TUGASAN INDIVIDU TAJUK

:

MODEL PERKEMBANGAN GURU YANG EFEKTIF.
Pensyarah : Dr. Haji Mohammed Sani Bin Haji Ibrahim Disediakan oleh : Che Razali b Che Hussin P35321 Set 1

PENGENALAN
• "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari". Bukan pepatah ini yang ingin dijelaskan tetapi apakah rasionalnya perkataan 'guru' yang digunapakai. • Guru memikul amanah negara dalam mendidik dan melahirkan generasi anak bangsa yang cemerlang dalam aspek akademik dan tingkahlaku sosial. • Kupasan ini bertujuan memberi gambaran tentang guru yang efektif , berdasarkan apa yang dilakukan oleh guru di dalam fasa-fasa perkhidmatannya.

• Pada 28jan 2007- Kita dikejutkan dengan berita seorang pelajar tingkatan 4, SM Teknik Bintulu maut, dipercayai dibuli oleh 18 pelajar di asrama. (Utusan Malaysia, 29 Jan,2007). • Di dalam hal ini apa yang dilihat oleh masyarakat ialah betapa tugas guru itu perlu efekti. • Peranan guru kini nampaknya lebih kompleks untuk memandu arah dan membimbing pelajarnya yang terdedah dengan pertembungan budaya dan sosial menerusi kecanggihan teknologi maklumat. • Guru-guru efektif melihat perubahan ini dengan positif.

ISU GURU EFEKTIF
• Negara sedang menuju kehancuran jika gejala sosial semakin bertambah hari demi hari, tidak ditangani segera. –(IKIM, Dr. Syed Ali Tawfik Al-Attas) bertambahnya jumlah penagih dadah, kes juvenil dan penghidap HIV di seluruh negara. (Utusan Malaysia, 1 Nov
2006).

• umur penagih dadah seawal 16 tahun bererti mereka masih di bangku sekolah, tidakkah mereka telah didedahkan oleh guru-guru tentang bahaya dadah dan juga masalah sosial yang lain, tetapi kelihatan tidak berkesan, isunya ialah efektifkah selama ini tugas guru?

tuduhan dan tohmahan dilemparkan kepada guru kerana kononnya tugas guru sudah tidak efektif lagi. Selepas meninggalkan bangku sekolah seolah-olah tiada kesan pendidikan yang diterima kerana pada waktu inilah mereka melakukan pelbagai perkara negatif. pembangunan modal insan bagi memastikan Malaysia terus berdaya saing pada masa depan, khususnya ketika menjadi negara maju menjelang 2020. (Berita Harian,13.8.2006) modal insan yang diinginkan bukan sekadar generasi berilmu semata-mata, tetapi masyarakat yang harmoni dan bersatu padu.

• turut menjadi isu ialah terlalu bergantung kepada kelas tuisyen. • Jika guru-guru di sekolah benar-benar efektif di dalam proses P & P masyarakat akan rasa yakin dan memadai dengan apa yang diajar di sekolah, tidak perlu lagi dihantar ke kelas tuisyen. (Berita Harian, 25.9.2006) • Tetapi apa yang berlaku seolah-olah ibu bapa tidak yakin guru-guru menjalankan tugasnya dengan efektif hingga mereka berlumba-lumba menghantar anak ke kelas tuisyen walaupun belanjanya sangat tinggi dan kadang-kadang guru-guru yang sama juga mengajar.

• Guru-guru diingatkan perlu memastikan proses interaksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bersifat menyeluruh dengan mengambil kira empat aspek penting: kognitif, afektif, psikomotor dan kerohanian murid. • terlalu mengejar peratus lulus dan peratus cemerlang yang tinggi, aspek-aspek ini seolaholah dilupakan hingga pelajar yang dihasilkan tidak seimbang. • timbul keperluan menilai semula kerja guru supaya lebih efektif.(Datuk Dr Ahamad Sipon) . (Berita
Harian, 5.9.2006)

TEORI-TEORI BERKAITAN
• Dalam apa keadaan sekalipun guru-guru perlu berkembang menjadi lebih efektif bagi memenuhi tuntutan semasa. • Timbul desakan ke arah memperkukuhkan lagi profesionalisme guru-guru. • Woodworth, - desakan sebagai satu tenaga dalaman yang menggerakkan organisme untuk bertindak atau melahirkan sesuatu tingkah laku (Murray 1964). • Jenis desakan dalaman seperti kelaparan, seks, kehausan dan lain-lain lagi. Ini bermakna desakan ini membawa ke arah sesuatu matlamat. (Tan,1999,Pengaruh
Persekitaran Terhadap Perkembangan Guru Ke Arah Kecmerlangan, Tesis PHD, UKM)

Perkembangan Guru Efektif dari Perspektif Teori Structural –Fungsional • fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatankegiatan yang menyumbang kepada kesinambungan masyarakat. • setiap bahagian masyarakat mempunyai tujuan-tujuan dan keperluan-keperluan tersendiri. • kepentingan persefahaman anggota-anggota masyarakat untuk mencapai keharmonian dan kestabilan. • institusi pendidikan terdiri daripada pelajar-pelajar, guruguru juga pentadbir sekolah. • Ketiga-tiga komponen ini mestilah berfungsi dengan baik.

• Dalam kontek perkembangan guru efektif, kualiti guru mestilah setanding dengan perkembangan sosial masyarakat bagi membolehkan guru menangani kemelut dan gejala yang berlaku, jika tidak seimbang pelajarpelajarlah akan menjadi mangsa. • Soalnya bagaimana kualiti guru sentiasa pada tahap terbaik untuk menghasilkan impak yang optimum kepada pelajar-pelajar. (Yaakub Isa, 1994)

Apakah itu guru yang efektif?
• Menurut Yaakub Isa (1994), guru yang baik. • mampu mengajar atau mendidik dengan baik lalu pendidikannya menjadi berkesan sementara objektif pengajarannya tercapai. • Louis E Raths dalam tulisannya " What is a Good Teacher" dalam Childhood Education, Association for Childhood Education International, Washington XL,No.9 menyebut konsep guru yang baik sangat dipengaruhi oleh budaya yang didedahkan kepadanya dan yang dianggapnya sebagai suatu yang bernilai.

guru yang efektif;
• Boleh dan mampu menyesuaikan dirinya • Mempunyai peragaan yang menarik • Mempunyai minat yang besar terhadap masyarakat, profesion dan pelajar-pelajarnya • Cermat, terutama dalam aspek memerlukan ketepatan, ketentuan dan pemerhatian • Bertimbang rasa, terutama tentang penghayatan, budi bahasa, penyayang, simpati, tidak mementingkan diri sendiri. • Bekerjasama. • Boleh diharap serta cekal.

• • • • • • • • • •

Frank W Hart Sentiasa memberi bantuan dalam kerja-kerja sekolah, menerangkan sesuatu pelajaran atau tugasan dengan jelas. Periang, gembira, perawakan menarik dan mempunyai sifat kejenakaan serta boleh menerima jenaka. Berperikemanusiaan, mesra, pengasih dan 'sebahagian daripada kami'. memahami pelajar-pelajarnya. Boleh menjadikan kerja di sekolah seronok. Tegas. adil dan tidak mengamalkan 'pet'. Tidak panas baran, pendendam, merungut atau memerli. Kaedah pengajarannya mudah difahami murid. Berperibadi yang menyenangkan.

KERANGKA KONSEP
• Menurut Hay Mcber, (2000)di dalam tulisannya, A Model of Teacher Effectiveness,

• Kemahiran mengajar. • Ciri-ciri profesional. • Iklim bilik darjah.

Model Tiga Faktor Pembentukan Guru Efektif

Ciri-ciri Profesional

Kemahiran Mengajar

Iklim Bilik Darjah

Kemajuan Pelajar

Model Kemahiran Mengajar.

Homework

High Expectation s

Planning

Assessmen t

T ime on Task Time & Resource Management

Lesson Flow

Methods & Stretegies

Pupil Managemen t& Discipline

Professor David Reynolds (Hay McBer, 2000),

Kemahiran Mengajar • menjadikan pelajar-pelajar jelas tentang apa yang mereka lakukan. • boleh mengaitkan di antara pembelajaran sebelumnya dan bagaimana ia boleh diperkembangkan lagi. • Pelajar-pelajar berminat untuk mengetahui lebih lanjut dan mempertingkatkannya. High expectations • harapan yang jelas kepada setiap pelajarnya. • memberikan inspirasi dan meletakkan cabaran kepada pelajar-pelajar untuk mendapatkan yang terbaik. • mengambil kira tahap kepelbagaian kobolehan.

Perancangan • sangat baik perancangannya, • meletakkan rangka dan strategi. • Bersedia dalam kontek kurikulum yang lebih luas, berstruktur dan ada hubung kait dengan pelajaran lepas. • memberi masa menilai semua apa yang dipelajari. Kaedah dan Strategi • memperkenalkan pelbagai strategi dan teknik-teknik untuk melibatkan semua pelajar • mengekalkan mereka pada landasan yang tepat. • Kerja-kerja individu dan kumpulan kecil sentiasa diberikan untuk menggalakkan praktis dan mendapatkan refleksi.

Time On Task And Lesson Flow
umumnya guru-guru efektif dapat memastikan lebih 90% masa pelajar di dalam kelas melalui proses pembelajaran yang seimbang di antara : • Interaksi seluruh kelas • Kuliah • Kerja individu • Kerja kumpulan kolaboratif • Pengurusan kelas • Penilaian dan ujian

• Model Profesionalisme Guru

(Hay McBer, 2000)

PROFESSIONALISM Challenge and Support Confidence - Creating Trust Respect for Others

THINKING Analytical Thinking Conceptual Thinking

PLANNING & SETTING EXPECTATIONS Drive for Improvement -

Information Seeking Initiative

LEADING Flexibility - Holding PeopleAccountable - Managing Pupils - Passion for Learning

RELATING TO OTHERS Impact and Influence Teamworking - Understanding Others

Profesionalisme guru Efektif

1.Menghormati Orang Lain

– melayan semua pelajar dengan hormat. -mengambil kira faktor kelas dan faktor masyarakat di dalam pengajarannya. 2.Challenge and Support - memberikan harapan yang tinggi serta turut membina kepercayaan dan 'self esteem' pelajar. 3.Keyakinan Diri - sentiasa optimis tentang keupayaannya dan sedia menyumbang terutama untuk kemajuan sekolah. -tenang bila berhadapan karenah pelajar. 4.Memupuk Kepercayaan - istiqamah, menghargai komitmen pelajar-pelajarnya. - mampu mewujudkan suasana yang merangsang pelajar untuk menerokai kelebihan diri.

Pemikiran • • analitik, suka bertanya dan memjawab soalan kenapa, sebab dan akibat. ' Conceptual Thinking' iaitu faham tingkah laku dan situasi, penyesuaian, mampu mengaplikasikan konsep-konsep, idea dan praktikal.

Kepimpinan 1.Menguruskan Pelajar-pelajar - Pelajar-pelajar dijelaskan program-program yang dirancang. - menyediakan maklumbalas. - Bahan-bahan pengajaran tambahan. - mendemonstrasikan minat belajar supaya semuanya maju walaupun berbeza kebolehannya. - feksible dan boleh menerima penyesuaian. -menyimpang sedikit dari perancangan dan kembali semula untuk memberi respon kepada perkara semasa. - Kepercayaan yang diberikan dijunjung sama ada daripada pelajar atau sesiapa saja.

2.Minat Belajar 3.Flexibility

4.Menjaga Kepercayaan

PERBINCANGAN • Jika guru efektif di dalam menjalankan peranan mereka, terdidiklah bangsa itu. • Di India, Lembaga Pendidikan New Delhi mewajibkan semua guru di sekolah rendahnya memeluk pelajar sebelum memulakan kelas dengan alasan menghilangkan tekanan. • Malah pelajar diwajibkan memeluk sesama sendiri, tetapi beserta syarat iaitu hanya membabitkan mereka yang sama jantina. . (Berita Harian, 1.12.2006) • faktor keseimbangan perlu diberi penekanan oleh guru efektif : keperluan kognitif , afektif, psikomotor dan kerohanian murid dan emosi pelajar. • Guru-guru efektif perlu bersedia menawarkan keperluan ini.

• • • •

Pendidikan Seumur Hidup Pembacaan berterusan. Mengikuti atau mengambil bahagian aktif dalam kursus perkhidmatan, bengkel, seminar, forum, dialog dan sebagainya. terlibat kerja atau tugas yang boleh meningkatkan taraf profesionalisme guru seperti menjadi pemeriksa, membentang kertas kerja dll. melibatkan diri dalam perancangan pendidikan dan menulis rencana profesional dalam bidang pendidikan.

(Abdul Rahim Abdul Rashid, (1996),

RUMUSAN
• • • • • • • kehidupan masyarakat semakin kompleks, tugas guru semakin mencabar. Gejala-gejala sosial tidak boleh dihapuskan, selagi negara didiami oleh manusia. mengurangkannya dengan memantapkan sistem pendidikan dan memperkemaskan tugas guru supaya lebih efektif. penghasilan tenaga kerja. tugas guru melatih dan menggilap tenaga muda supaya dapat memenuhi tuntutan tenaga kerja yang kompetetif. Guru-guru yang efektif boleh melakukannya. ilmu teknologi maklumat, melatih berfikir analitik di kalangan pelajar, berani, berfikiran konseptual dan lain-lain lagi.

• Model-model yang dibincangkan merupakan cadangan dan panduan sahaja. • guru kekal bermotivasi dan dengan tulus dan ikhlas mendidik generasi muda. Terimakasih, wassalam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful