancangan Pengurusan: • Sbg alat promosi untuk memberikan pengetahuan kepada staf, kumpulan dalam masyarakat, dan pihak pengurusan atasan tentang kemudahan sedia ada, apa yang hendak dicapai dan sebabnya. • Sbg panduan dalam membentuk polisi dan prosedur kerja, mendapat sokongan dan dana. • Sbg alat perancangan formal yang membentuk kejayaan masa depan sesebuah pusat sukan dengan penggunaan sumber yang terhad.

Kelebihan lain: 1. Mempertimbangkan arah tujuan organisasi serta menyesuaikan pengendalian kemudahan mengikut misi organisasi. 2. Mengamalkan pemikiran berwawasan dan sistematik. 3. Perkhidmatan dan produk disesuaikan dengan kehendak pelanggan atau pengguna. 4. Matlamat dan objektif dibentuk berdasarkan maklumat berhubung situasi dan peluang.

5. Sumber kewangan dan sumber manusia dikoordinasikan. 6. Risiko dan masalah berkaitan dan pengendalian kemudahan diminimumkan dengan perancangan awal. 7. Membentuk kaedah penilaian prestasi bagi menjamin pengurusan yang berkesan.

Analisis Keperluan
• • • • • • Bilangan dan jenis pengguna atau pelanggan. Program atau aktiviti yang terlibat. Musim aktiviti/program tertentu dilaksankan. Tahap konflik Pertindanan program Kekangan kemudahan/peralatan fizikal.

Polisi
• Sbg rangka kepada pembentukan pelan dan tindakan yang menyokong strategi organisasi. • Sbg panduan untuk membuat keputusan yang konsisten begi seluruh organisasi.

Prosedur
• Sbg garis panduan untuk melaksanakan tugas dan kerja-kerja harian dalam sesuatu organisasi. • Kaedah prosedur operasi biasa- ‘standard operating procedures’ (SOPs) - membantu staf dlm membuat keputusan serta menjalankan tugas dlm organisasi.

Pengendalian Peralatan
Perkara yang perlu diberi perhatian dlm merancang pengurusan peralatan yg berkesan ialah: • Mengekalkan satu sistem inventori yang efisien sebagai asas untuk membuat rancangan belanjawan dan rancangan pembelian yang berfokus. • Menggunakan kaedah yang memberikan harga pembelian yang memanfaatkan institusi seperti pembelian secara pukal atau melalui tender secara persaingan.

• Mewujudkan sistem kawalan ke atas barang yang dibeli, bermula daripada apabila sesuatu barang itu diperoleh, dipinjamkan atau dikeluarkan sehingga dipulangkan untuk disimpan atau dibersihkan. • Mengamalkan prosedur simpanan rekod yang konsisten dan tepat serta mengawal akauntabiliti peminjam. • Mengadakan teknik penerimaan dan kawalan efisien.

• Menggunakan sistem pemeriksaan peralatan yang efektif untuk melaksanakan pemulihan dan penjagaan peralatan sukan. Tugas1. Pembelian peralatan sukan 2. Penyimpanan dan pemeliharaan peralatan sukan 3. Pengendalian dan pemuliharaan kemudahan sukan 4. Pengawasan aktiviti/program dan kemudahan sukan.

DEFINISI STOR
• Stor secara umum tempat penerimaan, penjagaan, pengawalan, penyimpanan, pengendalian dan pengurusan barang-barang

DEFINISI BARANG STOR
• Barang belum guna yang perlu disimpan untuk kegunaan operasi, penyelenggaraan dll

OBJEKTIF PENGURUSAN STOR • Memastikan stok barang-barang sentiasa kedapatan (readily available ) seperti dan apabila dikehendaki oleh pelanggan • Menyimpan barang cara terbaik dengan memberi perlindungan, penjagaan dan penyelenggaraan sewajarnya semasa dalam simpanan

FUNGSI-FUNGSI STOR • Melakukan perancangan dan perolehan • Menerima barang-barang yang dipesan • Memeriksa dan menguji barang sebelum diterima • Merekodkan barang-barang dalam daftar-daftar tertentu ketika menerima dan mengeluarkannya • Menyimpan barang-barang dalam tempat-tempat yang sesuai mengikut jenisnya dengan selamat • Mengeluarkan barang-barang kepada pengguna apabila dipesan • Melupuskan barang-barang dalam keadaan tertentu • Mengamalkan aspek keselamatan iaitu safety dan security

JENIS STOR
Jenis stor ditentukan selaras dengan peranan yang dimainkan seperti: - Depot Bekalan / Pusat Bekalan / Stor Pusat Menyedia dan membekal barang kepada pelanggan melalui rangkaian stor-stor diperingkat Negeri/Bahagian atau Daerah/Unit - Stor Utama / Stor Jabatan Menyedia dan membekal keperluan untuk sesuatu Kementerian/Jabatan dan pelanggan diarah mendapatkan bekalan dari stor ini - Stor Operasi Menyimpan stok untuk keperluan jangka pendek / guna terus.( contoh : bekalan pejabat )

DEFINISI STOK
• Stok bermaksud barang-barang belum guna dan perlu disimpan untuk tujuan operasi atau penyelenggaraan termasuk bekalan pejabat, ubat-ubatan, alat ganti, keselamatan, makmal, bengkel, dan sebagainya.

JENIS STOK
• Material Spesifik Barang-barang teknikal yang khusus bagi keperluan/ kegunaan sesuatu jabatan (diiktiraf sebagai Stor Material Spesifik ) • Barang Gunasama Barang yang boleh diguna pakai oleh semua Kementerian /Jabatan (diiktiraf sebagai Stor Pusat jika mempunyai berbagai pelanggan) • Barang Bukan Standard Barang keperluan secara ad hoc atau khusus untuk sesuatu projek

ORGANISASI STOR
• • • • • Bahagian Kawalan Stok Bahagian Lejar Bahagian Penstoran Bahagian Pembungkusan dan Penghantaran Bahagian Akaun

TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN STOR
Bahagian Kawalan Stok • Perancangan dan organisasi • Menentukan Baucer Pemesanan dan Pengeluaran Barang-barang (BPPB) adalah teratur • Menentukan kuantiti yang akan dikeluarkan • Menentukan kod barang-barang • Mengusaha dan menguruskan perolehan

Bahagian Lejar • Merekod/mencatat butir-butir yang perlu terhadap barang-barang yang diterima dalam kad-kad lejar/ kawalan stok • Mengurus dan mengendalikan lejar dengan teratur dan selamat Bahagian Penstoran • Menerima barang-barang • Menyimpan barang-barang • Mengeluarkan barang-barang

Bahagian Pembungkusan dan Penghantaran • Membungkus barang-barang mengikut kaedah tertentu • Menghantar ke destinasi selaras dengan peraturan/ prosedur
Bahagian Akaun • Menguruskan hal ehwal akaun dan kewangan barang-barang

PENGELUARAN
• Pengeluaran stok hendaklah mengikut sistem Masuk-Dahulu-Keluar-Dahulu (MDKD). Sistem pengeluaran yg. cekap penting untuk mengelakkan :(a) Pengeluaran tanpa kebenaran (b) Pengeluaran tidak mengikut kuantiti dan tidak seperti yg. dipesan/pohon. (c) Stok yang telah lama disimpan tidak dikeluarkan

SUSUN ATUR
• Ruang stor hendaklah digunakan sepenuhnya dengan mengambilkira faktor keselamatan, kemudahan pengeluaran, verifikasi dan kekemasan stor. • Stor perlu mempunyai susun atur yang sistematik dan praktik untuk membolehkan aktiviti pengurusan stor berjalan dengan lancar, selamat, mudah dan menjimatkan masa. • Susun atur perlu mengambil kira penggunaan ruang untuk memudahklan kakitangan dan alat pengendalian barang-barang bergerak dengan selamat.

SUSUN ATUR STOK YG BAIK

PENGIRAAN STOK
• Pengiraan stok hendaklah dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun. Perkaraperkara berikut hendaklah dipatuhi :
a) Pegawai Stor hendaklah melaksanakan pengiraan stok apabila berlaku transaksi penerimaan dan pengeluaran bagi memastikan baki stok fizikal sentiasa bertepatan dengan rekod, dan b) Setelah pengiraan dilakukan, satu garisan merah hendaklah dibuat pada akhir transaksi di Kad Petak dan hendaklah ditandatangani serta ditarikhkan oleh Pegawai Stor.

PELARASAN STOK
• Pegawai Stor hendaklah mengambil tindakan pelarasan stok apabila terdapat stok berlebihan atau berkurangan disebabkan silap pengiraan semasa pengiraan, pemeriksaan dan verifikasi stor dilakukan dengan menggunakan Penyata Pelarasan Stok KEW.PS-17 • KEW.PS-17 hendaklah dikemukakan untuk kelulusan Ketua Jabatan. • Pegawai Storhendaklahmerekod transaksi pelarasan stok diruangan Terima bagi stok lebih atau diruangan Keluarbagi stok kurang pada Kad Kawalan Stok (Bahagian B) dan Kad Petak serta ditandatangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful