PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN SAINS Perbandingan perbezaan antara penilaian Formatif dan Sumatif.

PenilaianFormatif PenilaianSumatif

Jenis/ Ciri
Pengertian Ujian formal atautak formal untukmengesantahappenguasaandankemajuanmurid di dalamkelas. Satujenisujian formal untukmengesantahappencapaiandalamsesuatutempohm asapersekolahan.

Tujuan

Mengesanpenguasaandankemajuanmuriduntukmemba Mengesanpencapaianmuridberdasarkanbeberapa unit ikikelemahandengankadarsegera. pembelajarandanpemeringkatangredmurid di dalamkelas.

Masa

Semasasesipengajarandilakukanatausetiaphujungbula n. Semasa semester pertama (pertengahantahun) dan semester kedua (akhirtahun).

Aktiviti

Menjalankanujian formal atautidak formal Menjalankanujian formal semasasesipengajarandanpembelajaran samaadadib dalambeberapawaktuberdasarkanketetapanjadualsecarai uatsecaraindividu, kumpulanataumenyeluruh. ndividumengikutkelas.
Ujiantidak formal (pemerhatiandansesisoaljawab), atau Ujian formal adalahujiankertaspenselatauujian, formal (ujianbulan) lisandalamjangkamasa yang melibatkanujiankertaspenseldalammasa yang singkat. ditetapkanmengikutkesesuaiannya.

Bentuk

Sasaran

Secaraindividu, secarakumpulanataukelas.
Liputan

Keseluruhankelas formal) Meliputibeberapa pembelajaranatausesuatutahappersekolahan unit

Meliputisesuatukemahiran (ujiantidak ataubeberapakemahiran (ujian formal)
Rekod

Tiada (bagiujiantidak formal) Penggunaanrekodprofilataupensijilan. danpenggunaansenaraisemakataurekodprestasi (bagiujian formal)
Tindakan

Membetulkankelemahandengankadarsegeraataumenja  Menempatkanmuridkumpulanataukelas yang sesuai. lankanaktivitipengayaanataupemulihan di dalamkelas.  Merancangdanmengubahsuaipelajaranataukurikulum.  Memberisijilberdasarkanpencapaiandalampeperiksaan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful