You are on page 1of 19

MINGGU 15

PEMBENTANG: NURSYAKILA BINTI ROSLI SHAHRUL NIZAR BIN REDUAN SITI ASMAH BINTI MAHMUD

PROSEDUR PENGAJARAN DAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR • Ejaan • Imlak • Karangan .

• Sebelum sesuatu bahan pengajaran dibina. Secara umumnya prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu ialah : . seseorang guru perlu mengambil kira prinsipprinsip pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran.

• Ketepatan maklumat kandungan • Ketepatan bahasa dan gaya • Sesuai dengan umur. agama dan budaya • Sesuai dengan objektif pengajaran • Sesuai dengan masa pengajaran • Mudah diguna dan dikendalikan .tahap dan keupayaan pelajar • Sesuai dengan masyarakat.

rakaman video. dan sebagainya). rakaman audio (ceramah. . dan filem sangat sesuai dijadikan bahan pengajaran. bahanbahan rangsangan seperti gambar.• Dalam pengajaran kemahiran menulis.petikan. ucapan. perbahasan.

bahasa.IMLAK • Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan • Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. dan kosa kata • Pastikan tempat hentian bacaan • Petikan perlu dibaca dengan jelas . mengeja. menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata • Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan. kandungan.

bentuk • huruf dan tanda baca • Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca .CARA-CARA PENGAJARAN IMLAK • Berikan petikan teks dan minta murid baca • Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan • Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis • Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan. penggunaan perkataan.

TUTORIAL Memberi bimbingan tentang proses menghasilkan bahan bantu mengajar secara berkumpulan berkaitan ciri-ciri pemilihan dan pembinaan .

Membina Bahan Sumber Bahan Pengajaran Menulis .

Bahan-bahan berkenaan disimpan dalam folder. . Murid-murid berbincang dan berinteraksi dengan bahan yang berkenaan sebagai persediaan mendapatkan idea untuk menulis karangan. Bahanbahan berkenaan boleh dipancar tayang dengan menggunakan projektor LCD semasa di dalam bilik darjah.Bahan sumber daripada internet • Guru memuat turun bahan-bahan yang berkaitan daripada internet.

Bahan sumber digital • Guru menyediakan bahan yang disediakan sendiri. Cakera padat CD rom berinformasi itu kemudian boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran karangan mereka. bahan yang diimbas dengan mesin pengimbas. atau bahan terpilih yang diturun muat daripada cakera digital untuk di “burn”. .

Dirakam dan diedit untuk digunakan oleh murid-murid sebagai bahan rangsangan.Bahan audio dan audio visual • Di ambil daripada sumber media elektronik. .

gambar bersiri.Gambar-gambar • Dalam bentuk gambar tunggal. atau gambar foto yang diambil dengan menggunakan kamera .

Filem • Filem jalur atau filem slaid. .

Ciri Bahan Sumber yang Baik .

• Sesuai dengan wang peruntukan yang ada terutama yang melibatkan peralatan ICT. . • Mengambil kira kebolehupayaan murid-murid menggunakan bahan berkenaan terutama sekiranya melibatkan bahan-bahan berteknologi digital dan elektronik.• Sesuai dengan bilangan murid-murid di dalam kelas dan cara pengelolaan kelas guru semasa mengajar.

• Sesuai dengan peringkat umur murid-murid dan perlu juga diambil faktor keselamatan murid-murid.• Mengambil kira kebolehupayaan guru untuk mengendalikan bahan yang disediakan sendiri. • Sesuai dengan latar belakang agama dan kepercayaan murid-murid yang berbilang bangsa .

• Sesuai dengan objektif pengajaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh guru • Hendaklah digunakan sekurang-kurangnya 70 peratus dalam langkah pengajaranterutama sekiranya bahan berkenaan mengambil masa dan menggunakan kos yang tinggi dalam pembuatannya. .

SEMOGA BERJAYA!! ^_____^ ...….SEKIAN ….