You are on page 1of 10

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK SAOBRAĆAJNI FAKULTET TELEKOMUNIKACIJE

Tema: E-Uprava

Asist. Larisa Ramić

Kermo Haris

a zaposlenima jednostavno i efikasno obavljanje poslova uz smanjene troškove. lokalnim upravama. . poslovnim subjektima. vladinim i ne vladinim organizacijama i drugim institucijama permanentan pristup servisima javne uprave. E-Uprava je intenzivna i široka primjena savremenih informaciono/komunikacionih tehnologija u javnoj upravi koja omogućava građanima.

i osigurati transparentnost svih operacija. .  Omogućiti da se 100 % administrativnih procedura obavlja on-line.  Rast produktivnosti i efikasnosti državnih agencija.  Korisnici na vezi.  Uspostaviti transparentan sistem. Stvaranje boljeg poslovnog okruženja.  Jačanje dobrog upravljanja i povećana participacija građana u njoj.  Obezbjediti sigurno okruženje.  Kreirati okruženje koje će ponuditi više različitih načina korištenja istih servisa. not in line).  Obezbeđivanje kvalitetnijeg života marginalizovanih i ugroženih lica .  Definisati formate podataka tako da poslovne organizacije mogu da direktno pristupe svim potrebnim informacijama. a ne u redu (customers on line.  Standarizovati operativne forme centralne i lokalne uprave.

kao i da joj omogući bolji uvid pri raspoređivanju ekonomskih i socijalnih resursa. fizičkih i pravnih lica. socijalni i ekonomski razvoj države. Krajnji cilj e-Uprave je da poveća dostupnost javnih službi građanima. . kako bi se stimulisao politički. Ona treba i da pospješi efektivnost države u upravljanju. E-uprava treba da omogući i uveća interakciju izmedju tri glavne strane u društvu – države.

Informacije dostupne javnosti IT može doprinijeti procesu reforme javne uprave kroz stvaranje 5 osnovnih prednosti. Informacije za podršku uslugama javne uprave 4. Informacije za podršku državne administracije i regulisanja 3. kao i za sve upravne aktivnosti. Informacije za podršku internog upravljanja 2. Rad javne uprave je veoma informaciono-intezivan. U praksi. a mogu se uočiti i četiri glavna tipa formalnih informacija: 1.Informacije predstavljaju centralni resurs za osoblje na svim nivoima javne uprave. oni nisu strogo diferencirani. ali se mogu sažeto opisati kao: •Jeftinije •Više •Brže •Bolje •Prvi put      .

može se ponuditi da korisnici imaju olakšice ili popuste ukoliko koriste ovaj metod komunikacije . Korištenje Interneta predstavlja najjeftiniji metod rada i      najjeftinije servise korisnika za javnu upotrebu Za isti obim posla koji može da se obavi preko Interneta bilo bi potrebno zaposliti značajan broj radnika. a za njih je potrebno izgraditi objekte gdje bi radili Internet kao sredstvo za komunikaciju koristi sve veći broj ljudi Prednosti koje on pruža pri radu od kuće i sa posla je evidentan i zato je potrebno izaći u susret tom dijelu populacije i omogućiti im da na taj način obave posao Internet servisi omogućavaju javnoj upravi da rastereti šaltere i da na taj način omogući da se brže i lakše obavljaju poslovi S obzirom na to da se veći broj poslova može obaviti na ovaj način.

Transformacija .Prisustvo  2. odnosno.Interakcija  3.-Razvoj elektronske uprave i nivoi usluga. načini interkacije između ciljnih grupa se predstavljaju u sljedeće četiri faze:  1.Transakcija  4.

Cijelina e-Uprave se može sagledati kroz tri aspekta:  Izvor informacija  Proširenje polja djelovanja demokratije  Poboljšanje pružanja usluga .

prethodno opisanih u ovom dokumentu. . Dakle.komunikacionih tehnologija. očekuje se da postane prevashodno servis građana i poslovnih sistema. zasnovana na znanju i primjeni informaciono . Od transformisane i moderne uprave. efikasna i moderna uprava. Rezultat aktivnosti na implementaciji koncepta e- Uprave treba da bude kretanje ka ostvarenju vizije i ciljeva moderne uprave. i da u potpunosti bude okrenuta njihovim legitimnim interesima i potrebama. Takva uprava biće katalizator razvoja sveukupnog društva i njegove integracije u razvijenu Evropu. krajnji rezultat treba da bude reformisana.