Przychody, koszty, zyski

The Founder Institute

Przychody ?

Model biznesowy

Na podstawie: Tworzenie modeli biznesowych Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

Jakie jest Twoje USP lub UPS?

Przychody
STRUMIENIE PRZYCHODÓW – przedstawiają ilośd środków generowanych przez firmę w związku z obsługą każdego segmentu rynku. Jeśli uznamy że klienci stanowią serce modelu biznesowego, wówczas strumieo przychodów należy uzyskad za jego układ krwionośny. •Za jaką wartośd Twoi klienci gotowi są zapłacid? •Za co płacą obecnie?

•W jaki sposób dokonują płatności w chwili obecnej
•Jak woleliby płacid? •Jak duży jest udział poszczególnych strumieni przychodów w ogólnych przychodach firmy?

Przychody a model biznesowy
Metody generowania przychodów
•Sprzedaż aktywów – sprzedaż prawa własności do określonego produktu; •Opłata za korzystanie – im częściej klient z czegoś korzysta, tym więcej za to płaci, np. operator telefoniczny nalicza klientowi opłatę na podstawie czasu trwania wykonanych połączeo; •Opłata abonencka – przychody pozyskiwane za udzielenie podmiotowi stałego dostępu do usługi;

•Wypożyczenie i leasing – w zamian za określoną opłatę uzyskuje się wyłączne prawo do korzystania z danego zasobu, na ustalony warunkami umowy okres;
•Udzielenie licencji – klient zyskuje możliwośd korzystania z chronionej prawem własności intelektualnej; •Prowizje z tytułu pośrednictwa – uzyskiwane z pośrednictwa na rzecz jednej lub więcej stron; •Reklama – opłaty z tytuły reklamy określonego produktu, usług lub marki.

Koszty
STRUKTURA KOSZTÓW – obejmuje wszystkie wydatki ponoszone w związku prowadzoną działalnością. Tworzenie i dostarczanie wartości, podtrzymywanie relacji z klientami i generowanie przychodów – każde z tych działao generuje koszty. •Jakie najważniejsze koszty generuje nasz model biznesowy? •Które kluczowe zasoby kosztują najwięcej

•Które kluczowe działania wymagają największych nakładów finansowych

Koszty a model biznesowy
Model skoncentrowane na kosztach •Należy obniżyd koszty wszędzie gdzie tylko się da; •Stworzenie i utrzymanie struktury możliwie niskosztowej; •Obniżenie kosztów poprzez redukcję kosztów produkcji, automatyzację i outsourcing; •Przykład: EasyJet i Ryanair.

Modele skoncentrowane na wartości
•Podmiot kładzie większy nacisk na generowaniu odpowiedniej wartości niż na kosztach związanych z funkcjonowaniem danego modelu biznesowego; •Przykład: luksusowe hotele.

Koszty a model biznesowy
Na strukturę kosztów mogą wpływać •Koszty stałe – utrzymujące się na tym samym poziomie bez względu na ilośd wytwarzanych dóbr czy świadczonych usług. •Koszty zmienne – zmieniają się proporcjonalnie do ilości wyprodukowanych dóbr lub świadczonych usług. •Korzyści skali – korzyści pojawiające się w związku ze wzrostem wolumenu produkcji

•Korzyści zakresu – duże przedsiębiorstwa mogą na przykład wywnioskowad te same działania
marketingowe czy kanały dystrybucji

Zarządzanie zyskiem
Przychody – Koszty = Zysk
Zmiana przychodów może wynikać ze: •zmiany wolumenu sprzedaży; •zmiany cen oferowanych dóbr i usług; •zmiany średniej wartości zawieranych transakcji; •kontroli wahao sprzedaży wynikających z sezonowości. Analizę kosztów przeprowadzamy poprzez : •analizę kosztów odbiegających poziomem od normy; •rozbicie kategorii kosztowych na szczegółowe pozycje; •porównywanie poziomu kosztów z kosztami konkurencji; •określenie metod redukcji kosztów poprzez ich substytucje.

Dziękuję za uwagę

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful