РЦПИОВДУСОП

Детско отделение

Ресурсен център
Шумен

МБАЛ-Шумен АД

Синдром на Даун
възможности за интервенция
насоки към родителите

Севджихан Еюбова, клиничен психолог
e-mail:eubova@abv.bg

Исторически данни...
1866 г. Джон Даун описва
морфологически
характеристики на хора със
„Синдром на Даун“, наричайки
го "монголоидизъм"

1959 г. Lejeune и Jacobs
установяват, че синдромът на
Даун е резултат от тризомия
21 ХХХ
John Langdon Haydon Down
1828 - 1896

1965 г. болестта е наречена
– синдром на Даун в чест на
своя откривател

0 1.0 15 20 25 30 35 40 Възраст на майката 45 .000 живородени 100.raredis.http://www.org • честота 1 на 700800 живородени • 100 деца се раждат със синдром на Даун всяка година или средно 2 деца за област Шумен • съотношение по пол ♂ 1.15 : ♀ 1 Честота на 1.0 10.

1-2% Характерни дизморфични белези: • брахицефалия • плосък тил • големи фонтанели с късно затваряне • косо разположени очни цепки • епикант • Петна на Brushfield • хипопластични назални кости • малки недобре оформени ушни миди • полуотворена уста с изплезване на езичето (езикът е голям) • късно прорязване на зъбите.Какво представлява синдромът на Даун ? Три клинични форми : •Класическа тризомия 21.95% •Транслокационна .3-4% •Мозаична . • микродонтия .

.Год. 1978 . Синдром на Даун честота < 30 30 35 36 37 38 39 40 42 44 46 48 49 По малко от 1 на 1000 1 на 900 1 на 400 1 на 300 1 на 230 1 на 180 1 на 135 1 на 105 1 на 60 1 на 35 1 на 20 1 на 16 1 на 12 Източник: Hook.G. E. Down Syndrome in Live Births by Single Year Maternal Age. A. Lindsjo.

Развитие при синдром на Даун Усмивка Нормално развитие Седят без опора Прохождане Проговаряне Хигиенни навици-контрол ТР 1 Раждане 2 3 4 5 6 Възраст в години 7 8 9 10 .

а прохождането е около 26-ия мес.Умствена изостаналост • Почти всички деца със синдром на Даун имат умствена изостаналост в лека до умерена степен. • Клинично се проявява в първата година от живота. при която могат да седят без опора е 11 мес.. • Средна възраст. което се задържа през юношеството и зряла възраст. (или типичната възраст за определени умения се удвоява за децата с Даун).възраст. • Първи думи – 18 месеца • IQ се понижава до 10 год. . след което достига плато.

Mental Retardation and Developmental Disability Research Reviews. 2. (2000).F. and Hesketh.Специфичен когнитивен профил при синдром на Даун 1. 6. 5(1). Chapman.J. 84-95. 1-9. Freeman. and Hodapp. S. R.N.M. Educating children with Down syndrome: linking behavioral characteristics to promising intervention strategies. (2000). Behavioural phenotype of individuals with Down syndrome. Социално разбиране и интерактивни умения Моторика Говор и езикови умения Оперативна памет Зрителна памет и визуална обработка на информацията Способност за четене Боравене с числа Социално поведение . L. Down Syndrome Quarterly.S. R.

но те нямат езиковите способности да обяснят как се чувстват или да се справят с някои социални ситуации. усмихват се. . гукат още от първите месеци на своя живот и показват минимално изоставане по отношение на социалните интерактивни умения.Социално разбиране и интерактивни умения По-голямата част от децата със синдром на Даун осъществяват очен контакт. Те са “социално” чувствителни” и разбират много добре невербалните знаци на емоциите (лицева експресия. които наблюдават. тонът на гласа. позициите на тялото) още от първата година на живота си. В училищна възраст повечето деца продължават да показват емпатия и добро разбиране за социалните поведения.

аутизъм. хиперактивност или обсесивни разстройства Темперамент по Chess-Thomas .Фактори.сравнение 44% комбиниран тип 29% бавно превключващи деца 6% 13% 12% трудно дете 16% 38% лесно дете 0% 42% 5% 10% 15% деца със СД 20% 25% 30% деца с типично разв итие 35% 40% 45% . влияещи върху социалното развитие: Темперамент и личност Езикови и когнитивни възможности Семейна среда Очаквания и управление на очакванията Первазивни разстройства на развитието .

все пак може да бъде успешно модулирано чрез търпение и родителски контрол още от ранно детство. Такова поведение. техните вътрешни преживявания ще се отразят в поведението им. тъй като те бързо възприемат и отрицателни емоции като гняв.Те могат да показват загриженост. Понякога причина за тяхното “трудно” поведение е търсенето на помощ от възрастен и / или желание за изява. неприязън или отхвърляне. . желание да са в центъра на вниманието. Някои деца със синдрома на Даун могат да бъдат доста палави и трудни за управление на моменти. или тъга адекватна за съответната ситуация. въпреки че никак не е лесно. но тази чувствителност може да ги направи уязвими. Понеже не притежават съответните ресурси да обяснят как се чувстват. без значение дали са у дома или в училище.

Потрудно се усвояват фините умения. . танци или футбол. но повишават и социалните възможности. това може да се отрази и на играта им и включването им в някои часове като физическо възпитание не и обличане. Хубаво е в училищна възраст да се търсят възможности за включването на децата в различните дейности плуване. Тези спортни дейности допринасят не само за здравето и двигателните умения. хранене. гимнастика. но основните неща се постигат от повечето деца със синдром на Даун и те са относително самостоятелни по отношени ена мобилност. които се изискват в училище – като писането . които изискват моторните умения.Моторика Моторните умения се бавят по отношение на типичната хронологична възраст. конна езда. обличане. Съветите на физиотерапевта ще са от полза за повечето деца .за това как да усвояват определени двигателни умения.

Децата със синдром на Даун разбират повече. Ако разбирането на речта обаче е затруднено е необходимо да се търсят сензорни проблеми свързани със слуха или зрението .Говор и езикови умения Последователност / разказ по картинка Говорът и езиковите умения обикновено са областта с най-значимо закъснение. отколкото могат да кажат и усвояването на жестове е важен мост в общуването.

която цели усвояване на фонетиката. подобряване на речника и граматиката. който оценява и изработва специална програма за работа със съответното дете. артикулацията. . Говорът е част от ежедневието ни и това е и причината да се изисква от родителите поактивно да се включват в развитието на говорнокомуникативните умения . разбира се след и чрез подкрепата на логопед.Децата със синдром на Даун трябва да получават редовно логопедична помощ.

com .com http://www.sgbbg.signlanguage-bg.http://www.

org книга гребен стол.http://www.integracia.org/?q=node/960 http://www.makaton. кресло къща. дом .

Applied Behavior Analysis Picture Exchange Communication System Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children .

Това означава. трябва да се мислим като за визуално учащи и всички учебни програми е наложително да бъдат подкрепени с нагледни материали. че за децата със синдрома на Даун. .Зрителната памет и визуалната обработка са относителните силни в сравнение със звукова обработка и слухова памет.

Поради тази причина при работа в клас трябва да се има предвид.Работната памет и особено краткосрочната словесна памет. колкото се очаква за невербалните им способности и това има значение за способността на детето да се научи да говори езика и обработва получаваната информация. .отново не напредват толкова бързо. че при тези деца работата на паметта е затруднена и е задължително да се използва повторение. изглежда е специално нарушена .

групиране Какво липсва ? броене през 5 играчки дрехи плодове .

че четенето е най-ефективният начин за подобряване на говора при деца със синдром на Даун и най-ефективният начин за подобряване на работната им памет. . много добре развито. Тази способност се обяснява със силната им визуална памет. ако обаче се започне с ранна интервенция – не по-късно от две годишна възраст.Четенето може да се окаже. В начална училищна възраст – четенето трябва да е приоритет в обучението . Последните проучвания показват.

комуникативни умения -вербални и невербални .използване на компютър .интереси и любими занимания .възраст .При планиране на обучението. трябва да се вземат предвид: .говор .наличие или не на подкрепа за обучението у дома .езиково декодиране .умения за писане .правопис .уменията за четене .спелуване .почерк .състояние на слуха .социална увереност .фонологични осведоменост .памет .отношение към обучението .

Такива ресурси могат да бъдат: •карти с букви и думи (купени или направени . в училище или у дома. ламинирани или залепени върху картон) компютър със софтуер за обучителни занимания •книги. т. учебници •работни листове за четене и писани (диференцирани. ако е необходимо.отпечатани от компютър. опростени до ниво на разбираемост за съответното дете) •звукова и видeо техника . детската градина. но могат да бъдат направени и в яслата.е.Ресурси Всички деца – без значение на каква възраст са или какви обучителни способности притежават се нуждаят от помощни материали в процеса на учене. Такива материали могат да се купят.

.

в сравнение с развитието на уменията за четене. поради тази причина използваните ресурсни материали трябва да са такива.youtube.com/watch?v=v9RJK8m89Ss . че максимално да осигуряват визуална подкрепа. ако се развиват и невербалните им умения.com http://www. както е примера с модерната в последните няколко години – Numicon мултисензорна програма за математически умения. които се забавят при децата със синдром на Даун.numicon. Числовите операции могат да бъдат развивани само. http://www.Усвояването на числата и боравенето с тях са умения.

Целите. добре е да са ориентирани към следните постижения: -Развитие на глобалната моторика и пространственото ориентиране -Развитие на специфични дейности. контрол на тоалтените нужди и други хигиенни навици . улесняващи посещението или живота в училище -Консултиране на родители и учители -Участие в различни групи за занимания спортни танц или гимнастика -Предоставяне на занимания и адаптацията им за изработване на фини двигателни умения. почерк -Развитие и периодично оценяване на напредъка на житейски умения като независимо хранене. фина моторна координация. които програмите за рехабилитация си поставят не бива да са фокусирани само върху физиотерапията. пиене.

.

Най-важното за тези деца е подкрепящата и любяща семейна среда. . себе си и другите членове на семейството. Различните терапевтични и обучителни стратегии са всъщност “черешката на тортата” .downsyndromebg. че развитието на децата със синдром на Даун тяхното обучение и придобиването на опит. но и да балансират между тях. Важно е обаче .com Научните доказателства са в подкрепа на факта. въпреки че те значително помагат – те не са основното в работата с децата със синдром на Даун. родителите не само да оценяват потребностите на детето със синдром на Даун. пряко зависи от това дали се отглеждат в семейна среда и доколко семейството е активно по отношение на специалните нужда на детето.Семейна среда http://www.

да се насърчи развитието на умения за четене.включване на децата в спортни дейности .включване на децата в обсъждането на семейни въпроси – т. броене и боравене с пари -партниране с училището .стимулиране на словото и .пълно включване на децата в семейния живот . писане.е.да се насърчава независимостта в личната хигиена .Възможни цели за родители на деца със синдром на Даун могат да бъдат: . да им се дава право на мнение -да изискват и поддържат социално приемливо и подходящо за възрастта поведение у дома .участие в социални дейности .

.Родителите имат найголямото предимство – да са близо до децата си. Down Syndrome Support w/Brittany Martinez ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful