TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH

6/11/2013

FAA/PRA3102

1

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH
Konsep dan kepentingan teknik pengajaran
6/11/2013 FAA/PRA3102 2

KAEDAH

Mangantar Simanjuntak (1982) : – satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang digunakan. Parera (1986) : – satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tidak ada bahagianbahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan Ishak Ramly (2006) : – satu rancangan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran.

• Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. . karang-mengarang dan sebagainya. • Edward M. Anthony : – satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Abdul Aziz : – pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah yang digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.TEKNIK • Kamus Dewan (edisi ketiga) : – kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.

KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH • Kaedah bersifat prosedur dan teknik merupakan pelaksanaan kaedah dalam kelas 6/11/2013 FAA/PRA3102 5 .

Teknik bercerita 5. Teknik inkuiri 6.1988 ) 1. Teknik permainan bahasa 3. Teknik perbahasan 7.Teknik perbincangan . Teknik kuiz 8.Jenis-jenis teknik : (menurut Kamarudin Hj. Teknik soal jawab 10. Husin.Teknik simulasi 11. Teknik sumbangsaran 9. Teknik main peranan 2. Teknik latih tubi 4.Teknik drama 12.

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH – Tunjuk cara – Penerangan – Menggalak – Memuji – Maklum balas – Mendengar – modelling – Penyoalan – Membaca – Mengingat semula – Menyanyi – Mencadang – Memberi tahu – Memberi arahan – Berasaskan tugasan FAA/PRA3102 7 6/11/2013 .

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH – – – – – – – scaffolding Sharing & constructing attending promting Tunjuk cara Mendengar modelling – Simulasi/main peranan – Membaca – Mengingat semula/refleksi – Menyanyi – Bercerita – Memberi tahu – memuji – menggalak 8 6/11/2013 FAA/PRA3102 .

objektif dan kandungan demontrasi. 6/11/2013 FAA/PRA3102 9 .Tunjuk Cara • Guru hendaklah mengenal pasti tajuk. • Terangkan kepada kanak-kanak tujuan demontrasi. peranan kanakkanak dan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak selepas demontrasi.

6/11/2013 FAA/PRA3102 10 .Tunjuk Cara • Rancang strategi yang menarik. • Guru dan kanak-kanak hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan. • Selepas demontrasi guru boleh mengadakan sesi perbincangan.

– Di samping menunjuk cara. – Sebelum kanak-kanak menunjuk cara. guru perlulah menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkaraperkara yang harus dicakapkan. kanakkanak diminta untuk menerangkannya melalui bahasa yang baik. .Teknik tunjuk cara – sesuai digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan kanak-kanak mempelajari dengan menggunakan langkah-langkah yang betul dan sempurna.

untuk menjamin kekekalannya. .Teknik penyelesaian masalah – teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliaan guru. Teknik latih tubi – pengulangan fakta-fakta yang telah dipelajari. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran tersebut dan di samping itu. Kanakkanak diberi masalah dan cuba menyelesaikan masalah tersebut.

Teknik permainan bahasa –guru membentuk satu situasi yang memerlukan kanak-kanak menggunakan bahasa yang ada pada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas permainan yang diberi. .

SIMULASI/MAIN PERANAN
• Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. • Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip.

6/11/2013

FAA/PRA3102

14

• pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikkan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. • Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. • Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.
6/11/2013 FAA/PRA3102 15

SIMULASI/MAIN PERANAN

Teknik main peranan – teknik yang melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. – pengalaman secara spontan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 16

 murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan.  boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran  pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang  boleh diiringi alat muzik atau perkusi 6/11/2013 FAA/PRA3102 17 .NYANYIAN  menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid.

sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata  guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan 6/11/2013 FAA/PRA3102 18 .NYANYIAN  gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata  nyanyian tidak kaku.

 Guna laras bahasa kanak-kanak. kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan.PENERANGAN  Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka. 6/11/2013 FAA/PRA3102 19 . Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa.  Faktor gaya bahasa .

PENERANGAN Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas.  Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 20 .

6/11/2013 FAA/PRA3102 21 PENYOALAN/SOAL JAWAB . tetapi adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.  Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.  Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan.  Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.

 Soalan jenis bercapah / konvergen – menggalakkan kemahiran berfikir.  Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan  Bertujuan memperluaskan idea.  Sebarkan soalan kepada semua murid.  Menyoal mengikut aras yang sesuai.  Memandu untuk mencapai objektif penyoalan.  Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan  Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah 6/11/2013 FAA/PRA3102 22 PENYOALAN/SOAL JAWAB .

Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 23 . Pembentukan soalan jelas dari segi aras.PENYOALAN/SOAL JAWAB  Mendorong / menggalakkan pemikiran semula. dan maksud. frasa.  Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus.

Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks.PENYOALAN/SOAL JAWAB • Kepentingan Penyoalan 1. 3. 4. Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid. Meningkatkan rapport guru dan murid. 5. Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek 6/11/2013 FAA/PRA3102 24 . 2. Menambah daya ingatan dan pengetahuan.

• mewujudkan interaksi antara guru dengan kanak-kanak. • Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan kanakkanak akan menjawab soalan tersebut. • Mempunyai aras kesukaran soalan 6/11/2013 FAA/PRA3102 25 .Teknik soal jawab • teknik yang kerap digunakan oleh guru.

based) • Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa • Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan • Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa • Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid • Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan 6/11/2013 FAA/PRA3102 26 .Berasaskan Tugasan (Task.

model.Berasaskan Tugasan (Task. penyelesaian masalah 6/11/2013 FAA/PRA3102 27 . puzzle. bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks • Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi • Contoh tugasan: melengkapkan gambar.based) • Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid • Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid • Perkembangan pengetahuan secara berperingkat . mencari jalan pulang. ”explore race”.

bertutur. Latihan pemahaman. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Merupakan salah satu teknik yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. 6/11/2013 FAA/PRA3102 28 BERCERITA .

kemuncak dan kesudahan cerita. suara. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya tidak mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.BERCERITA Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. gerak laku dan kawalan mata. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 29 .

TEKNIK BERCERITA – Guru memilih cerita yang sesuai dengan kanak-kanak dan isi pengajaran yang hendak disampaikan. – Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspekaspek bahasa yang hendak diajarkan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 30

Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita
• • • • Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan BBM - kad gambar atau gambar bersiri, gambar kartun, keratan akhbar dan keratan majalah , objek-objek sebenar atau kostum yang sesuai. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.
FAA/PRA3102 31


6/11/2013

Kepentingan Teknik Bercerita
• memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan; • Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama. • Nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam ceritacerita tersebut • Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. • bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada murid-murid;
6/11/2013 FAA/PRA3102 32

• Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin.Kepentingan Teknik Bercerita • Cerita yang bertema moral dapat membantu muridmurid menghayati nilai-nilai murni. • meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid 6/11/2013 FAA/PRA3102 33 . • dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. • Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan • watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita.

Lakonan/ Drama • Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. elektif dan audiolingual. gerak tangan. kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. • Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. unsur paralinguistik (jeda. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. 6/11/2013 FAA/PRA3102 34 .

memberi dan berkongsi sesuatu. 6/11/2013 FAA/PRA3102 35 . • Murid bebas meluahkan sesuatu. membuat penemuan. di samping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid.Lakonan/ Drama • Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. • Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. • Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid.

pemikiran dan sebagainya dengan bahasa atau isyarat yang mudah difaham. 6/11/2013 FAA/PRA3102 36 . gagasan. • Ikut urutan. isi pelajaran.Menerang Kebolehan guru menjelaskan sesuatu objektif. idea. Teknik Penerangan: • Ada persediaan. konsep.

jelas dan ayat yang tersusun. • Tulisan yang terang dan besar.Menerang • Suara yang kuat dan jelas. • Menggunakan ABM. body language. • Bahasa yang baik. • Menggunakan mimik muka. • Bersoal jawab dan penilaian. • Ada interaksi atau maklum balas daripada kanak-kanak. 6/11/2013 FAA/PRA3102 37 .

6/11/2013 FAA/PRA3102 38 . • Galakkan kanak-kanak mencuba perkaraperkara baru dan sanggup menerima cabaran. Tumpukan perkara yang kanak-kanak dapat lakukan dengan baik.Menggalak • Galakkan kebebasan dalam diri kanak-kanak. • Bincang dengan kanak-kanak berkaitan pelbagai dimensi. Guru perlu tahu masa yang sesuai untuk memberi kebebasan kepada mereka.

dan sebagainya. 6/11/2013 FAA/PRA3102 39 . • Galakkan kanak-kanak membuat buku ‘Diri Saya’. sekolah. rumah. Minta mereka melukis gambar keluarga.Menggalak • Galakkan kanak-kanak melukis gambar dan bercerita berkenaan diri mereka. perkara yang disukai dan tidak disukai. kawan.

Pengalaman positif dan pujian menggalakkan kanak-kanak belajar di samping membina keyakinan diri. • Berikan kanak-kanak banyak senyuman dan peneguhan positif. 6/11/2013 FAA/PRA3102 40 . • Puji dan beri peneguhan kepada kanak-kanak supaya mereka tahu yang diri mereka dihargai.Memuji Kanak-kanak belajar melalui pujian dan pengukuhan.

Teknik dan jenis memberi pujian • • • • • • • Senyuman Pujian Hadiah Ganjaran Penghormatan Sentuhan Isyarat FAA/PRA3102 41 6/11/2013 .

6/11/2013 FAA/PRA3102 42 . • Jangan menegur kanak-kanak secara negatif atau yang menyakitkan hati mereka di khalayak ramai dan jangan benarkan kanak-kanak merendahkan diri sendiri ataupun orang lain.Maklum balas • Benarkan kanak-kanak membuat keputusan sendiri dan memikul tanggungjawab.

seterusnya dan akhir.Mendengar Kemahiran mendengar penting bagi kanakkanak. 6/11/2013 FAA/PRA3102 43 . supaya anak-anak mudah memahaminya. Guru sebaiknya memberi arahan kepada kanak-kanak mengikut arahan pertama.

Bersoal jawab.Mendengar • • • • • • • • Meneka bunyi Mengajuk bunyi Mengecam dan menyebut semula. FAA/PRA3102 44 6/11/2013 . Pengalaman mengikut arahan. Permainan menyambung cerita. Mendengar dan memberi gerak balas. Mendengar cerita melalui headphone.

Mengingat semula (refleksi)  Menggalakkan murid merenung.  Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan. imbas kembali pengalaman  Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid.  Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui 6/11/2013 FAA/PRA3102 45 .

6/11/2013 FAA/PRA3102 46 .Modeling • Jangan harapkan kanak-kanak itu sempurna. • Minta kanak-kanak bercakap berkenaan kebaikan kawannya dan tulis atas poster. Tunjukkan kepada mereka bahawa tidak menjadi kesalahan apabila mereka gagal dan bantu mereka belajar menyelesaikan kesilapan serta belajar melalui kesilapan.

melalui penceritaan.Modeling • Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain sebagai model. • Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar. menggunakan gambar atau tayangan video • Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri • Murid hilang kepercayaan jika guru “cakap tak serupa bikin” 6/11/2013 FAA/PRA3102 47 .

Buat satu poster besar berkenaan kanak-kanak yang mengandungi gambar. aktiviti kegemaran.Modeling • Pilih kanak-kanak yang terbaik bagi setiap minggu. 6/11/2013 FAA/PRA3102 48 . binatang kesayangan dan sebagainya.

Kedudukan kanak-kanak Kedudukan kanak-kanak bergantung aktiviti yang dilakukan sama ada. 6/11/2013 FAA/PRA3102 49 . • Pengajaran secara kelas. • Aktiviti kumpulan (duduk dalam kumpulan masing-masing). • Sosio emosi – duduk keliling depan guru.

Menyoal Kemahiran mencungkil jawapan daripada kanak-kanak dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. 6/11/2013 FAA/PRA3102 50 . • Bahasa yang baik. Teknik Penyoalan: • Aras atau jenis soalan hendaklah sesuai.

Jangan menjawab sendiri selepas menyoal. Soalan secara terbuka.Menyoal • • • • • • Suara yang kuat. Fokus kepada kanak-kanak yang disoal. 6/11/2013 FAA/PRA3102 51 . Soalan lisan dan bertulis. Tunggu seketika.

• Beri peneguhan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 52 . soal murid yang lain. • Soal pada permulaan. • Jika seseorang kanak-kanak itu tidak dapat menjawab. • Soal dahulu kemudian sebut nama.Menyoal • Terima semua jawapan. pertengahan dan pada akhir pengajaran.

– Pendengaran – Diskriminasi bentuk dan bunyi – Penglihatan – Mengingat – Koordinasi mata dan tangan 6/11/2013 FAA/PRA3102 53 .Membaca • Sebelum kanak-kanak boleh membaca mereka perlu mahir dalam aspek-aspek berikut.

6/11/2013 FAA/PRA3102 54 . buku bacaan yang menarik dan pelbagai.Membaca • Menyediakan sudut bacaan.

guru haruslah menguasai kemahiran membimbing. 6/11/2013 FAA/PRA3102 55 . pemudahcaraan. serta komunikasi secara lisan. mengajar.Memberi arahan • Bagi menyampaikan arahan yang berkesan.

Teknik berbincang/perbualan • teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. 6/11/2013 FAA/PRA3102 56 .

6/11/2013 FAA/PRA3102 57 .Teknik brainstorming • Teknik yang berbentuk perbincangan • Kanak-kanak digalakkan berfikir secara kreatif dan aktif untuk menghuraikan pendapatnya.

Attending j.Scaffolding b. Sharing and constructing e. Dokumentasi FAA/PRA3102 6/11/2013 58 . Extending bahasa dan idea f. Struktur kognitif g. Penyoalan d. Mencabar i. Prompting / cueing c. Refleksi h.KAEDAH & TEKNIK P&P PRASEKOLAH • TEKNIK PEMUDAHCARAAN a.

mengukuh. memujuk. memberikan bantuan dan menolong kanakkanak mencapai matlamat pembelajaran yang dirancang melalui satu proses yang panjang. membimbing.Guru sebagai pemudahcara • Teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti yang telah dirancang dan disusun. 6/11/2013 FAA/PRA3102 59 . • Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik.

USAHA GURU SEBAGAI FASILITATOR/PEMUDAHCARA • • • • • • • Menjadikan senang (make easy ) Menggalak (promote) Mempercepat (expedite) Memudahkan (simplify) Membantu (assist) Menolong (help) Memaju (Advance) FAA/PRA3102 60 6/11/2013 .

6/11/2013 FAA/PRA3102 61 .CIRI-CIRI FASILITATOR BERKESAN • SAHSIAH – Berkualiti dan memiliki ciri-ciri yang berkesan. • TEKNOLOGI – Menggunakan teknologi yang sistematik dalam melaksanakan proses P&P. • PROFESION – Bersifat profesional semasa menjalankan tugas. – Kecerdasan emosi yang stabil dan harmoni.

tidak terancam. tidak menghukum dan mesra. Meneguhkan tingkah laku positif. Meneguhkan pembelajaran kanak-kanak dgn ganjaran dan pujian. Menolong kanak-kanak lemah/pandai dengan menyediakan pendidikan pemulihan dan pengayaan. Membantu kanak-kanak mencari penyelesaian yang dihadapi dalam pembelajaran. Membimbing kanak-kanak dalam menjalankan aktiviti bilik darjah dengan baik dan berkesan.KEPENTINGAN TEKNIK PEMUDAHCARAAN • • • • • • • • • • Memotivasikan kanak-kanak untuk belajar dan bercita-cita tinggi. Menyedarkan kanak-kanak untuk mencari dan menambah pengetahuan sendiri. Menghindarkan tingkah laku negatif secara terbuka. 6/11/2013 FAA/PRA3102 62 . Menggunakan pelbagai strategi dan teknik pengajaran yang berkesan dan menyeronokkan bagi mencapai objektif pelajaran. Menyediakan bahan-bahan pengajaran yang mencabar.

FIKIRKAN! • Apakah yang anda ketahui tentang teknik pemudahcaraan? Bincangkan secara berkumpulan dan jelaskan dapatan kumpulan anda. FAA/PRA3102 63 6/11/2013 .

KOMPONEN KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN UNTUK AKTIVITI PERBINCANGAN • Kemahiran menentukan struktur perbincangan • Teknik memulakan perbincangan • Teknik mengawal proses perbincangan – Teknik melibatkan murid menyertai aktiviti perbincangan – Kemahiran lisan dan bukan lisan – Teknik menyoal • Kemahiran mewujudkan suasana kondusif untuk perbincangan • Kemahiran membimbing murid merumus dan membuat cadangan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 64 .

SCAFFOLDING 6/11/2013 FAA/PRA3102 65 . • Sistem struktur (bantuan) yang menyokong pelajar menjalankan aktiviti atau tugasan. mengembangkan penaakulannya supaya memikirkan dan memilih strategi yang berkesan untuk menyelesaikan masalah.• Membina sesuatu sistem struktur untuk memanjat dgn tujuan membuat sesuatu kerja di tempat yang tinggi. • Proses scaffolding bergerak dari komunikasi sosial luaran kepada proses metakognisi dalaman seseorang pelajar.

6/11/2013 FAA/PRA3102 66 .SCAFFOLDING • Dlm pemudahcaraan. scaffolding merupakan bantuan sosial dalam zon perkembangan proksimal dgn membahagikan aktiviti atau tugasan kpd beberapa langkah kecil mengikut peringkat kefahaman pelajar dan dimudahcarakan secara verbal sehingga berjaya.

Scaffolding  Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi . umpama kerangka sebuah bangunan. Verbal dan Non-verbal  beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman.  Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran. kerjasama. 6/11/2013 FAA/PRA3102 67 .keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa.  Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya  Bentuk bantuan -Tunjuk cara.  sedia menjadi peserta dalam kumpulan kanak-kanak.

 membantu mengikut kadar kebolehan murid.  menggalakkan berdikari  Guru….  memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD)  menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan.  memberikan motivasi & memberi dorongan. bukan sebagai pemberi arahan  6/11/2013 FAA/PRA3102 68 .Scaffolding memberi peneguhan untuk perkukuh konsep.

dan penilaian. analisis. • Kaedah Socrates yang menggunakan satu siri soalan untuk membimbing murid menjalankan aktiviti dan tugasan 6/11/2013 FAA/PRA3102 69 langkah demi langkah sehingga mencapai objektif pelajaran. • Berfokus dari soalan umum ke khusus • Pembentukan soalan jelas dari segi aras. • Mencabar (stereotype) sst yang difikirkan betul atau salah. aplikasi. Soalan jenis bercapah/konvergen Memandu Mengikut aras pengetahuan. kefahaman.PENYOALAN • • • • Bertujuan memperluaskan idea. . sintesis. • Mendorong/menggalakkan pemikiran semula. • Mempunyai hentian untuk beri masa berfikir • Sebaran kepada semua kanak-kanak • Layanan jawapan sama ada pujian dan galakan. frasa dan ada kejelasan.

ATTENDING(PELAYANAN) • Cara melayani dgn menggunakan bahasa yang tidak membimbangkan. • Mesra. mengelakkan ancaman • Melibatkan lisan positif. hubungan mesra dan yakin kerana dihargai. kanakkanak lebih positif. • Belaian melalui bahasa untuk mengelakkan rasa takut. tidak menyergah. ulang dan kembangkan jawapan kanak-kanak • Gerak isyarat • Sentuhan • Dapat meninggalkan kesan semangat ingin belajar. disiplin kelas terkawal. • Tidak membuat penghakiman. 6/11/2013 FAA/PRA3102 70 .

tidak menyergah . tulis jawapan di papan tulis. rasa dihargai diberi perhatian  Didorong untuk menghasilkan yang terbaik 6/11/2013 FAA/PRA3102 71 . tunjuk tanda bagus  Sentuhan kepala. baik. senyum. bahu atau bahagian belakang  Tidak menghukum salah atau betul  Situasi penuh kasih sayang  Meninggalkan kesan positif. tidak rasa terancam atau takut  Kata-kata lisan yang menyokong – “ ahaa. tepuk tangan. anggukan. tidak mengugut. bagus.ATTENDING  memberi perhatian dengan komunikasi mesra  belaian melalui bahasa yang memujuk. yaa. pandai…  Ulang atau perluas jawapan  Gerak isyarat non-verbal spt. cuba lagi….

• Guru membantu kanak-kanak utk memahami sst konsep dgn menggunakan potensi kognitif yang ada pd mereka. 6/11/2013 FAA/PRA3102 72 . • Secara disedari dan tidak disedari. • Melibatkan penerokaan idea atau pandangan.PENSTRUKTURAN KOGNITIF • Guru membantu murid melalui komunikasi dgn membekalkan kerangka mental yg dapat membawa pemahaman terhadap pelajarannya. aksi dan kepercayaan individu. • Melibatkan struktur pemikiran.

• Penyoalan yang terancang mengikut aras penyoalan dari pengetahuan kepada penilaian. • Dapat mendefinisikan sst. • Melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pd sst idea atau konsep.PENSTRUKTURAN KOGNITIF • Melibatkan pengalaman kanak-kanak • Merangkumi alam fantasi kanak-kanak bagi menjelaskan sst konsep yg sesuai dgn pengalaman mereka. 6/11/2013 FAA/PRA3102 73 .

PROMPTING/CUE (GALAK&SARAN) • Satu siri layanan guru untuk mencapai matlamat/objektif yang dikehendaki • Lebih banyak memberikan pengesyoran sbg alternatif • Banyak memberikan pandu arah supaya sst aktiviti lebih jelas dan tersusun 6/11/2013 FAA/PRA3102 74 .

PROMPTING  Satu cara layanan untuk mencapai matlamat  Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun  Menggunakan pemujukan  Lebih memberi pengesyoran  beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar  memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching“  guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas  memberi penerangan dan arahan  memberi motivasi 6/11/2013 FAA/PRA3102 75 .

SHARING & CONSTRUCTION • Berkongsi bersama-sama guru dan murid dlm mencapai objektif sst aktiviti • Berkongsi untuk selesaikan masalah • Guru sbg ahli kumpulan • Guru memberikan klu • Guru sebagai pemangkin • Memperkukuh idea kanak-kanak. 6/11/2013 FAA/PRA3102 76 .

Sharing & Constructing • • • • Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif • Berkongsi selesaikan masalah • Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan 6/11/2013 FAA/PRA3102 77 .

REFLEKSI/REFLEKTING RENUNGAN KEMBALI • Satu kemahiran menggalakkan murid merenung kembali . 6/11/2013 FAA/PRA3102 78 . • Dapat memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah dilalui oleh murid. • Gabungan antara pengetahuan dan pengalaman murid. imbas kembali sesuatu pengalaman dengan pengetahuan yang diajar. • Renungan kembali penting semasa kita ingin memulakan tajuk baru. memahami konsep dan pengukuhan.

• Pujian dan kemesraan dpt meningkatkan pencapaian murid dan memupuk sikap yang positif • Sentiasa menukar bentuk pengukuhan dari semasa ke semasa • Pengukuhan positif lebih berkesan • Selaras dgn umur.• Menggalakkan tingkah laku yang diingini. jantina dan peringkat sosial kanak-kanak • Menggalakkan murid mencuba dengan lebih giat • Meningkatkan prestasi 6/11/2013 FAA/PRA3102 Pengukuhan 79 .

– Lisan negatif – Tiada pengukuhan 6/11/2013 FAA/PRA3102 80 .Komponen kemahiran pengukuhan • • • • • • Lisan positif Gerak isyarat positif Dampingan Sentuhan Penggunaan jawapan murid Elakkan.

6/11/2013 FAA/PRA3102 81 . • Mengubah rangsangan yg digunakan mengikut maklum balas murid • Mewujudkan peluang bagi murid-murid memenuhi naluri ingin tahu melalui penjelajahan dan penyiasatan • Pengajaran lebih menarik dan menyeronokkan • Murid berpeluang menggunakan pelbagai deria mereka dan dapat menajamkan kefahaman mereka terhadap sst konsep.VARIASI RANGSANGAN • Satu kemahiran mempelbagaikan cara P&P dgn tujuan mewujudkan dan mengekalkan minat murid.

FAA/PRA3102 82 6/11/2013 .KOMPONEN VARIASI RANGSANGAN • • • • • • Pergerakan Pergerakan anggota Perubahan suara Perubahan fokus deria Bentuk penglibatan lisan Penglibatan fizikal.

TUGASAN • Rancang satu sesi pengajaran slot dengan menunjukkan aplikasi pelbagai kaedah dan teknik. 6/11/2013 FAA/PRA3102 83 .

PENGELOLAAN AKTIVITI PRASEKOLAH .

… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah boleh dikendalikan melalui tiga strategi. • Aktiviti kelas • Aktiviti kumpulan • Aktiviti individu .

AKTIVITI KELAS • Mendengar cerita • Refleksi • Perhimpunan kelas .

… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KELAS • Perbualan pagi/circle time • Nyanyian dan pergerakan • Lakonan • eksperimen • Projek • lawatan .

• Pemupukan nilai murni • Pemupukan kemahiran berfikir .… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KELAS • Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak • Pemupukan kemahiran sosial.

… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tujuan perhimpunan kelas • Memberi arahan dan pesanan • Perbualan pagi • Menunjukkan hasil kerja murid • Rumusan selepas pembelajaran • Penerangan • Nyanyian / gerakan • Bersoaljawab .

•Dinamakan kaedah seluruh kelas.•Penyampaian pengajaran guru kepada seluruh kelas. . •Guru mengajar isi pelajaran yang sama. masa yang sama serta memberi latihan @ kerja yang sama kepada semua murid dalam kelasnya.

Murid-murid yang belajar bersama-sama merasa lebih seronok daripada belajar seorang diri. . RASIONAL DAN KELEBIHAN PENGAJARAN SECARA KELAS 1. 4. 2. 5. Pengunaan pengajaran secara kelas dengan cara yang baik akan melibatkan setiap murid menyertai aktiviti pembelajaran yang sama. Guru dapat jimatkan masa dan tenaga.. Boleh melatih murid-murid yang sederhana dan lambat mencontohi rakan-rakan sekelas yang cerdas. 3. Ramai murid-murid yang suka belajar bersamasama.

Tidak membolehkan guru memberi perhatian kepada setiap individu dalam kelas 5. sosial dan jasmani adalah berbeza antara satu sama lain. 1. Pengunaan pengajaran secara kelas tidak akan memberi penilaian secara objektif. . Tidak sesuai kerana murid-murid dalam kelas mempunyai kebolehan yang berbeza-beza. 2. 3. Perkembangan murid dari segi intelek. rohani. Kaedah seluruh kelas ini melibatkan banyak aktiviti pengajaran guru seperti penerangan demonstrasi. 4.KELEMAHAN PENGAJARAN SECARA KELAS.

Menyediakan ABM yang diperlukan. 2. berkeyakinan dan berlagak semulajadi semasa mengajar. 3. Memahami jelas & tepat apa yang hendak diajar. 6. Menggunakan ABM secara berkesan. 5. Elak daripada menumpukan perhatian pada individu tertentu sahaja. Ajarkan semua murid dalam kelas. A First Book Of Teaching ( Nancy Catty ) Prinsip Melaksanakan Pengajaran Secara Kelas 1. . Melibatkan semua murid dalam kelas dengan menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif. Bertenang. 4.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN SECARA KELAS Set Induksi: Penerangan konsep Perkembangan: Menggunakan pendekatan yang Bersesuaian Penutup: Kesimpulan dan Rumusan pembelajaran .

.•… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KUMPULAN • Dijalankan secara kolaboratif / usahasama untuk menjalankan aktiviti sama • Menjalankan aktiviti sama atau berbeza / bertukar aktiviti selepas satu tempoh masa.

.•… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KUMPULAN • Pengelolaan aktiviti secara kumpulan • Bilangan ahli kumpulan antara 5-8 orang • Kanak-kanak menjalankan aktiviti yang sama pada setiap stesen.

•… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KUMPULAN • Pembelajaran secara kolaboratif • Pembelajaran melalui rakan sebaya • Penekanan kepada proses penghasilan bukan hasil terakhir • Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah .

… AKTIVITI KUMPULAN Contoh aktiviti kumpulan bentuk doh Main pondok Main bongkah Cantum puzzle Uji Kaji Buku skrap Berkebun .

menguntai manik. membaca. mengenakan butang baju. menulis. melukis . mengira.AKTIVITI INDIVIDU Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti secara sendirian atau dengan bimbingan guru. Contoh aktiviti individu.

AKTIVITI INDIVIDU PRASEKOLAH • Peluang secara individu menumpukan potensi atau kelebihan sendiri dalam menguasai konsep atau kemahiran • Bebas mencuba. • Kanak-kanak sebagai pelajar aktif. 6/11/2013 FAA/PRA3102 100 . • Peluang guru berinteraksi secara individu dan membimbing mengikut tahap murid. • Peluang mengaplikasi kemahiran berfikir. • Peluang mengukuh dan menerapkan nilai murni dan konsep kendiri positif. melakukan kesalahan dan merasa kejayaan dengan cara dan gaya sendiri.

JD) penyediaan yang membolehkan pelajar giat belajar setiap masa. ( Collette A.Maphenson) Satu program pembelajaran untuk setiap bidang kurikulum.T). di mana.Black & Ann W. . bila.bermaksud.PENGAJARAN SECARA INDIVIDU * * * KONSEP (Russell.berpeluang belajar apa yang dipelajari. berapa lama untuk belajar dan dengan siapa dia akan belajar. ( Howard E.

• Pelajar mempunyai aras dorongan yang berbeza terhadap pembelajaran. RASIONAL .• Aras kreatif kanak-kanak adalah berbeza • Kadar pembelajaran pelajar berbeza. • Sikap dan nilai pelajar terhadap sesuatu matapelajaran berbeza. • Minat dan bakat pelajar adalah berbeza.

Pelajar cerdas dapat berkembang dengan sewajarnya. Pelajar belajar mengikut peringkat masing-masing. Setiap pelajar dapat menguasai kemahiran asas mengikut objektif. Dapat meningkatkan prestasi keseluruhan pelajar. 2. Pelajar lemah dapat dibantu atasi kelemahan. 7. . Perhatian individu meningkatkan minat pelajar. 3.Prinsip-prinsip Pengajaran Secara Individu 1. 6. 5. Setiap pelajar diberi perhatian sewajarnya. 4.

sikap dan aras pembelajaran. • Penilaian . • Tentukan objektif pelajaran. • Beri masa yang mencukupi untuk membuat projek.PELAKSANAAN PENGAJARAN SECARA INDIVIDU. LANGKAH-LANGKAH • Jalankan diagnosis tentang minat. • Kenalpasti kemudahan. • Tentukan tajuk yang hendak diajar.

KELEBIHAN PENGAJARAN SECARA INDIVIDU. • Guru dapat menghabiskan masa dengan pelajar yang memerlukan bantuan. • Pelajar yang rendah pencapaian dapat perhatian guru. ( ikut kebolehan pelajar) • Pelajar yang rendah pencapaiannya berpeluang untuk maju. • Guru dapat memainkan peranan sebagai pembimbing. • Pelajar dapat kembangkan kebolehan sendiri. . • Guru dapat sesuaikan strategi pengajaran.

. Sukar dijalankan bagi kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Masalah disiplin mungkin timbul. Memakan masa dan tenaga.• • • • KELEMAHAN PENGAJARAN SECARA INDIVIDU. Pelajar mungkin berasa iri hati terhadap pelajar yang mendapat layanan / perhatian yang lebih daripada guru.

… AKTIVITI INDIVIDU Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti secara sendirian atau dengan bimbingan guru menulis melukis membaca mengenakan butang baju Contoh aktiviti individu mengira menguntai manik .

PENGELOLAAN AKTIVITI PRASEKOLAH BERPUSATKAN MURID BERPUSATKAN GURU BERPUSATKAN BAHAN 108 .

Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri. 109 . Guru sebagai pemudahcara atau pembimbing.PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid.

Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru. 110 .PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran.

KELEBIHAN AKTIVITI BERPUSATKAN MURID • • • • • • • • • Mendorong minat meneroka Menggalakkan murid berdikari Membina keyakinan diri Membna pengetahuan menerusi cuba jaya Memahami sendiri sesuatu konsep Menyelesaikan masalah ingin tahu Memberi peluang memilih bidang yang diminati Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran • Mewujudkan suasana ceria dalam pembelajaran 111 .

• Kemahiran dalam sesuatu konsep dirancang oleh guru dan dilaksanakan menerusi latihan dan pengulangan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 112 . • Peranan guru sebagai penentu aras pengetahuan yang diperlukan oleh murid-murid.PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU • Aktiviti berpusatkan guru bermaksud pembelajaran yang berlaku atas rancangan dan arahan guru.

• Pengajaran guru lebih kepada satu hala. • Guru mengajar dan murid menerima.PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU • Murid tidak mempunyai pilihan dalam menentukan pembelajaran. • Murid digalakkan mengemukakan soalan dan guru membantu mendapatkan jawapan kepada masalah yang dikemukakan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 113 .

• Teori ini menekankan pembelajaran berlaku mengikut kronologi umur. 6/11/2013 FAA/PRA3102 114 . • Pengetahuan perlu dirancang mengikut peringkat keupayaan murid.PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU • Aktiviti berpusatkan guru adalah berpandukan kepada teori behavioris yang juga dikenali sebagai teori perkembangan.

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU

• Pendekatan satu konsep, unit, gabungjalin, bertema dan inkuiri merupakan pembelajaran yang kebanyakannya ditentukan oleh guru dan murid menerima pengetahuan yang disediakan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 115

KELEBIHAN AKTIVITI BERPUSATKAN GURU
I. pengurusan masa pembelajaran; II. murid yang lemah dapat bantuan pembelajaran; III. tiada penangguhan jawapan; IV. latihan kecekapan kemahiran V. mengenal pasti kelemahan murid yang tidak aktif VI. pengetahuan setara menerusi aktiviti yang sama; VII. pencapaian yang boleh dijangkakan untuk setiap murid; dan VIII. mengingat secara hafalan dan latih tubi.
6/11/2013 FAA/PRA3102 116

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN
• Bahan dan peralatan memainkan peranan penting dalam membantu pengajaran dan pembelajaran di kelas prasekolah. • Peralatan dianggap sebagai bahan media pengajaran dan pembelajaran yang membantu kefahaman murid dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 117

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN • Pengajaran yang disampaikan secara lisan tanpa menggunakan bahan bantu akan mengelirukan kefahaman murid. 6/11/2013 FAA/PRA3102 118 . • Murid di peringkat prasekolah memerlukan bahan konkrit untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari. terutama perkaraperkara di luar pengalaman mereka memerlukan bahan dan peralatan untuk menjelaskan sesuatu konsep.

6/11/2013 FAA/PRA3102 119 . • Murid di peringkat prasekolah memerlukan bahan konkrit untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari.PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN • Pengajaran yang disampaikan secara lisan tanpa menggunakan bahan bantu akan mengelirukan kefahaman murid. terutama perkaraperkara di luar pengalaman mereka memerlukan bahan dan peralatan untuk menjelaskan sesuatu konsep.

Bahan murid adalah bahan yang digunakan semasa murid terlibat dengan aktiviti pembelajaran. 6/11/2013 FAA/PRA3102 120 .JENIS BAHAN P&P • Terdapat dua jenis bahan yang digunakan dalam kurikulum iaitu – bahan guru dan – bahan murid  Bahan guru adalah bahan yang digunakan oleh guru semasa membuat persediaan pengajaran.

 Pemilihan bahan dan peralatan adalah penting untuk disesuaikan dengan keperluan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Selain daripada itu. 6/11/2013 FAA/PRA3102 121 .JENIS BAHAN P&P  Peralatan merujuk kepada perabot dan bendabenda yang besar dianggap berharga dan sebagai pelaburan jangka panjang untuk kemudahan prasekolah.  Bahan merujuk bendabenda kecil. selalunya habis guna yang boleh ditukar ganti. bahan mestilah tahan lasak dan harga yang bersesuaian.

 Guru boleh membina sendiri peralatan pengajaran dan pembelajaran. 6/11/2013 FAA/PRA3102 122 .  Penggunaan bahan buangan untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran adalah sebagai salah satu cara menggalakkan murid berkreatif.JENIS BAHAN P&P  Terdapat beberapa faktor dalam membuat pemilihan bahan dan peralatan di prasekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful