BAHASA KANAK-KANAK LEMAH PEMBELAJARAN (LEARNING DISABLED)  

Konsep Masalah Pembelajaran Apakah yang dimaksudkan dengan masalah pembelajaran? • Sebelum membicarakan tentang konsep dan definisi masalah pembelajaran, perlulah terlebih dahulu memahami konsep lain yang lebih luas iaitu kanak-kanak berkeperluan khas. Pengetahuan tentang kanak-kanak berkeperluan khas akan membantu untuk lebih memahami konsep-konsep lain yang berkaitan dengannya seperti pendidikan khas dan masalah pembelajaran

Konsep Masalah Pembelajaran

Garciulo (2003) definisi keperluan khas: "Individuals who differ from societal or community standards of normalcy. These differences may be due to significant physical, sensory, cognitive, or behavioral characteristics. Many of these children may require educational programs customized to their unique needs."

Konsep Masalah Pembelajaran 9 kategorikan kanak-kanak berkeperluan khas: 1. Terencat Akal (Mental Retardation) 2. Kurang Upaya Dalam Pembelajaran (Learning Disability) 3. Kecelaruan Emosi atau Tingkah Laku (Emotional or Behavioral Disorders) 4. Pintar Cerdas dan Berbakat (Gifted and Talented)

Konsep Masalah Pembelajaran 5. Masalah Bahasa dan Pertuturan (Speech and Language Disorders) 6. Masalah Pendengaran (Hearing Impairment) 7. Masalah Penglihatan (Visual Impairment) 8. Kecelaruan Spektrum Autisma (Autism Spectrum Disorder) 9. Kurang Upaya Fizikal atau Masalah Kesihatan (Physical or Health Disability)

Definisi Masalah Pembelajaran Jabatan Pendidikan Khas,KPM: • Murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia adalah;

Definisi Masalah Pembelajaran Jabatan Pendidikan Khas,KPM: • Murid bermasalah pembelajaran adalah kanakkanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia adalah;

Definisi Masalah Pembelajaran Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di bawah tanggungjawab KPM: • Sindrom Down • Autisme ringan • Hiperaktif (Attention Deficit-Hyperactivity Disorders/ADHD) • Terencat akal minima • Kurang upaya dalam pembelajaran (Learning Disability), dan • Kurang upaya dalam pembelajaran khusus (Contoh: Disleksia)"

Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran

Aspek psiko-motor Bentuk badan dan ko-ordinasi motor kanakkanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal. Walaubagaimanapun kanak-kanak yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor – faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanakkanak biasa.

Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran
Aspek kognitif Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. Sebagai contohnya,mereka mempunyai rendah daya ingatan, kebolehan dalam bidang pengamatan dn perkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermnasalah pembelajaran tidak sama dengan kanakkanak biasa. Contohnya, mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari apa yang dipelajari oleh kanak-kanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih.

Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran

Aspek afektif Mempunyai bidang perhatian yang singkat atau kurang tumpuan terhadap sesuatu. Mudah kecewa disebabkan pengalaman kegagalan yang berulang-ulang hasil daripada pengharapan masyarakat supaya mereka berfungsi sesuai dengan umur kronologi mereka. Sikap dan nilai mereka tidak selaras dengan tingkahlaku kanakkanak biasa. Minat mereka adalah selaras dengan kanak-kanak yang mempunyai

Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran Lisan Bacaan Tulisan

Kemahiran Lisan
Kategori Masalah Lisan Autisma i. Pengulangan ii.Pelat iii.Penggantian konsonan Sindrom i. Pengguguran konsonan down ii.Penggantian konsonan iii.Pertuturan kanak-kanak (baby Terencat i. talk) Masalah komunikasi Akal ii.Pengguguran konsonan (pergi/pei/ iii.Sebut tidak jelas iv.Tidak lancar

Kemahiran Lisan
Kategori Masalah Lisan Serebral i. Masalah komunikasi Palsi ii.Pengguguran konsonan (pergi/pei/ iii.Sebut tidak jelas Masalah i. Kecelaruan pertuturan iv.Tidak lancar komunikasi ii.Kecelaruan suara iii.Tidak lancar Aphasia i. Kecelaruan bahasa ii.Kesukaran mengujarkan kata

Masalah pertuturan Masalah bahasa

gangguan pada penghasilan sebenar bunyi pertuturan kesukaran dalam menghasilkan perkataan untuk menyampaikan sesuatu pandangan atau kesukaran memahami pertuturan

Kecelarua aliran pertuturan terganggu oleh n penghentian, pemanjangan • kelancaran (ssss-saya) atau pengulangan bunyi (s-s-s-saya) dan suku kata (sa-sa-sa-saya) yang tidak normal. Kecelarua masalah dalam penggunaan n suara nada, kekuatan dan kualiti suara (kualiti suara yang kasar (harsh), berangin (breathy), tegang (strained), sengau (hipo atau hipernasaliti) atau nada yang terlalu tinggi atau rendah)

Bacaan • Masalah dalam bacaan
– Meninggalkan huruf – Meninggalkan perkataan – Tidak kenal huruf – Tidak memahami apa yang dibaca – Teragak-agak – Salah sebutan

Bacaan • Masalah dalam bacaan
– Lemah daya ingatan – Menambahkan perkataan – Mengulang perkataan – Mengeja semasa membaca

Strategi Pengajaran Bacaan

Kaedah VAKT • • • • • Menggunakan deria visual V - visual (penglihatan) A – audio (pendengaran) K - kinesthetic ( pergerakan ) T - tactile ( sentuhan)

Kaedah VAKT Langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut: • menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan • guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” ( menggunakan krayon ) • Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu

Kaedah VAKT Langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut: • Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan, huruf dibuat daripada kertas pasir, menggunakan talam berpasir/lumpur, mewarna dengan jari, huruf timbul yang besar dan lain-lain. • Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT, murid hendaklah ;

Kaedah VAKT Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT, murid hendaklah

• lihat huruf (V)
• • • • dengar guru sebut huruf (A) menyebut huruf (A) dengar huruf yang disebut (A) rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K)

Kaedah VAKT • rasa permukaan huruf dengan hujung jari (T) • lihat pergerakan tangan semasa membuat surihan (V) • dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A)

Kaedah Fonik
– Membunyikan bunyi-bunyi vokal dan konsonan lalu dicantum untuk membentuk suku kata – Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. – Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya.

Kaedah Fonik • Menurut kaedah fonik, hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan.

Kaedah Fonik • Dalam kaedah fonik, huruf “a” tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ], dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku kata yang lain. • Sebagai contoh, ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. [ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ]

Kaedah Seluruh Kata/ Terus
– Menyebut keseluruhan perkataan tanpa mengeja menurut suku kata

– sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris, – pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya, makan, lari, main, emak, bapa dan sebagainya.

Kaedah Seluruh Kata/ Terus • perkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali.

Kaedah Seluruh Kata/ Terus • Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu, guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf, iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. Misalnya bagi perkataan ”rumah”, guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ].

Kaedah Abjad/ Huruf
– Memperkenalkan nama abjad dan diikuti dengan ejaan menurut suku kata – mementingkan kanak-kanak mengenal namanama huruf dari a – z. – Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal ( a, e, i, o, u ), huruf-huruf konsonan, dan diftong ( ai, au,oi ). Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. – huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan.

Kaedah Abjad/ Huruf Langkah: • Memperkenalkan huruf a-z • Memperkenalkan huruf vokal a, e, i, o, u • Menggabungkan huruf konsonan dan vokal - ba, be, bi, bo, bu • Membentuk perkataan daripada suku kata - ba + tu batu • Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah.  

Kaedah Abjad/ Huruf • Kekuatan kaedah ini – sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. – membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya. – memberi asas yang kukuh dalam kemahiran membaca.  

Kemahiran Mengeja • • • • • • • • Mengenal abjad Mengenal perkataan Menyatakan perkataan yang boleh dicam Membezakan bunyi-bunyi dalam perkataan Mengenal pasti kesamaan dan perbezaan dalam perkataan Menghubungkan fonem dengan simbol/ abjad Mengeja perkataan mudah dan sukar menurut fonetik Menggunakan ejaan yang betul dalam

Kemahiran Mengeja • • • • • • • • Mengenal abjad Mengenal perkataan Menyatakan perkataan yang boleh dicam Membezakan bunyi-bunyi dalam perkataan Mengenal pasti kesamaan dan perbezaan dalam perkataan Menghubungkan fonem dengan simbol/ abjad Mengeja perkataan mudah dan sukar menurut fonetik Menggunakan ejaan yang betul dalam

Implikasi terhadap intervensi bahasa

Rawatan/ Strategi

• sesi terapi secara individu atau dalam kumpulan kecil • berinteraksi dengan kanak-kanak melalui permainan dan perbualan. • Peralatan dan aktiviti yang biasa digunakan sewaktu sesi terapi ialah objek, buku, gambar dan cerita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kanak-kanak.

Prinsip asas merangka rancangan untuk intervensi bahasa • Sebagai permulaan biasakan diri murid dengan bilangan frasa dan klausa yang minimum, • Menggunakan bahan bergambar dan berwarna untuk merangsang penumpuan dan ingatan murid, • Perkenalkan perkataan-perkataan baru, yang ada kaitan dalam sepuluh bentuk dan konteks yang berbeza.

Prinsip asas merangka rancangan untuk intervensi bahasa • Mengenalkan perkataan baru, konsep • langkah pembinaan ayat daripada ayat mudah kepada ayat sukar, • Menagajar perkataan asas yang biasa digunakan dan dipertingkatkan kepada perkataan yang lebih kompleks penggunanya, • Menggunakan perbendaharaan kata yang biasa dan telah diketahui dalam pembinaan struktur ayat,

Stretegi Pengajaran Kemahiran Lisan
Masalah Strategi Pengajaran Kecelaruan i. Aktiviti awal pendengaran suara ii.Aktiviti awal pertuturan (cth: ayat berima) Sebutan i. Aktiviti awal pertuturan dan tidak jelas bahasa (cth: diskriminasi bunyi) dan Tidak i. Aktiviti awal pertuturan lancar/ bahasa Aphasia gagap i. Aktiviti awal pertuturan dan (cth: pemintal lidah, cuing) bahasa (cth: diskriminasi bunyi)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful