You are on page 1of 26

PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

GLAVNI STRUJNI KRUGOVI, ENERGETSKI DIO, PRIMARNA OPREMA

EEP
POMOĆNI STRUJNI KRUGOVI, SEKUNDARNI DIO, SEKUNDARNA OPREMA

TOK ENERGIJE

TOK INFORMACIJA

OSNOVNE VRSTE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA 1.42 kV . TRANSFORMATORSKE STANICE TS 400/110 kV X2 2. RAZVODNA EEP X1 X TS 10/0.

INDUSTRIJSKA EEP 6 kV 6 kV G 0.OSNOVNE VRSTE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA (2) 3. GENERATORSKA EEP 4.4 kV M 0.4 kV 15 kV 10 kV 0.4 kV M x2(t) x3(t) x1(t) .

ANALIZA PROJEKTNOG ZADATKA 2. IZBOR I DIMENZIONIRANJE ELEMENATA U GLAVNIM STRUJNIM KRUGOVIMA (PRIMARNA OPREMA) . PRORAĈUN STRUJA KRATKOG SPOJA 4. IZRADA OSNOVE ZA JEDNOPOLNU SHEMU EEP-a 3.FAZE PROJEKTIRANJA EEP-a 1.

IZRADA PODLOGA ZA PROJEKT GRAĐEVINSKOG DIJELA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 9. IZBOR I DIMENZIONIRANJE ELEMENATA U POMOĆNIM STRUJNIM KRUGOVIMA 6. RAZMJEŠTAJ (DISPOZICIJA) ELEMENATA EEP-a 8. IZRADA DOKUMENTACIJE ELEKTRIĈNOG DIJELA PROJEKTA . IZRADA JEDNOPOLNE SHEME EEP-a 7.FAZE PROJEKTIRANJA EEP-a (2) 5.

NAZIVNE VELIĈINE VODOVA . broj sabirnica) b) OSNOVNE PODATKE GLAVNIH ELEMENATA EEP-a c) OĈEKIVANE STRUJE I SNAGE KRATKOG SPOJA d) NAĈIN UZEMLJENJA ZVJEZDIŠTA e) PRESJEK ILI NAZIVNE STRUJE VODOVA TJ. ANALIZA PROJEKTNOG ZADATKA PROJEKTNI ZADATAK SADRŢI: a) PRINCIPNU SHEMU POSTROJENJA (broj polja.1. broj transformatora.

daljinski) h) PODACI O MJERENJIMA i) PODACI I OBRADA PODATAKA U SVRHU AUTOMATIZACIJE POSTROJENJA j) PODACI O VLASTITOJ POTROŠNJI k) PODACI O LOKACIJI .ANALIZA PROJEKTNOG ZADATKA(2) f) PODACI RELEJNE I OSTALIH ZAŠTITA g) NAĈIN I VRSTE UPRAVLJANJA (lokalno.MAKROLOKACIJA I MIKROLOKACIJA .

IZBOR STRUKTURE POSTROJENJA .sabirnica. pomoćne) . dvostruke. prekidaĉa -> djelotvornost sheme na lokalizaciju kvara b) ODRŢAVANJE EEP -> djelotvornost sheme na mogućnost odrţavanja elemenata EEP . IZRADA OSNOVE ZA JEDNOPOLNU SHEMU EEP-a .OSNOVA STRUKTURE EEP SU SABIRNICE (jednostruke.2.KRITERIJI ZA IZRADU OSNOVE / STRUKTURE JEDNOPOLNE SHEME EEP: a) KVAR .

KRITERIJI ZA IZRADU OSNOVE / STRUKTURE JEDNOPOLNE SHEME EEP c) UKUPNA CIJENA EEP U ŢIVOTNOM VIJEKU EEP T=TINV+TODR+TNEISP.ENERGIJE d) PREGLEDNOST SHEME EEP (sheme jednake cijene) .

KRITERIJI ZA IZRADU OSNOVE / STRUKTURE JEDNOPOLNE SHEME EEP e) RAZINE (STRUJA) SNAGA KRATKOG SPOJA S1 nuţnost sekcioniranja S2 .

KRITERIJI ZA IZRADU OSNOVE / STRUKTURE JEDNOPOLNE SHEME EEP f) OBLIK ELEKTROENERGETSKE MREŢE TS1 TS2 TS3 TS3 mora biti znatno pouzdanija od TS1 i TS2 .

PRIMJER IZBORA SHEME SH.2 SHEMA 2 SA SEKCIONIRANIM SABIRNICAMA OMOGUĆUJE LOKALIZACIJU KVARA NA ½ EEP .1 SH.

FORMIRANJE SKUPA POSTOJEĆIH SHEMA 2.POG+TISPADA min(TUK) . IZBOR OPTIMALNE SHEME IZ SKUPA PREOSTALIH SHEMA NA OSNOVI MINIMALNIH UKUPNIH TROŠKOVA TUK=TINV+TODR.OPĆA METODOLOGIJA IZBORA JEDNOPOLNE SHEME EEP 1. ANALIZA ZAHTJEVA NA JEDNOPOLNU SHEMU EEP I ELIMINACIJA SHEMA KOJE TE ZAHTJEVE NE ZADOVOLJAVAJU 3.

3. PRORAĈUN STRUJA KRATKOG SPOJA • PRORAĈUN STRUJA TROPOLNOG I JEDNOPOLNOG KRATKOG SPOJA • PRORAĈUN RASPODJELE STRUJE JEDNOPOLNOG KRATKOG SPOJA I ODREĐIVANJE STRUJE MJERODAVNE ZA DIMENZIONIRANJE UZEMLJIVAĈKOG SUSTAVA POSTROJENJA .

SABIRNICE POLJE .PREKIDAĈI .TRANSFORMATORI TRANSFORMATORSKO .4.GENERATORI . IZBOR I DIMENZIONIRANJE ELEMENATA U GLAVNIM STRUJNIM KRUGOVIMA (PRIMARNA OPREMA) ELEMENTI GLAVNIH STRUJNIH KRUGOVA PRIMARNA OPREMA G GENERATORSKO ENERGETSKA OPREMA POLJE .RASTAVLJAĈI MJERNO POLJE VODNO POLJE .

OSTALO IZBOR I DIMENZIONIRANJE ELEMENATA a) NAPONSKO DIMENZIONIRANJE .normalni pogon .UZEMLJIVAĈI .MJERNI TRANSFORMATORI NAPONSKI I STRUJNI .struje kratkog spoja .ODVODNICI PRENAPONA .ENERGETSKA OPREMA (NASTAVAK) . koordinacija izolacije b) STRUJNO DIMENZIONIRANJE .OTPORNICI ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA .izbor stupnja izolacije.

obraĉunska mjerenja .5. POMOĆNI STRUJNI KRUGOVI ZA MJERENJA: .pogonska mjerenja . IZBOR I DIMENZIONIRANJE ELEMENATA U POMOĆNIM STRUJNIM KRUGOVIMA POMOĆNI STRUJNI KRUGOVI SEKUNDARNA OPREMA 1.

2.tipkalo i komandno potvrdna sklopka (slijepa shema) .SDV.staniĉno raĉunalo d) DALJINSKO UPRAVLJANJE .uklopnica (komandno signalna ploĉa) . DC . POMOĆNI STRUJNI KRUGOVI ZA UPRAVLJANJE ELEMENTIMA a) NA APARATU b) NA RAZINI POLJA .na terminalu polja c) NA RAZINI POSTROJENJA .

stanje sklopnih aparata (dvopoloţajni) .signalizacija djelovanja Signalizacija: . POMOĆNI STRUJNI KRUGOVI ZA SIGNALIZACIJU .svjetlosna Signalizacija: .3.stanje regulacijskih preklopki transformatora .zvuĉna -> kvitiranje .signalizacija upozorenja .4 razine kao kod upravljanja Kronološki registrator dogaĊaja Signalizacija: .

primarna .4. POMOĆNI STRUJNI KRUGOVI RELEJNE ZAŠTITE Generacije zaštite: a) elektromehaniĉki sustavi b) statiĉki sustavi c) integrirani sustavi Z.sekundarna . U i S Vrste zaštite: .

POMOĆNI STRUJNI KRUGOVI ZA GOVORNE VEZE a) VFT b) UKV radio veze c) optiĉke komunikacije d) klasiĉna telefonija e) mobilna telefonija 6. MTU a) upravljanje tarifama b) upravljanje JR .5.

7. REGULACIJA .regulacijska preklopka transformatora . SUSTAV DALJINSKOG VOĐENJA 9. LOKALNA AUTOMATIKA a) APU automatski ponovni uklop b) AUT automatski uklop transformatora c) APP automatsko prekapĉanje potrošaĉa 8.

SMJEŠTAJ SEKUNDARNE OPREME U EEP a) SMJEŠTAJ U POLJU: .u bloku .VN .SN .u relejnoj kućici b) CENTRALNI SMJEŠTAJ .

RAZVOD POMOĆNOG NAPONA (~ i =) a) Za TS b) Za Generatorsko postrojenje -vod iz mreţe -agregat POLJE VLASTITE POTROŠNJE 0.4 kV RAZVOD VLASTITE POTROŠNJE .

RAZVOD POMOĆNOG NAPONA ~0. 50Hz ~ = 220 V= ~ = 48 V= = AKU TP ~ 220 V~ AKU U S ~ = 48 V= .4 kV.